Студенту

Інтерну

Master

Аспіранту

2019-2020 Тем. плани лекцiй - Історія філософії як методологічна основа розвитку науки та цивілізації 2019_2020 Лiтература - Історія філософії як методологічна основа розвитку науки та цивілізації 2019_2020 Методичнi вказівки - Історія філософії як методологічна основа розвитку науки та цивілізації 2019_2020 Робоча програма _Історія філософії як методологічна основа розвитку науки та цивілізації_ 2019_2020 Тем. план сам. роботи - Історія філософії як методологічна основа розвитку науки та цивілізації 2019_2020 Тем. плани практ. занять - Історія філософії як методологічна основа розвитку науки та цивілізації 2020_2021 Силабус Історія філософії як методологічна основа розвитку науки та цивілізації 2020_2021_Література_Історія філософії як методологічна основа розвитку науки та цивілізації 2020_2021_Мет.вказ_Історія філософії як методологічна основа розвитку науки та цив. 2020_2021_Метод.вказ. для Самост.роб_Історія філософії як методологічна основа розвитку науки та цивіл. 2020_2021_Робоча програма_Історія філософії як методологічна основа розвитку науки та цив. 2020_2021_Тем.план Лекцій_Історія філософії як методологічна основа розвитку науки та цив. 2020_2021_Тем.план_Практичні зан_Історія філософії як методологічна основа розвитку науки та цивіл 2020_2021_Тем.план_Самост.роб_Історія філософії як методологічна основа розвитку науки та цивілізації.

Силабус

Силабус - іст.України та укр. культури - 2020-21 - М Силабус - іст.України та укр. культури - 2020-21 — Ф заочн Силабус - іст.України та укр. культури - 2020-21-Ф Силабус - ОЕТ - 2020-21 - М Силабус - ОЕТ - 2020-21 — МП Силабус - ОЕТ - 2020-21 — П Силабус - ОЕТ - 2020-21 — С Силабус - ОЕТ - 2020-21 — Ф Силабус - ОЕТ - 2020-21 — Ф заочн Силабус - соціологія - 2020-21 — МП Силабус - соціологія - 2020-21 — П Силабус - соціологія - 2020-21 — С Силабус - соціологія - 2020-21-Ф Силабус - соціологія та мед. соц-я - 2020-21 - М Силабус Етика та деонтологія в медицині 2020_2021
Силабус Етика та деонтологія в медицині 2020_2021
Силабус Етика та деонтологія у фарм. Заочн.
заочне навчання
Силабус Етика та деонтологія у фармації
стаціонар
Силабус Логіка. Формальна логіка Стоматологічний ф-тет Силабус Філософія - стомат.
Силабус Філософія - стомат. ПДФ
Силабус Філософія - ф. Силабус Філософія - ф. заочн
заочне відділення
Силабус_Логiка_Мед_фтет_2020_21
Силабус_Логiка_Мед_фтет_2020_21
Силабус_Фiлософiя_Мед_Педiатр_М_Психол
Силабус

Clinical ordinator

Історія кафедри

Лікар і гуманізм, лікар і громадянин... Ці поняття стали невід'ємними і протягом багатьох років були головним змістом і метою роботи викладачів-суспільствознавців університету по вихованню спеціалістів охорони здоров'я. В умовах сучасного українського державотворення кафедра докладає максимум зусиль щодо реалізації нової концепції викладання соціогуманітарних дисциплін, готує молоде покоління до сприйняття нових викликів сучасності, оволодіння світовими і вітчизняними досягненнями в галузі суспільствознавства.

Історія кафедри невід'ємна від історії університету, історії всього суспільства. Вона зазнала відчутного впливу і панівної ідеології тоталітарного режиму 30-40-х років, і хрущовської реформації, застійного стану і сподівань перебудовчих змін на краще. Займаючи активну громадянську позицію, викладачі по-різному сприймали реалії суспільного життя. Було і покірне вихваляння марксистсько-ленінської теорії та ідеології, партійних вождів, але й було чесне і принципове ставлення до того, що відбувалося у суспільстві, прагнення критично осмислити закономірності суспільного розвитку і трагічні сторінки нашої історії, прищепити студентській молоді почуття патріотизму, справедливості, соціального оптимізму.

