Студенту

Інтерну

Master

Аспіранту

Кваліфікаційні роботи

Clinical ordinator

Історія кафедри

Кафедра латинської мови та медичної термінології

INVIA EST IN MEDICINA VIA SINE LINGUA LATINA

Історія кафедри латинської мови та медичної термінології розпочинається з кафедри іноземних мов, яка була організована в серпні 1948 року. Очолює кафедру кандидат педагогічних наук, доцент І.О. Плотніков (1948-71 рр.). Курс латинської мови тоді викладають В.П. Тихвинський і Р.Я. Аківісон.

З 1949 року кафедра знаходиться в будівлі морфологічного корпусу.

В період з 1950 по 1965 рр. збільшується кількість студентів і колектив кафедри поповнюється викладачами латинської мови Г.І. Бойко, М.Г. Стоян, Е.М. Пелішенко.

У 1971-1975 рр. обов’язки завідувача кафедри виконує старший викладач англійської мови Н.П. Матяш (1971-75 рр.).

У 1980 р. до латиністів приєднується викладач В.Ф. Гурандо. В цьому ж році організовано курс латинської мови у складі старшого викладача А.І. Бойко /зав. курсом/, викладачів М.Г. Стоян, Е.М. Пелішенко, В.Ф. Гурандо, В.В. Швеця і лаборанта Ю.В. Шкарпет. Об’єктом наукової роботи викладачів латинської мови є лінгвістичні аспекти клінічної термінології, лексико-синтаксичні особливості латинського медичного тексту, питання лінгвістичної регламентації рецептури. Кафедру очолює доктор філологічних наук, професор Н.І. Безбородько (1975-80 рр.).

З 1983 року кафедра працює на новій навчальній базі по вул. Р. Люксембург №2/19 (зараз вул. В. Стуса, 2).

Викладачі латинської мови приймають активну участь і виступають на конференціях у Вінниці, Мінську, Єревані.

У 1984-94 рр. кафедру очолює кандидат філологічних наук, доцент Т.А. Рябоконь, яка вносить новий напрямок в роботу кафедри та курсу. Планується ряд наукових досліджень на тему «Структура і семантика тексту». В результаті наукових доробок видаються наукові праці з питань лінгвістичного аналізу латинської медичної термінології та методики викладання латинської мови («Основы медицинской терминологии в клинике внутренних болезней. Методические рекомендации» (проф. В.К. Серкова, доц. Т.А. Рябоконь, ст. преп. М.Г. Стоян, 1990 г.; «Латинская терминология по курсу акушерства и гинекологии. Методические рекомендации» (проф. И.П. Гоменюк,  доц. Т.А. Рябоконь,  преп. С.И. Тихолаз, 1990 г.).  Курс латинської мови у цей час очолює старший викладач М.Г. Стоян.

З 1985 р. на кафедрі здійснено 52 нововведення, 20 з яких належить доц. Т.А. Рябоконь. Викладачами кафедри розроблено та видано 350 УМТК з іноземних мов та латинської мови, 61 методичну рекомендацію з доповненнями для самостійної аудиторної та позааудиторної роботи студентів. Завучем кафедри призначено старшого викладача Л.М. Ясевіну.

У 1986 р. за запитом Вінницького ордена «Знак пошани» медичного інституту ім. М.І. Пирогова на кафедру іноземних мов направлена випускниця факультету іноземних мов ВДПІ ім. М. Островського С.І. Тихолаз.

У 1987 р. на базі кафедри створений методичний кабінет (завідувач – старший лаборант Н.М. Веденєєва), фонд якого нараховує 1500 книг та підручників, 200 журналів іноземними мовами, більше 1000 примірників методичних матеріалів, в т.ч. з латинської мови.

У 1994-2015 рр. кафедру очолює кандидат філологічних наук, доцент Л.М. Кім. Колектив кафедри працює над темою «Системне вивчення лексики. Укладання галузевих словників».

