Студенту

Інтерну

Master

Аспіранту

2019-2020 Тем. плани лекцiй - Історія філософії як методологічна основа розвитку науки та цивілізації 2019_2020 Лiтература - Історія філософії як методологічна основа розвитку науки та цивілізації 2019_2020 Методичнi вказівки - Історія філософії як методологічна основа розвитку науки та цивілізації 2019_2020 Робоча програма _Історія філософії як методологічна основа розвитку науки та цивілізації_ 2019_2020 Тем. план сам. роботи - Історія філософії як методологічна основа розвитку науки та цивілізації 2019_2020 Тем. плани практ. занять - Історія філософії як методологічна основа розвитку науки та цивілізації 2020_2021 Силабус Історія філософії як методологічна основа розвитку науки та цивілізації 2020_2021_Література_Історія філософії як методологічна основа розвитку науки та цивілізації 2020_2021_Мет.вказ_Історія філософії як методологічна основа розвитку науки та цив. 2020_2021_Метод.вказ. для Самост.роб_Історія філософії як методологічна основа розвитку науки та цивіл. 2020_2021_Робоча програма_Історія філософії як методологічна основа розвитку науки та цив. 2020_2021_Тем.план Лекцій_Історія філософії як методологічна основа розвитку науки та цив. 2020_2021_Тем.план_Практичні зан_Історія філософії як методологічна основа розвитку науки та цивіл 2020_2021_Тем.план_Самост.роб_Історія філософії як методологічна основа розвитку науки та цивілізації. Методичні рекомендації до практичних занять з Філософії 2022 Методичні рекомендації до самостійної роботи з Філософії 2022 Робоча програма з іст. Філософії як методологічної основи 2022 Силабус Історія філософії як методологічна основа розвитку науки та цивілізації 2022 Список рекомендованої літератури Філософія 2022 Темплан лекцій з Філософії 2022 Темплан практичних занять Філософія 2022 Темплан самостійної роботи Філософія 2022

Силабус

Силабус - іст.України та укр. культури - 2023-24 - МП - 1 курс Силабус - іст.України та укр. культури - 2023-24 - ТР - 1 курс Силабус - іст.України та укр. культури - 2023-24 - Ф - 1 курс Силабус - іст.України та укр. культури, іст. ун-ту - 2023-24 - М - 1 курс Силабус - іст.України та укр. культури, іст. ун-ту - 2023-24 - П - 1 курс Силабус - іст.України та укр. культури, іст. ун-ту - 2023-24 - С - 1 курс Силабус - Ек. теорія - 2023-24 - Ф (заочн) - 5 курс Силабус - Економіка ох. здоров’я. Маркетинг мед.послуг - 2023-24 - М - 3 курс Силабус - Економіка ох. здоров’я. Маркетинг мед.послуг - 2023-24 - Ф (заочн) - 3 курс Силабус - Економіка ох. здоров’я. Маркетинг мед.послуг - 2023-24 - Ф - 3 курс Силабус - Етика та деонтологія у фарм. - Заочн. Фарм_3 курс. Заочна форма н., 2023-24. Силабус - Етика та деонтологія у фарм. - Фарм_3 курс. Денна. форма н., 2023-24. Силабус - Філософія - Фарм_Очн. форма н., 2023-24. Силабус Культура академічної доброчесності 1 курс Медицина 2023-24 н.р. Силабус Культура академічної доброчесності 1 курс Медична психологія 2023-24 н.р. Силабус Культура академічної доброчесності 1 курс Педіатрія 2023-24 н.р.
Силабус Культура академічної доброчесності 1 курс Педіатрія 2023-24 н.р.
Силабус Культура академічної доброчесності 1 курс Стоматологія 2023-24 н.р. Силабус Культура академічної доброчесності 1 курс Фармація, промислова фармація 2023-24 н.р. Силабус Психологія конфлікту 4 курс Мед. психологія 2023-24 н.р. Силабус Соціальна психологія 3 курс Мед. психологія 2023-24 н.р. Силабус Філософія 1 курс Мед 1 та 2 2023-24 н.р. Силабус Філософія 1 курс Мед. психологія 2023-24 н.р. Силабус Філософія 1 курс Педіатрія 2023-24 н.р. Силабус Філософія 1 курс Стоматологія 2023-24 н.р.

Кваліфікаційні роботи

Clinical ordinator

Історія кафедри

Історія кафедри

філософії та суспільних наук

 

Лікар і гуманізм, лікар і громадянин... Ці поняття стали не­від'ємними і протягом багатьох років були головним змістом і метою роботи викладачів-сульпільствознавців університету по вихованню спеціа­лістів охорони здоров'я. В умовах розбудови незалежної Української держави кафедра докладає максимум зусиль щодо реалізації нової концепції викладання гуманітарних і суспільно-політичних дисциплін, готує молоде покоління до сприйняття нових ідей, підходів і форм життя, оволодіння світовими і вітчизняними знаннями в галузі суспільст­вознавства.

Історія кафедри невід'ємна від історії університету, історії всього суспільства. Вона зазнала відчутного впливу і панівної ідеології тоталітарного режиму 30-40-х років, і хрущовської реформації, застійного стану і сподівань перебудовчих змін на краще. Займаючи активну громадянську позицію, викладачі по-різному сприймали реалії суспільного життя. Було і покірне вихваляння марксистсько-ленінської теорії та ідеології, партійних вождів, але й було чесне і принципове ставлення до того, що відбувалося у суспільстві, прагнення критично осмислити закономірності суспільного розвитку і трагічні сторінки нашої історії, прищепити студентській молоді почуття патріотизму, справедливості, соціального оптимізму.

 

Кафедра філософії та суспільних наук пройшла складний шлях розвитку і різноманітних реорганізацій:

  • 1944-1965 рр. – кафедра основ марксизму-ленінізму, в яку 1955 р. влилась кафедра політекономії, а у 1963 р. виділилась кафедра марксистсько-ленінської філософії;
  • 1965-1989 рр. – існували дві кафедри: історії КПРС і політекономії та філософії і наукового комунізму. У 1989-1993 рр. змінювались назви: історії КПРС і політекономії, кафедра історії, кафедра політичної історії і політекономії, кафедра історії і економіки; а кафедра філософії і наукового комунізму змінила назву на кафедру філософії;
  • 1993-2003 рр. – дві кафедри об’єднані в єдину кафедру суспільних наук;
  • 2003 р. кафедра знов розділена на дві: кафедру філософії та кафедру суспільних наук;
  • 2008 р. знов відбулось об’єднання у єдину кафедру філософії та суспільних наук

 

Також змінювались приміщення, де розташовувались кафедри: спочатку центральний корпус, біля 2-ї лекційної аудиторії, потім  крило старої бібліотеки: 2-й поверх – суспільники, 3-й поверх – філософи. У 1987 р. на базі приміщення гуртожитку був обладнаний навчальний корпус №2, куди було переведено кафедри історії КПРС і політекономії (на 3-му поверсі) та  філософії і наукового комунізму (на 4-му поверсі). Це дало змогу поліпшити матеріально-технічну базу, зокрема, навчальними кімнатами, великим читальним залом, філією інститутської бібліотеки. У 1993 р. після об’єднання в кафедру суспільних наук вона розмістилася на 4-му поверсі навчального корпусу №2 (вул. В.Стуса, 2)

 

В 1938 р. була організована кафедра основ марксизму-ленінізму. На кафедрі тоді працю­вали Поліщук П. А., Топорков К. Д., Потоцький, Резнік.

Чимало викладачів регулярно працювали у виборних партійних органах інституту і міста. Парторганізацію інституту очолювали Пип­ко В.Г.  (1944), Забайрачний І.А.  (1945), Поліщук П.А.  (1946). Були организовані гуртки по вивченню історії партії, а з 1952 р. — теорети­чні семінари по вивченню філософії. Систематично проводились зустрічі з старими більшовиками, ветеранами війни і праці, підпільника­ми та партизанами, з передовиками виробництва, ор­ганизовувались походи по місцям революційної, військової та тру­дової слави. На лекціях широко практикуються демонстрування документальних фільмів,  використовуються записи промов. З допомогою епідіаскопа студенти за доку­ментальними фотографіями знайом­ляться з наслідками фашистської окупації, героїчною працею він­ничан, викладачів та студентів нашого інституту під час відбудо­ви зруйнованих приміщень. Кафедра займалась розробкою наукових основ всієї ідейно-виховної роботи в інституті. Всі викладачі кафедр були пропагандистами сітки партійної про­світи, товариства «Знання». Викладачі кафедри є ініціаторами і організаторами студентських теоретичних конфе­ренцій та науково-економічних конференцій на підприємствах і в колгоспах області. В інституті багато років функціонувала школа молодого лектора, що ставила перед собою мету навчити студентів готувати доповіді і допомогти їм набути досвід виступів. Викладачі кафедри й студенти щорічно читали для населення міста й області лекції на суспільно-політичні, економічні й медичні теми.

З 1949 по 1975 рік кафедрою основ марксизму-ленінізму завідував Кривко Петро Степанович. Під час керівництва завідувача кафедри Кривка П.С. на кафедрі працювали викладачі: Ніколаєнко М.К. (1949-1950), Желєзна Н.Я. (1950-1958), Гержова Н.П. (1952-1953), Поліщук І.П. (1952-1953), Хижук А.О. (1953-1963), Висоцький В.А. (1955-56,1966-1973), Лаптєв П.М. (1956-1996), Глушко М.М. (1957-1979), Мазило В.М. (1958-1963), Сокових Ф.С. (1958-1959), Однорогов В.Ю. (1958-1992), Шевчук В.П. (1959-1960), Корицька Н.І. (1959-1969), Мороховский Ю.П. (1961-1977). Завідувачами кабінету були: Михайлова Л.П. (1951-1985), Бондар В.І. (1957-1958), зав. кабінетом і викладач Полищук П.А. (1946-1963), зав кабінетом і викладач Будьонна Л.Г. (1951-1964), а також лаборанти Марченко В. Й. (1949-1955), Райкова В.І. (1950-1951), Груздєв Л.Г. (1951-1956), Казмиришина Л.М. (1955-1977), Ковальова (Яблонська) В.К. (1954-1958), Василенко В.К. (1958-1966), Гардига С.М. (1959-1961), Зінчук (Кульчицька) В.П. (1960-1966), Ступак Н.М. (1961-1962), стенограф Мельничук (1949-1950), художник Кардиналовська Є.М. (1955-1956).

 

В 1963 р. на базі кафедри основ марксизму-ленінізму було створе­но дві кафедри: історії КПРС та політекономії (завідувач Кривко П. С.) і філософії та на­укового комунізму (завідувач Даниленко І. М.).

На кафедрі історії КПРС та політекономії (1963-1975) під керівництвом Кривка П.С. працювали викладачі: Карпенко М.Є. (1965-1968), Птущенко В.О. (1966-1967), Орлов В.М. (1967-1976), Купрій М.І. (1969-1973), Тельман Й.Г. (1969-1991), Кузьменюк Г.А. (1970-1976), Плахотнюк С.Д. (1972-1973), Фомінцев Ю.А. (1973-1974), завідувач кабінету Кравчук В.І. (1964-1967), завідувач кабінету і викладач Білякова В.С. (1966-1999), завідувач кабінету Киселевський Є.П. (1970-1982) та лаборанти Зелінський М.Ю. (1968-1971), Рубаник Л.Р. (1970-1998).