Кафедра пройшла складний шлях розвитку і різноманітних реорганізацій. У радянський період в організаційній структурі і змісті роботи переважали ідеологічні чинники.

Від часу створення в 1944 р.  кафедру очолювали В.Г.Пипко (1944-1949), П.С.Кривко (1949-1975), С.К.Журавльов (1975-1976), В.Д.Голіченко (1976-1979), С.І.Рудавка (1979-1981), А.Т.Давидюк (1981-2002), Н.Б.Шуст (2002-2005), В.П.Лациба (2005-2008).

Доречно згадати і викладачів, які своєю невтомною працею сприяли формуванню колективу кафедри, її кращих традицій. У перші десятиліття на кафедрі працювали П.В.Шостак, П.А.Поліщук, Л.Г.Будьонна, А.І.Кадишева, Н.Я.Желєзная, Д.С. Третяк та ін.

У повоєнні роки серед викладачів вирізнялися своєю інтелігентністю, професійною майстерністю, чуйним ставленням до колег і студентів В.Н.Орлов, Ю.П.Мороховський, В.М.Мазило, Й.Г.Тельман, В.Ю.Дерезюк, В.С.Бєлякова, Л.Б.Ольшевський, В.Ю.Васильєв.

Кафедра філософії була створена в 1963 р. До цього часу викладання філософії проводилось викладачами, які входили до складу кафедри історії КПРС та політичної економії (доц. Лаптєв П.М., доц. Однорогов В.Ю., ст. викл. Іванов Е.М., доц. Нігальчук Л.М.). Завідував кафедрою доц. Даниленко І.М. Він очолював кафедру філософії 30 років. У 1980 р. доц. Даниленко І.М. захистив докторську дисертацію.

З 1993 року кафедри історії і економіки та філософії були об'єднані у кафедру суспільних наук, яку очолив проф. Давидюк А.Т.

Після чергової реорганізації у 2003 р. кафедра філософії і кафедра суспільних наук функціонували як самостійні адміністративні і науково-методичні підрозділи університету (завідувачі проф. Черкасов С.В. та проф. Шуст Н.Б., доц. Лациба В.П.)

З 2008 р. існує знову об’єднана кафедра філософії та суспільних наук.

Значну допомогу в організації і здійсненні навчально-виховного процесу впродовж багатьох років надає навчально-методичний кабінет. У різні роки його очолювали В.П.Шевчук, В.К.Василенко, Є.П.Кисілевський, Г.П.Мамонов, О.П.Тимофєєв. З 2006 р. навчально-методичний кабінет очолює В.О.Горіна.

Однією з позитивних рис роботи кафедри є постійне піклування про високу фахову підготовку викладацьких кадрів. Вона, як правило, здійснювалася через докторантуру і аспірантуру провідних університетських центрів Києва, Москви, Одеси. Дисертаційні дослідження викладачів присвячені найбільш актуальним проблемам історико-політичного досвіду суспільства, методології наукового пізнання, питань економічного життя тощо. Викладачами кафедри підготовлено і видано десятки монографій і навчальних посібників, розроблено чимало комплексних наукових тем, опубліковано значну кількість статей, повідомлень, тез. Переважна більшість з них отримали схвальні відгуки науково-педагогічної громадськості. В даний час на кафедрі склалось гармонійне поєднання професійної майстерності і прагнення молодих викладачів до наукової роботи.

Важливого значення кафедра надає вдосконаленню навчально-методичної роботи, особливо у контексті Болонського процесу. Впровадження з 2005-2006 навчального року кредитно-модульної системи визначило основні форми та принципи педагогічного експерименту.

Секція філософії забезпечує викладання курсу філософії та елективних курсів етичні проблеми медицини, етика і деонтологія в медицині, логіка і формальна логіка студентам всіх факультетів.