З 2001 по 2016 рік курс латинської мови та основ медичної термінології знаходиться під керівництвом старшого викладача, а згодом доцента – С.І. Тихолаз. В цей період курс виходить на якісно новий рівень навчально-методичної та наукової роботи. Викладачами латинської мови розробляється  курс «Латинська мова та основи медичної (фармацевтичної) термінології» для студентів медичного, стоматологічного та фармацевтичного факультетів українською, російською та англійською мовами за цикловою системою навчання (анатомо-гістологічна, фармацевтична та клінічна термінології). Колектив латиністів, кістяк якого складають викладачі М.Г. Стоян (до 2007 р.), В.В. Швець (1980-2020 рр.), С.І. Тихолаз (з 1986 р.), М.Т. Денека (з 1990 р.), Г.Т. Михайлюк (з 1993 р.), В.О. Карпова (1995-2011 рр.), І.В. Досієнко (2001-2014 рр.), О.Ф. Гайдаєнко (з 2002 р.), О.Б. Наливайко (2003-2023 рр.), М.В. Плотницька (2005-2016 рр.), Н.В. Логутіна (2012-2022 рр.), активно працює над підготовкою та виданням навчально-методичних посібників: «Посібник з латинської мови та основ фармацевтичної термінології» (Л.М. Кім,  С.І. Тихолаз, М.Г. Стоян, М.Т. Денека, В.О. Карпова, Г.Т. Михайлюк, 2004 р.); «Термінологічний словотвір. Афіксальне словотворення. Посібник для студентів медичного та стоматологічного факультетів» (Л.М. Кім, М.Г. Стоян, С.І. Тихолаз, М.Т. Денека, В.О. Карпова, Г.Т. Михайлюк, І.В. Досієнко, 2006 р.); «Посібник з латинської мови та основ анатомічної термінології» (С.І. Тихолаз, М.Т. Денека, Г.Т. Михайлюк, О.Ф. Гайдаєнко, 2013 р.); «Анатомо-гістологічний словник: латинсько-український, українсько-латинський» (С.І. Тихолаз, О.Ф. Гайдаєнко, М.Т. Денека, Г.Т. Михайлюк, 2015 р.); 8 збірників методичних розробок для викладачів та 16 збірників методичних рекомендацій для студентів. Для здійснення ефективного контролю та самоконтролю знань студентів видано  4 збірники контролюючих матеріалів. Курс «Латинська мова та медична термінологія» проводить тісну інтеграцію з анатомічними, фармакологічними та клінічними дисциплінами.

31.08.2007 р. наказом Ректора створено курс «Латинська мова та основи медичної термінології» у складі кафедри іноземних мов та призначено завідувачем курсу С.І. Тихолаз.

В 2007 р. ректорат рекомендує С.І. Тихолаз на навчання в державну педагогічну аспірантуру ВДПУ ім. М. Коцюбинського за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти», яку вона успішно завершує захистом дисертації «Педагогічні умови розвитку професійної спрямованості студентів медичних ВНЗ» 19.04.2011 р. та отримує науковий ступінь кандидата педагогічних наук. У 2013 р. С.І. Тихолаз присвоєно вчене звання доцента кафедри іноземних мов.

Наукове дослідження С.І. Тихолаз є фрагментом НДР кафедри і активно впроваджується в практику. Так, для покращення навчально-виховного процесу за матеріалами дисертації видані методичні рекомендації для аспірантів та викладачів ВНЗ (2010 р.), опубліковано 12 статей у фахових виданнях, видана монографія (2011, 2016 рр.). Завідувач курсу С.І. Тихолаз приймає активну участь у семінарах-нарадах завідувачів кафедр латинської мови медичних вузів України, засіданнях опорної кафедри латинської мови та основ медичної термінології КНМУ ім. О.О. Богомольця (м. Київ), ЛНМУ ім. Д. Галицького (м. Львів), як член журі бере участь у роботі Всеукраїнської студентської олімпіади з латинської мови (ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія (м. Полтава), Львівський національний медичний університет ім. Д. Галицького (м. Львів), де представляє курс на належному рівні, ділиться наробками колективу та активно запозичає досвід однопрофільних кафедр, чим виводить курс на якісно новий навчально-методичний та науковий зовнішній рівень. Курс починають ідентифікувати як один із кращих серед медичних ЗВО України.

Як член Вченої ради стоматологічного та фармацевтичного факультетів, методичної ради загальнотеоретичних дисциплін, методичної ради   фармацевтичного факультету та методичної ради по роботі з іноземними студентами доцент С.І. Тихолаз піднімає актуальні питання курсу та активно шукає шляхи їх вирішення.

З ініціативи завідувача курсу латинської мови та медичної термінології С.І. Тихолаз у 2016 р. кафедру іноземних мов перейменовано у кафедру іноземних мов з курсом латинської мови та медичної термінології.

З 2016 р. кафедру очолює кандидат педагогічних наук, доцент Л.В. Дудікова, курс латинської мови та медичної термінології – старший викладач М.Т. Денека  (2016-19 рр.), старший викладач Г.Т. Михайлюк (2020-23 рр.). До колективу латиністів приєднуються к.філол.н. І.О. Дубова (2018 р.), викладачі О.С. Войцехівська (2017 – 2023 рр.), та В.Р. Ратова (2018 р.),  які активно включаються в роботу курсу.