У 1975-1981 рр. під керівництвом в.о. зав. кафедри Журавльова С.К. (1975-1976), зав. кафедри Голіченка В.Д. (1976-1979), в.о. зав. кафедри Рудавки С.І. (1979-1981) також працювали: Кривко П.С. як доцент, Ольшевський Л.Б. (1978-1999), Дерезюк В.Ю. (1979-1995), Півошенко В.П. (1980-2016), завідувач кабінету Киселевський Є.П. (1970-1982), лаборанти Величко С.Б. (1978-1979), Дудник В.П. (1979-1980), Гущинець Н.О. (1980-1982), Яковлева А.Г. (1980-1981), Щербина С.Ф. (1980-1981).

 

У 1981-1993 рр. під керівництвом завідувача кафедри Давидюка А.Т. працювали також: Лациба В.П. (з 1977), Рижій І.Ф. (1983-1986), Голіченко В.М. (1981-1985), Мазепа В.М. (1988-1996), Мельничук П.П. (1988-1990), завідувачі кабінету Баніт В.А. (1984-1988), Мамонов Г.П. (1988-1994), Байбаков В.І. (1983-1992), лаборанти Руденко В.В. (1983-1986), Худа В.В. (1987-1988), Шишина Н.С. (1988-1989), Махан О.Н. (1989-1994), Марценюк А.І. (1989-1990), Слободянюк Г.П. (1991-1992).

 

На кафедрі філософії та на­укового комунізму під керівництвом завідувача Даниленка І.М. у 1963-1990 рр. та в.о. зав. кафедри Степанова В.Я. (1990-1993 рр.) працювали: Лаптєв П.М. (1956-1996), Глушко М.М. (1957-1979), Однорогов В.Ю. (1958-1992), Корицька Н.І. (1959-1969), Мороховський Ю.П. (1961-1977), Лукьянов Х.Ф. (1963-1964), Молодцова А.О. (1964-1966), Висоцький В.А. (1955-56,1966-1973), Нігальчук М.Л. (1966-1981), Чорний С.Й. (1970-1972), Горобець В.Ф. (1970-1975), Швець О.Б. (1972-2007), Іванов Э.М. (1972-1991), Михайлова Л.П. (1951-1985), Скакун Л.П. (1974-1975), Свободний П.П. (1977-1996), Северенчук Т.І. (1979-2010), Тимчук М.В. (1981-2006), Журавльов С.К. (1949-1986), Белозеров В.С. (1984-1986), Краснонос Н.А.(1981-2009), Голуб М.Л. (1991-1994); завідувачі учбово-методичного кабінету Купріянов І.Т. (1965-1966), Буглов А.М. (1966-1970), Серединська А.О. (1966-1993) та лаборанти Зінчук (Кульчицька) В.П. (1960-1966), Веденєєва Н.М. (1971-1976), Тимчук Н.А. 1973-1976), Ткаченко К.О. (1977-1986), Гончарук Р.І. (1980-1982), Лаптєва І.В. (1980-2008), Губарєв І.О. (1982-1993), Барміна (Папушенко) Е.Б. (1983-1984), Меркулова Л.С. (1984-1985), Повознікова В.О. (1984-1986), Бочковський М.В. (1984-1990), Ятченко А.Д. (1985-86, 1990-1991), Горіна В.А. (з 1987), Олійник Л.В. (1987-1991), Кахно О.В. (1987-1988), Дидковська Д.С. (1988-1991), Ковальчук Г.В. (з 1989), Войтович Г.Д. (1973-1974), Калінська Л.В. (1976-1982). 1990 року цю кафедру було переіменовано на кафедру філософії.

 

З 1993 р. в результаті запровадження освітньої реформи відбулася чергова реорганізація кафедр гуманітарного профілю: кафедри історії і економіки та філософії були об'єднані у кафедру суспільних наук, значно посиливши її сукупний методичний і науковий потенціал. Очолив кафедру проф. Давидюк А.Т. Кафедра стала однією з найбільших в інституті. У складі кафедри діяли 4 навчально-методичні секції: історії України (керівник – доц. В.П. Лациба), філософії (керівник – ст. викл. Н.А. Краснонос), соціології (керівник – ст. викл. О.Б.Швець).

Під керівництвом Давидюка А.Т. у 1993-2002 рр. працювали: проф. І.М.Даниленко (1963-2007); Бєлякова В.С. (1966-1999), Дерезюк В.Ю. (1979-1995), Лаптєв П.М. (1956-1996), Лациба В.П. (з 1977 р.), Ольшевский Л.Б. (1978-1999), Пивошенко В.П. (1980-2016), Рудавка С.І. (1978-2020), Свободний П.П. (1977-1996), Степанов В.Я. (1979-2015), Тимчук М.В. (1981-2006); Краснонос Н.А. (1981-2009), Ма­зепа В.М. (1988-1996), Швець О.Б. (1972-2007), Северенчук Т.І. (1979-2010), Голуб М.Л. (1991-1994), Васильєв В. Ю. (1997-2000), Куліш П.Л. (1996-2000; з 2019), Трухманова С. Л. (з 1999), Кротов К. В. (2000-05; 2014-18).

 

На кафедрі регулярно проводились відкриті лекції і семінари, взаємовідвідування занять, а також контрольні відві­дування лекцій, семінарів, іспитів і дифзаліків завідуючим кафед­рою. Значна увага надавалась роботі методичного і науково-теоретичного семінарів викладачів. Протягом навчального року відбувало­ся не менше 10 засідань, на яких заслуховувались і обговорювались наукові доповіді і повідомлення, відбувався професійний, зацікавлений об­мін думками з питань вдосконалення навчально-методичної роботи, підвищення педагогічної майстерності викладачів, утвердження ви­сокого громадянського обов'язку у вихованні молодого покоління не­залежної України.

У цей період викладались такі 10 предметів: філософія на 2 курсі (іспит), з історії України, історія українсь­кої та зарубіжної культури, політології, соціології на 1 курсі (дифзаліки),  основи економічної те­орії і релігієзнавство на 2 курсі (дифзалік); елективні курси Основи етики та ме­дичної деонтології, Основи формальної логіки, соціальна психологія (заліки), певний час викладались основи конституційного права України. икладачами кафедри виконано значний обсяг науково-методич­ної роботи у зв'язку з переходом до викладання нових курсів сус­пільних наук. Важливим залишалось питання переходу на державну мову навчан­ня Потрібно відзначили, що перехід на україномовне навчан­ня стримувався відсутністю необхідної навчальної літератури Практично кожного дня в читальному залі працювало 50-70 чоловік, а в суботні дні до ста студентів і більше. Разом з бібліотекою університету на допомогу вивчення курсу "Історія української і зарубіжної культури" проведено декілька оглядів літератури.

На кафедрі був накопичений позитивний досвід використання наоч­них і технічних засобів навчання студентів-іноземців. Так всі лекції з курсу "Українська та зарубіжна культура" доц. Півошенко В.П. супроводжувались показом діа­фільмів і слайдів.

Питання орієнтації і змісту виховної роботи регулярно розглядалися на засіданнях кафедри, секцій, під час консультацій, значна увага приділялася роз'ясненню студентам суті політико-державних рішень, зв’язаних з державотворчим процесами, підготов­кою нової Конституції України та підписанням Конституційного до­говору між Президентом України та Верховною Радою України, інших законодавчих актів, тощо. Розроблялась комплексна тема "Суспільно-політич­на думка в Україні наприкінці ХІХ - на початку ХХ століття".

 

Після чергової реорганізації у 2003 р. кафедра філософії і кафедра суспільних наук функціонували як самостійні адміністративні і науково-методичні підрозділи університету (завідувач кафедри філософії – проф. Черкасов С.В. та завідувачі кафедри суспільних наук проф. Шуст Н.Б. (2002-2005), доц. Лациба В.П. (2005-2008)

З 2008 р. існує знову об’єднана кафедра філософії та суспільних наук під керівництвом завідувача кафедри Черкасова С.В. у складі двох секцій. Секція філософії забезпечує викладання курсу філософії та елективних курсів Етичні проблеми медицини, Етика і деонтологія в медицині, Логіка і формальна логіка студентам всіх факультетів. На секції суспільних наук вивчались такі дисципліни як історія України, культурологія, історія української культури, політологія, основи економічної теорії, соціологія та медична соціологія.

            В цей період продовжували працювати Лациба В.П. (з 1977), Півошенко В.П. (1980-2016), Рудавка С.І. (1978-2020), Степанов В.Я. (1979-2015), Краснонос Н.А. (1981-2009), Северенчук Т.І. (1979-2010), Трухманова С. Л. (з 1999) та кафедру поповнили викладачі: Іванова Н. В. (з 2005), Давидюк Л. П. (з 2005), Бобело В. С. (з 2006), Кудінов Ю. М. (2007-14), Вергелес К.М. (з 2007), Беднарчик Т. Р. (з 2007), Корзун О. В. (2008-2020), Боблієнко О. П. (2009-2018), Марчук І. А. (з 2009), Ратушняк І. І. (з 2012), Вакар Т. В. (з 2014), Пономарьова Л.М. (з 1979; на кафедрі з 2014), Політанська Д. В. (з 2016), Школьнікова Т. Ю. (з 2017), Калач Д. М. (з 2017), Мельник В. М. (з 2017),  повернулись на кафедру Кротов К. В. (2000-05; 2014-18) і Куліш П.Л. (1996-2000; з 2019).

 

Навчально-методична робота

 

Вагомим доробком стали програми курсів з історії України, української культури і національного відродження, економіки, філосо­фії, соціології, методичні вказівки для студентів до семінарських занять та поради щодо написання рефератів і повідомлень. Під час лекцій особлива увага приділяється проблемним питанням теорії і практики суспільного розвитку, все активніше застосовується диалоговий і диску­сійний методи, співставлення різних кутів зору у вітчизняному і світово­му  суспільствознавстві. В навчальному процесі викорис­товуються активні методи навчання і пізнання історії, політоло­гії, соціології, філософії, через виявлення, аналіз і пов'язуван­ня протиріч, співставлення різних кутів зору вітчизняних і за­рубіжних вчених, насичення курсів загальнолюдськими проблемами. У 2004-2008 рр. викладачі працювали над розділами кафедральної теми «Організація та науково-методичне забезпечення самостійної роботи студентів з соціогуманітарних дисциплін».

Викладачі кафедри завжди розуміли важливість і необхідність тіс­ного співробітництва з іншими кафедрами інституту. Протягом багатьох років між ними існують ділові стосунки. Найбільш досвідченні вчені суспільствознавці очолювали методологічні семінари викладачів теоретичних і клінічних кафедр, готували спільні наукові праці, про­водили науково-практичні конференції.

Невід'ємною частиною навчально-методичної роботи є залучен­ня студентів до активної пізнавальної діяльності в процесі навчан­ня, зокрема підготовки наукових рефератів, участь кращих з них у підсумкових студентських наукових конференціях.

Так, на кафедрі започаткував свою роботу політо­логічний клуб "Думка", засідання якого збирали численну аудито­рію і завжди викликали інтерес студентів і викладачів універси­тету.

Важливим напрямком роботи кафедри була організація занять, консультацій та прийому вступних та кандидатських екзаменів з філософії у аспірантів і здобувачів вчених ступенів, до цієї ро­боти залучались професори і найбільш досвідчені доценти кафедри.

Через друкарню університету були видані навчальні посібники з філософії, соціології, політології.

Авторами підручників були: Степанов В.Я., Черкасов С.В., Швець О.Б., Тимчук М.В., Рудавка С.І., Ольшевський Л. Б., Півошенко В.П., Лациба В.П., Беднарчик Т.Р.