На секції суспільних наук вивчаються такі дисципліни як історія України, політологія, історія української культури, основи економічної теорії, соціологія та медична соціологія.

Уже перший досвід організаційно-методичного забезпечення вивчення соціогуманітарних наук засвідчує переваги щодо інтенсифікації навчального процесу; систематизації засвоєння матеріалу; підвищення мотивації та відповідальності студентів за результати навчальної діяльності; вивчення програмного матеріалу шляхом його чіткого розмежування за змістом й у часі.

Вагомим доробком стало оновлення навчальних курсів з історії України та політології, історії української культури, центральне місце в яких відводиться вивченню історії українського державотворення на різних етапах і у різних умовах цивілізаційного процесу, становлення сучасних політичних інститутів.

Кафедра сповнена прагнень і надалі вести наполегливий пошук високоефективних форм і методів навчально-виховної роботи, наповнити її сучасними дидактичними і пізнавальними матеріалами, сприяти громадянському становленню молодих лікарів, примножувати славу Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова.

Штат кафедри

Черкасов Святослав Васильович


Завідувач кафедри, доктор філософських наук, професор

Завідувач кафедри філософії Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова з січня 2003 р.,
з 2008 р. - об’єднаної кафедри філософії та суспільних наук.

Має базову вищу медичну та філософську освіти.
Закінчив Львівський державний медінститут 1973 р.,
аспірантуру Інституту філософії АН СРСР 1976 р., докторантуру Інституту філософії РАН 1994 р. У листопаді 1993 р. в Інституті філософії РАН (м. Москва) захистив докторську дисертацію; у жовтні 1996 р. в Інституті філософії НАН України відбувся перезахист докторської дисертації.
Тема: "Діагностика як специфічна форма наукового пізнання в медицині. Філософсько-методологічний аналіз"
Коло наукових проблем: логіка і теорія пізнання, історія філософії, філософські питання медицини.
Опублікував 65 наукових праць, в тому числі одну монографію і один підручник («Теорія пізнання і лікарська діагностика»), підготував одного кандидата філософських наук.

Лациба Валерій Павлович


Завуч кафедри, доцент, кандидат історичних наук

Завуч кафедри
Викладач історії України, історії української культури, політології, соціології
З 1977 р. працює в ВНМУ.
Закінчив Київський державний університет ім. Т.Шевченка 1977 р.
У 1979-1981 рр. навчався в аспірантурі КНУ ім. Т. Шевченка.
З 1983 р. - кандидат історичних наук, з 1991 р. – доцент.
З 1981 по 2005 рр. виконував обов’язки заступника завідувача кафедри з навчально-методичної роботи,
з 2005 по 2008 рр. – завідувача кафедри суспільних наук.

Заслужений працівник освіти України, 2009 р.
Нагороджений Почесними грамотами Він.облдержадміністрації і облради (2001, 2003, 2006, 2012 р.)
З 2000 р. очолює регіональний науково-дослідний центр по дослідженню проблем політичних репресій і голодоморів на Поділлі в рамках Державної програми “Реабілітовані історією”,
заступник голови обласної редакційної колегії книги “Реабілітовані історією. Вінницька область” (видано 5 томів, 2006-2015)

Відповідальний редактор книги "Національна книга пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні. Вінницька область" – Вінниця. – ДП «ДКФ». – 2008. – 1360 с.

Вергелес Костянтин Миколайович


Професор, доктор філософських наук

Зав. науковою частиною кафедри
Голова профкому кафедри.
Куратор студентського наукового гуртка секції філософії.

Викладач філософії, етики, логіки
З 2014 р. читає курс лекцій з філософії аспірантам
З 2007 р. працює в ВНМУ.
З 2015 р. - доцент кафедри
З 2012 р. кандидат філософ. наук, з 2019 р. - доктор філософ. наук, професор
Докторська дисертація на тему: "Сутність та смисли людини в православ’ї: методологія філософсько-релігієзнавчого дослідження"
Член Вінницького обласного відділення Української Асоціації релігієзнавців,
помічник депутата Вінницької обл. ради (5-го скликання).