Важливе місце у роботі курсу відводиться підготовці іноземних студентів, робота з якими вимагає високого професіоналізму викладачів, особливого індивідуального підходу до кожного студента та відповідної навчально-методичної бази. Для підвищення ефективності роботи з цією категорією ЗО викладачами курсу напрацьовано та видано ряд навчально-методичних посібників: «Пособие по латинскому языку для студентов-иностранцев /анатомическая номенклатура/» (М.Т. Денека, В.А. Карпова, В.А. Коваленко, Э.М. Пелишенко, М.Г. Стоян, С.И. Тихолаз, 1997 г.); «Пособие по латинскому языку и основам фармацевтической терминологии» (С.И. Тихолаз, М.Т. Денека, Г.Т. Михайлюк, В.А. Карпова, М.Г. Стоян, О.Ф. Гайдаенко, И.В. Досиенко 2005, 2012 г.); 5 збірників контролюючих матеріалів, 21 збірник методичних рекомендацій для аудиторної та самостійної роботи.

З 2003 року введена заочна форма навчання на фармацевтичному  факультеті. Зі студентами-заочниками працюють досвідчені викладачі-латиністи, якими розроблено та видано ряд навчально-методичних посібників  та збірників методичних рекомендацій, серед яких: для вітчизняних ЗО: «Методичні вказівки та контрольні завдання з латинської мови» (Л.М. Кім,  С.І. Тихолаз, М.Г. Стоян, М.Т. Денека, В.О. Карпова, Г.Т. Михайлюк, 2004 р.); «Збірник тестових завдань з латинської мови» (С.І. Тихолаз, 2015 р.); «Робочий зошит з латинської мови» (С.І. Тихолаз, М.Т. Денека, Г.Т. Михайлюк,  2015 р.); для іноземних російськомовних ЗО: «Методические указания и контрольные задания по латинскому языку» (Л.Н. Ким,  С.И. Тихолаз, М.Т. Денека, В.А. Карпова, Г.Т. Михайлюк, М.Г. Стоян, 2008 р.); «Рабочая тетрадь по латинскому языку» (С.И. Тихолаз, М.Т. Денека, Г.Т. Михайлюк,  2018 г.).

Реагуючи на вимоги часу, з 2004 року в університеті розпочато роботу по підготовці іноземних студентів англійською мовою навчання, для яких С.І. Тихолаз розробила курс латинської мови та основ медичної (фармацевтичної) термінології (медичний, стоматологічний, фармацевтичний факультети). Для проведення практичних занять в англомовних групах іноземних студентів  підготовлено та видано посібники англійською мовою з медичної («Latin language and the fundamentals of medical terminology» (Sophia Tykholaz, 2005, 2011, 2015, 2020 рр.) та фармацевтичної термінології («Latin language and the fundamentals of pharmaceutical terminology» (Sophia Tykholaz, 2005, 2014 рр.); тлумачний словник клінічних термінів «Clinical terminology for medical and dentistry students» (Sophia Tykholaz, Olga Gaydayenko, 2013 р.). Для полегшення та покращення підготовки до практичних занять та організації якісної самостійної роботи англомовних ЗО видано 13 збірників методичних рекомендацій, для проведення поточного та підсумкового контролю – 6 збірників контролюючих матеріалів.

У 2005-2008 рр. латинську мову та медичну термінологію викладає Васенко Т.Б., у період з 2009 по 2016 р. дисципліну викладають А.А. Присяжнюк, І.О. Котик, Н.В. Козак, О.С. Баранюк, до 2018 р. -                                                                                                             М.Д. Онофрійчук-Гусятинська.

З 2010 по 2014 р. на кафедрі виконується науково-дослідна робота на тему «Підготовка студентів медичного університету до іншомовної фахової комунікації» (науковий керівник доц. Л.М. Кім, відповідальний виконавець доц. С.І. Тихолаз).

Велика увага на кафедрі приділяється студентській науковій роботі. Регулярно проводяться засідання студентського наукового гуртка, де презентуються результати студентських наукових доробок, кращі з яких рекомендуються до детальнішого вивчення та представлення на СНК.

Щорічно проводиться І вузівський тур Всеукраїнської студентської олімпіади з латинської мови та медичної термінології, переможці якої беруть участь та виборюють призові місця у ІІ міжвузівському турі Всеукраїнської студентської олімпіади.

     8-9 жовтня 2015 р. на базі кафедри іноземних мов проведено навчально-методичний семінар-нараду завідувачів кафедр латинської та іноземних мов медичних ВНЗ України на тему «Систематизація викладання латинської та іноземних мов у вищих навчальних закладах МОЗ України з урахуванням вимог загальноєвропейського освітнього досвіду». Для учасників семінар-наради к.пед.н., доцент С.І. Тихолаз провела відкрите практичне заняття з латинської мови та медичної термінології з групою англомовних іноземних студентів 1 курсу медичного факультету.

