Студенту

Master

Силабус

Вибіркові курси

Clinical ordinator

Історія кафедри

Історія кафедри пропедевтики дитячих захворювань та догляду за хворими дітьми

Кафедра дитячих хвороб лікувального факультету Вінницького медичного інституту ім. М.І.Пирогова була організована у 1934 році на базі дитячої лікарні №2 м. Вінниці, що розташовувалася по вулиці Ворошилова (нині вулиця Замостянська). Першим завідуючим кафедри на протязі десяти років був професор Б.П. Бруханський, а потім − професор А.А. Розумовський. У 1951-1952 рр. кафедру очолювала доцент С.А. Піотровська-Векслер, з 1952 по 1960 рр. – доцент М.М. Красногорський. В 1962 р. завідуючим кафедри була доцент Е.М. Мечинська, в 1964-1965 рр. кафедру очолював професор О.І. Гнатюк , а далі − доц. В.А. Чеканов (1965-1966 рр.).

 

 

 

 

З 1966 р. до 1996 р. кафедрою дитячих хвороб завідував професор М.Б. Царюк.

 

 

 

 

Головним науковим напрямком роботи кафедри є клініко-фізіологічні дослідження терморегуляції, біоенергетики та нервової системи при різних функціональних розладах та запальних захворюваннях у дітей.

 

 

 

Крім цього, кафедра на протязі 20 років вивчає стан здоров’я дітей та їх фізичний розвиток за умов проживання на забруднених територіях внаслідок аварії на ЧАЕС.

 

 

 

 

 За допомогою сучасних методик розроблено діагностичну та лікувальну тактику і реабілітацію дітей, що постраждали від аварії на ЧАЕС. Кафедра має великий досвід надання допомоги дітям при затяжному субфебрилітеті та надання невідкладної допомоги хворим з гіпертермічним синдромом і фебрильними судомами. За цими матеріалами видані методичні рекомендацій для студентів 3-го курсу, лікарів-педіатрів та  захищено 9 кандидатських дисертацій.

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

На кафедрі з науковою та діагностичною метою застосовувалися методики дистанційної термографії за допомогою тепловізора „Факел” та „Радуга”. Розроблено діагностичні критерії багатьох захворювань.

В 1996 р. кафедру дитячих хвороб було перейменовано на кафедру пропедевтики дитячих захворювань та догляду за хворими дітьми. Очолив її професор Л.М. Булат, а згодом, клінічною базою кафедри стала міська дитяча лікарня м.Вінниці «Центр матері та дитини» (1998).

 

Лікарня є специфічним закладом, який об’єднує пологовий будинок та дитячий стаціонар, створюючи замкнений цикл від нагляду за вагітністю у жіночій консультації, народжуванням та наданням медичної допомоги дітям до 18 років фахівцями дитячого стаціонару та амбулаторно-діагностичного відділення. Стаціонарну медичну допомогу дітям надають у відділенні старшого дитинства, відділенні молодшого дитинства, відділенні патології новонароджених.

Крім цього, заняття із студентами проводяться на базі ЦПМСД №5 м. Вінниці, ВОДКЛ та будинку дитини, що значно покращує сприйняття практичних навичок  та формує клінічне мислення студентської молоді.

Професорсько-викладацький персонал кафедри затверджений у кількості 17 осіб виконує обсяг навчального навантаження близько 12 000 годин з навчальних дисциплін «Пропедевтика дитячих захворювань», «Догляд за хворими і здоровими дітьми», «Медсестринська практика» для студентів 2-3 курсів медичного факультету №1 та №2, а також для іноземних студентів, «Дитячі хвороби» для студентів стоматологічного факультету, «Педіатрія» для лікарів-інтернів загальної практики та сімейної медицини, з них за видами: лекції, практичні заняття, самостійна робота студентів, консультації для студентів. Викладання на кафедрі проводиться українською, російською та англійською мовами.

Сьогодні на кафедрі працюють: доцент Л.І.Лайко, доцент Курець О.О., доцент Черепахіна, доцент Катілов О.В., доцент Кулешов О.В., доцент Ющенко Л.О., доцент Лисунець О.В., доцент Медражевська Я.А., доцент ФІк Л.О., доцент Олійник В.С., доцент Коцур Л.Д., доцент Тихолаз О.В., доцент Антонець Т.І., доцент Чигір І.В. та асистенти  Меркулова Д.О., Трифяк О.Г.