В червні 2017 р. видав монографію на тему: "Антропологічні виміри православ’я: методологія дослідження, сутність та смисли". - К., 2017. - 300 с. В грудні 2017 р. відбулося перевидання другого тиражу цієї монографії - Вінниця: ТОВ "Друк-плюс", 2017. - 300 с.

Беднарчик Тарас Романович


Доцент, кандидат філософських наук

Зав. секцією філософії
Викладає філософію, етику, логіку
українською та англійською мовами

Працює в ВНМУ з 2007 р. Кандидат філософських наук з 2007 р. Доцент з 2015 р.
Дисертація на тему: «Український рідновірський релігійний рух у діаспорі ХХ століття», 2007 р.
Член Вінницького обласного відділення Української Асоціації релігієзнавців, член Історичного клубу «Холодний Яр».

Трухманова Світлана Леонідівна


Доцент, кандидат історичних наук

Викладає соціологію, історію України, історію української культури
українською та англійською мовами
Куратор студентського наукового гуртка з соціології

Працює в ВНМУ з 1999 р. Старший викладач з 2005 р.
Кандидат історичних наук з 2009 р.
Дисертація на тему: «Соціокультурні та політичні процеси у містах Східного Поділля, 1920-ті – початок 1930-х рр.».
Доцент з 2013 р.
Член Спілки краєзнавців України.
Видала монографію "Соціокультурні та політичні процеси у містах Східного Поділля у 1920-х – на початку 1930-х рр." – Вінниця: ТОВ «Вінницька міська друкарня», 2016. – 236 с.

Калач Дмитро Михайлович


доцент, кандидат філософських наук

Викладач філософії, етики, логіки

Працює в ВНМУ з 2017 р. з 2019 р. доцент кафедри
З 2017 р. кандидат філософських наук
Дисертація на тему: "Міжконфесійний діалог в сучасній Україні: філософсько-релігієзнавчий аналіз"
Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка 2010 р.

Куліш Павло Лаврентійович


Доцент, кандидат філософських наук

Викладач філософії, етики, логіки

Працював в ВНМУ у 1996-2000 рр. та з 2019 р.
Кандидат філософських наук з 1988 р. Доцент з 1991 р.
Дисертація на тему: "Співвідношення істини і доведення в науковому пізнанні"
Закінчив Київський державний університет ім.Т.Г.Шевченка, філософський факультет, 1979 р.
Працював в ВДПУ ім. М.Коцюбинського

Вакар Тетяна Володимирівна


доцент, кандидат економічних наук

Викладач економічної теорії

Працює в ВНМУ з 2014 р. З 2019 р. доцент кафедри
Кандидат економічних наук з 2017 р.
Дисертація на тему: "Брендинг сільських територій"
Закінчила Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ (Київ. національного торговельно-економічного університету), факультет обліку і аудиту, 2005 р.

Марчук Іванна Анатоліївна


доцент, Кандидат педагогічних наук

Викладач економічної теорії

Працює в ВНМУ з 2009 р.,
на кафедрі філософії та суспільних наук з 2011 р.
З 2015 р. старший викладач, з 2019 - доцент
З 2018 р. кандидат педагогічних наук.
Дисертація на тему: "Підготовка майбутніх магістрів медицини до реалізації маркетингу в професійній діяльності"
Закінчила Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ (Київ. національного торговельно-економічного університету), факультет обліку і аудиту, 2006 р.

Іванова Наталія В’ячеславівна


Старший викладач

Викладач історії України, історії української культури, політології, соціології

Працює в ВНМУ з 2005 р.
Старший викладач з 2010 р.
Працює над дослідженням історії Поділля періоду окупації 1941-44 рр.

Пономарьова Любов Миколаївна


Старший викладач

Викладає етику, педагогіку, психологію
магістрантам, аспірантам, інтернам,
англійською мовою іноземним студентам.

З 1979 р. працює в ВНМУ. Старший викладач з 1988 р. З 2014 р. старший викладач кафедри філософії та суспільних наук
З 2007 р. – член Президії профкому ВНМУ ім. М.І.Пирогова.