 

Черкасов С.В. Підручник «Теорія пізнання і лікарська діагностика». Рекомендовано МОЗ України як підручник для студентів вищих медичних закладів ІV рівня акредитації та аспірантів. – Київ-Полтава, 1999. - 230 с.

Черкасов С.В. Методичний посібник з філософії та історії філософії. – Вінниця: ТОВ «ДРУК-ПЛЮС», 2020. – 100 с.

Степанов Віктор. Філософія для студентів та аспірантів медичного фаху. Навч. посібник.

– 3-є вид., випр. і доп. – Вінниця: Видавництво «Тезис», 2003. – 292 с.

Степанов Віктор. Основы философии. Учебное пособие для студентов и аспирантов медиков. – Винница: ВГМУ, 1998. – 138 с.

Швець О.Б. Соціологія. Курс лекцій підготовлений відповідно до робочої програми курсу «Соціологія» Вінницького державного медичного університету ім. М.І.Пирогова. – Вінниця. – 117 с.

Тымчук Н.В. Политология. Учебное пособие для иностранных студентов. – Винница, 1999. – 133 с.

Рудавка С.І. Ольшевський Л.Б. Основи економічної теорії: Навч. посібник. – 3-є вид., перероб. і доп. За заг. ред. Рудавки С.І. – Вінниця, ПП «Видавництво «Тезис», 2003. – 340 с.

Рудавка С.І. Державне регулювання економіки: Навч. посібник. – Вінниця: Велес, 2002. – 329 с.

Півошенко В.П. Культурология: часть 2. История украинской культуры: Учебно-метод. пособие для студентов вузов. – Винница, 2008. – 166 с.

Пивошенко В.П. Словарь по культурологии. – издание 2-е, доп., перераб. – Вінниця, 2010. – 140 с.

Історія України: підручник / В.А. Качкан, В.М. Левандовський, О.Б. Величко та ін.; за ред. В.А. Качкана. – К.: ВСВ «Медицина», 2014. – 360 с.

Громада Української Національної Віри імені Лесі Українки (м. Торонто, Канада) – Вінниця: Континент-Прим, 2006. – 64 с. /20 Безверхий О.C., Пірус Т.П. (Беднарчик Т.Р.)

 

Наукова робота

 

За роки існування кафедри викладачами виконано значний обсяг науково-дослідної роботи. Підготовлено і видано близько десяти монографій і навчальних посібників, розроблено чимало комплексних на­укових тем, опубліковано значну кількість статей, тез, повідомлень.

 

Дослідники історії Поділля:

Професор Давидюк А.Т. досліджував історію медичного університету, долі репресованих: Жертви червоного терору. – Вінниця: Континент-ПРИМ, 2001. – 274 с.,

Лікарська гекатомба /Упорядники К. В. Завальнюк, В. Х. Шпак-Мельник, М. С. Мельник. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. – 272 с.

 

Кафедра брала участь в створенні «Історії міст і сіл Української PCP», ії члени підготували багато нарисів до цього фунда­ментального видання. Членами редакційного колективу з підготовки тому "Вінницька область" (1972) були представники кафедри Кривко П.С., Тельман Й. Г., Птущенко В.О., Забайрачний І.А.  Лаптєв П.М. і Глушко М.М. були  авторами краєзнавчої статті «Дяківці (нариси історії села)», у співавторстві Висоцький В.А. «Шляхова», Кадишева А.І. «Вороновиця», Давидюк А.Т. «Гайсин», Мазило В.М. «Станіславчик», «Комсомольське», Кривко П.С. «Дашів», Журавльов С.К. «Могилів-Подільський», Забайрачний І.А. «Муровані Курилівці», «Джурин», Мороховський Ю.П. «Немирів», Даниленко І.М. «Погребище», Третяк Д.С. «Тростянець», Орлов В.М. «Шпиків», Купрій М.І. «Ольгопіль», Нігальчук М.Л. «Шаргород».

Тельман Й. Г. був одним з авторів видань «Нариси історії Вінницької обласної партійної організації», книги-путівника «Вінниця», «Вінницький краєзнавчий музей», «Вінницький обласний краєзнавчий музей. Путівник», Кривко П.С.  і Тельман Й. Г. «Гайсин», Тельман Й. Г., Кігель Р.Ю. і Птущенко В.О. «Сонце над Бугом».

 

Лациба В.П. є заступником голови обласної редакційної колегії книги “Реабілітовані історією. Вінницька область”, брали участь у виданні серії Васильєв В.Ю., Струкевич О.К., Трухманова С.Л., а також виданні «Вінницький мартиролог. Книга пам’яті жертв політичних репресій на Вінничині (20-50-і рр. XX ст.) Вінницька обл. держ. адміністрація; Вінницька обл. рада; Вінницька обл. редкол. книги "Реабілітовані історією", Науково-видавнича група; [редкол. : Татусяк С.П., Лациба В.П., Кравченко П.М. та ін.; науково-видавнича група: Лациба В.П. та ін.] – Вінниця: Велес, 2001. – 395 с.

Брали участь у виданні “Національної книги пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні. Вінницька область”. – Вінниця, 2008. Лациба В.П., Іванова Н.В., Кудінов Ю.М.

Трухманова С. Л. видала монографію «Соціокультурні та політичні процеси у містах східного Поділля у 1920-х на початку 1930-х рр.» – Вінниця, 2016. – 236 с. та «Історичні витоки медицини Вінниччини» / В. Л. Пилипчук, О. В. Задорожнюк, С. Л. Трухманова //Вінниця – місто послідовників М. І. Пирогова: монографія / [О. А. Юрчишина та ін.; Наукова бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова]. – Вінниця: Нова Книга, 2020. – 438 с. – С. 10–23.

Корзун О.В. видала монографію «Історія сільськогосподарської дослідної справи на Поділлі (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)» – Вінниця, 2011. – 248 с.

Мельник В.М. видав науково-популярну книгу «Оборонні укріплення міста Вінниці» (2015).

Ратушняк І.І. видав у співавторстві наукові праці з історії Поділля «Подільський губернський староста Сергій Кисельов (1877-1937) у документах епохи», «Директорія УНР у Вінниці у грудні 1918 р. Документи і матеріали»

Беднарчик Т.Р. є автором розділу про історію та пам’ятки Крижопільського р-ну збірника Пам'ятки історії та культури Вінницької області. Ч. 1: Барський – Немирівський райони / автор. колектив: Т.Р. Беднарчик [та ін.]; упоряд.: Ю. А. Зінько, А. М. Подолинний. – Вінниця: ПрАТ "Віноблдрукарня", 2019. – 400 с.

            Темами дисертаційних досліджень та публікацій Іванової Н.В. є період окупації Вінниччини 1941–1944 рр., а Школьнікової Т.Ю. – організація охорони здоров’я населення Вінниччини і Хмельниччини у повоєнні роки.

Видані монографії проф. Вергелеса К.М., доц. Беднарчика Т.Р. з проблем релігієзнавства:

Антропологічні виміри православ’я: методологія дослідження, сутність та смисли. – К., 2017. – 300 с. Другий тираж цієї монографії – Вінниця: ТОВ "Друк-плюс", 2017. – 300 с.

Рідновірство в духовному житті українців діаспори // Історія релігії в Україні. За ред. проф. А.Колодного / Релігія і Церква в історії української діаспори. Т. 9, Розділ V. – К., 2013. – 906 с. (906/30 Беднарчик Т.Р.)

 

Конференції

 

Кафедра філософії та суспільних наук згідно з «Планом роботи ВНМУ на 2019-2020 н.р.» 21 листопада 2019 р. провела засідання всеукраїнського круглого столу, організованого  кафедрою філософії та суспільних наук університету на тему: «Філософія в сучасному науковому та соціально-політичному дискурсах України». Круглий стіл присвячено всесвітньому дню філософії, затвердженому рішенням ЮНЕСКО в 2005 р. В роботі круглого столу взяли участь понад 60 учасників, з них завідувачі кафедр, професори, доценти, викладачі, аспіранти та магістранти різних університетів України. В ході засідання було обговорено широкий спектр актуальних і водночас дискусійних питань, що спонукало організаторів круглого столу переформатувати «круглий стіл» та запровадити в майбутньому проведення всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. За результатами роботи круглого столу надруковано збірник доповідей та виступів, який був рекомендований Вченою Радою Вінницького національного медичного університету протокол №5 від 26 грудня 2019 р.

 

Також згідно з «Планом роботи ВНМУ на 2020-2021 н.р.» 19 листопада 2020 р. відбулося онлайн засідання всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, організоване кафедрою філософії та суспільних наук університету на тему: «Філософія в сучасному науковому та соціально-політичному дискурсах». В роботі конференції взяли участь понад 61 учасник, з них завідувачі кафедр, професори, доценти, викладачі, аспіранти та магістранти різних університетів України, а також представники університетів Німеччини, Чехії, Білорусії та КНР. За результатами роботи круглого столу надруковано збірник доповідей та виступів, який був рекомендований Вченою Радою Вінницького національного медичного університету протокол №5 від 26 листопада 2020 р.

 

Для вивчення проблем інститутського життя ВНМУ у 1965-67 рр. при кафедрах була організована лабораторія конкретно-соціологічних досліджень. Викладачі кафедри використовували різноманітні соціологічні методи, в тому числі анкетування, вироблялись рекомендації, що сприяли покращенню навчально-педагогічної роботи зі студентством. Постійно тримався тісний зв’язок з деканатами та адміністрацією університету для раціонального використання рекомендацій. Потрібно відзначити, що до кола інтересів лабораторії у 1960-ті рр. входили і такі соціальні проблеми як проблема подолання істотних відмінностей між містом і селом  на  матеріалах Вінницької області. (А. М. Буглов). Також досліджувались теми студентського життя, такі як «Ваше покликання», «Коло Ваших інтересів», вивчались питання ефективності суспільних організацій університету, проблеми, пов’язані з етичним та естетичним розвитком молоді. В подальшому естафету соціологічних досліджень активно перейняли деканати університету для виявлення та вирішення проблем університетського життя.

У 2016-2018 рр. викладачі кафедри за підтримки адміністрації університету та деканатів організували з групою студентів серію науково-дослідницьких робіт з вивчення шкідливих звичок серед студентства університету та запобігання тенденції їх поширення (проф. Рудавка С.І. та доц. Трухманова С.Л.). Так, у 2016-17 н.р. було проведено соціологічне опитування на тему «Ставлення студентів 1 курсу ВНМУ ім. М.І.Пирогова до тютюнопаління» та конференція з проблем тютюнопаління. У 2017-18 н.р. – продовжено попереднє та організовано наступне дослідження з проблеми поширення вживання алкогольних напоїв, проведено науково-практичну конференцію «Алкоголізм та його вплив на здоров’я людини» (28 лютого 2018 р.).  У 2018-19 н.р. викладачами кафедри проведено науково-практичну конференцію з проблем наркоманії та її впливу на здоров’я людини (23 жовтня 2018 р.). У всіх конференціях приймали участь викладачі з різних кафедр ВНМУ, у виступах і презентаціях науково обґрунтовували негативний вплив шкідливих звичок на здоров’я людини. Результати були викладені також на студентських наукових конференціях, у статтях в університетській газеті «Молодий медик», надруковані в журналі «Вісник Вінницького національного медичного університету». Також, серед тем, що досліджувались викладачами кафедри разом із студентами за допомогою соціологічних досліджень за останні роки потрібно виокремити наступні: «Соціальна та особиста мотивація бути лікарем», «Соціальні наслідки епідемії COVID-19»  (кер. доц. Трухманова С.Л.), «Проблеми вакцинації», «Статус лікаря», «Престиж здоров’я», «Здоровий спосіб життя», «Здоров’я студентів», «Інтернет-залежність», «Проблеми дистанційного навчання» (кер. ст. викл. Іванова Н.В.)

