Навчання за ECTS

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЗА ECTS
у Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І.Пирогова

Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова – багатопрофільний навчально-науковий центр підготовки, спеціалізації, післядипломної освіти та удосконалення лікарів і науково-педагогічних кадрів IV рівня акредитації, державної форми власності.

За підсумками державного рейтингу вищих навчальних закладів Міністерства охорони здоров’я України університет визнано одним із кращих медичних ВНЗ України. За даними зарубіжних експертних оцінок якість підготовки іноземних громадян у ВНМУ ім. М.І.Пирогова посідає 14 місце серед 410 медичних факультетів Європи.

Європейські інтеграційні процеси дедалі відчутніше впливають на всі сфери життя України, зокрема на реформування системи вищої освіти. Сучасний загальноєвропейський об’єднувальний процес у вищий школі почався 1957 року, коли було підписано Римську угоду. Країни Європи визнали, що на сучасному етапі для інтеграції освітньої діяльності необхідно порівняти та зробити сумісними системи освіти.

Що означає навчатися за ЕCTS

Європейська кредитно-трансферна система (з англ. European Credit Transfer System – ЕCTS) – це система, створена для забезпечення єдиної міждержавної процедури виміру й порівняння між закладами освіти результатів навчання студентів, їхнього академічного визнання. Вона розроблена для забезпечення мобільності студентів, спрощує розуміння і порівняння навчальних програм та навчальних досягнень студентів як між вітчизняними, так і закордонними навчальними закладами.

 Як розвивалася ECTS

ECTS було розроблено 1989 року в рамках програми ERASMUS, що сьогодні є частиною програми SOCRATES, у формі пілотного п’ятирічного проекту, в якому брали участь 145 європейських вищих навчальних закладів. У подальшому практика ECTS була рекомендована до широкого використання вищими навчальними закладами Конференції Ради Європи «Forum Conference of the Higher Education and Research Committee», Конвенцією Ради Європи ЮНЕСКО з визнання кваліфікацій у вищій освіті в європейському регіоні і підтриманні низкою міжнародних неурядових організацій, зокрема Європейською асоціацією міжнародної освіти (European Association of International Education), до якої входять представники більше 50 держав.

ECTS – єдина успішно протестована система кредитів, що використовується по всій Європі. Спочатку ECTS призначалася тільки для перезарахування кредитів. Система сприяла зарахуванню освіти, що була здобута за кордоном, і, таким чином, підвищувала якість і кількість мобільних студентів у Європі. Останнім часом ECTS перетворилася на систему накопичення кредитів, яку запроваджують по всій Європі на інституційному, регіональному і національному рівнях.

Які головні особливості ECTS

ECTS базується на угоді про те, що 60 кредитів складають навантаження студента/слухача очної форми навчання (стаціонару) впродовж академічного року. У більшості випадків навантаження студента очної форми навчання в Європі дорівнює 36/40 тижням на рік, і в цих випадках один кредит дорівнює 24-30 робочим годинам.

Кредит – це спосіб перевести в кількісне відношення результати навчання, які вимірюються тим, що саме повинен знати, розуміти і бути здатним зробити студент/слухач після завершення навчання, незалежно від його тривалості. Розподіл кредитів ECTS ґрунтується на офіційній тривалості циклу програми навчання. Навантаження студентів в ECTS включає час лекцій, семінарів, самостійного навчання, індивідуальної роботи, проходження виробничої практики, складання ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок 1» і «Крок 2», практично-орієнтованого державного іспиту. Кредит, таким чином, базується на повному навантаженні студента, а не обмежується лише аудиторними годинами.

Кредити розподіляються на всі освітні компоненти програми навчання і відображають кількість роботи, необхідної для виконання кожного компоненту у зв'язку із загальною кількістю необхідної роботи для завершення повного року навчання за цією програмою.

Успішність студента визначається за оцінювальною шкалою ECTS, яка ранжує студентів на статистичній основі. Розподіл оцінок між студентами, які отримали за курс оцінку вище незадовільної, виглядає таким чином: А – кращі 10%; B – наступні за ними 25%; C – наступні за ними 30%; D – наступні за ними 25%; E – наступні за ними 10%. Для неуспішних студентів ставляться оцінки FX і F.

FX означає – «не виконав якусь частину роботи, необхідну для здобуття оцінки вище незадовільної» (виставляється студентам, що набрали мінімальну кількість балів за поточну навчальну діяльність, але яким не зарахований підсумковий модульний контроль. Ця категорія студентів має право на перескладання підсумкового модульного контролю за затвердженим графіком під час зимових або літніх канікул (до 1 липня поточного року) впродовж двох тижнів після завершення навчального року). Відповідно до чинної нормативної бази повторне складання підсумкового модульного контролю дозволяється не більше двох разів.