Є організатором багатьох культурно-просвітницьких заходів, краєзнавчих авто-походів студентів, викладачів та співробітників університету, а також десятків фотостіннівок та фотоальбомів, що висвітлюють українознавчу роботу кафедри та профкому співробітників університету.

Ратушняк Ігор Іванович


Старший викладач

Викладач історії України, історії української культури, соціології, політології, логіки

Працює в ВНМУ з 2012 р. З 2019 р. – старший викладач

Видав у співавторстві наук. праці:
"Подільський губернський староста Сергій Кисельов (1877-1937) у документах епохи" /Автори-упорядники: О.М. Кравчук, І.І. Ратушняк, К.В. Завальнюк. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. – 282 с.

Українська революція (1917-1921) в іменах: вінницькі сторінки: біограф. довідник
/упоряд. Т. Р. Кароєва, відп. за вип. Ю. А. Зінько; Він. міська рада, Центр історії Вінниці, ВДПУ ім. М. Коцюбинського. – Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2019. – 320 с.

Школьнікова Тетяна Юріївна


Старший викладач

Викладач історії України та української культури, соціології та медичної соціології

Працює в ВНМУ з 2017 р. З 2019 р. – старший викладач
Закінчила Вінницький державний педагогічний університет ім.М.Коцюбинського, історичний факультет, 2002 р.

Бобело Вадим Сергійович


Викладач

Викладач історії України, історії української культури, політології, соціології, економічної теорії

Працює в ВНМУ з 2006 р.
Закінчив Вінницький державний педагогічний університет ім.М.Коцюбинського, Інститут історії, етнології і права, 2006 р.

Політанська Дар’я Вікторівна


Викладач

Викладач філософії, етики, логіки

Працює в ВНМУ з 2016 р.
Закінчила Київський державний університет ім. Тараса Шевченка, 2010 р.

Давидюк Людмила Петрівна


Викладач, кандидат економічних наук

Викладає економічну теорію
англійською мовою
Працює за сумісництвом в ВНМУ з 2005 р.
Доцент кафедри економіки та міжнародних відносин ВТЕІ КНТЕУ
Кандидат економічних наук з 2015 р.
Дисертація на тему: «Трансформація міжнародного ринку праці в умовах глобалізації» за спеціальністю 08.00.02 – «Світове господарство та міжнародні економічні відносини»

Мельник Віктор Мирославович


Викладач

Викладач історії України та історії української культури, соціології та медичної соціології, філософії, логіки.
Працює в ВНМУ з 2017 р., за сумісництвом
Стипендіат Міністерства науки та вищої освіти Республіки Польща (2015).
Гол. редактор наук. журналу "Аннали юридичної історії" (з 2017 р.)
Член Національної спілки журналістів України.
Член Української асоціації зовнішньої політики.

У 2017 р. закінчив філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка (спеціальність "Політологія", спеціалізація "Політичний менеджмент").
Навчався в Інституті міжнародних студій факультету соціальних наук Вроцлавського університету (спеціальності "європеїстика" та "міжнародна економіка"),
закінчив курс польської мови на філологічному факультеті (2015).

Горіна Валентина Олександрівна


Керівник навчально-методичного кабінету

Працює в ВНМУ з 1984 р.

Закінчила Вінницький державний педінститут, факультет іноземних мов, 1977 р.

Ковальчук Галина Володимирівна


Ст. лаборант

Працює в ВНМУ з 1988 р.

Закінчила Вінницький філіал Київського торговельно-економічного інституту 1985 р.

Сулима Світлана Миколаївна


Ст. лаборант

Працює в ВНМУ з 2006 р.

Закінчила Вінницький державний педагогічний університет, біологічний факультет, 2010 р.

Ходирева Юлія Володимирівна


Ст. лаборант

Працює в ВНМУ з 2018 р.
Закінчила ВНМУ, стомат. факультет, 2002 р.
Практикуючий лікар-стоматолог

Філенко Катерина Сергіївна


лаборант

Працює в ВНМУ з 2020 р.
Закінчила Вінницький державний педагогічний університет, ф-т історії та правознавства, у 2006 р.

