Загальна інформація

Зміст і організація навчально-методичної роботи в університеті орієнтовані на кінцеву мету навчання – професійну лікарську та фармацевтичну діяльність. Підготовка фахівців з усіх спеціальностей забезпечена освітньо-кваліфікаційними характеристиками (ОКХ), освітньо-професійними програмами (ОПП), навчальними планами і програмами з дисциплін.

Нормативні дисципліни, елективні курси в університеті викладаються у відповідності до робочих навчальних програм з дисциплін. Зміст робочих програм відповідає вимогам ОПП та типовим навчальним програмам, які затверджені ЦМК з вищої медичної освіти МОЗ України. У них знайшли відображення вимоги ОПП щодо структурованості за циклами підготовки, навчальними дисциплінами, часом їх вивчення, рівнем контролю і задачами діяльності відповідно до обсягу та рівня освітньої і професійної підготовки. Сформовані програми забезпечують системний підхід, в процесі якого кожна дисципліна вивчається не як самостійна і незалежна, а як частина системи, спрямованої на підготовку спеціаліста певного профілю. У навчальний процес впроваджені наскрізні програми засвоєння практичних навичок з усіх дисциплін. Діючі робочі навчальні програми з дисциплін обговорюються і затверджуються профільними методичними радами, проректором з навчальної роботи.

Організація і проведення навчального процесу регламентується графіками навчального процесу. З урахуванням вимог, передбачених навчальним планом, навчальний відділ складає розклади академічних занять, самостійної роботи студентів, проміжного і підсумкового контролю, а для випускного курсу – розклади державних іспитів. Розклади занять враховують специфіку дисциплін, черговість лекцій, практичних і семінарських занять.

Система підготовки спеціалістів в університеті відповідає вимогам діючих галузевих стандартів вищої освіти. Вона забезпечена чітким дотриманням вимог робочих програм і навчальних планів, наявністю сприятливих умов для проведення навчальної роботи, оптимізації методики і змісту навчання. Враховуючи професійно-діяльний принцип організації навчання в університеті велику роль відіграє наявність, створення і тиражування підручників, методичних вказівок і навчальних посібників. Створена структура обслуговування в бібліотеці дає можливість забезпечити форми і методи індивідуальної та масової роботи з студентами по забезпеченню навчальною літературою. Всі користувачі бібліотекою мають можливість користуватися читальними залами, тематичними підборами літератури для написання історій хвороб, навчальним фондом бібліотеки. На кафедрах підготовлені і видані методичні вказівки для практичних занять та самостійної підготовки студентів з алгоритмами послідовного оволодіння практичними навичками, знаннями, вміннями.

В університеті функціонує обов’язкова система контролю якості навчання і підготовки студентів (атестація з тестовим, рейтинговим контролем). Вона включає: щоденний (тестовий, усний, письмовий, комп’ютерний) контроль підготовки студентів академічної групи на кожному занятті (100%); рубіжний контроль засвоєння окремих розділів програми; атестація студентів через 2-2,5 місяців після початку кожного семестру з визначенням середньої (рейтингової) оцінки з кожної дисципліни; заключний залік (іспит) контролю підготовки. Обов’язковим елементом навчання на клінічних кафедрах та проведення на них іспитів є вирішення ситуаційних задач, яке розцінюється як алгоритм діяльності лікаря для конкретної, визначеної ситуації і конкретної хворої людини. На кафедрах університету складені пакети програм, набори тестів та питань різної складності, які застосовуються на різних етапах контролю підготовки студентів. Зміст контрольних тестів відповідає вимогам ОКХ та ОПП спеціалістів відповідного профілю.

Кафедри університету та його підрозділи комп’ютеризовані, створено 17 комп’ютерних класів. У процесі навчання, контролю підготовки студентів та їх атестації використовуються комп’ютерні програми розроблені і ЦНІТ, на кафедрах та придбані в інших навчальних закладах.

Університет одним з перших серед вищих медичних навчальних закладів України широко впровадив у навчальний процес новітні технології з використанням сучасної комп’ютерної техніки, створивши з цією метою Центр нових інформаційних технологій, з роботою якого ознайомлені керівники вищих медичних закладів України, представники багатьох медичних факультетів зарубіжних університетів країн Європи, Азії, Африки, Америки. Функціонує інформаційний WEB-сервер університету. Поступово здійснюється перехід до мережевих технологій – в університеті функціонує 4-х канальна мережа Internet, до якої підключено 200 дисплейних місць, є локальні мережі на окремих кафедрах, підрозділах ЦНІТ тощо. Робота в мережі Internet здійснюється студентами 2 курсу відповідно до навчальної програми. Доступ до мережі мають всі без винятку студенти і співробітники кафедр через Центр – Internet ВНМУ. Застосовується комп’ютерна анімація при створенні навчальних відеофільмів та їх фрагментів.
Важливим етапом навчання в процесі формування майбутнього спеціаліста є виробнича практика. Виробничою практикою передбачено: оволодіння основами догляду за хворими (2 курс); оволодіння навичками роботи медичної сестри відділення (3 курс); робота в якості помічника лікаря-ординатора терапевта, хірурга, педіатра, акушера (4 курс); вдосконалення знань і здобуття навичок роботи дільничного лікаря в умовах клінічного прийому (5 курс).

У методичних рекомендаціях з проведення виробничої практики є алгоритми виробничої діяльності студентів у відділеннях та деонтологічні рекомендації. Проходження практики на кожному курсі завершується іспитом, результати якого аналізуються деканатами, вченою радою, ректоратом та заносяться в залікову книжку.

Навчання в університеті закінчується державною атестацією змісту та якості підготовки у формі єдиного стандартизованого тестового та практично-орієнтованого іспиту. Проведення стандартизованого тестового державного іспиту, який впроваджений відповідно до Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів, затвердженого наказом МОЗ України від 14.08.98 р. № 251, здійснюється Державною екзаменаційною комісією університету і Центром тестування професійної компетенції фахівців з вищої освіти при МОЗ України. Підсумки ліцензійних інтегрованих іспитів „Крок-1” (показник якості фахової компоненти базової освіти проводиться на 4 курсі) та „Крок-2” (показник якості фахової компоненти повної вищої освіти є складовою частиною державної атестації випускників проводиться на 6 курсі) обговорюються на засіданнях рад факультетів, центральної методичної координаційної ради, профільних методичних радах, методичних нарадах колективів кафедр. За результатами їх аналізу приймаються конкретні і дієві заходи щодо усунення виявлених недоліків. Кожна з кафедр у процесі підготовки студентів використовує електронні та роздруковані варіанти банку даних ліцензійних інтегрованих іспитів, включаючи їх в програму щоденного усного, письмового тестового чи комп’ютерного контролю. Зміст практично-орієнтованих державних випускних іспитів в університеті визначається вимогами галузевих стандартів вищої освіти. У випускників вони проводяться з визначенням їх підготовки при обстеженні хворих та оцінки теоретичних знань за відповідями на питання екзаменаційного білета.
Ректорат університету активно впливає на відповідальність змісту навчання вимогам практичної охорони здоров’я, використовуючи надану можливість на 15% зміни навчальних планів. Потреби і вимоги нової концепції розвитку охорони здоров’я та діяльності вищої медичної школи призвели до впровадження нових курсів навчання: екстремальної медицини, інформатики, клінічної імунології та алергології, мануальної терапії, гомеопатії.