F – «не виконав всю необхідну роботу» (виставляється студентам, які відвідали всі аудиторні заняття з модуля, але не набрали мінімальну кількість балів за поточну навчальну діяльність і не допущені до підсумкового модульного контролю). Ця категорія студентів має право на повторне вивчення модуля.

За дозволом проректора з навчальної роботи студент може підвищити оцінку з дисципліни шляхом перескладання підсумкового модульного контролю (не більше трьох разів за весь період навчання).

Шкала оцінювання за ECTS

Підсумкова (загальна) оцінка з навчальної дисципліни є сумою рейтингових оцінок (балів), одержаних за окремі оцінювані форми навчальної діяльності: поточне та підсумкове тестування рівня засвоєння теоретичного матеріалу під час аудиторних занять та самостійної роботи (модульний контроль); оцінка (бали) за виконання лабораторних досліджень; оцінка (бали) за практичну діяльність під час практик; оцінка за індивідуальну роботу; оцінка за курсову роботу; оцінка (бали) за участь у наукових конференціях, олімпіадах, наукові публікації тощо.

Оцінка з дисципліни виставляється як середня з оцінок за модулі (заліки), на які структурована навчальна дисципліна. Оцінка визначається як сума оцінок поточної навчальної діяльності (до 120 балів) та оцінки підсумкового контролю (80 балів), що в сумі складає максимально 200 балів.

Універсальна шкала перерахунку традиційних оцінок у рейтингові бали (200 балів ) для дисциплін, що закінчуються заліком

5.00 - 200 4.37 - 175 3.74 - 150 3.12 - 125 2.49 - 100 1.87 - 75
4.97 - 199 4.34 - 174 3.72 - 149 3.09 - 124 2.47 - 99 1.84 - 74
4.94 - 198 4.32 - 173 3.69 - 148 3.07 - 123 2.44 - 98 1.82 - 73
4.92 - 197 4.29 - 172 3.67 - 147 3.04 - 122 2.42 - 97 1.79 - 72
4.89 - 196 4.27 - 171 3.64 - 146 3.02 - 121 2.39 - 96 1.77 - 71
4.87 - 195 4.24 - 170 3.62 - 145 3.00 - 120 2.37 - 95 1.74 - 70
4.84 - 194 4.22 - 169 3.59 - 144 2.97 - 119 2.34 - 94 1.72 - 69
4.82 - 193 4.19 - 168 3.57 - 143 2.94 - 118 2.32 - 93 1.69 - 68
4.79 - 192 4.17 - 167 3.54 - 142 2.92 - 117 2.29 - 92 1.67 - 67
4.77 - 191 4.14 - 166 3.52 - 141 2.89 - 116 2.27 - 91 1.64 - 66
4.74 - 190 4.12 - 165 3.49 - 140 2.87 - 115 2.24 - 90 1.62 - 65
4.72 - 189 4.09 - 164 3.47 - 139 2.84 - 114 2.22 - 89 1.59 - 64
4.69 - 188 4.07 - 163 3.44 - 138 2.82 - 113 2.19 - 88 1.57 - 63
4.67 - 187 4.04 - 162 3.42 - 137 2.79 - 112 2.17 - 87 1.54 - 62
4.64 - 186 4.02 - 161 3.39 - 136 2.77 - 111 2.14 - 86 1.52 - 61
4.62 - 185 4,00 - 160 3.37 - 135 2.74 - 110 2.12 - 85 1.51 - 60
4.59 - 184 3.97 - 159 3.34 - 134 2.72 - 109 2.09 - 84    
4.57 - 183 3.94 - 158 3.32 - 133 2.69 - 108 2.07 - 83    
4.54 - 182 3.92 - 157 3.29 - 132 2.67 - 107 2.04 - 82    
4.52 - 181 3.89 - 156 3.27 - 131 2.64 - 106 2.02 - 81    
4.49 - 180 3.87 - 155 3.24 - 130 2.62 - 105 1.99 - 80    
4.47 - 179 3.84 - 154 3.22 - 129 2.59 - 104 1.97 - 79    
4.44 - 178 3.82 - 153 3.19 - 128 2.57 - 103 1.94 - 78    
4.42 - 177 3.79 - 152 3.17 - 127 2.54 - 102 1.92 - 77    
4.39 - 176 3.77 - 151 3.14 - 126 2.52 - 101 1.89 - 76    

 

Підсумковий контроль здійснюється після завершення вивчення всіх тем дисципліни на останньому контрольному занятті.

До підсумкового контролю допускаються студенти, які відвідали усі передбачені навчальною програмою з дисципліни аудиторні навчальні заняття та при її вивченні набрали кількість балів не меншу за мінімальну. Максимальна кількість балів, яку може набрати студент при складанні підсумкового  контролю, становить 80 балів.

Підсумковий контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 50 балів.