Новини

Графік навчання:
04.02.2021

1) Всі "А"-підгрупи 1-2 курсу мед. ф-ту №1, №2 та МП займаються почергово: 1-е заняття аудиторно, 2-е дистанційно;

 

2) Всі "Б"-підгрупи: 1-е заняття дистанційно, 2-е аудиторно;

 

3) студенти 1 курсу фарм. і стомат. ф-тів займаються почергово: 1-е заняття аудиторно, 2-е дистанційно

Наукова діяльність

 

Наукові видання

 

Директорія УНР у Вінниці у грудні 1918 р. Документи і матеріали. /Упоряд. І. І. Ратушняк – Вінниця: Твори, 2020. – 256 с. 

 

Українська революція (1917-1921) в іменах: вінницькі сторінки: біограф. довідник

/упоряд. Т. Р. Кароєва, відп. за вип. Ю. А. Зінько; Він. міська рада, Центр історії Вінниці, ВДПУ ім. М. Коцюбинського. – Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2019. – 320, 24 с.: фото, іл.

 

Ратушняк І. І. с. 94-94, с. 81, с. 218-219. 

 

Давидюк А. Т.

Лікарська гекатомба

/Упорядники К. В. Завальнюк, В. Х. Шпак-Мельник, М. С. Мельник. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. – 272 с.

 

Ратушняк І.І. Завальнюк К.В., Кравчук О.М.

Подільський губернський староста Сергій Кисельов (1877-1937) у документах епохи. – Вінниця, 2016. –282 с. 

 

С. Л. Трухманова

Соціокультурні та політичні процеси у містах східного Поділля у 1920-х на початку 1930-х рр. – Вінниця, 2016. – 236 с.

 

 

О.В. Корзун

Історія сільськогосподарської дослідної справи на Поділлі (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) – Вінниця, 2011. – 248 с.: порт., фото.

 

 

 

Національна книга пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні. Вінницька область.

Вінниця. – ДП «ДКФ». – 2008. – 1360 с.: карта, фото.

 

/Відповідальний редактор: Лациба В.П.

Обласна редакційна колегія: Спірідонова Л.М. (голова), Лациба В.П. (заступник голови), Нешик С.С. (заступник голови), Василюк С.М., Гальчак С.Д., Гунько М.М., Дусар О.І., Зінько Ю.А., Кароєва Л.Р., Кравченко П.М., Лазаренко В.І., Малиновський М.А., Мушинський О.А., Подкур Р.Ю., Філонов Л.В.

 

Автори-упорядники: Лациба В.П. (керівник), Вижга В.В., Кравченко П., Мельничук І.П., Петренко В.І., Подкур Р.Ю.

 

 

Реабілітовані історією: У двадцяти семи томах.  Вінницька область.

 

Кн. 1. /Редакція тому: І.С. Гамрецький (голова), В.П. Лациба, С.С. Нешик та ін. – Упорядники: В.П. Лациба (керівник), В.І. Білоконь, К.Д. Бухін, В.Ю. Васильєв, К.В. Завальнюк, С.Л.Калитко, П.М. Кравченко, І.Г. Паламар, Р.Ю. Подкур, О.К. Струкевич. - Кн. 1. – Вінниця: ДП «ДКФ», 2006. – 908  с.

 

Кн. 2. /Редакція тому: Л.М. Спірідонова (голова), В.П. Лациба, С.С. Нешик та ін. – Упорядники: В.П. Лациба (керівник), В.І. Білоконь, К.Д. Бухін, В.Ю. Васильєв, В.В. Вижга, К.В. Завальнюк, С.Л. Калитко, П.М. Кравченко, І.Г. Паламар, Р.Ю. Подкур, О.К. Струкевич. - Кн. 2. – Вінниця: ДП «ДКФ», 2007. – 848  с.