 

 

 

Перед початком кожного навчального року завідувачем кафедри професором Л.М. Булатом, завучем кафедри доцентом Л.І. Лайко переглядаються робочі програми з навчальних дисциплін та, відповідно до змін програм і навчальних планів дисциплін, оновлюються тематичні плани лекції, практичних занять, самостійної аудиторної та позааудиторної роботи студентів, питання для теоретичного контролю знань та перелік практичних навичок для складання диференційного заліку.

На методичних нарадах співробітників кафедри обговорюються та затверджуються всі навчально-методичні матеріали, загальні положення щодо проведення практичних занять, результати взаємовідвідувань, підсумкових занять, заліків, атестації студентів, диференційного заліку, державних іспитів. Наголошується на важливості досягнення мети, виконання завдань та отримання позитивних результатів навчання.

Наразі проведене ретельне оновлення лекційного курсу з пропедевтики дитячих захворювань (28 годин), відповідно до сучасних положень, вимог, досягнень світової медицини у сфері діагностичних критеріїв захворювань дитячого віку.

Щорічно професорсько-викладацьким складом кафедри оновлюються методичні рекомендації для викладачів, самостійної роботи студентів, самостійної позааудиторної роботи студентів до кожної з 35 тем практичних занять. Методичні рекомендації містять не тільки питання, що підлягають розгляду, а й короткий зміст, що висвітлює основний необхідний для мінімального обсягу знань матеріал, тестові завдання, що входять до бази КРОК-2, ситуаційні задачі, перелік сучасних літературних джерел. Методичні рекомендації написані 3 мовами (українською, російською та англійською), є у вільному доступі на сайті кафедри.

Під час проведення практичних занять студенти використовують навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються українською, англійською мовами «Клініне обстеження дитини/ Pediatric physical examination автори О.В. Катілов, Д.В. Дмитрієв, К.Ю. Дмитрієва, С.Ю. Макаров. Навчальний посібник рекомендовано Державною установою «Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти МОЗ України» як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів МОЗ України (27.10.2016 р. №3), а також навчальний посібник для студентів стоматологічного факультету «Дитячі хвороби» за редакцією професора Л.М. Булата, доцента О.О. Курець, посібник затверджено на методичній раді ВНМУ ім. М.І. Пирогова (протокол №1 від 28.08.2013.

Опитування студентів проводиться біля ліжка хворого, а також в форматі розв’язування ситуаційних задач з пропедевтики дитячих захворювань, завдань з бази даних КРОК-2, що постійно оновлюються.. Щорічно поповнюється архів додаткових методів обстеження пацієнтів різного віку з метою використання їх під час практичних занять, консультацій студентів.

 

 

Позааудиторне навчання включає роботу студентського наукового гуртка. Свою роботу гурток починав під керівництвом професора Л.М. Булата (старостами гуртка були Коцюбська І.Ю., Сідоров А.А., Зайцева Т.І. Засідання проводяться щомісяця згідно робочих планів кафедри. Доповідачами є студенти різних факультетів. На засіданнях висвітлюються методика та інтерпретація результатів нових методів діагностики захворювань дитячого віку.

 

 

 

Студентами під керівництвом викладачів виконується наукова робота, яка базується на власних результатах, отриманих під час безпосереднього спілкування з хворими, їх обстеженням, аналізом даних додаткових методів обстеження. Щорічно результати наукових досліджень студентської молоді висвітлююся під час роботи педіатричної секції міжнародної науково-практичної конференції  молодих вчених «Перший крок у науку»  та  різних наукових форумах

 

 

 

Завідувач кафедри професор Л.М. Булат є головою Державної екзаменаційної комісії, членами якої 4 роки поспіль є 6 викладачів кафедри,  та членом Спеціалізованої вченої ради при Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова та Львівському національному медичному університеті ім. Данила Галицького

 

 

 

На базі кафедри проходять заочне навчання аспіранти університету. Лекції та семінарські заняття з ними проводять завідувач кафедри, професор Л.М. Булат, доценти кафедри Л.І. Лайко, О.О.Курець,Л.Д.Коцур.

Керівництво літньою виробничою практикою студентів 2-5 курсів здійснювали у різні роки доценти Л.І.Лайко, Липко М.Р., Я.А. Медражевська, О.В. Кулешов, Л.Д Коцур., Л.П Черепахіна. на клінічних базах: Міська  лікарня «Центр матері та дитини» м. Вінниці, будинок дитини, ВОДКЛ. Усі без винятку викладачі кафедри приймають залік у студентів 2-5 курсів з літньої виробничої практики, які проходили її не на клінічних базах Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова.