 

Виховна та просвітницька робота:

 

З метою відродження національно-патріотичних традицій серед студентів та викладачів на кафедрі ведеться пошук сучасних, більш прийнятних форм просвітницької роботи, які б охоплювали проблеми історії українського та інших народів, теорії і практики наукового пізнання і світогляду людини, формування її ринкового мислення, питання екологічної культури тощо. З цією метою викладачі кафедри значну увану приділяють індивідуаліза­ції навчального процесу, розвитку творчих здібностей, більш рішу­чому і сміливому впровадженню в практику навчально-виховної ро­боти нових підходів.

В пам'яті багатьох студентів залишилися цікаві, змістовні і емоційні заняття з історії України та історії української та світової культури, проведені спільно з працівниками краєзнавчого та художнього музеїв.

Викладач Пономарьова Л. М. разом із профкомом ВНМУ організує краєзнавчі автопоходи Україною, як для вітчизняних так і іноземних студентів і співробітників ВНМУ і гостей нашого університету.

 

Члени громадських об’єднань: Трухманова С.Л. – член Спілки краєзнавців України;

Вергелес К.М. - член Вінницького обласного відділення Української Асоціації релігієзнавців, член Вінницької обласної громадської організації «Інститут євроінтеграції та регіонального розвитку»;

Беднарчик Т.Р. – член Вінницького обласного відділення Української Асоціації релігієзнавців,  член Історичного клубу «Холодний Яр»;

Лациба В.П. - заступник голови обласної редакційної колегії книги «Реабілітовані історією. Вінницька область», керівник редакційно-видавничої групи (редакції);

Мельник В.М. -  член American Society for Legal History, Inc. Harvard Law School, Cambridge, MA (Американське товариство юридичної історії, Гарвардська школа права, Гарвардський університет, Кембридж, Массачусетс); Член Національної спілки журналістів України; член ГО «Українська асоціація зовнішньої політики», м. Київ;  Член Українського географічного товариства (Київський відділ); Вчений секретар (та дійсний член) Міжнародного центру громадянської політології при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (м. Київ); член Львівського медієвістичного клубу (функціонує на основі кафедри історії середніх віків та візантиністики історичного факультету ЛНУ ім. І. Франка, м. Львів).

 

 

Завідувачі та виконувачі обов’язків завідувача кафедри:

 

Топорков Костянтин Дмитрович 1938–1941 рр. – старший викладач основ марксизму-ленінізму й завідувач кафедри політекономії у ВМІ, а також з вересня 1946 по 1950 р. за сумісництвом – старший викладач і зав. метод. кабінетом кафедри основ марксизму-ленінізму. Увійшов до складу кафедри політекономії після її утворення в 1951 р. Продовжив викладацьку роботу після об’єднання кафедр марксизму-ленінізму та політичної економії в 1955 р.

 

Пипко Василь Григоровичзавідувач кафедри основ марксизму-ленінізму у 1944-1949 рр.

 

Лойков Василь Григорович завідувач кафедри політекономії ВМІ у 1951–1955 рр., канд. екон. наук.

У березні 1951 – лютому 1955 р. – завідувач кафедри політекономії ВДМІ. У жовтні 1961 – серпні 1966 р. – доцент кафедри політекономії Вінницького державного педагогічного ін-ту. З лютого 1966 р. — персональний пенсіонер союзного значення у м. Вінниці, де й помер у серпні 1988 р.

 

Кривко Петро Степанович завідувач кафедри основ марксизму-ленінізму у 1949-1975 рр. (26 років), 1975–1985 рр. доцент кафедри (всього працював на кафедрі 36 років).

7 квітня 1948 р. призначений завідуючим кафедрою історії КПРС і політекономії Вінницького медичного інституту. На цій посаді пропрацював 26 років до 1 липня 1975 р., саме тут відбулось його формування як науковця і функціонера-освітянина. В травні 1952 р. захистив дисертацію на тему «Харківська більшовицька організація в період першої Російської революції 1905–1907 рр.» і отримав диплом кандидата історичних наук та вчене звання доцента. З 1975 по 1985 рр. продовжував працювати доцентом на кафедрі, доки не звільнився в зв’язку з погіршенням здоров’я.

Брав активну участь в житті інституту, міста й країни. Є автором понад 60 друкованих праць на історичну тематику, підготував 6 кандидатів історичних наук, двічі обирався депутатом Вінницької міської ради (в 1950-х рр.), був членом пленуму Вінницького міського комітету КПУ. Його досягнення й здобутки в сфері реформування кафедри й управління нею, успіхи в науково-дослідницькій і навчально-виховній роботі неодноразово відмічалось керівництвом (подяка з занесенням в особову справу).

 

Журавльов Степан Костянтинович – в. о. завідувача кафедри (1975-1976), працював на кафедрі у 1949-1986 рр., тривалий час був членом парткому інституту.

 

Голіченко Віктор Дмитрович – докт. іст. наук, професор, завідувач кафедри історії КПРС і політекономії (1976–1979 рр.).

Народився 7 листопада 1930 р. в с. Водяне Добровеличківського р-ну Кіровогр. обл. У 1948–1951 рр. навчався в Олександрійському культосвітньому технікумі, у 1951–1956 рр. – в КДУ ім Т. Шевченка, отримав кваліфікацію історика-міжнародника, референта-перекладача. Працював на викладацькій та адміністративній роботі у вищих навчальних закладах м. Житомира. У 1962 р. захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата історичних наук, у 1972 р. – вченого ступеня доктора історичних наук, з 1965 р. – доцент; з 1973 р. – професор.

У 1976 р. обраний на посаду завідувача кафедри історії КПРС і політекономії ВМІ. Брав активну участь у громадсько-політичному житті колективу інституту та м. Вінниці.

У 1979 р. був переведений на роботу до Вінницького державного педагогічного ін-ту ім. М. Островського.

 

Даниленко Іван Михайлович  – док. філос. наук, професор, завідувач кафедри філософії ВМІ (1963–1990), працював на кафедрі у 1963–2007 рр..

(20.06.1921, в с. Озеряни Варвинського р-ну Черніг. обл. – 13.01.2011, Вінниця).

Народився у родині селянина-середняка. В 1929–1939 рр. навчався у сільський середній школі. В наш час відомо, під час Голодомору 1932-33 рр. у Озерянах померло щонайменше 520 мешканців села. 1933 р. помер і батько Івана Михайловича. В 1939 р. був призваний до ЧА, навчався в Київському військово-медичному училищі в 1939–1941 рр.. Був активним учасником Другої світової війни, нагороджений бойовими орденами й медалями

В 1947–1952 рр. навчався на юридичному фак-ті КДУ ім. Т. Г. Шевченка, там же в 1952–1955 рр. навчався в аспірантурі при кафедрі діалектичного та історичного матеріалізму.

В червні 1963 р. зарахований до штату кафедри марксизму-ленінізму ВМІ ім. М. І. Пирогова. В жовтні 1963 р. обраний за конкурсом завідувачем кафедри філософії та наукового комунізму. На цій посаді перебував до 1990 р. В 1980 р. захистив докторську дисертацію в МДУ ім. М. В. Ломоносова на тему «Класове та загальнолюдське в моралі». Професор з квітня 1982 р. Працював професором кафедри до виходу на пенсію в серпні 2007 р. 

Був членом Всесоюзної науково-методичної ради з етики Міністерства вищої освіти СРСР, членом спеціалізованої ради із захисту дисертацій КДУ ім Т. Г. Шевченка. Був заступником секретаря парткому ВМІ ім. М. І. Пирогова. Користувався авторитетом серед працівників закладу. Отримав велику кількість подяк та грамот. Розробив та багато років читав лекційний курс історичного матеріалізму. Ним була розроблена нова форма семінарського заняття – «семінар прес-конференція», яка свого часу набула широкого розповсюдження у вузах країни. Автор понад сотні робіт з етики, методики викладання суспільних дисциплін, історії кафедри. Популяризував соціологію. Деякі статті радянського періоду оприлюднив українською мовою. Підготував 4 кандидатів філософських наук. Після здобуття Україною незалежності зайняв державницьку позицію.

 

Рудавка Станіслав Іванович – канд. екон. наук, професор, в. о. завідувача кафедри (1979-1981),  працював на кафедрі у 1978–2020 рр., (07.11.1936,  с. Калинівка, Чорнобильського р-ну Київ. обл. – 16.11.2020, м. Вінниця).

Закінчив інженерно-економічний факультет Київського технологічного інституту харчової промисловості (нині Національний університет харчових технологій). У 1969 р. захистив кандидатську дисертацію і здобув учену ступінь кандидата економічних наук на тему «Підвищення ефективності використання основних виробничих фондів (на прикладі цукрових заводів Вінницького цукротресту». Працював у вищій школі на посадах асистента, старшого викладача, доцента. Вчене звання доцента було присвоєно ВАКом у 1979 р., а в 1999 р. Міжнародна Кадрова Академія присвоїла звання професора.

З 1978 р. працював у ВНМУ ім. М. І. Пирогова. Автор затвердженої в 1997 р. Міністерством охорони здоров’я України «Програми з основ економічної теорії для студентів вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІVрівнів акредитації», написав у співавторстві з доц. Ольшевським Л. Б. навчальний посібник «Основи економічної теорії». (три видання у 1997, 1998, 2003 рр.), навчальний посібник «Державне регулювання економіки» (2002 р.). Всього у його доробку – 114 наукових і навчально-методичних робіт. Підготував одного кандидата наук. Вів наукову роботу з проблем удосконалення механізму ефективного використання матеріальних і трудових ресурсів у народному господарстві, з 2016 р. по 2019 р. активно досліджував проблеми шкідливих звичок у студентському середовищі: тютюнопаління, вживання алкогольних напоїв, наркотичних речовин; за підтримки деканатів та адміністрації університету організував серію щорічних конференцій з вказаних тем. У 2019 р. опублікував статтю «Стан продовольчої безпеки України в ракурсі покращення здоров’я населення та збільшення тривалості його життя» (Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2019. – №3 (т. 23), вересень. – С. 495–503).

Викладав курс «Основи економічних теорій» студентам усіх факультетів українською та російською мовами та заочникам. У процесі викладання демонстрував надзвичайну пунктуальність, ретельну підготовку лекцій та семінарських занять, глибокий аналіз економічних процесів, мотивував  студентів до навчальної та наукової діяльності. Вирізнявся врівноваженістю, активною соціальною позицією, небайдужістю і толерантністю у взаємостосунках з колегами, вмів регулювати міжособистісні відносини, дбав про психологічний клімат на кафедрі. Підтримував моральний дух кафедри чудовим співом, полюбляв романси. Користувався повагою та авторитетом. Працював на кафедрі до останніх днів життя.

 

Степанов Віктор Якович – канд. філос. наук, доцент, на кафедрі працював у 1979–2015 рр., у 1990–1993 рр. – завідувач кафедри філософії

Зарахований доцентом кафедри філософії та наукового комунізму ВМІ ім. М. І. Пирогова в 1979 р. З 1.09.1990 був призначений в.о. зав. кафедри філософії, з 31.10.1991 по 30.06.1993 рр. – був завідувачем кафедри філософії. Працював до виходу на пенсію за власним бажанням в березні 2015 р. Викладав філософію, біоетику, етичні проблеми в медицині, соціальну психологію. Автор підручника з філософії для студентів-медиків українською та російською мовами. Розробник курсу біоетики. У процесі викладання пов'язував філософські питання з питаннями розвитку техніки, новинками НТР, цікавими думками про всесвіт, добре володів аудиторією, використовував вірші, гумор. Сформувався у суворих умовах російської глибинки, улюбленою піснею була "Там, в глухой степи замерзал ямщик". Відрізнявся фізичною силою, надзвичайною скромністю у побуті та одязі. Сповідує демократичні цінності. Нагороджений численними подяками, грамотами та дипломами за сумлінну працю.

