Докторантура

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Вченою Радою ВНМУ ім. М.І. Пирогова
від_______________2017 року
протокол № _____
Ректор ВНМУ ім. М.І. Пирогова
Академік НАМН України
професор  В.М. Мороз __________________

 

Додаток до Правил прийому до Вінницького національного медичного Університету ім. М.І. Пирогова «Правила прийому до аспірантури та докторантури Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова» (зі змінами)

Правила прийому до аспірантури Вінницького національного медичного Університету ім. М.І. Пирогова у 2017 році (далі – Правила прийому) розроблені відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII; Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році, затверджених наказом МОН від 13.10.2016 № 1236; наказу МОН України від 06. 11.2015 № 1151 «Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 266»; Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 261; наказу МОН України від 23.06.2016 № 707 «Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні», наказу МОН України від 07.04.2017 № 70-л «Про ліцензування освітньої діяльності».

1. Загальні положення

1.1. Провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти Вінницького національного медичного Університету ім. М.І. Пирогова (далі – ВНМУ ім. М.І. Пирогова) здійснюється відповідно до отриманої ліцензії у галузі знань 22 Охорона здоров’я за  спеціальностями 222 Медицина, 221 Стоматологія (протокол Ліцензійної комісії МОН України № 9/2 від 23 червня 2016 року), у галузі знань 22 Охорона здоров’я за  спеціальностями 228 Педіатрія, 229 Громадське здоров’я, у галузі знань 09 Біологія за  спеціальністю 091 Біологія (протокол Ліцензійної комісії МОН України № 47/2 від 6 квітня 2017 року).

1.2. Підготовка здобувачів ступеня доктора філософії здійснюється:

- в аспірантурі ВНМУ ім. М.І. Пирогова за очною (денною, вечірньою) або заочною формою навчання;

- поза аспірантурою (для працівників, які професійно здійснюють наукову або науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи у ВНМУ ім. М.І. Пирогова).

1.3. Для вступу для здобуття ступеня доктора філософії на конкурсній основі приймаються особи (громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, що проживають на території України на законних підставах), які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) з відповідної спеціальності медичного спрямування.

Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних вищих навчальних закладах на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджету.

1.4. На науковому рівні вищої освіти підготовка докторів наук у ВНМУ ім. М.І. Пирогова здійснюється без отримання ліцензії.

1.5. Підготовка здобувачів ступеня доктора наук здійснюється:

- в докторантурі ВНМУ ім. М.І. Пирогова за очною (денною) формою навчання;

- шляхом самостійної підготовки їх наукових досягнень до захисту.

2. Фінансування підготовки фахівців

2.1. Для громадян України та прирівнених до них осіб підготовка в аспірантурі та докторантурі здійснюється:

- за рахунок коштів Державного та місцевого бюджету (за державним замовленням);

- за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту, зокрема за кошти грантів, які отримав ВНМУ ім. М.І. Пирогова на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії або доктора наук).

Плани прийому до аспірантури за державним замовленням затверджуються відповідно до чинного законодавства України і доводяться до ВНМУ ім. М.І. Пирогова Міністерством охорони здоров’я України відповідно до наказу.

2.2. Підготовка аспірантів понад план державного замовлення здійснюється на підставі контрактів, укладених між ВНМУ ім. М.І. Пирогова та вступниками до аспірантури (установами, організаціями та підприємствами, що направили їх на навчання), якими передбачається повне відшкодування витрат на їх підготовку, включаючи виплату стипендії на умовах, визначених замовником підготовки.

2.3. Кількість аспірантів, підготовка яких здійснюється поза державним замовленням, та вартість такої підготовки визначається Вченою радою ВНМУ ім. М.І. Пирогова з урахуванням ліцензійного обсягу, вказаного в ліцензії, за якою він здійснює освітню діяльність на третьому рівні вищої освіти, та можливостей забезпечення кваліфікованого наукового керівництва та освітніх потреб аспірантів за відповідною спеціальністю.

2.4. Особа, яка раніше навчалася в аспірантурі чи докторантурі за державним замовленням і не захистилася або була відрахована з неї достроково, має право на повторний вступ до аспірантури чи докторантури за державним замовленням лише за умови відшкодування коштів, витрачених на її підготовку, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658.

3. Строки та порядок прийому заяв та документів для вступу до аспірантури

3.1. Приймальна (відбіркова) комісія по прийому документів до аспірантури працює з 9.00 до 17.00 з понеділка по п’ятницю.