Крім цього, на базі кафедри з 2002р. вивчають цикл «Педіатрії» в очній інтернатурі лікарі-інтерни загальної практики та сімейної медицини під керівництвом завідувача кафедри професора Л.М. Булата та завуча кафедри доцента Л.І.Лайко

Упродовж всього періоду функціонування кафедри проводилися дослідження згідно планової науково-дослідної  роботи навчального закладу.

1974-1980 рр «Лихоманка у дітей, особливості перебігу лихоманки у дітей різного віку»

1986-1992 рр проводилося закрите дослідження захворювань органів дихання та травлення у дітей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС.

З 1996 року НДР виконується сумісно з кафедрою загальної гігієни, вивчаються анатомо-фізіологічні особливості, перебіг захворювань, можливості профілактики та реабілітації дітей  шкільного віку

З 2016 року на кафедрі, сумісно із кафедрою загальної гігієни та екології виконується НДР за темою: «Фізіолого-гігієнічна оцінка особливостей адаптації дітей, підлітків і молоді до умов навчання в сучасних закладах освіти та наукові основи університетської гігієни: профорієнтаційні аспекти, проблеми запровадження здоров’я зберігаючих технологій та створення превентивного освітнього середовища»

 В рамках виконання планових кафедральних НДР захищено 11 дисертацій

Виконані та захищені на засіданні вченої ради ВНМУ імені М. І. Пирогова магістерські НДР (Зализюк А.А., Тихолаз О.В., Олійник В.С.)

Видавнича діяльність кафедри

Опубліковано близько 240 статей.

Видані 5 підручників, 4 навчальних посібників, 8 інформаційних листів, 5 методичних рекомендації.

Отримані 6 патентів, 18 рацпропозицій та впроваджень.

Зроблені близько 300 виступів на наукових медичних форумах.

Лікувальна робота проводиться всіма співробітниками кафедри. Розроблений і виконується графік консультацій у відділеннях лікарні.  Асистенти кафедри ведуть хворих у відділеннях лікарні.

Співробітники кафедри беруть активну участь в організації та проведенні клінічних розглядів, патолого-анатомічних конференцій.

 Багато часу приділяється проведенню освітніх програм серед лікарів міста та області. З 2017 року за участі кафедри проходить міжнародна «Українсько-Литовська алергологічна школа»

За ініціативи доцента О.В. Катілова та підтримки співробітників кафедри з 2011 року проводяться практичні семінари для педіатрів та сімейних лікарів міста та області.

В середньому за місяць співробітники кафедри здійснюють близько 240 консультацій, курують 20 хворих, приймають участь у  патолого-анатомічних конференціях у якості рецензентів.

Співробітники кафедри виконують обов’язки позаштатних міських та обласних спеціалістів: доцент О.В. Катілов – обласний позаштатний дитячий пульмонолог, доцент Л.І. Лайко – міський позаштатний дитячий пульмонолог, доцент Л.Д. Коцур - міський позаштатний дитячий алерголог. Вони проводить потужну роботу по вдосконаленню надання медичної допомоги дитячому населенню міста та області. 

 

 

Штат кафедри

Булат Леонід Мойсейович


завідувач кафедри, професор, доктор медичних наук

Завідувач кафедри професор Л.М. Булат, 1946 року народження, народився в с.Довжок Ямпільського району Вінницької області в сім’ї сільської вчительки. Після закінчення Довжоцької восьмирічної школи вступив до Вінницького медичного училища, яке закінчив у 1965 році і здобув спеціальність фельдшера. Три роки перебував на військовій службі у Німецькій демократичній республіці. В 1969 році вступив до Тернопільського державного медичного інституту і в 1971 році перевівся до Вінницького медичного інституту ім. М.І.Пирогова. Після закінчення інституту був направлений в інтернатуру з терапії у Літинську ЦРБ. З 1976 року працював лікарем-педіатром Літинської ЦРБ. У 1977 році вступив до клінічної ординатури з педіатрії на кафедру дитячих хвороб Вінницького медичного інституту ім. М.І.Пирогова, після закінчення якої працював асистентом кафедри дитячих хвороб. У 1979 році успішно захистив кандидатську дисертацію на тему: „Обмін макроергів, ліпідів та коагуляційна система крові у дітей з затяжним субфебрилітетом неясної етіології.” За час роботи на кафедрі проявив великий інтерес до наукових досліджень. Безпосередньо проводив наукові дослідження на території, яка постраждала від аварії на ЧАЕС. В 1994 році успішно захистив докторську дисертацію на тему: „Діагностика, прогнозування та немедикаментозна терапія захворювань органів дихання і травлення у дітей, що зазнали радіаційного впливу”. За період наукової роботи видав більше 130 наукових праць. Одружений, має сина і двох онучок.