 

Давидюк Анатолій Трохимович – докт. іст. наук, професор, завідувач кафедри суспільних наук (1981–2002 рр., 21 рік)

Народився 15.06.1938 р. у с. Дашківці Літинського р-ну Він. обл. в селянській родині. Після закінчення середньої школи навчався (1956–1960 рр.) у Кзил-Ординському державному педагогічному ін-ті ім. М. В. Гоголя (Казахстан). У подальшому працював учителем історії і географії Брусленівської восьмирічної школи на Вінниччині, відбував військову службу, був вихователем у Гайсинській школі-інтернаті Вінницької області. В 1966–1969 рр. працював на пропагандистсько-лекторській роботі в партійних і комсомольських органах. З 1969 по 1972 рр. навчався в аспірантурі КДУ ім. Т. Г. Шевченка. У 1973 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата, а в 1988 р. – доктора історичних наук. У 1989 р. було присвоєно звання професора. Після закінчення навчання в аспірантурі працював старшим викладачем Вінницького політехнічного ін-ту, а з 1973 р. – доцентом Вінницького державного педагогічного ін-ту.

У лютому 1981 р. А.Т. Давидюк був обраний за конкурсом на посаду завідувача кафедри історії КПРС і політекономії ВДМІ ім. М. І. Пирогова. Під його керівництвом робота кафедри структурно і функціонально покращилась. Значну увагу було приділено вдосконаленню навчально-педагогічної майстерності викладачів, підвищенню їх науково-методичного рівня професійної кваліфікації.

Особливий талант А. Т. Давидюка проявився при дослідженні українського досвіду подолання трагічних наслідків радянського тоталітаризму. Цій темі він присвятив кілька десятків наукових статей, документальних нарисів, книги “Жертви червоного терору”, “Лікарська гекатомба”. Для них характерні поєднання історії і емоцій тих трагічних подій, долі людей у складних обставинах, прояв характерів і сподівань, зокрема доля представників найгуманнішої професії – лікарів, які стали жертвами сталінського терору. З неймовірною енергією і натхненням працював над архівними документами, збирав факти і свідчення про історію українського спротиву радянській репресивній політиці у 20–50-х рр. ХХ ст., постійно розмірковував над зібраним матеріалом, щоб надати йому змістовності й переконливості. А.Т. Давидюк був у вирі свого часу. Будучи представником славетного літинського краю, сповненого повстанським духом, безкомпромісною боротьбою проти більшовицького насильства в роки колективізації і голодомору, він внутрішньо відчував свою духовну причетність до історичних звитяг своїх земляків, відповідальність за неупереджене дослідження і донесення правди про них до нащадків.

А. Т. Давидюк з радістю і оптимізмом сприйняв незалежність України, був активним учасником національно-патріотичних подій 90-х років. Це надихало його на нові ідеї і проекти. Брав активну участь у громадському житті: був заступником голови редколегії книги "Звід пам'яток історії культури. Вінницька область" і членом обласної редколегії науково-документальної серії книг "Реабілітовані історією", членом редколегії обласної газети "Подолія". Був кандидатом на виборах до Верховної Ради України 1994 р. від національно-демократичних сил по виборчому округу №12 м. Вінниці. А. Т. Давидюку були притаманні такі людські риси, як доброзичливість, чуйність, принциповість, чесність і порядність, він любив дотепний український гумор і українську пісню.

На жаль, трагічний випадок восени 2002 р. обірвав життя А. Т. Давидюка на злеті його творчих планів. Але, без сумніву, за своїм покликанням і життєвою позицією він був активним учасником і захисником новітнього українського державотворення. 

 

Шуст Наталія Борисівна, докт. соціолог. наук, професор,  завідувач кафедри суспільних наук (2002–2005 рр.), працювала в університеті у 1983–2005 рр. 

Закінчила історичний факультет Вінницького державного педагогічного ін-ту. Отримала кваліфікацію вчителя історії та суспільствознавства.

З 1983 р. працювала лаборантом, згодом асистентом підготовчого факультету ВДМІ ім. М. І Пирогова. У 1989–1993 рр. навчалась в аспірантурі КДУ ім. Т. Шевченка. У 1993 р. захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата політичних наук (тема «Державна молодіжна політика»). Працювала асистентом підготовчого факультету, згодом була переведена викладачем на кафедру суспільних наук ВДМУ ім. М.І. Пирогова. У 1997–2001 рр. навчалась у докторантурі Київського державного педагогічного ун-ту ім. М. Драгоманова. У 2001 р. захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора соціологічних наук (тема: «Інноваційна діяльність молоді в період трансформації суспільства»), у 2004 р. – присвоєно вчене звання професора. З 1 вересня 2002 р. обрана на посаду завідувачки кафедри суспільних наук ВНМУ ім. М.І. Пирогова.

З 2005 до 2006 р. займала посаду декана соціологічного факультету, завідувачки кафедри, професора кафедри соціології Чорноморського національного ун-ту ім. Петра Могили. З 2006 до 2009 р. працювала заступником директора департаменту вищої освіти Міністерства освіти України. З 2009 по 2020 р. працювала професором кафедри цивільного права і процесу Юридичного фак-ту Національного авіаційного ун-ту. З 2020 р. по теперішній час працює на посаді професора кафедри філософії, соціології та політології Київського національного торговельно-економічного ун-ту.

 

Лациба Валерій Павлович – канд. іст. наук, доцент, в.о. завідувача кафедри суспільних наук 2005-2008 рр.), зав. учб. частиною кафедри філософії та суспільних наук, Заслужений працівник освіти України, працює на кафедрі з 1977 р..

            У 1972–1977 рр. навчався на історичному фак-ті КДУ ім. Т. Шевченка. Отримав кваліфікацію історика, викладача історії та суспільствознавства.

З 1977 по 1979 рр. працював старшим лаборантом і викладачем кафедри історії КПРС та політекономії ВДМІ ім. М.І. Пирогова. Протягом 1979-1981 рр. навчався в аспірантурі КДУ ім. Тараса Шевченка. З 1981 р. по теперешній час працює викладачем кафедри філософії і суспільних наук ВНМУ ім. М.І. Пирогова. У 1983 р. захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата історичних наук. У 1991 р. присвоєно вчене звання доцента.

 Працює над дослідженням проблем політичної історії ХХ століття, сучасного українського державотворення. Є автором понад 70 наукових праць, в тому числі співавтором дев’яти колективних монографій та національного підручника “Історія України: підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів” (2014, перевиданий 2018 р.), автор цінних фахових рекомендацій і порад.

З 2000 р. очолює Вінницьку обласну редакційну колегію та штатну редакційно-видавничу групу (редакцію) по підготовці та виданню обласної книги “Реабілітовані історією. Вінницька область”, яка плідно працює над дослідженням проблем політичних репресій і голодоморів на Поділлі в рамках Державної програми “Реабілітовані історією”.

Бере активну участь у громадсько-політичній роботі. Він є заступником голови обласної редакційної колегії книги “Реабілітовані історією. Вінницька область”, позаштатним лектором Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, членом Вченої ради медичного університету, членом ради стоматологічного та фармацевтичного факультетів, куратором студентських груп. Неодноразово заохочувався почесними грамотами облдержадміністрації і облради, ректорату університету. У 2009 р. Указом Президента України В.П. Лацибі присвоєно звання Заслуженого працівника освіти України.

 

Черкасов Святослав Васильович – докт. філос. наук, професор, завідувач кафедри філософії (2003-2008), об’єднаної кафедри філософії та суспільних наук (з 2008), працює з 2003 р. 

Має базову вищу медичну та філософську освіти. Закінчив Львівський державний медін-т 1973 р., аспірантуру Ін-ту філософії АН СРСР 1976 р., докторантуру Ін-ту філософії РАН 1994 р. У листопаді 1993 р. в Ін-ті філософії РАН (м. Москва) захистив докторську дисертацію; у жовтні 1996 р. в Ін-ті філософії НАН України відбувся перезахист докторської дисертації. Протягом 46 років вивчає та досліджує філософські проблеми медицини. Свою викладацьку діяльність поєднував з лікарською справою, оскільки з 1973 р. по 1975 рр. працював в  інституті швидкої допомоги ім. М. В. Скліфосовського (м. Москва). Також мав честь працювати на посадах в таких закладах: ст. викл. кафедри філософії  Львівського медичного ін-ту (1977–1981), ст. викл. Вітебського медичного ін-ту (м. Білорусь) (1982–1987), доцент кафедри філософії Івано-Франківського медичного інституту (1987–1988), ст. викл. Дніпропетровського медичного ін-ту (1988–1989) та доцент кафедри суспільних наук Полтавської медичної стоматологічної академії (1994–2003).

Працює у ВНМУ з 22.01.2003 р. по теперішній час. В лютому 2004 р. обраний за конкурсом завідувачем кафедри філософії, а з вересня 2008 р. – завідувач об’єднаної кафедри філософії та суспільних наук. Читає лекції студентам, аспірантам, пошукувачам з філософії, логіки, формальної логіки. Коло наукових проблем: логіка і теорія пізнання, історія філософії, філософські питання медицини. Опублікував більше 90 наукових праць, в тому числі одну монографію і один підручник, підготував одного кандидата філософських наук.

Член Наукової ради з сучасних проблем медицини при РАМН, комісії зі стандартизації освіти при МОЗ України, член вченої ради університету та медичних факультетів. Користується повагою серед студентів, аспірантів і професорсько-викладацького складу університету.

 

Вергелес Костянтин Миколайович – докт. філос. наук, професор, зав. науковою частиною кафедри філософії та суспільних наук, член Вченої ради медичних факультетів ВНМУ ім. М.І. Пирогова, прцює на кафедрі з 2007 р.

В 2012 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю релігієзнавство на тему: «Національне в контексті суспільного буття православ’я (на прикладі РПЦ)». Атестат доцента отримав 29.03.2018. 10.12.2018 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Сутність та смисли людини в православ’ї: методологія філософсько-релігієзнавчого дослідження». Диплом доктора наук отримав 05.03.2019, атестат професора 26.12.2019.

Коло наукових проблем: релігієзнавство, філософія, етика. Опублікував понад 250 наукових праць, в тому числі одну монографію («Антропологічні виміри православ’я» (2017) та один підручник у співавторстві. Член редакційної колегії трьох фахових журналів, що відносяться до категорії «Б»: Збірник «Софія. Гуманітарно-релігієзнавчий вісник», «Українська полоністика», «Анали юридичної історії». Член двох спеціалізованих рад для захисту дисертацій: К 14.053.02 – Житомирський державний ун-т ім. Івана Франка та ДФ 26.001.053 – Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка.

 

Історія кафедри філософії та суспільних наук, її кращі традиції і здо­бутки підтверджують, що її працівники сповненні прагнення і надалі вести наполегливий пошук високоефективних форм і методів навчально-виховної роботи, сприяти громадянському становленню молодих лікарів, примножувати славу Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова. 