 

Кн. 3. /Редакція тому: Л.М. Спірідонова (голова), В.П. Лациба, С.С. Нешик та ін. – Упорядники: В.П. Лациба (керівник), В.І. Білоконь, К.Д. Бухін, В.Ю. Васильєв, В.В. Вижга, М.В. Вижга, К.В. Завальнюк, С.Л. Калитко, П.М. Кравченко, Р.Ю. Подкур, О.К. Струкевич. - Кн. 3. – Вінниця: ДП «ДКФ», 2010. – 784  с.

 

Кн. 4. /Редакція тому: Л.М. Спірідонова (голова), В.П. Лациба, С.С. Нешик та ін. – Упорядники: В.П. Лациба (керівник), В.І. Білоконь, К.Д. Бухін, В.Ю. Васильєв, М.В. Вижга, К.В. Завальнюк, С.Л. Калитко, П.М. Кравченко,  Р.Ю. Подкур, О.К. Струкевич. - Кн. 4. – Вінниця: ФОП «Каштелянов О.І.», 2012. – 776  с. 

 

Голод та голодомор на Поділлі 1920-1940 рр. Збірник документів та матеріалів

 

/ Обласна редколегія науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією»

(голова І.С. Гамрецький, заступник голови В.П.Лациба, С.С. Нешик та ін.)

Автори упорядники: Р.Ю. Подкур, В.Ю.Васильєв, П.М. Кравченко, В.П. Лациба, І.П. Мельничук, В.І. Петренко. – Вінниця: ДП «ДКФ», 2007. – 704 с.

 

 

 

Політичні репресії та голодомори на Вінниччині в XX столітті у контексті національної пам'яті.

Матеріали обл. наук.-практ. конф. (Вінниця,             24 листопада 2005 р.) / Ред. кол.: І. С. Гамрецький, Ю. А. Зінько, В. П. Лациба та ін. — Вінниця: Книга-Вега, 2006. — 200 с. 

 

Давидюк А. Т.

Жертви червоного терору. – Вінниця: Континент-ПРИМ, 2001. – 274 с., іл.

 

 

"Гіркий був келих життьовий...":

Бібліогр. покажч.

/Укладачі: Г.Авраменко, О.Кізян; Передм. ВЛациби. – 2-е до. Видання. – Вінниця: ТОВ "Меркьюрі-Поділля", 2001. - 76 с.

 

 

Політичні репресії на Поділлі в ХХ столітті: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Вінниця, 23-24 листоп. 2001 р.) /Ред. кол.:  А.Т. Давидюк, П.М. Кравченко, В.П. Лациба. – Вінниця: Велес, 2002. – 211 с.

 

 

Історія міст і сіл Української РСР: Вінницька область.

— К.: Головна редакція УРЕ АН УРСР, 1972. — 630 с.

 

Гол. редактор: Тронько Петро Тимофійович, доктор історичних наук, професор, академік НАНУ

Редакційна колегія тому: Олійник А.Ф. (голова редколегії), Бабій М.Л., Бовкун В.Д., Вініковецький С.Я., Гелевера В.К. (відп. секретар редколегії), Гороховський О.З., Каян П.Л., Косаківський Г.М., Кравчук В.І., Кривко П.С., Лютворт Г.А. (заст. голови редколегії), Олійник Л.В., Олійник С.І., Орлик В.Я., Птущенко В.О., Пшук І.П., Совко В.М., Степаненко Ю.О., Трохименко С.К.

Науково-редакційна група при обласній редколегії: В.І. Бондар, М.Г.Горобчук, І.А. Забайрачний, А.Р. Локаєнко,  А.А. Міняйло, В.Я. Поліщук, М.Ф. Присяжнюк, Й.Г. Тельман.

В доборі матеріалів активну участь брали: по Гайсинському району: А.Т. Давидюк...

 

(виділено працівників кафедри)

 

Енциклопедичне видання про історію міст та сіл України, що складається з 26 томів.