Лайко Лілія Іванівна


зав.учбовою частинию кафедри, доцент, кандидат медичних наук

Лайко Лілія Іванівна кандидат медичних наук, доцент, завуч кафедри пропедевтики дитячих хвороб з доглядом за дітьми Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова.
У 1972 році закінчила педіатричний факультет Вінницького медичного інституту iм. М.I.Пирогова. Після проходження iнтернатури на базі Тульчинської ЦРЛ з 1973 по 1974 р. працювала лiкарем-ординатором дитячого відділення Тульчинської ЦРЛ.
З 1975 по 1978 рр. працювала дільничним педіатром у міській дитячій поліклініці №1 м. Вінниці.
Протягом 1978 - 1980 років проходила навчання в клiнiчнiй ординатурі на кафедрі дитячих хвороб Вінницького медичного інституту
iм. М. I. Пирогова. Після закінчення клінічної ординатури з 1980 по 1983 рр. працювала завідувачем стаціонарного відділення міської дитячої лікарні №2 м. Вінниці. З 1983 року займала посаду асистента кафедри дитячих хвороб лікувального факультету Вінницького медичного інституту iм. М.I.Пирогова.
З 1983 по 1986 рр. навчалася в аспірантурі (заочна форма) на кафедрі дитячих хвороб Вінницького медичного інституту iм. М.I. Пирогова.
У 1986 р. захистила кандидатську дисертацію (Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України) на тему «Кондиционирующая функция аппарата внешнего дыхания в норме, рецидивирующем бронхите и острой пневмонии у детей».
Є консультантом інфекційно-боксованого відділення дітей раннього віку, відділення дітей старшого віку та відділення реанімації Вінницької міської лікарні «Центр матері та дитини». Є членом робочої групи з оперативного аналізу причин смертності населення м. Вінниці та членом клініко-експертної комісії при Вінницькій міській лікарні «Центр матері та дитини». Має 80 друкованих робіт.

Кулешов Олександр Вячеславович


Професор, доктор медичних наук

Кулешов Олександр Вячеславович закінчив Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова у 2004 році. В 2005 проходив інтернатуру за спеціальністю «Педіатрія» на базі Черкаської ОКЛ, в цьому ж році закінчив магістратуру і поступив в аспірантуру на кафедру «Дитячі хвороби» ВНМУ ім. М.І. Пирогова. З 2008 року працює на посаді асистента кафедри пропедевтики дитячих захворювань. У 2009 році захистив кандидатську дисертацію за темою: «Стан та корекція центральної та мозкової гемодинаміки у дітей з порушеннями ритму серця». Лікувальну роботу проводить на базі відділення старшого дитинства міської лікарні «ЦМ т Д». . З 2014 року викладає предмет "пропедевтику дитячих хвороб" англомовним студентам. З 2016 року займає посаду доцента кафедри. Є автором та співавтором 86 друкованих робіт, серед яких роботи, які входять в базу Scopus, Web of Science та інші науковометричні бази. Відповідальний за науковий звіт кафедри. Викладає предмет "Пропедевтика дитячих хвороб" студентам 3 курсу медичного факультету №1 (включаєючи російськомовних та англомовних) та №2 та предмет "Дитячі захворювання" студентам стоматолологічного факультету (включаючи англомовних) у вигляді практичних занять та лекцій. З 2017 року є екзаменатором Державних іспитів для студентів 6-го курсу із предмету "Педіатрія". В 2021 році захистив докторську дистерацію під керівництвом академіка НАМН України, д.мед.н., проф. Майданника В.Г. та д.мед.н., проф. Мітюряєвої-Корнійко І.О. на тему "Фактори ризику виникнення і прогнозу пролапсу мітрального клапана у дітей та особливості його корекції"