З 12.03.2020 р. у зв’язку з карантином, а згодом із введенням військового стану, організована дистанційна форма роботи з україномовними та англомовними ЗО медичного, стоматологічного, фармацевтичного факультетів та ЗО заочної форми навчання фармацевтичного факультету: формування інформаційного банку на офіційному сайті університету, створення навчально-методичних та контролюючих матеріалів, підготовка та проведення практичних занять, диференційованого заліку, консультацій та відпрацьовок on-line.

Викладачі латинської мови приймають активну участь у виховній роботі університету та є кращими кураторами студентських груп першого курсу. Основні напрямки виховної роботи – розвиток та посилення професійної спрямованості здобувачів вищої медичної освіти – майбутніх лікарів та провізорів, прищеплення почуття гідності, гордості за “Alma mater”, відповідальності за обрану професію.

          Викладачі кафедри постійно підвищують професійну кваліфікацію

зі спеціальності та навчально-педагогічної діяльності як у вітчизняних ЗВО (Київський національний медичний університет ім. О.О. Богомольця: кафедри латинської мови, загальної та медичної психології і педагогіки; Вінницький національний аграрний університет: кафедра української та іноземної мов), так і за кордоном.

          Приймають участь у щорічних конференціях Європейської асоціації з мовного тестування та оцінювання (European Association for Language Testing and Assessment EALTA), Всеукраїнської  асоціації з мовного тестування та оцінювання (Ukrainian Association for Language Testing and Assessment UALTA),  Міжнародної асоціації викладачів англійської мови (International Association of Teachers of English as a Foreign Language, Ukraine IATEFL) та входить до їх членства.

        Коло досліджуваних викладачами кафедри наукових питань – лінгводидактика, прикладне термінознавство, граматична семантика латинської та давньогрецької мов, порівняльно-історичне мовознавство, аналітика медичного терміна, етимологічні та структурно-семантичні особливості англомовних медичних термінів, методика викладання латинської мови та медичної термінології, інноваційні методи викладання, актуальні питання лінгводинаміки, лінгвокультурологія,  професійна спрямованість та професійно-мовленнєва компетентність майбутніх лікарів і провізорів.

Викладачі кафедри здійснюють викладання дисциплін  «Латинська мова», «Латинська мова та медична термінологія» для здобувачів вищої медичної освіти 1-2 років навчання таких спеціальностей:  222 «Медицина», 228 «Педіатрія», 225 «Медична психологія», 221 «Стоматологія», 226 «Фармація, промислова фармація», 227 «Терапія та реабілітація».

         З 01.09.2023 р. наказом Ректора Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, доктора медичних наук, професора Вікторії Вікторівни Петрушенко з метою вдосконалення навчального процесу, у відповідності до Закону України «Про Вищу освіту» та на виконання рішення Вченої ради ВНМУ ім. М.І. Пирогова від 27.04.2023 р. створена кафедра латинської мови та медичної термінології. Виконання обов’язків завідувача кафедри покладено на доцента ЗВО Софію Іванівну Тихолаз. Обов’язки завуча кафедри виконує старший викладач ЗВО Г.Т. Михайлюк.

          29.02.2024 р. рішенням Вченої ради ВНМУ ім. М.І. Пирогова завідувачем кафедри латинської мови та медичної термінології обрано за конкурсом кандидата педагогічних наук, доцента Софію Іванівну Тихолаз.

 

Штат кафедри

Тихолаз Софія Іванівна


завідувач кафедри латинської мови та медичної термінології, кандидат педагогічних наук, доцент