3.2. Прийом документів для вступу до аспірантури для громадян України та прирівняних до них осіб здійснюється у такі терміни:

Етапи вступної кампанії Терміни вступної кампанії
Початок прийому заяв та документів 1 серпня 2017 р.
Закінчення прийому заяв та документів 18 серпня 2017р.
Строки проведення вступних іспитів З 19  по 29 серпня 2017 р.
Оприлюднення рейтингового списку рекомендованих до зарахування Не пізніше 31 серпня 2017 р.
Зарахування вступників за державним замовленням Не пізніше 15 вересня 2017 р.
Зарахування вступників на умовах контракту Не пізніше 15 вересня 2017 р.

 

3.3. Вступники до аспірантури у встановлені терміни подають такі документи:

1) заяву встановленого зразка;

2) копію диплома (разом з додатком до нього) спеціаліста із зазначенням здобутої спеціальності;

3) копію диплома (разом з додатком до нього) магістра із зазначенням здобутої спеціальності (за наявності);

4) копію сертифіката лікаря-спеціаліста (обов’язково при вступі до аспірантури клінічних спеціалізацій);

5) копію документа, що посвідчує особу, та ідентифікаційного коду;

6) особовий листок по обліку кадрів;

7) копію трудової книжки, завіреної в установленому законом порядку;

8) рекомендацію Вченої ради відповідного університету (інституту) на наукову роботу (за наявності);

9) копію сертифіката на підтвердження знання англійської мови тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікат Сambridge English Language Assessment (за наявності).

10) бібліографічний опис опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності);

11) копії документів, які підтверджують наукові досягнення (сертифікати, грамоти, дипломи тощо);

12) копію сертифіката ліцензійного іспиту Крок-2 та Крок-3 (за наявності);

13) копію військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;

14) письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену науково-педагогічним або науковим працівником з науковим ступенем, із згодою бути науковим керівником в разі його вступу до аспірантури;

15) 4 кольорові фотокартки розміром 3х4 см.

3.4. Паспорт пред’являється вступником особисто. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною (відбірковою) комісією. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку персональних даних.

3.5. Особа, яка подає для вступу до аспірантури диплом, що виданий іноземним вищим навчальним закладом, допускається до вступних випробувань нарівні з іншими особами. Зарахування такого вступника здійснюється у разі успішного складання ним вступних випробувань та прийняття Вченою радою ВНМУ ім. М.І. Пирогова рішення про визнання його диплома.

4. Особливості організації прийому до аспірантури

4.1. Організацію прийому вступників на здобуття ступеня доктора філософії на конкурсних засадах здійснює  приймальна (відбіркова) комісія ВНМУ ім. М.І. Пирогова.

4.2. До вступних випробувань допускаються особи, які у встановлені строки подали усі необхідні для вступу документи згідно з цими правилами прийому.

4.3. Оприлюднення списку осіб, допущених до складання вступних випробувань здійснюється через інформаційний стенд наукового відділу.

Приймальна (відбіркова) комісія може відмовити особі в допуску до проходження вступних випробувань до аспірантури виключно в зв’язку з неподанням у встановлений строк документів, названих у пункті 3.3 цих Правил прийому, поданням їх після закінчення встановленого строку або виявленні недостовірних даних.

4.4. Вступні випробування до аспірантури ВНМУ ім. М.І. Пирогова складаються з:

1) вступного письмового іспиту зі спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра (спеціаліста) з відповідної спеціальності (221 Стоматологія, 222 Медицина, 228 Педіатрія, 229 Громадське здоров’я, 091 Біологія) – ваговий коефіцієнт 0,5;

2) вступного комбінованого іспиту з іноземної (англійської, німецької або французської) мови в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти) – ваговий коефіцієнт 0,3.

Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня) звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови.

Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом.

3) презентації дослідницьких пропозицій чи досягнень з обраної спеціальності – ваговий коефіцієнт 0,2.

4.5. Для конкурсного відбору осіб, які вступають до аспірантури ВНМУ     ім. М.І. Пирогова, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів вступного іспиту зі спеціальності, вступного іспиту з іноземної мови і балів презентації дослідницьких досягнень чи пропозицій, помножених на вагові коефіцієнти.

4.6. Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні для вступу до ВНМУ ім. М.І. Пирогова протягом одного календарного року.

4.7. Не допускається вступ поза конкурсом для здобуття ступеня доктора філософії.

5. Особливості організації прийому до аспірантури іноземців та осіб без громадянства викладені в додатку про прийом іноземних громадян.

6. Проведення вступних випробувань до аспірантури

6.1. Розклад вступних випробувань оприлюднюється на веб-сайті ВНМУ ім. М.І. Пирогова або на дошці оголошень наукового відділу не пізніше ніж за три дні до початку прийому заяв та документів для вступу на навчання.