Штат кафедри

Черкасов Святослав Васильович


Завідувач кафедри, доктор філософських наук, професор

Завідувач кафедри філософії Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова з січня 2003 р.,
з 2008 р. - об’єднаної кафедри філософії та суспільних наук.
Викладач "Філософії", "Логіки. Формальної логіки".
Член Вченої ради ВНМУ
Має базову вищу медичну та філософську освіти.
Закінчив Львівський державний медінститут 1973 р.,
аспірантуру Інституту філософії АН СРСР 1976 р., докторантуру Інституту філософії РАН 1994 р. У листопаді 1993 р. в Інституті філософії РАН (м. Москва) захистив докторську дисертацію; у жовтні 1996 р. в Інституті філософії НАН України відбувся перезахист докторської дисертації.
Тема: "Діагностика як специфічна форма наукового пізнання в медицині. Філософсько-методологічний аналіз"
Коло наукових проблем: логіка і теорія пізнання, історія філософії, філософські питання медицини.
Опублікував 65 наукових праць, в тому числі одну монографію і один підручник («Теорія пізнання і лікарська діагностика»), підготував одного кандидата філософських наук.

Лациба Валерій Павлович


Завуч кафедри, доцент, кандидат історичних наук

Завуч кафедри
Викладач «Історії України та української культури. Історико-культурна спадщина та традиції університету», "Соціології та медичної соціології", "Естетики та теорії мистецтва", "Політології"
З 1977 р. працює в ВНМУ.
Закінчив Київський державний університет ім. Т.Шевченка 1977 р.
У 1979-1981 рр. навчався в аспірантурі КНУ ім. Т. Шевченка.
З 1983 р. - кандидат історичних наук, з 1991 р. – доцент,
з 2023 р. - почесний професор ВНМУ
З 1981 по 2005 рр. виконував обов’язки заступника завідувача кафедри з навчально-методичної роботи,
з 2005 по 2008 рр. – завідувача кафедри суспільних наук.
Запрошений учасник Вченої ради ВНМУ та член ради стоматологічного та фармацевтичного факультетів
Заслужений працівник освіти України, 2009 р.
Нагороджений Почесними грамотами Він.облдержадміністрації і облради (2001, 2003, 2006, 2012, 2019 р.)

З 2000 р. очолює регіональний науково-дослідний центр по дослідженню проблем політичних репресій і голодоморів на Поділлі в рамках Державної програми “Реабілітовані історією”,
заступник голови обласної редакційної колегії книги “Реабілітовані історією. Вінницька область” (видано 5 томів, 2006-2015)
Відповідальний редактор книги "Національна книга пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні. Вінницька область" – Вінниця. – ДП «ДКФ». – 2008. – 1360 с.

Вергелес Костянтин Миколайович


Професор, доктор філософських наук

Академік НАН ВО України
Зав. науковою частиною кафедри
Запрошений член Вченої ради ВНМУ та постійний член Вченої ради медичних факультетів №1 та №2
Голова профкому кафедри
Голова ДЕК Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Спеціальність «031 Релігієзнавство», ОР «Магістр», «Бакалавр»;
Голова ДЕК Житом. держ. ун-ту ім. Івана Франка, 033 Філософія «Релігія та сучасні суспільні процеси», ОС «Магістр».
Куратор студентського наукового гуртка секції філософії.
Викладач "Філософії", "Культури академічної доброчесності", "Логіки. Формальної логіки", "Етики та деонтології в медицині", "Етики та деонтології в фармації", "Методики та технології підготовки наукової роботи ЗВО"
Читає курс лекцій з філософії аспірантам
З 2007 р. працює в ВНМУ. З 2015 р. - доцент кафедри
З 2012 р. кандидат філософ. наук, з 2019 р. - доктор філософських наук, професор
з 2021 р. Академік Національної академії наук вищої освіти України
Нагороджений Почесною грамотою Він.облдержадміністрації і облради (2023 р.)

Докторська дисертація на тему: «Сутність та смисли людини в православ’ї: методологія філософсько-релігієзнавчого дослідження» захищена в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
Закінчив Чернівецький національний університет, філософсько-теологічний факультет, 2005 р.
Навчався в аспірантурі інституту філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України.
Член Вінницького обласного відділення Української Асоціації релігієзнавців, помічник депутата Вінницької обл. ради (5-го скликання).
Видав монографії: "Антропологічні виміри православ’я: методологія дослідження, сутність та смисли". - К., 2017. - 300 с. В грудні 2017 р. відбулося перевидання другого тиражу цієї монографії - Вінниця: ТОВ "Друк-плюс", 2017. - 300 с.
Вергелес К.М. Предко О.І. Безпека, релігія, церква в сучасному суспільстві – Вінниця, 2021. – 352 с.

Беднарчик Тарас Романович


Доцент, кандидат філософських наук

Зав. секцією філософії
Викладач "Філософії", "Культури академічної доброчесності", "Логіки. Формальної логіки", "Етики та деонтології в медицині", "Етики та деонтології в фармації", "Методики та технології підготовки наукової роботи ЗВО"
українською та англійською мовами
Працює в ВНМУ з 2007 р. Кандидат філософських наук з 2007 р. Доцент з 2015 р.
Дисертація на тему: «Український рідновірський релігійний рух у діаспорі ХХ століття».
Закінчив Вінницький державний педагогічний інститут, історичний факультет, 1997 р.
Навчався в аспірантурі Інституту філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України
Видав у співавторстві монографію "Рідновірство в духовному житті українців діаспори // Історія релігії в Україні. За ред. проф. А.Колодного / Релігія і Церква в історії української діаспори. Т.9, Розділ V. – К., 2013. – 906 с.
Член Вінницького обласного відділення Української Асоціації релігієзнавців, член Історичного клубу «Холодний Яр».

Трухманова Світлана Леонідівна


Доцент, кандидат історичних наук

Викладач «Історії України та української культури. Історико-культурна спадщина та традиції університету», "Соціології та медичної соціології", "Історії світової культури", "Етики та деонтології в медицині"
українською та англійською мовами
Працює в ВНМУ з 1999 р. Старший викладач з 2005 р.
Кандидат історичних наук з 2009 р. Доцент з 2013 р.
Дисертація на тему: «Соціокультурні та політичні процеси у містах Східного Поділля, 1920-ті – початок 1930-х рр.».
Закінчила Вінницький державний педагогічний інститут, історичний факультет, 1984 р. за спеціальністю історія і суспільствознавство.
Член Спілки краєзнавців України.
Видала монографію "Соціокультурні та політичні процеси у містах Східного Поділля у 1920-х – на початку 1930-х рр." – Вінниця: ТОВ «Вінницька міська друкарня», 2016. – 236 с.
Куратор студентського наукового гуртка з соціології
Відповідальна за роботу з іноземними студентами по секції суспільних наук
Член методичної ради фармацевтичного факультету

Калач Дмитро Михайлович


доцент, кандидат філософських наук

Викладач "Філософії", "Культури академічної доброчесності", "Логіки. Формальної логіки", "Етики та деонтології в медицині", "Етики та деонтології в фармації", "Методики та технології підготовки наукової роботи ЗВО", "Соціальної психології", "Психології конфлікту"
Працює в ВНМУ з 2017 р. з 2019 р. доцент кафедри
З 2017 р. кандидат філософських наук
Дисертація на тему: "Міжконфесійний діалог в сучасній Україні: філософсько-релігієзнавчий аналіз"
Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка 2010 р.

Куліш Павло Лаврентійович


Доцент, кандидат філософських наук

Викладач "Філософії", "Культури академічної доброчесності", "Логіки. Формальної логіки", "Етики та деонтології в медицині", "Етики та деонтології в фармації", "Методики та технології підготовки наукової роботи ЗВО", "Соціальної психології", "Психології конфлікту"
Працював в ВНМУ у 1996-2000 рр. та з 2019 р.
Кандидат філософських наук з 1988 р. Доцент з 1991 р.
Дисертація на тему: "Співвідношення істини і доведення в науковому пізнанні"
Закінчив Київський державний університет ім.Т.Г.Шевченка, філософський факультет, 1979 р.
Працював в ВДПУ ім. М.Коцюбинського

Вакар Тетяна Володимирівна


доцент, кандидат економічних наук

Викладає "Основи економічних теорій", "Економіку охорони здоров’я. Маркетинг медичних послуг"
українською та англійською мовами
Працює в ВНМУ з 2014 р. З 2019 р. доцент
Кандидат економічних наук з 2017 р.
Дисертація на тему: "Брендинг сільських територій"
Закінчила Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ (Київського національного торговельно-економічного університету), факультет обліку і аудиту, 2005 р.

Марчук Іванна Анатоліївна


доцент, Кандидат педагогічних наук

Викладає "Основи економічних теорій", "Економіку охорони здоров’я. Маркетинг медичних послуг"
Працює в ВНМУ з 2009 р.,
на кафедрі філософії та суспільних наук з 2011 р.
З 2015 р. старший викладач, з 2019 - доцент
З 2018 р. кандидат педагогічних наук.
Дисертація на тему: "Підготовка майбутніх магістрів медицини до реалізації маркетингу в професійній діяльності"
Закінчила Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ (Київського національного торговельно-економічного університету), факультет обліку і аудиту, 2006 р.

Школьнікова Тетяна Юріївна


Доцент, Кандидат історичних наук

Викладач «Історії України та української культури. Історико-культурна спадщина та традиції університету», "Соціології та медичної соціології", "Історії світової культури", "Етики та деонтології в медицині"
Працює в ВНМУ з 2017 р. З 2019 р. – старший викладач
Кандидат історичних наук з 2021 р. Доцент з 2022 р.
Дисертація на тему: «Соціальні аспекти організації охорони здоров’я населення Вінниччини і Хмельниччини у повоєнні роки (середина 1940-х – середина 1950-х рр.)»
Закінчила Вінницький державний педагогічний університет ім.М.Коцюбинського, історичний факультет, 2002 р.

Іванова Наталія В’ячеславівна


Старший викладач

Викладач «Історії України та української культури. Історико-культурна спадщина та традиції університету», "Соціології та медичної соціології", "Історії світової культури", "Політології"
Працює в ВНМУ з 2005 р.
Старший викладач з 2010 р.
Працює над дослідженням історії Поділля періоду окупації 1941-44 рр.
Закінчила Вінницький державний педагогічний інститут, історичний факультет, 1997 р.

Пономарьова Любов Миколаївна


Старший викладач

Викладає етику, педагогіку, психологію
магістрантам, аспірантам, інтернам,
англійською мовою іноземним студентам.
З 1979 р. працює в ВНМУ. Старший викладач з 1988 р. З 2014 р. старший викладач кафедри філософії та суспільних наук
З 2007 р. – член Президії профкому ВНМУ ім. М.І.Пирогова.
Є організатором багатьох культурно-просвітницьких заходів, краєзнавчих авто-походів студентів, викладачів та співробітників університету, а також десятків фотостіннівок та фотоальбомів, що висвітлюють українознавчу роботу кафедри та профкому співробітників університету.