Курець Олександра Олександрівна


доцент , кандидат медичних наук

Курець Олександра Олександрівна закінчила педіатричний факультет Вінницького медичного інституту iм. М.I.Пирогова у 1991 році. Після проходження поглибленої спеціалізації у якості лiкаря-iнтерна на кафедрі педіатрії ВМI iм. М.I.Пирогова працювала лiкарем-неонатологом у пологовому будинку №1 м. Вінниці.
Протягом 1996-1998 років проходила навчання в клiнiчнiй ординатурі з педiатрii, після закінчення якої займала посаду завідуючої дитячим відділенням Вінницького військово-медичного центру ВПС України.
З грудня 1998 року по грудень 2002 року заочно навчалась в аспірантурі на кафедрі пропедевтики дитячих хвороб Вінницького державного медичного університету. У 2005 році захистила кандидатську дисертацію на тему: "Стан вегетативного гомеостазу та система лікувально-реабілітаційних заходів у дітей із затяжними бронхо-легеневими захворюваннями" та отримала ступінь кандидата медичних наук.
З 1999 року працює на кафедрі пропедевтики дитячих хвороб Вінницького національного медичного університету (спочатку на посаді асистента, з 2011 року – на посаді доцента). Має 40 друкованих робіт. з 2016 року відповідальна за електронні журнали кафедри (модератор). Викладає предмет "Пропедевтика дитячих захворювань" студентам 3-го курсу (практичні заняття та лекції). Косультант відділення старшого дитинства клінічної лікарні "ЦМтД". Має вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю "Педіатрія"

Катілов Олександр Васильович


Доцент, кандидат медичних наук

Катілов Олександр Васильович закінчив з відзнакою педіатричний факультет Вінницького Національного Медичного Університету ім. М.І. Пирогова в 1996 році. Проходив інтернатуру по педіатрії у Вінницькій Центральній Районній лікарні. З 1997 по 1999 роки працював дільничним педіатром і неонатологом у Вороновицькій Районній Лікарні. Протягом 1999-2001 навчався в клінічній ординатурі з педіатрії. За час навчання в клінічній ординатурі працював в приймальному відділенні Вінницької Обласної Дитячої Клінічної Лікарні. Після закінчення клінічної ординатури працював педіатром торакального хірургічного відділення у Вінницькій Обласній Дитячій Клінічній Лікарні. У 2006 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Особливості стану здоров'я підлітків, притягнутих до кримінальної відповідальності». З 2007 по 2013 роки асистент кафедри педіатрія №1. З 2014 року асистент, а з 2016 - доцент кафедри пропедевтики дитячих хвороб. Автор 142 науково-практичних публікацій. Співавтор 3-х навчальних посібників для студентів з педіатрії.

Тихолаз Оксана Валеріївна


доцент, кандидат медичних наук

Оніськова Оксана Валеріївна закінчила педіатричний факультет Вінницького національного медичного університетуім.М.І.Пироговав 2006 році з відзнакою і, згідно державного розподілу, була направлена у міську дитячу поліклініку №3 м. Вінниці для проходження інтернатури по педіатрії на посаду лікаря-інтерна. В цьому ж році вступила до магістратури за спеціальністю “Педіатрія”. З високою оцінкою захистила магістерську роботу на тему: “Стан м’язової системи у дітей хворих на ювенільний ревматоїдний артрит” і здобула вчену ступінь магістра медицини за спеціальністю „Педіатрія”. З 2008 по 2011 роки навчалася в аспірантурі на кафедрі пропедевтики дитячих хвороб. З 2008 року асистент кафедри пропедевтики дитячих хвороб Вінницького національного медичного університету ім.М.І.Пирогова. У 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему «СТАН ЗДОРОВ’Я, АДАПТАЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ ОРГАНІЗМУ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ ВІТАМІНОМ D ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ».з 2014 року на посаді доцента кафедри. Лікувально-консультативну роботу проводжу у педіатричному відділення №2 ВОДКЛ». Є автором 15 друкованих робіт.