Перескладання підсумкового контролю забезпечується деканатом разом з навчальним відділом та узгоджується з кафедрами протягом 2-х тижнів після закінчення семестру за окремим графіком під час зимових канікул або літніх .

Універсальна шкала перерахунку традиційних оцінок у рейтингові бали (120 балів ) для дисциплін, що закінчуються підсумковим контролем (ПK)

5,00 - 120 4,04 - 97 3,08 - 74 2,12 - 51
4,96 - 119 4,00 - 96 3,04 - 73 2,08 - 50
4,92 - 118 3,96 - 95 3,00 - 72 2.04 - 49
4,87 - 117 3,92 - 94 2,96 - 71 2,00 - 48
4,83 - 116 3,87 - 93 2,92 - 70 1,96 - 47
4,79 - 115 3,83 - 92 2,87 - 69 1,92 - 46
4,75 - 114 3,79 - 91 2,83 - 68 1,87 - 45
4,71 - 113 3,75 - 90 2,79 - 67 1,83 - 44
4,67 - 112 3,71 - 89 2,75 - 66 1,79 - 43
4,62 - 111 3,67 - 88 2,71 - 65 1,75 - 42
4,58 - 110 3,62 - 87 2,67 - 64 1,71 - 41
4,54 - 109 3,58 - 86 2,62 - 63 1,67 - 40
4,50 - 108 3,54 - 85 2,58 - 62 1,62 - 39
4,46 - 107 3,50 - 84 2,54 - 61 1,58 - 38
4,42 - 106 3,46 - 83 2,50 - 60 1,54 - 37
4,37 - 105 3,42 - 82 2,46 - 59 1,50 - 36
4,33 - 104 3,37 - 81 2,42 - 58 1,46 - 35
4,29 - 103 3,33 - 80 2,37 - 57 1,42 - 34
4,25 - 102 3,29 - 79 2,33 - 56 1,37 - 33
4,21 - 101 3,25 - 78 2,29 - 55 1,33 - 32
4,17 - 100 3,21 - 77 2,25 - 54 1,29 - 31
4,12 - 99 3,17 - 76 2,21 - 53 1,25 - 30
4,08 - 98 3,12 - 75 2,17 - 52 1,21 - 29

 

ECTS спрощує розуміння і порівняння навчальних програм для всіх студентів (вітчизняних й іноземних). ECTS стимулює мобільність і академічне визнання. Вона допомагає університетам організовувати і переглядати навчальні програми. ECTS може бути використана для різних програм і форм навчання.

Які документи є основними для організації навчального процесу за ECTS

- інформації (стосовно навчальних програм і досягнень студентів);
- взаємній згоді (між закладами-партнерами і студентом);
- використанні кредитів ЕCTS (визначають навчальне навантаження для студентів).

Ці три ключові елементи приводяться в дію через використання трьох основних документів:

Інформаційний пакет – каталог дисциплін закладу освіти на двох мовах, національній та англійській (або тільки на англійській для програм, що викладаються на цій мові), який розміщується в Інтернеті та/або публікується в твердій копії.

Угода про навчання (навчальний контракт) – містить список дисциплін, які вивчатиме студент, узгоджений з відповідальним відділом навчального закладу, де студент проходитиме навчання. У разі виникнення потреби у переведенні кредиту Угода про навчання повинна узгоджуватися між студентом, старим і новим закладами перед від'їздом студента до нового закладу і оновлюватися з виникненням змін.

Академічна довідка (перелік оцінок з навчальних дисциплін) – відображає успішність студента за списком дисциплін, які він вивчав, отримані кредити, локальні оцінки (за національною традицією чи регламентом навчального закладу) і оцінки ECTS.

У разі переведення кредиту академічна довідка видається перед від'їздом студенту, що відбуває, його закладом освіти, а іншим закладом – студенту, що прибуває на навчання, в кінці його періоду навчання. При виникненні питань щодо перезарахування навчальних кредитів за системою ECTS студент звертається до координаторів ECTS.

ECTS в університеті ім. М.І.Пирогова

1. Нормативна база ECTS

Інтеграція діяльності університету по входженню в єдиний європейський інформаційний та освітній простір здійснюється на основі Закону України «Про освіту», Закону України «Про вищу освіту», законодавчих актів Верховної Ради України, Кабінету Міністрів, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України та інших міністерств і відомств.

Навчальний процес у ВНМУ ім. М.І. Пирогова відповідно до системи ECTS регулюється наказами по університету.

В університеті створено робочу групу – координаційну раду ВНМУ – для розробки та впровадження основних положень навчання у системі ECTS, а також групу моніторингу якості освіти.

В організацію навчального процесу ВНМУ ім. М.І.Пирогова згідно з вимогами ECTS впроваджені такі педагогічні технології:

- структурований у кредитах навчальний план;
- кредитна система викладання згідно з новими навчальними програмами:
- рейтингова система оцінювання у шкалі ECTS.