Ратушняк Ігор Іванович


Старший викладач

Викладач «Історії України та української культури. Історико-культурна спадщина та традиції університету», "Соціології та медичної соціології", "Історії світової культури", "Етики та деонтології в медицині"
Працює в ВНМУ з 2012 р. З 2019 р. – старший викладач
Закінчив Вінницький державний педагогічний університет ім.М.Коцюбинського, історичний факультет, у 2001 р., магістр-дослідник.
Член «Вінницького історичного товариства»
Видав у співавторстві наук. праці:
- Подільський губернський староста Сергій Кисельов (1877-1937) у документах епохи" /Автори-упорядники: О.М. Кравчук, І.І. Ратушняк, К.В. Завальнюк. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. – 282 с.
- Українська революція (1917-1921) в іменах: вінницькі сторінки: біограф. довідник /упоряд. Т. Р. Кароєва, відп. за вип. Ю. А. Зінько; Він. міська рада, Центр історії Вінниці, ВДПУ ім. М. Коцюбинського. – Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2019. – 320 с.
- Директорія УНР у Вінниці у грудні 1918 р. Документи і матеріали. /Упоряд. І. І. Ратушняк – Вінниця: Твори, 2020. – 256 с.
Член Вінницького історичного товариства
- Вінничина в контексті Української революції 1917-1921 років: до 100-річчя подій Української революції 1917–1921 років: наук-допом. бібліогр. покажч. / Департамент гуманітарн. політики Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва; уклад.: Г. М. Авраменко, О. Ю. Антонюк; авт. ст. А. В. Войнаровський, О. М. Кравчук, С. Л. Калитко, І. І. Ратушняк; ред. Г. М. Слотюк, С. В. Лавренюк; відп. за вип. Л. Б. Сеник. – Вінниця: ПП Балюк І. Б., 2021. – 512 с.

Бобело Вадим Сергійович


Викладач

Викладач «Історії України та української культури. Історико-культурна спадщина та традиції університету», "Соціології та медичної соціології", "Історії світової культури", "Етики та деонтології в медицині", "Основ економічних теорій", "Політології"
Працює в ВНМУ з 2006 р.
Закінчив Вінницький державний педагогічний університет ім.М.Коцюбинського, Інститут історії, етнології і права, 2006 р., магістр-дослідник.

Горіна Валентина Олександрівна


Керівник навчально-методичного кабінету

Працює в ВНМУ з 1984 р.

Закінчила Вінницький державний педінститут, факультет іноземних мов, 1977 р.

Ковальчук Галина Володимирівна


Ст. лаборант

Працює в ВНМУ з 1988 р.

Закінчила Вінницький філіал Київського торговельно-економічного інституту 1985 р.

Сулима Світлана Миколаївна


Ст. лаборант

Працює в ВНМУ з 2006 р.

Закінчила Вінницький державний педагогічний університет, біологічний факультет, 2010 р.

Ходирева Юлія Володимирівна


Ст. лаборант

Працює в ВНМУ з 2018 р.

Закінчила ВНМУ, стоматологічний факультет, 2002 р.
Практикуючий лікар-стоматолог

Філенко Катерина Сергіївна


Ст. лаборант

Працює в ВНМУ з 2020 р.

Закінчила Вінницький державний педагогічний університет,
ф-т історії та правознавства, у 2006 р.

Мельник Віктор Мирославович


Викладач, Кандидат політичних наук

Викладач "Філософії", "Логіки. Формальної логіки", "Етики та деонтології в медицині", "Історії України та української культури", "Соціології та медичної соціології"
українською та англійською мовами
Працює в ВНМУ з 2017 р., за сумісництвом
Кандидат політичних наук з 2020 р.
Дисертація на тему: «Політична антропологія в окцидентальному та орієнтальному вимірах (порівняльний аспект)»
У 2017 р. закінчив філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка (спеціальність "Політологія", спеціалізація "Політичний менеджмент").
Навчався в Інституті міжнародних студій факультету соціальних наук Вроцлавського університету (спеціальності "європеїстика" та "міжнародна економіка"), закінчив курс польської мови на філологічному факультеті (2015).
Стипендіат Міністерства науки та вищої освіти Республіки Польща (2015).
Гол. редактор наук. журналу "Аннали юридичної історії" (з 2017 р.)
Член Національної спілки журналістів України.
Член Української асоціації зовнішньої політики.
Член Українського географічного товариства (Київський відділ).
Вчений секретар (та дійсний член) Міжнародного центру громадянської політології при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (м. Київ).
Член Львівського медієвістичного клубу (функціонує на основі кафедри історії середніх віків та візантиністики історичного факультету ЛНУ ім. І. Франка, м. Львів).

Новини

Переможці олімпіади
22.03.2023

Кафедра філософії та суспільних наук

                       Вітає переможців! 

І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади «Історія і культура України»

21 березня 2023 р.

 

І місце – Ростикус Зоряна Василівна 95-а група, 1 курс

І місце – Бойко Владислав Романович 1-а група, 2 курс

ІІ місце – Шульгай Соломія Тарасівна 4-б група, 1 курс

ІІІ місце – Суріна Ксенія Юріївна 1-а група, 2 курс 

Наукова діяльність

 

Наукові видання

Черкасов С.В. Гносеологічні та логічні проблеми медичної діагностики: монографія – Вінниця: ТОВ «Друк-плюс», 2021. – 292 с.

Монографія призначена для вчених-медиків, клініцистів, студентів-медиків, клінічних ординаторів, аспірантів, практикуючих лікарів, які цікавляться методологічними проблемами медицини.

Безпека, релігія, церква в сучасному суспільстві. Монографія /за ред. Вергелеса К. М., Предко О. І. – Вінниця: видавництво ФОП Кушнір Ю. В., 2021. – 352 с. 

Вінниччина в контексті Української революції 1917–1921 років:  до 100-річчя подій Української революції 1917–1921 років: наук-допом. бібліогр. покажч. / Департамент  гуманітарн. політики Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва; уклад.: Г. М. Авраменко, О. Ю. Антонюк; авт. ст. А. В. Войнаровський, О. М. Кравчук, С. Л. Калитко, І. І. Ратушняк;  ред. Г. М. Слотюк, С. В. Лавренюк; відп. за вип. Л. Б. Сеник.

– Вінниця: ПП Балюк І. Б., 2021. – 512 с. І. І. Ратушняк – С. 55–82, у співавторстві 

Філософія в сучасному науковому та соціально-політичному дискурсах України //Матеріали доповідей та виступів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 18 листопада 2021. – Вінниця: Видавництво ФОП Кушнір Ю. В., 2021. – 196 с.

Директорія УНР у Вінниці у грудні 1918 р. Документи і матеріали /Упоряд. І. І. Ратушняк – Вінниця: Твори, 2020. – 256 с.

Історичні витоки медицини Вінниччини / В. Л. Пилипчук, О. В. Задорожнюк, С. Л. Трухманова //Вінниця – місто послідовників М. І. Пирогова: монографія / [О. А. Юрчишина та ін.; Наукова бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова]. – Вінниця: Нова Книга, 2020. – 438 с. – С. 10–23.

Територіальний брендинг як фактор розвитку депресивних економік України: монографія / Н. П. Карачина, Т. В. Вакар, В. М. Семцов та ін.; за ред. О. В. Мороза. – Вінниця: ФОП Рогальська І. О., 2020. – 196 с.

Філософія в сучасному науковому та соціально-політичному дискурсах України //Матеріали доповідей та виступів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 19 листопада 2020 р. – Вінниця: видавництво ФОП Кушнір Ю. В., 2020. – 204 с.

Bokovets V., KhachatrianV., Davidyuk L. Tools to stimulate innovative development in the counties of the world. Theoretical and scientific approaches to the problems of modern economy: monograph / Polyvana L., Lutsenko O.A., Marenych T.H., Polyvana A. etc. – Іnternational Science Group. Boston: Primedia eLaunch, 2020. – 371 р. P. 244–258.

Філософія в сучасному науковому та соціально-політичному дискурсах України //Матеріали доповідей та виступів всеукраїнського круглого столу, 21 листопада 2019 р. – Вінниця: ТОВ «Друк плюс», 2019. – 264 с.

Українська революція (1917-1921) в іменах: вінницькі сторінки: біограф. довідник /упоряд. Т. Р. Кароєва, відп. за вип. Ю. А. Зінько; Він. міська рада, Центр історії Вінниці, ВДПУ ім. М. Коцюбинського. – Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2019. – 320, 24 с.: фото, іл. Ратушняк І. І. с. 94-94, с. 81, с. 218-219.

Пам'ятки історії та культури Вінницької області. Ч. 1 : Барський - Немирівський райони /автор. колектив: Т. Р. Беднарчик [та ін.]; упоряд.: Ю. А. Зінько, А. М. Подолинний. – Вінниця: ПрАТ "Віноблдрукарня", 2019. – 400 с.

Druzhynina V., Davidyuk L., Lutsenko G Druzhynina V., Davidyuk L., Lutsenko G. Possibilities of information technologies in the field of tourism. Organizational-economic mechanism of management innovative development of economic entities: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, in 3 Vol. / Higher School of Social and Economic. – Przeworsk: WSSG, 2019. Vol. 2. Р.154–164.

Kalinina S. Davidyuk L.P. Formation and development of the international labor market methodological discussion Sustainable  development under the conditions of European integration. Collective monograph. – Sloveniya, 2019. P.283–299.

Вергелес К. М. Антропологічні виміри православ’я: методологія дослідження, сутність та смисли – К., 2017. – 300 с. Другий тираж цієї монографії – Вінниця: ТОВ "Друк-плюс", 2017. – 300 с.

Давидюк А. Т. Лікарська гекатомба /Упорядники К. В. Завальнюк, В. Х. Шпак-Мельник, М. С. Мельник. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. – 272 с.

Ратушняк І.І. Завальнюк К.В., Кравчук О.М. Подільський губернський староста Сергій Кисельов (1877-1937) у документах епохи. – Вінниця, 2016. –282 с.

С. Л. Трухманова. Соціокультурні та політичні процеси у містах східного Поділля у 1920-х на початку 1930-х рр. – Вінниця, 2016. – 236 с.

Давидюк Л. П., Калініна С. П., Гетьманенко Ю. О. Розвиток міжнародного ринку праці: глобалізаційний аспект. Монографія. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. – 240 с.

Мельник В. М. Оборонні укріплення міста Вінниці. – Вінниця, 2015.

Рідновірство в духовному житті українців діаспори //Історія релігії в Україні /За ред. проф. А. Колодного /Релігія і Церква в історії української діаспори. Т. 9. – К., 2013. – 906 с. (906/30, Розділ V – Беднарчик Т. Р.)

О.В. Корзун. Історія сільськогосподарської дослідної справи на Поділлі (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) – Вінниця, 2011. – 248 с.: порт., фото.

Національна книга пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні. Вінницька область. – Вінниця. – ДП «ДКФ». – 2008. – 1360 с.: карта, фото.

/Відповідальний редактор: Лациба В.П. Обласна редакційна колегія: Спірідонова Л.М. (голова), Лациба В.П. (заступник голови), Нешик С.С. (заступник голови), Василюк С.М., Гальчак С.Д., Гунько М.М., Дусар О.І., Зінько Ю.А., Кароєва Л.Р., Кравченко П.М., Лазаренко В.І., Малиновський М.А., Мушинський О.А., Подкур Р.Ю., Філонов Л.В. Автори-упорядники: Лациба В.П. (керівник), Вижга В.В., Кравченко П., Мельничук І.П., Петренко В.І., Подкур Р.Ю.

Реабілітовані історією: У двадцяти семи томах.  Вінницька область.

Кн. 1. /Редакція тому: І.С. Гамрецький (голова), В.П. Лациба, С.С. Нешик та ін. – Упорядники: В.П. Лациба (керівник), В.І. Білоконь, К.Д. Бухін, В.Ю. Васильєв, К.В. Завальнюк, С.Л.Калитко, П.М. Кравченко, І.Г. Паламар, Р.Ю. Подкур, О.К. Струкевич. - Кн. 1. – Вінниця: ДП «ДКФ», 2006. – 908  с.