У збиранні матеріалів і написанні нарисів та довідок брали участь широкі кола громадськості: викладачі вищих навчальних закладів, вчителі, журналісти, партійні, радянські, комсомольські та профспілкові працівники, краєзнавці, співробітники архівів, культосвітніх закладів, ветерани праці і революційних битв, учасники Великої Вітчизняної війни — всього близько двох тисяч чоловік. Над підготовкою матеріалів працювало 26 міських і районних комісій, 660 робочих груп. У томі вміщено 55 нарисів про міста, районні центри й найвизначніші населені пункти, 601 довідка про центри селищних і сільських Рад. 

Література, що видана кафедрою

ВИДАННЯ КАФЕДРИ

 

Навчально-методичні видання

 

 

Методичний посібник з філософії та історії філософії.

– Вінниця: ТОВ «ДРУК-ПЛЮС», 2020. – 100 с.

 

 

 

Історія України: підручник / В.А. Качкан, В.М. Левандовський, О.Б. Величко та ін.; за ред. В.А. Качкана. — К.: ВСВ «Медицина», 2014. — 360 с.

Національний підручник підготовлено авторським колективом українознавчих кафедр медичних університетів для студентів лікувальних, стоматологічних та фармацевтичних факультетів.

Автори: В.А. Качкан, В.М. Левандовський, О.Б. Величко, О.А. Редькіна, Т.Б. Романів, Н.М. Божко, В.П. Лациба, О.В. Корзун, Л.В. Сливка, А.А. Снігур, Т.Г. Марискевич, О.І. Пасіцька, Н.В. Іванова, Г.І. Безарова, Н.О. Шевель

Для викладачів і студентів вищих медичних навчальних закладів II—IV рівнів акредитації.

 

 

 

Черкасов С.В.

Підручник «Теорія пізнання і лікарська діагностика».

Рекомендовано МОЗ України як підручник для студентів вищих медичних закладів ІV рівня акредитації та аспірантів.

Київ-Полтава, 1999. - 230 с.

 

 

Степанов Віктор

Філософія

для студентів та аспірантів медичного фаху.

Навчальний посібник.

– 3-є вид., випр. і доп. – Вінниця: Видавництво «Тезис», 2003. – 292 с.

 

Степанов Віктор

Основы философии

Учебное пособие для студентов и аспирантов медиков. – Винница: ВГМУ, 1998. – 138 с.

 

Одобрено центральным методическим советом Винницкого государственного медицинского университета им М.И. Пирогова

 

Рудавка С.І.

Державне регулювання економіки: Навчальний посібник.

– Вінниця: Велес, 2002. – 329 с.

 

Затверджено Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України як навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації 

 

 

Рудавка С.І. Ольшевський Л.Б.

Основи економічної теорії: Навчальний посібник.

– 3-є вид., перероб. і доп. За заг. ред. Рудавки С.І. – Вінниця, ПП «Видавництво «Тезис», 2003. – 340 с.

 

Затверджено Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України як навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів освіти ІІ-ІV рівнів акредитації

 

 

Рудавка С.І.

Основи економічної теорії: Навчально-методичний посібник. - 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ-Вінниця: МОЗ України, ВНМУ, 2007. – 152 с.

 

 

Затверджено Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України як навчально-методичий посібник для студентів вищих медичних закладів освіти ІІ-ІV рівнів акредитації  

 

 

Півошенко В.П.

Культурология: часть 2. История украинской культуры: Учебно-методическое пособие для студентов вузов. – Винница, 2008. – 166 с.

 

 

 

 

Півошенко В.П.

Словарь по культурологии.

Издание 2-е, доп., перераб. – Вінниця, 2010. – 140 с.

Предназначен для иностранных студентов

 

 

Швець О.Б.

Соціологія.

Курс лекцій

підготовлений відповідно до робочої програми курсу «Соціологія» Вінницького державного медичного університету ім. М.І.Пирогова. – Вінниця. – 117 с.

Рекомендується для студентів і викладачів вищих та середніх спеціальних навчальних закладів медико-біологічного профілю

 

 

Тымчук Н.В.

Политология. Учебное пособие. - Винница, 1999. – 133 с.

Предназначено для иностранных студентов

 

 

Тимчук М.В. Свободний П.П. 

Політологія. Короткий словник. –

Винница, 1995. – 45 с.