У 1986 р. закінчила факультет іноземних мов Вінницького державного педагогічного інституту ім. М. Островського за спеціальністю «Англійська і німецька мови» та направлена за запитом Вінницького ордена «Знак пошани» медичного інституту ім. М.І. Пирогова на кафедру іноземних мов, де працює до 2000 р. викладачем; з 2000 р. – старшим викладачем; з 2012 р. – доцентом кафедри. 2001-2016 рр. – завідувач курсу «Латинська мова та основи медичної термінології»; член Методичної ради по роботі з іноземними студентами, Методичної ради загально-теоретичних дисциплін, Методичної ради фармацевтичного факультету. 2011-2016 рр. – заступник завідувача кафедри по роботі з іноземними студентами. З 01.09.2023 р. – виконувач обов’язків завідувача кафедри. З 29.02.24 р. як обрана за конкурсом Вченою радою університету – завідувач кафедри латинської мови та медичної термінології ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
В 2007 р. ректорат рекомендує С.І. Тихолаз на навчання в державну педагогічну аспірантуру ВДПУ ім. М. Коцюбинського за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти», яку вона успішно завершує захистом дисертації «Педагогічні умови розвитку професійної спрямованості студентів медичних ВНЗ» 19.04.2011 р. та отримує науковий ступінь кандидата педагогічних наук. У 2013 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри іноземних мов.
2010-2014 рр. відповідає за виконання НДР кафедри «Підготовка студентів медичного університету до іншомовної фахової комунікації».
Приймає участь у роботі спеціалізованої Вченої ради Д 05.053.01 у ВДПІ ім. М. Коцюбинського як офіційний опонент (2012 р.).
Член Вченої ради ВНМУ ім. М.І. Пирогова, Вченої ради медичних факультетів, Вченої ради стоматологічного та фармацевтичного факультетів університету, член Методичної ради по роботі з іноземними студентами.
Пройшла курси підвищення кваліфікації:
Вінницький ордена «Знак пошани» медичний інститут ім. М.І. Пирогова, цикл «Основи програмування та застосування ЕОМ» (86 год.), 1997 р.;
Вінницький ордена «Знак пошани» медичний інститут ім. М.І. Пирогова. Постійно діючий семінар викладачів, 17.11.1993 р. – 23.03.1994 р.;
Київський національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, кафедра латинської мови, кафедра загальної та медичної психології і педагогіки, цикл «Латинська мова», 1998 р.; Київський національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, кафедра загальної та медичної психології і педагогіки, цикл «Педагогічний семінар. Вища медична освіта і Болонський процес», 2005 р.;
Вінницький національний аграрний університет, стажування на кафедрі української та іноземних мов з дисципліни «Латинська мова», 2016 р.;
закордонне науково-педагогічне стажування “Theoretical foundations of teaching in modern conditions” («Теоретичні основи викладання в сучасних умовах»), організоване Університетом ISMA, Рига, Латвія, (6 ECTS / 180 год), 05.10-26.11.2023 р.
Приймає участь у щорічних конференціях Міжнародної асоціації викладачів англійської мови (IATEFL Ukraine) та входить до її членства.
Приймає активну участь у семінарах-нарадах завідувачів кафедр латинської мови медичних ЗВО України, засіданнях опорної кафедри латинської мови та основ медичної термінології КНМУ ім. О.О. Богомольця (м. Київ), ЛНМУ ім. Д. Галицького (м. Львів), як член журі бере участь у роботі Всеукраїнської студентської олімпіади з латинської мови (ВДНЗУ Українська медична стоматологічна академія» (м. Полтава), ЛНМУ ім. Д. Галицького (м. Львів).
Викладає латинську мову та медичну термінологію українською та англійською мовами здобувачам освіти І курсу медичного, стоматологічного та фармацевтичного факультетів.
Розробила курс латинської мови та медичної термінології для англомовних іноземних ЗО медичного, стоматологічного та фармацевтичного факультетів.
Щорічно готує ЗО, в т.ч. англомовних іноземних, до участі у СНГ, СНК, І турі Всеукраїнської олімпіади з дисципліни, які посідають призові місця.
Серед рецензованих праць - 3 Примірні програми навчальної дисципліни «Латинська мова та основи медичної термінології» для студентів І та ІІ курсів медичного факультету КНМУ ім. О. О. Богомольця (2016 р.); 2 Навчальні програми дисципліни «Латинська мова» для фармацевтичного факультету ЛНМУ ім. Д. Галицького (2016 р.); на запит Державної установи «Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти МОЗ України» - 2 Посібники з латинської мови КНМУ ім. О. О. Богомольця (2015, 2016 р.); ряд підручників, в т.ч. національних.
Автор (співавтор) більше 150 публікацій (70 наукових та 80 навчально-методичного характеру), в т.ч. монографії, Методичних рекомендацій для викладачів ВНЗ та аспірантів; 20 наукових статей; 35 навчально-методичних посібників, з них – семи одноосібних посібників з латинської мови та медичної термінології для англомовних іноземних ЗО медичного, стоматологічного та фармацевтичного факультетів.
Наукові інтереси: Лінгводидактика. Методика викладання латинської мови та медичної термінології. Професійна спрямованість та професійно-мовленнєва компетентність майбутніх лікарів і провізорів. Етимологічні та структурно-семантичні особливості англомовних медичних термінів.