2. Методичне забезпечення

Відповідно до нормативних вимог організації навчального процесу за системою ECTS навчальний процес в університеті повністю забезпечений необхідною обліково-звітною документацією, постійно проводиться моніторинг кафедр щодо впровадження системи ECTS та оптимізація навчального процесу шляхом надання консультативної допомоги викладачам та студентам членами координаційної ради ВНМУ з впровадження ECTS.

3. Наукове обґрунтування

Представники координаційної ради ВНМУ, групи моніторингу якості освіти, професорсько-викладацький колектив університету постійно беруть участь у науково-методичних конференціях, нарадах, семінарах з питань вдосконалення організації навчального процесу при системі ECTS.

4. Інформаційне забезпечення

Постійно проводяться заходи щодо інформування студентів університету та професорсько-викладацького складу з питань європейської інтеграції та реформування вищої медичної освіти, наближення до європейських стандартів навчання і отримання дипломів європейського зразка. Студенти отримують серед інших інформативних та звітно-облікових матеріалів «Індивідуальний навчальний план студента» з переліком нормативних та вибіркових дисциплін. Для студентів-іноземців план видано російською та англійською мовами.

Інформаційні повідомлення щодо основних засад впровадження ECTS в Україні та у ВНМУ щорічно надаються абітурієнтам, інформація розміщена в правилах прийому до ВНМУ, популяризується у газеті університету «Молодий медик», для студентів читаються інформаційні лекції з питань перспектив ECTS, для викладачів кафедр проводяться семінари-наради щодо методичного забезпечення навчального процесу та надається відповідна консультативна допомога.

Члени робочої групи беруть участь у семінарах-нарадах МОН України та МОЗ України щодо впровадження системи ECTS у ВМНЗ України. В університеті проводиться моніторинг кафедр щодо впровадження сучасних технологій з метою оптимізації навчального процесу.

5. Видавнича діяльність в університеті відповідно до вимог ECTS

Надруковано пакет документів для студентів:

 • «Індивідуальний навчальний план студента» з переліком нормативних та вибіркових дисциплін, їх модулів для вітчизняних студентів та студентів-іноземців російською та англійською мовами;
 • обліково-звітна документація відповідно до нормативних вимог;
 • інформаційний пакет для студентів;
 • на допомогу викладачам підготовлені інструктивно-нормативні матеріали щодо вдосконалення навчального процесу.

Основні документи, на яких базується навчання у системі ECTS

 1. Велика хартія університетів (Magna Charta Universitatum; Болонья, 18 вересня 1988 р.)
 2. Лісабонська конфенція (Конвенція про визнання кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні; Ліссабон, 11 квітня 1997 р.)
 3. Сорбонська декларація (Спільна Декларація «Про гармонізацію архітектури європейської системи вищої освіти», 25 травня 1998 р.)
 4. Болонська декларація (Спільна декларація міністрів освіти Європи; Болонья, 19 червня 1999 р.)
 5. Празьке комюніке («До зони європейської Вищої освіти» Комюніке зустрічі європейських міністрів освіти; Прага, 19 травня 2001 р.)
 6. Саламанкське звернення (Послання Саламанкського з’їзду європейських закладів вищої освіти «Формування європейського простору вищої освіти», березень-квітень 2001 р.)
 7. Берлінське комюніке («Створення зони вищої освіти Європи» Комюніке конференції міністрів освіти; Берлін, 19 вересня 2003 р.)
 8. Бергенське комюніке («Загальноєвропейський простір освіти – досягнення мети», Комюніке Конференції європейських міністрів освіти, Берген, 19-20 травня 2005 р.)
 9. Лондонське комюніке («На шляху до Європейського простору вищої освіти відповіді на виклики глобалізації» Лондон, 16-19 травня 2007 р.)
 10. Декларація Глазго («Сильні університети для сильної Європи» Декларація Європейської асоціації університетів; Брюсель, 15 квітня 2005 року)
 11. Лісабонська декларація («Університети Європи після 2010 року: різноманіття за єдності мети», Брюсель, 13 квітня 2007 року)
 12. Лювенське комюніке («Болонський процес у період до 2020 року – Європейський простір вищої освіти у новому десятилітті» Лювен та Лювен-ля-Ньов, 28-29 квітня 2009 р.)
 13. Болонська робоча програма («В напрямку до Європейського простору вищої освіти – інтегрована програма на 2007-2009 роки»)
 14. Будапештсько-Віденська декларація («Про створення Європейського простору вищої освіти», 12 березня 2010 року)
 15. Бухарестське комюніке («Використання нашого потенціалу з найбільшою користю: консолідація Європейського простору вищої освіти», 27 квітня 2012 року)