6.2. Вступні випробування до аспірантури ВНМУ ім. М.І. Пирогова проводяться предметними комісіями, до складу яких входить, як правило, три – п’ять осіб, які призначаються наказом ректора ВНМУ ім. М.І. Пирогова.

6.3. До складу предметних комісій включаються доктори філософії та доктори наук, які проводять наукові дослідження за відповідною спеціальністю та відповідають за виконання відповідної освітньо-наукової програми.

До складу предметної комісії з іноземної мови можуть включатися також особи, які не мають наукового ступеня і вченого звання, але вільно володіють відповідною іноземною мовою і за рішенням вченої ради можуть кваліфіковано оцінити рівень знання відповідної мови вступником.

6.4. Програми вступних випробувань зі спеціальностей і з іноземної мови для вступу в аспірантуру розробляються і затверджуються ВНМУ ім. М.І. Пирогова не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів та оприлюднюються на офіційному веб-сайті університету. У програмах повинні міститися критерії оцінювання підготовленості вступників.

6.5. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, або їх знання було оцінено незадовільно, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до складання наступних вступних випробувань та участі у конкурсному відборі не допускаються.

Оприлюднення результатів вступних випробувань здійснюється на інформаційному стенді наукового відділу.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

Екзаменаційні листи з результатами іспитів випробувань, письмові екзаменаційні роботи, аркуші співбесід та усних відповідей тощо вступників, зарахованих до ВНМУ ім. М.І. Пирогова, зберігаються в їх особових справах протягом усього строку навчання. Роботи вступників, виконані ними на вступних випробуваннях, які не прийняті на навчання, зберігаються не менше одного року, потім знищуються, про що складається акт.

6.6. Апеляції на результати вступних випробувань подаються не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки вступного випробування та розглядаються апеляційною комісією не пізніше наступного робочого дня після їх подання. Склад апеляційної комісії затверджується наказом ректора ВНМУ  ім. М.І. Пирогова.

6.7. У разі одержання однакових конкурсних балів в переліченій послідовності зараховуються до аспірантури вступники, які:

а) мають опубліковані статті в міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах;

б) мають опубліковані статті в фахових виданнях з обраної спеціальності, патенти;

в) приймали участь у науково-практичних конференціях, мають інші наукові здобутки за останні 10 років (диплом або грамоту за зайняте перше, друге, третє місце, заохочувальні дипломи та грамоти, отримані на наукових конкурсах, конференціях, олімпіадах, змаганнях, програмах з фаху, участь у стипендіальних програмах, яка вимагає підготовки наукових робіт з обраної спеціальності);

г) мають диплом з відзнакою за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти;

д) мають науковий ступінь магістра;

е) мають посвідчення клінічного ординатора за відповідною спеціальністю;

є) мають більший стаж практичної діяльності за відповідною спеціальністю;

ж) рекомендовані Вченою радою університету на наукову роботу;

з) мають вищий бал сертифікату ліцензійного іспиту Крок-2 та/або Крок-3;

и) мають дійсний сертифікат тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або Сambridge English Language Assessment не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.

6.8. Приймальна (відбіркова) комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, за допомогою в Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі – ЄДЕБО).

6.9. Приймальна (відбіркова) комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до ВНМУ ім. М.І. Пирогова після отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше дати, що передує дню оголошення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування.

7. Зарахування до аспірантури

7.1. За результатами проведення вступних випробувань до аспірантури приймальна (відбіркова) комісія формує рейтинговий список за конкурсним балом від більшого до меншого в межах спеціальностей та спеціалізацій. Особи, відповідно до місця в рейтинговому списку, рекомендуються на місця державного замовлення. Особи, не рекомендовані на місця державного замовлення, можуть продовжувати брати участь у конкурсі на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб за відповідними спеціальностями та спеціалізаціями.

Рішення приймальної (відбіркової) комісії про зарахування до аспірантури затверджується наказом ректора ВНМУ ім. М.І. Пирогова, який верифікується в ЄДЕБО.

Про рішення приймальної (відбіркової) комісії щодо зарахування до аспірантури на місця державного замовлення ВНМУ ім. М.І. Пирогова інформує Міністерство охорони здоров’я України.

7.2. Особи,  які успішно склали всі іспити, але за результатами конкурсного відбору не можуть бути зараховані до аспірантури з підготовкою за рахунок державного замовлення та/або виявили бажання бути зарахованими до аспірантури на умовах повного відшкодування вартості підготовки подають до приймальної (відбіркової) комісії відповідну заяву.