Черепахіна Лариса Павлівна


доцент, Кандидат медичних наук

Черепахіна Лариса Павлівна, закінчила факультет “Педіатрія” Луганського медичного інституту у 1989 році. У 1989-1990 роках навчалась в інтернатурі за фахом “Педіатрія” на базі Луганської обласної дитячої багатопрофільної клінічної лікарні. З 1990 по 1996 роки працювала дільничним лікарем-педіатром у Нижньотеплівській сільській лікарняній амбулаторії Станично - Луганського РТМО. З грудня 1995 року - заочний аспірант за фахом “педіатрія” при Луганському державному медичному університеті, з січня 1996 року переведена на очну форму навчання, яку закінчила у 1998 році. З 1998 по 2003 роки працювала старшим лаборантом на кафедрі пропедевтики дитячих хвороб ЛДМУ, з серпня 2003 року – асистент кафедри сімейної медицини ФПО ЛДМУ, з серпня 2009 року – доцент кафедри пропедевтики педіатрії з циклом догляду за здоровою дитиною, з 2010 – доцент кафедри педіатрії з дитячими інфекціями та дитячою хірургією ЛДМУ.
З 27 жовтня 2014 року працює доцентом кафедри пропедевтики дитячих захворювань та догляду за хворими дітьми Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пірогова. Викладає предмет "пропедевтика дитячих захворювань" англомовним студентам 3-го курсу (практичні заняття та лекції). Відповідальна за роботу з іноземними студентами з 2018 року.
Загальний стаж роботи 32 роки. Лікарський стаж – 28 років.
Стаж роботи у медичному вищому навчальному закладі 19 років.
Захистила дисертацію на звання кандидата медичних наук 5 листопада 2002 р (затвердження 9 квітня 2003 року, диплом ДК №018212).
23 грудня 2008 року присвоєне вчене звання доцента (протокол №6/Д).
Присвоєна вища кваліфікаційна категорія зі спеціальності “Педіатрія” (наказ управління охорони здоров’я ЛОДА №495-К від 28.12.2002 року). Підвищення кваліфікації: 1994 р. - Харківський інститут удосконалення лікарів, спеціалізація “Невропатологія дитячого віку”; 2000 рік - стажування з питань клінічної та лабораторної імунології на базі Луганської обласної дитячої клінічної лікарні; на базі Луганського державного медичного університету: 1997, 2002 р.р. - куси підвищення кваліфікації за фахом «Педіатрія»; 2003 рік - ТУ з «Терапії»; 2004 рік – вторинна спеціалізація за фахом «Загальна практика – сімейна медицина»; 2005 рік – ТУ «Рефлексотерапія»; 2006 р.(грудень) – курси з питань педагогіки на базі НДМУ ім. О.О. Богомольця (м.Київ), 28.03.2008 – ТУ для викладачів «Загальна практика – сімейна медицина», 20.06.2009. – закінчила на базі Московського Гештальдт інституту програму I ступеня «Теорія та практика Гештальдт - терапії», 30.06.2011р. – виконала повністю програму та склала відповідні іспити з курсу поглибленого вивчення англійської мови на базі ДЗ «ЛДМУ», 2012 р.(січень) – курси з питань педагогіки на базі НДМУ ім. О.О. Богомольця (м.Київ), 2012 (лютий) - передатестаційний цикл з педіатрії, щодо підтвердження вищої кваліфікаційної лікарської категорії на базі ЛДМУ.
Опубліковано 68 друковані роботи.

Ющенко Леся Олександрівна


доцент, кандидат медичних наук

Ющенко Леся Олександрівна
кандидат медичних наук
У 2004 році з відзнакою закінчила педіатричний факультет Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова. У 2004-2005рр. проходила інтернатуру на базі ВОДКЛ та навчалась в магістратурі на кафедрі педіатрії з курсом медичної генетики (зав.каф. професор О.К.Каблукова). У 2005-2007рр. працювала лікарем-ординатором у відділенні для дітей раннього віку ВОДКЛ. 2005-2008рр. навчалась в аспірантурі з відривом від виробництва. В 2008 році під керівництвом проф.О.К.Каблукової захистила кандидатську дисертацію на спеціалізованій Вченій Раді при Одеському державному медичному університеті МОЗ України за темою „Особливості клінічного перебігу та механізми формування функціональної диспепсії у підлітків”. 2007-2008 р.р. – працювала асистентом кафедри педіатрії з курсом медичної генетики (зав.каф. професор О.К.Каблукова), з вересня 2008р. – асистент кафедри пропедевтики дитячих хвороб з доглядом за дітьми (зав.каф. професор Л.М.Булат), з 2017 року – доцент кафедри пропедевтики дитячих хвороб з доглядом за дітьми. Викладає предмет пропедевтика педіатрії для студентів ІІІ курсу медичного факультету українською та англійською мовами та дитячі хвороби для студентів ІV курсу стоматологічного факультету. На цих же курсах читає лекції на українській, російській та англійській мовах. З 2016 року є членом групи моніторингу з оцінки якості знань студентів. З 2017 року є членом Державної екзаменаційної комісії для студентів медичного, педіатричного факультетів та для іноземних студентів, приймає іспити зі спеціальності «педіатрія». Лікувальна та консультативна робота проводиться на базі інфекційно-боксованого віддлення КНПР “ВОДКЛ Вінницької обласної Ради”. Має першу кваліфікаційну категорію за спеціальністю «педіатрія». На кафедрі виконує обов’язки профорга та відповідає за Цивільну оборону. Проходила медичне стажування у Республіці Польща та Чехія у 2018 році. Є учасником міжнародних конференцій. Пройшла атестацію з англійської мови на відповідність рівню В2 (Pearson Edexcel Level I Certificate in ESOL International (CEF B2). Автор та співавтор 112 публікацій, в тому числі і внесених до наукометричних баз Scopus.