Михайлюк Галина Тадеївна


завуч кафедри, старший викладач

Освіта: Львівський державний університет ім. І. Франка, факультет іноземних мов.
Спеціальність: Класична філологія.
Кваліфікація: Філолог – класик, викладач класичних мов.
Підвищення кваліфікації.
Київський національний медичний університет ім. О.О.Богомольця; кафедри латинської мови, загальної та медичної психології і педагогіки; 2003 р., 2010 р.
Вінницький національний аграрний університет; кафедра української та іноземної мов; 2014 р.
Підвищення кваліфікаціі через платформу відкритих онлайн-курсів Prometheus; 2021 р.
Програма тренінгу з підвищення кваліфікаціі науково-педагогічних працівників закладів медичної освіти на тему ”Сучасні технології викладання у вищих медичних навчальних закладах на основі психолого-педагогічних та морально-етичних аспектів”; Івано- Франківська академія Івана Золотоустого; 2021 р.
Науково-педагогічне стажування «Розвиток аналітичних навичок педагога для оптимізації навчальних процесів в умовах сьогодення» (ГО «Центр трансперсональної психології» за інформаційної підтримки біологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка; 2021.
Загальна кількість наукових публікацій: 32.
Загальна кількість навчально-методичних публікацій: 73.
Наукові інтереси: прикладне термінознавство, методика викладання латинської мови, лінгвокультурологія.

Дубова Ірина Олександрівна


доцент кафедри, кандидат філологічних наук

Освіта: Вінницький державний педагогічний університет ім. М.М. Коцюбинського (2011 р.);
Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова (2014 р.).
Спеціальність: «Українська мова та література, англійська та зарубіжна література».
Кваліфікація: вчитель української мови та літератури, англійської мови й зарубіжної літератури;
кандидат філологічних наук.
Підвищення кваліфікації: платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus «Освітні інструменти критичного мислення» (2020 р.), 60 годин; «Медіаграмотність для освітян» (2020 р.), 60 годин; «Критичне мислення для освітян» (2020р.), 30 годин.
Загальна кількість наукових публікацій: 20.
Загальна кількість навчально-методичних публікацій: 4.
Наукові інтереси: захист дисертації, 10.01.01 – українська література, тема дисертації: «Фольклоризм творчості Степана Руданського» (2014 р.).

Денека Марія Теодозіївна


старший викладач

Освіта: Львівський державний університет ім. Івана Франка, факультет іноземних мов, 1990 рік.
Спеціальність: Класична філологія.
Кваліфікація: Філолог. Викладач класичних (латинської та давньогрецької) мов. Підвищення кваліфікації:
Київський національний медичний університет ім. О.О. Богомольця.
Факультет підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу ВМЗ України. Кафедра латинської мови, кафедра загальної та медичної психології і педагогіки, 1998 р., 2004 р.
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського.
Кафедра іноземної філології з дисципліни «Латинська мова», 2010 р.
Вінницький національний аграрний університет.
Кафедра української та іноземних мов з дисципліни «Латинська мова», 2014 р.
Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus.
«Освітні інструменти критичного мислення», 2021 р.
«Цифрові інструменти GOOGLE для закладів вищої, фахової передвищої освіти», 2021 р.
XII Міжнародна програма підвищення кваліфікації керівників закладів освіти і науки, а також педагогічних та науково-педагогічних працівників “Разом із Видатними Лідерами Сучасності: Цінності, Досвід, Знання, Компетентності і Технології для Формування Успішної Особистості та Трансформації Оточуючого Світу“. Дистанційна форма підвищення кваліфікації World History: Famous Personalities (whfpdubai.com).
Загальна кількість наукових публікацій: 44
Загальна кількість навчально-методичних публікацій: 76
Наукові інтереси: Граматична семантика латинської та давньогрецької мов, порівняльно-історичне мовознавство, прикладне термінознавство, методика викладання класичних мов.

Гайдаєнко Ольга Федорівна


старший викладач

Освіта: Полтавський державний педагогічний інститут ім. В. Г. Короленка, філологічний факультет, 1992 р.
Спеціальність: Російська мова та література, англійська мова. Кваліфікація: Учитель російської мови та літератури, англійської мови.
Підвищення кваліфікації: Факультет підвищення кваліфікації викладачів. Латинська мова. «Вища медична освіта і Болонський процес». Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця 2008 р.
Кафедра української та іноземних мов Вінницького національного аграрного університету з дисципліни «Латинська мова», 2014 р.
«Освітні інструменти критичного мислення» через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus, 2021 р.
Курси підвищення кваліфікації від ТОВ «Академія цифрового розвитку». “Цифрові інструменти Google для закладів вищої, фахової передвищої освіти”, 2021 р.
Проходження безперервного професійного розвитку (обсяг 167,5 годин). Затверджено Вченої радою ВНМУ, протокол № 8 від 25.02.2021 р.
XII Міжнародна програма підвищення кваліфікації керівників закладів освіти і науки, а також педагогічних та науково-педагогічних працівників “Разом із Визначними Лідерами Сучасності: Цінності, Досвід, Знання, Компетентності і Технології для Формування Успішної Особистості та Трансформації Оточуючого Світу“. International Historical Biographical Institute (Dubai - New York - Rome- , Burgas – Jerusalem – Beijing), 2023 р.
Загальна кількість наукових публікацій: 34
Загальна кількість навчально-методичних публікацій: 38
Наукові інтереси: Аналітика медичного терміна. Актуальні питання лінгводинаміки. Інноваційні підходи у викладанні латинської мови та медичної термінології.