7.3. Аспіранту, одночасно з його зарахуванням, відповідним наказом ректора ВНМУ ім. М.І. Пирогова призначається науковий керівник зі складу наукових або науково-педагогічних працівників з науковим ступенем.

Рішенням Вченої ради аспіранту може бути призначено два наукових керівники з відповідним розподілом годин навантаження та обов’язків між ними.

7.4 Усі питання, пов’язані з прийомом до аспірантури ВНМУ ім. М.І. Пирогова, вирішуються приймальною (відбірковою) комісією на її засіданнях. Рішення приймальної (відбіркової)  комісії оприлюднюється на дошці об’яв наукового відділу та на офіційному веб-сайті університету (http://www.vnmu.edu.ua), як правило, в день прийняття, але не пізніше дня, наступного після прийняття рішення.

7.5 Подання претендентом на вступ до аспірантури недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про здобуту раніше вищу освіту та наукові ступені та опубліковані наукові праці є підставою для відрахування аспіранта.

8. Особливості організації прийому до докторантури

8.1. З метою завершення роботи над науковими дослідженнями та оформлення їх результатів та/або для підготовки публікацій до захисту для здобуття ступеня доктора наук особа має право вступити до докторантури ВНМУ ім. М.І. Пирогова.

8.2. Прийом до докторантури або надання творчої відпустки здійснюється з урахуванням наукових досягнень за обраною спеціальністю відповідно до встановлених вимог.

До докторантури приймаються особи, які мають ступінь доктора філософії, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) і які мають наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.

8.3. Для вступу до докторантури вступник не менше ніж за два місяці до вступу подає кафедрі або лабораторії ВНМУ ім. М.І. Пирогова розгорнуту пропозицію, в якій міститься план дослідницької роботи та/або інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту. Протягом місяця з дня надходження документів від усіх вступників відповідний структурний підрозділ заслуховує їх наукові доповіді і шляхом голосування визначає можливість зарахування кожного вступника до докторантури та подає висновки на розгляд вченої ради ВНМУ ім. М.І. Пирогова.

8.4. Вчена рада ВНМУ ім. М.І. Пирогова в місячний строк розглядає висновки кафедри, лабораторії щодо кожного вступника і приймає рішення про його зарахування до докторантури та відповідно до наданої характеристики наукової діяльності вступника призначає докторанту наукового консультанта з числа штатних науково-педагогічних або наукових працівників відповідного вищого навчального закладу (наукової установи) із ступенем доктора наук з відповідної спеціальності. Рішення вченої ради затверджується і оформляється наказом ректора ВНМУ ім. М.І. Пирогова.

8.5. Строк подання документів, необхідних для вступу до докторантури 01 - 18 серпня 2017 р. Перелік документів, необхідних для вступу до докторантури повинен включати:

1) заяву встановленого зразка;

2) копію диплома (разом з додатком до нього) спеціаліста із зазначенням здобутої спеціальності;

3) копію диплома (разом з додатком до нього) магістра із зазначенням здобутої спеціальності (за наявності);

4) копії дипломів про науковий ступінь та вчене звання;

5) копію сертифіката лікаря-спеціаліста  (за наявності);

6) копію документа, що посвідчує особу, та ідентифікаційного коду;

7) бібліографічний опис наукових праць і винаходів;

8) особовий листок по обліку кадрів;

9) копію трудової книжки, завіренної в установленному законом порядку;

10) рекомендацію Вченої ради відповідного університету (інституту) на наукову роботу;

11) витяг з протоколу засідання кафедри, лабораторії з рекомендацією до вступу до докторантури;

12) сертифікат на підтвердження знання англійської мови тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікат Сambridge English Language Assessment (за наявності);

13) розгорнуту пропозицію, в якій міститься план дослідницької роботи та/або інформація про обсяг наукової роботи;

14) письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником ВНМУ ім. М.І. Пирогова, із згодою бути науковим консультантом в разі його вступу до докторантури;

15) копію військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;

16) фотокартку 3х4 см.

Паспорт пред’являються вступником особисто.

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною (відбірковою) комісією. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

Особа, яка подає для вступу до докторантури диплом, що виданий іноземним вищим навчальним закладом, допускається до вступу нарівні з іншими вступниками. У разі позитивного рішення вченої ради ВНМУ ім. М.І. Пирогова щодо зарахування такого вступника в докторантуру вчена рада ВНМУ ім. М.І. Пирогова одночасно приймає рішення про визнання його диплома. У разі відмови вчена рада ВНМУ ім. М.І. Пирогова надає вступнику обґрунтоване пояснення причин такої відмови.

Зарахування вступників - не пізніше 15 вересня 2017 р.