Медражевська Яна Афанасіївна


доцент, кандидат медичних наук

Медражевська Яна Афанасіївна, закінчила ВНМУ ім. М.І. Пирогова педіатричний факультет в 2002 році, після чого проходила інтернатуру в дитячій обласній лікарні м. Вінниці. З серпня по грудень 2003 року пропрацювала в Вінницькому обласному комунальному притулку для неповнолітніх «Добро» лікарем-педіатром. З 2003 по 2011 роки працювала в міській лікарні «Центр Матері та Дитини» на посаді дільничного лікаря-педіатра; з січня 2012 по жовтень 2012 лікарем-педіатром в ЦПМСД №4.
З 2005 по 2009 роки навчалась в ВНМУ ім. М.І. Пирогова в заочній аспірантурі з фаху “педіатрія”. В 09.02.2006 році запланувала дисертаційну роботу "Особливості ліпідного обміну у дітей хворих на хронічний вірусний гепатит С та шляхи його медикаментозної корекції" під керівництвом д.мед.н., проф. В.М. Дудник. В 03.07.2009 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю “педіатрія”.
З жовтня 2011 року працює асистентом кафедри пропедевтики дитячих хвороб Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. З 2018 року займає посаду доцента.Викладає предмет "Пропедевтика дитячих захворювань" англомовним та україномовним студентам 3-го курсу (практичні заняття) та предмет "Догляд за хворими дітьми" англомовним студентам. Має 88 друкованих робіт. Консультант відділення для дітей раннього віку лікарні ЦМтД. Лікар-педіатр вищої категорії. З 2019 року відповідає за лікувальну роботу кафедри.

Коцур Людмила Дмитрівна


доцент, кандидат медичних наук

Коцур Людмила Дмитрівна
кандидат медичних наук
У 1996 році закінчила Вінницький державний медичний університет ім. М.І. Пирогова. З 1997 по 2010 рік працювала дитячим лікарем алергологом у міській дитячій поліклініці №1. За час роботи в поліклініці виконала і захистила кандидатську дисертацію (2010) за темою: «Недіагностована бронхіальна астма: поширеність, клінічні та фармакоекономічні аспекти». З 2010 року – асистент кафедри пропедевтики дитячих хвороб. Є автором 34 наукових публікацій, 2 з яких у науко-метричній базі Web of Science. Учасник конгресів та конференцій з питань алергології, пульмонології, педіатрії, вакцинації. В 2019 р. присвоєно вчене звання доцента. Отримала Бронзовий Грант для участі в роботі Конгресу Європейського респіраторного товариства, Золотий Грант для участі в роботі Турецького респіраторного товариства, які дозволили презентувати результати наукових досліджень. Має вищу атестаційну категорію з дитячої алергології. Консультує хворих з алергологічною патологією всіх відділень ЦМтаД. З 2015 р. виконую обов’язки міського позаштатного спеціаліста по дитячій алергології. Член Асоціації алергологів України. Нагороджена почесною грамотою міського департаменту охорони здоров’я та подякою від лікарні ЦМтаД.

Фік Леся Олександрівна


доцент, кандидат медичних наук

Фік Л.О., у 2006 році закінчила факультет ,,Лікувальна справа’’ Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова, після чого з 2006 по 2008 рік, проходила інтернатуру на базі міської клінічної лікарні ,,Центр матері та дитини’’ по педіатрії . З 2008 року працювала на посаді лікаря- стажера гастроентеролога, через 6 місяців пройшла курси по дитячій гастроентерології в Харківській академії післядипломної освіти, після чого працювала лікарем гастроентерологом МКЛ ,,ЦМ та Д’’.
В 2008році запланувала дисертаційну роботу під керівництвом д.мед.н., проф. Т.В. Починок.
17 травня 2012 року захистила кандидатську дисертацію за темою: “Предиктори формування та профілактика атеросклеротичних змін у дітей з недиференційованою дисплазією сполучної тканини ” при Національному медичному університеті імені О.О.Богомольця за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія , в жовтні 2012 року отримала затвердження Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. З вересня 2010 року працювалавикладачем - стажером кафедрипропедевтики дитячих хворобВінницькогонаціональногомедичногоуніверситетуім. М. І. Пирогова за сумісництвом. а з грудня 2012 року асистентом кафедри на основній роботі. Має 28 друкованих праць. З 2018 року - доцент кафедри. Викладає предмет "Пропедевтика дитячих захворювань" студентам 3-го курсу (практичні заняття) україно- та англомовним студентам та предмет "Догляд за хворими дітьми" англомовним студентам 2-го курсу. Консультує відділення старшого дитинства ЦМтД. Лікар гастроентеролог та педіатр вищої категорії