Кн. 2. /Редакція тому: Л.М. Спірідонова (голова), В.П. Лациба, С.С. Нешик та ін. – Упорядники: В.П. Лациба (керівник), В.І. Білоконь, К.Д. Бухін, В.Ю. Васильєв, В.В. Вижга, К.В. Завальнюк, С.Л. Калитко, П.М. Кравченко, І.Г. Паламар, Р.Ю. Подкур, О.К. Струкевич. - Кн. 2. – Вінниця: ДП «ДКФ», 2007. – 848  с.

Кн. 3. /Редакція тому: Л.М. Спірідонова (голова), В.П. Лациба, С.С. Нешик та ін. – Упорядники: В.П. Лациба (керівник), В.І. Білоконь, К.Д. Бухін, В.Ю. Васильєв, В.В. Вижга, М.В. Вижга, К.В. Завальнюк, С.Л. Калитко, П.М. Кравченко, Р.Ю. Подкур, О.К. Струкевич. - Кн. 3. – Вінниця: ДП «ДКФ», 2010. – 784  с.

Кн. 4. /Редакція тому: Л.М. Спірідонова (голова), В.П. Лациба, С.С. Нешик та ін. – Упорядники: В.П. Лациба (керівник), В.І. Білоконь, К.Д. Бухін, В.Ю. Васильєв, М.В. Вижга, К.В. Завальнюк, С.Л. Калитко, П.М. Кравченко,  Р.Ю. Подкур, О.К. Струкевич. - Кн. 4. – Вінниця: ФОП «Каштелянов О.І.», 2012. – 776  с.

Голод та голодомор на Поділлі 1920-1940 рр. Збірник документів та матеріалів /Обласна редколегія науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією» (голова І.С. Гамрецький, заступник голови В.П.Лациба, С.С. Нешик та ін.) Автори упорядники: Р.Ю. Подкур, В.Ю.Васильєв, П.М. Кравченко, В.П. Лациба, І.П. Мельничук, В.І. Петренко. – Вінниця: ДП «ДКФ», 2007. – 704 с.

Політичні репресії та голодомори на Вінниччині в XX столітті у контексті національної пам'яті //Матеріали обл. наук.-практ. конф. (Вінниця, 24 листопада 2005 р.) / Ред. кол.: І. С. Гамрецький, Ю. А. Зінько, В. П. Лациба та ін. — Вінниця: Книга-Вега, 2006. — 200 с.

Давидюк А. Т. Жертви червоного терору. – Вінниця: Континент-ПРИМ, 2001. – 274 с., іл.

"Гіркий був келих життьовий...": Бібліогр. покажч. /Укладачі: Г.Авраменко, О.Кізян; Передм. ВЛациби. – 2-е видання. – Вінниця: ТОВ "Меркьюрі-Поділля", 2001. - 76 с.

Політичні репресії на Поділлі в ХХ столітті: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Вінниця, 23-24 листоп. 2001 р.) /Ред. кол.:  А.Т. Давидюк, П.М. Кравченко, В.П. Лациба. – Вінниця: Велес, 2002. – 211 с.

Історія міст і сіл Української РСР: Вінницька область. — К.: Головна редакція УРЕ АН УРСР, 1972. — 630 с.

Гол. редактор: Тронько Петро Тимофійович, доктор історичних наук, професор, академік НАНУ

Редакційна колегія тому: Олійник А.Ф. (голова редколегії), Бабій М.Л., Бовкун В.Д., Вініковецький С.Я., Гелевера В.К. (відп. секретар редколегії), Гороховський О.З., Каян П.Л., Косаківський Г.М., Кравчук В.І., Кривко П.С., Лютворт Г.А. (заст. голови редколегії), Олійник Л.В., Олійник С.І., Орлик В.Я., Птущенко В.О., Пшук І.П., Совко В.М., Степаненко Ю.О., Трохименко С.К.

Науково-редакційна група при обласній редколегії: В.І. Бондар, М.Г.Горобчук, І.А. Забайрачний, А.Р. Локаєнко,  А.А. Міняйло, В.Я. Поліщук, М.Ф. Присяжнюк, Й.Г. Тельман. (виділено працівників кафедри)

     Енциклопедичне видання про історію міст та сіл України, що складається з 26 томів.

У збиранні матеріалів і написанні нарисів та довідок брали участь широкі кола громадськості: викладачі вищих навчальних закладів, вчителі, журналісти, партійні, радянські, комсомольські та профспілкові працівники, краєзнавці, співробітники архівів, культосвітніх закладів, ветерани праці і революційних битв, учасники Великої Вітчизняної війни — всього близько двох тисяч чоловік. Над підготовкою матеріалів працювало 26 міських і районних комісій, 660 робочих груп. У томі вміщено 55 нарисів про міста, районні центри й найвизначніші населені пункти, 601 довідка про центри селищних і сільських Рад.

     Кафедра брала участь в створенні «Історії міст і сіл Української PCP», ії члени підготували багато нарисів до цього фунда­ментального видання.

Членами редакційного колективу з підготовки тому "Вінницька область" (1972) були представники кафедри Кривко П.С., Тельман Й. Г., Птущенко В.О., Забайрачний І.А.  

Лаптєв П.М. і Глушко М.М. були  авторами краєзнавчої статті «Дяківці (нариси історії села)», у співавторстві Висоцький В.А. «Шляхова», Кадишева А.І. «Вороновиця», Давидюк А.Т. «Гайсин», Мазило В.М. «Станіславчик», «Комсомольське», Кривко П.С. «Дашів», Журавльов С.К. «Могилів-Подільський», Забайрачний І.А. «Муровані Курилівці», «Джурин», Мороховський Ю.П. «Немирів», Даниленко І.М. «Погребище», Третяк Д.С. «Тростянець», Орлов В.М. «Шпиків», Купрій М.І. «Ольгопіль», Нігальчук М.Л. «Шаргород».

Загнітко Д.Н. Вінницький краєзнавчий музей: путівник /Д. Н. Загнітко, А. Г. Степаненко, Й. Г. Тельман. – Одеса: Маяк, 1984. – 79 с.: 8 л. іл.
Книга містить розповідь про зали та експозиції музею, в т. ч. про відділ образотворчого мистецтва

Кривко П. Гайсин //П.С.Кривко, П.Д.Косенко, Й.Г.Тельман – Одеса: Маяк, 1973. – 48 с.

Вінниця /Лютворт Г. А., Пшук І. П., Тельман Й. Г. – Одесса: Маяк, 1972. – 80 с. тираж 23000 экз. Книга-путівник

Сонце над Бугом /Тельман Й. Г., Кігель Р. Ю. і Птущенко В. О. – Одеса: Маяк, 1967.

Література, що видана кафедрою

Навчально-методичні видання

Методичний посібник з філософії та історії філософії

– Вінниця: ТОВ «ДРУК-ПЛЮС», 2020. – 100 с.

Адресований аспірантам, пошукувачам вченого ступеня та студентам для підготовки до семінарських занять і самостійної роботи. Ситуаційні задачі. Тести 

Історія України: підручник / В.А. Качкан, В.М. Левандовський, О.Б. Величко та ін.; за ред. В.А. Качкана. – К.: ВСВ «Медицина», 2014. – 360 с. – 2-е вид. – К.: ВСВ «Медицина», 2018. – 360 с.

Національний підручник підготовлено авторським колективом українознавчих кафедр медичних університетів для студентів лікувальних, стоматологічних та фармацевтичних факультетів.

Автори: В.А. Качкан, В.М. Левандовський, О.Б. Величко, О.А. Редькіна, Т.Б. Романів, Н.М. Божко, В.П. Лациба, О.В. Корзун, Л.В. Сливка, А.А. Снігур, Т.Г. Марискевич, О.І. Пасіцька, Н.В. Іванова, Г.І. Безарова, Н.О. Шевель

Для викладачів і студентів вищих медичних навчальних закладів II—IV рівнів акредитації

Sociology and medical sociology. Teaching Methodical book for the First Year Students of Medical Departments (speciality “medical practice”). Vinnitsya – 2019, 140 p. (С. Л. Трухманова)

Економічна компетентність випускників медичних вищих навчальних закладів: посібник / І. А. Марчук. – Вінниця: ВДПУ, 2017. – 148 с. 

Медичний маркетинг у таблицях і схемах: навчальний посібник /І. А. Марчук. – Вінниця: ВДПУ, 2017. – 60 с.

Черкасов С.В. Підручник «Теорія пізнання і лікарська діагностика». – Київ-Полтава, 1999. - 230 с.

Рекомендовано МОЗ України як підручник для студентів вищих медичних закладів ІV рівня акредитації та аспірантів

Степанов Віктор. Філософія. Навчальний посібник

для студентів та аспірантів медичного фаху. – 3-є вид., випр. і доп. – Вінниця: Видавництво «Тезис», 2003. – 292 с.

Степанов Віктор. Основы философии. Учебное пособие для студентов и аспирантов медиков. – Винница: ВГМУ, 1998. – 138 с.

Одобрено центральным методическим советом Винницкого государственного медицинского университета им М.И. Пирогова

Рудавка С.І. Державне регулювання економіки: Навчальний посібник. – Вінниця: Велес, 2002. – 329 с.

Затверджено Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України як навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації 

Рудавка С.І. Ольшевський Л.Б. Основи економічної теорії: Навчальний посібник. – 3-є вид., перероб. і доп. За заг. ред. Рудавки С.І. – Вінниця, ПП «Видавництво «Тезис», 2003. – 340 с.

Затверджено Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України як навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів освіти ІІ-ІV рівнів акредитації

Рудавка С.І. Основи економічної теорії: Навчально-методичний посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ-Вінниця: МОЗ України, ВНМУ, 2007. – 152 с.

Затверджено Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України як навчально-методичий посібник для студентів вищих медичних закладів освіти ІІ-ІV рівнів акредитації

Півошенко В.П. Культурология: часть 2. История украинской культуры: Учебно-методическое пособие для студентов вузов. – Винница, 2008. – 166 с.

Пивошенко В.П. Словарь по культурологии. – Издание 2-е, доп., перераб. – Вінниця, 2010. – 140 с.

Предназначен для иностранных студентов

Швець О.Б. Соціологія. Курс лекцій – Вінниця. – 117 с.

підготовлений відповідно до робочої програми курсу «Соціологія» Вінницького державного медичного університету ім. М.І.Пирогова.

Рекомендується для студентів і викладачів вищих та середніх спеціальних навчальних закладів медико-біологічного профілю

Тымчук Н.В. Политология. Учебное пособие. – Винница, 1999. – 133 с.

Предназначено для иностранных студентов

Тимчук М.В. Свободний П.П. Політологія. Короткий словник.

– Винница, 1995. – 45 с.

Контакти

Кафедра філософії та суспільних наук

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
21018

Навчальний корпус № 2: м. Вінниця, вул. Стуса, 2

4-й поверх ліворуч

Тел. (0432) 67-29-43

e-mail: philosophy@vnmu.edu.ua

web: https://www.vnmu.edu.ua/кафедра-філософії#

 

У 2-му семестрі 2023-2024 навч. року

кафедра працює дистанційно

в зв’язку з ремонтом

 

 

Philosophy and Social Sciences Department 

National Pirogov Memorial Medical University, 21018

Vinnytsya, Stus st, 2 (educational building №2)

Tel. (0432) 67-29-43

e-mail: philosophy@vnmu.edu.ua

web: https://www.vnmu.edu.ua/кафедра-філософії#

The Department is providing its work remotely during the 2-st term, 2023-2024 academic year because of repairs