Ратова Вікторія Романівна


старший викладач

Освіта: Вінницький державний педагогічний університет ім. М.Коцюбинського, 2007р.
Спеціальність: «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)».
Кваліфікація: вчитель англійської мови та зарубіжної літератури.
Підвищення кваліфікації: платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus: «Освітні інструменти критичного мислення», 2021 р., «Медіаграмотність для освітян», 2021 р., «Критичне мислення для освітян», 2021р.
Загальна кількість наукових публікацій – 27.
Наукові інтереси: методика викладання латинської мови та медичної термінології, інноваційні методи викладання.

Горобець Алла Володимирівна


старший лаборант

Новини

Нагородження переможців ХХІ наукової конференції студентів з міжнародною участю "Перший крок в науку - 2024" та університетської студентської олімпіади з навчальної дисципліни "Латинська мова та медична термінологія" - 2024
28.04.2024

Підсумки XХІ наукової конференції студентів з міжнародною участю “Перший крок в науку – 2024”
19.04.2024

Вітаємо переможців та учасників

XХІ наукової конференції студентів з міжнародною участю  “Перший крок в науку – 2024”, яка відбулась 18 квітня 2024 року в онлайн-форматі на платформі Microsoft Teams.

СЕКЦІЯ: ЛАТИНСЬКА МОВА ТА МЕДИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ

Список призерів:

 

І місце 

Доповідач: Mariam Mohamad Krenbe (Lebanon) 40 gr., the 1st year

Науковий керівник: PhD, Associate Professor Sophia Tykholaz

Theme: Latin names of dental instruments.

 

ІІ місце  

Доповідач: Головенко Анастасія Юріівна, 95а група, 1 курс

Науковий керівник: ст. викл. В.Р. Ратова

Тема: Етимологічні та семантичні аспекти термінів психології.

 

ІІІ місце  

1. Доповідач: Шуневич Тетяна Миколаївна, 11б група, 1 курс

Науковий керівник: ст. викл.  Г.Т. Михайлюк

Тема: Латинська мова як lingua franca у словнику сучасних травматологів та ортопедів. Fracturae.

 

2. Доповідач: Сенчук Дарина Максимівна, 19а група, 1 курс

Науковий керівник: ст. викл. О.Ф. Гайдаєнко

Тема: Походження медичних символів.

 

Краща стендова доповідь:

Доповідач: Жилко Карина Олександрівна, 5б група, 1 курс 

Науковий керівник: ст. викл.  Г.Т. Михайлюк

Тема:  Терміни ендоскопії латинською мовою.

 

Список доповідачів:

  1. Mariam Mohamad Krenbe (Lebanon), group 40, the 1st year
  2. Шуневич Тетяна Миколаївна, 11б група, 1 курс
  3. Воробйова Ксенія Володимирівна, 9а група, 1 курс
  4. Сірман Діана Анатоліївна, 16а група, 1 курс,
  5. Сенчук Дарина Максимівна, 19а група, 1 курс
  6. Головенко Анастасія Юріївна, 95а група, 1 курс
  7. Жилко Каріна Олександрівна, 5б група, 1 курс

Підсумки олімпіади 2023-2024 н.р.
10.04.2024

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

Кафедра латинської мови та медичної термінології

 

Вітаємо переможців та учасників

університетської студентської олімпіади

з навчальної дисципліни «Латинська мова та медична термінологія»

у 2023 - 2024 н.р.

02 квітня 2024 року дистанційно в онлайн-форматі на платформі Microsoft Teams відбулась університетська студентська олімпіада з навчальної дисципліни «Латинська мова та медична термінологія», в якій взяли участь 15 здобувачів освіти І курсу.

Переможці олімпіади

Медичний факультет І місце – Белінський Микола Михайлович, 7б гр., 1 курс

ІІ місце –  Ковтун Христина Олегівна, 10б гр., 1 курс

Григораш Дар’я Олегівна, 15б гр., 1 курс

ІІІ місце – Бандура Ольга Миколаївна, 61б гр., 1 курс

Захарченко Ксенія Ігорівна, 3а гр., 1 курс

 

Стоматологічний факультет

І місце – Лебідь Марія Василівна, 43а гр., 1 курс

ІІ місце –  Задорожна Анастасія Сергіївна, 41а гр., 1 курс

Бєда Анна Василівна, 44а гр., 1 курс

ІІІ місце – Рачок Софія Юріївна, 43а гр., 1 курс

Тимченко Ліза Андріївна, 42а гр., 1 курс

 

Фармацевтичний факультет

ІІ місце – Валентюк Валерія Володимирівна, 55 гр., 1 курс

ІІІ місце – Тютюнник Анастасія Вадимівна, 52 гр., 1 курс

 

Англомовні іноземні студенти

Стоматологічний факультет

І місце – Кренбі Маріам Мохамад, 40 гр., 1 курс

Список учасників

університетської студентської олімпіади

з навчальної дисципліни «Латинська мова та медична термінологія»

1. Белінський Микола Михайлович, 7б гр., 1 курс

2. Ковтун Христина Олегівна, 10б гр., 1 курс

3. Григораш Дар’я Олегівна, 15б гр., 1 курс

4. Бандура Ольга Миколаївна, 61б гр., 1 курс

5. Захарченко Ксенія Ігорівна, 3а гр., 1 курс

6. Прокопець Єлизавета Андріївна, 16б гр., 1 курс

7. Шаповалов Микита Сергійович, 6а гр., 1 курс

8. Лебідь Марія Василівна, 43а гр., 1 курс, стомат. ф-т

9. Задорожна Анастасія Сергіївна, 41а гр., 1 курс, стомат. ф-т

10. Бєда Анна Василівна, 44а гр., 1 курс, стомат. ф-т

11. Рачок Софія Юріївна, 43а гр., 1 курс, стомат. ф-т

12. Тимченко Ліза Андріївна, 42а гр., 1 курс, стомат. ф-т

13. Валентюк Валерія Володимирівна, 55 гр., 1 курс, фарм. ф-т

14. Тютюнник Анастасія Вадимівна, 52 гр., 1 курс, фарм. ф-т

15. Кренбі Маріам Мохамад (Ліван), 40 гр., 1 курс, стомат. ф-т

 

Завідувач кафедри латинської мови та медичної термінології      канд. пед. наук, доц. Софія ТИХОЛАЗ

 

 

Дякуємо за інтерес до латинської мови та медичної термінології

та високий рівень знань

Бажаємо надалі академічних успіхів та перемог!

Meeting of Scientific Society 03.04.2024
22.03.2024

Meeting of Scientific Society 03.04.2024

Засідання студентського наукового гуртка 03.04.2024
22.03.2024

Засідання студентського наукового гуртка 03.04.2024

Засідання студентського наукового гуртка 06.03.2024
29.02.2024

Засідання студентського наукового гуртка 14.02.2024
29.01.2024

Засідання студентського наукового гуртка 14.02.24

Meeting of Scientific Society 07.12.23
04.12.2023

Meeting of Scientific Society 07.12.23

Засідання студентського наукового гуртка 07.12.2023
04.12.2023

Засідання студентського наукового гуртка 7 грудня 2023 р.

Meeting of Scientific Society 21.11.23
15.11.2023

Meeting of Scientific Society 21.11.23

Засідання студентського наукового гуртка 22.11.23
15.11.2023

Засідання студентського наукового гуртка 21 листопада 2023 р.

Meeting of Scientific Society 01.11.23
18.10.2023

Meeting of Scientific Society

Засідання студентського наукового гуртка 01.11.23
18.10.2023

Засідання студентського наукового гуртка 1 листопада 2023 р.

Графік складань/перескладань диференційованого заліку
25.09.2023

Складання / перескладання диференційованого заліку з дисципліни «Латинська мова та медична термінологія» у І семестрі 2023-2024 н. р. проводяться в онлайн режимі з використанням сервісу Micrоsoft Teams.

Час проведення:

   вівторок 17.00. – 18.30.

   четвер 17.00. – 18.30.

Графік консультацій і відпрацювань пропущених занять
25.09.2023

Консультації та відпрацювання пропущених занять з дисципліни «Латинська мова та медична термінологія» у І семестрі 2023-2024 н. р. проводяться в онлайн режимі за домовленістю з викладачем, який проводить практичні заняття в групі, у вільний від занять час з використанням сервісів Micrоsoft Teams, Google Meet.

Контакти

Контактна інформація для дистанційного навчання

 

1 Тихолаз Софія Іванівна - tykholazs@gmail.com

2 Михайлюк Галина Тадеївна - mihailuk_g@ukr.net

3 Дубова Ірина Олександрівна - dubovairina53@gmail.com

4  Денека Марія Теодозіївна - mthdeneka@ukr.net

5  Гайдаєнко Ольга Федорівна - gaydaenkof@ukr.net

6  Ратова Вікторія Романівна - vika.ratova@gmail.com