Олійник Вікторія Сергіівна


доцент, Кандидат медичних наук

Олійник Вікторія Сергіївна у 2007 році закінчила медичний факультет №2 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова за спеціальністю "педіатрія". У 2007-2009 рр. навчалася у магістратурі, яку закінчила з відзнакою. З 2010 року аспірант кафедри пропедевтики дитячих захворювань та догляду за хворими дітьми Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. З 2011 року по теперішній час працює на посаді асистента кафедри пропедевтики дитячих захворювань та догляду за хворими дітьми Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. У квітні 2014 року захистила кандидатську дисертацію на тему: «Клініко-імунологічна характеристика негоспітальних пневмоній у дітей раннього віку, які народились передчасно», науковий керівник - професор Булат Л.М. Автор та співавтор 27 друкованих робіт.

Лисунець Оксана Василівна


доцент

Лисунець Оксана Василівна. У 2004 році закінчила ВНМУ ім.. М.І. Пирогова медичний факультет №2 за спеціальністю педіатрія. В 2005 році атестаційною комісією КМАПО ім. П.Л. Шупика присвоєна кваліфікація лікаря-спеціаліста за спеціальністю 10.01.10 – педіатрія. 2005-2008 рр. – працювала в структурі дільничої педіатричної служби. 2008-2010 рр. – клінічна ординатура на кафедрі пропедевтики дитячих захворювань. 2010 – 2013 рр. – навчання в аспірантурі та робота над кандидатською дисертацією за темою: «Клініко-параклінічні особливості адаптації недоношених новонароджених високого перинатального ризику в перші місяці життя», науковий кервіник: д.мед.н., проф. Булат Л.М. З 2010 року на посаді асистента за сумісництвом. Має 17 друкованих робіт. з 2016 року - на посаді доцента. Відповідальна за роботу з інтернами. Консультує відділення патології новонароджених ЦМтД, має спеціалізіцію "Педіатрія" та "Неонатологія". Лікар Вищої категорії з обох спеціальностей. Відповідає за матеріальну забезпеченість кафедри

Чигір Ірина Викторівна


доцент, Кандидат медичних наук

Чигір Ірина Вікторівна закінчила ВНМУ ім. М.І. Пирогова У 2009 році з відзнакою закінчила медичний факультет №2 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова за спеціальністю «Педіатрія». Протягом 2009-2011 рр. працювала на посаді лікаря-інтерна, а згодом лікаря-педіатра міської дитячої поліклініки №1 м. Вінниця.
З 2011 по 2013 рр.- навчання у клінічній ординатурі на базі кафедри пропедевтики дитячих захворювань з доглядом за хворими дітьми ВНМУ ім. М.І. Пирогова за фахом «Педіатрія». З 2013 по 2015 рр.- навчання в заочній аспірантурі на базі кафедри пропедевтики дитячих захворювань з доглядом за хворими дітьми ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
В 2015 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Клініко-діагностичні особливості білково-енергетичної недостатності та її корекція у дітей першого року життя із гіпоксично-ішемічним ушкодженням центральної нервової системи», виконану під керівництвом професора, кафедри педіатрії №1 д.мед.н. Токарчук Надії Іванівни.
З вересня 2015 року - асистент кафедри пропедевтики дитячих захворювань з доглядом за хворими дітьми .Здійснює лікувальну роботу як лікар-педіатр першої категорії у педіатричному відділенні молодшого дитинства «ВМКЛ «Центр матері та дитини».
Є автором та співавтором 32 друкованих робіт.

Трифяк Олександра Геннадіївна


Асистент

Закінчила ВНМУ ім.. М.І Пирогова на державній формі навчання в 2009 році. Спеціальність – педіатрія. Проходила інтернатуру за спеціалізацією на базі ВОДКЛ в м. Вінниця.
В 2011 році закінчила ВНМУ ім.. М.І. Пирогова фармацевтичний факультет на контрактній основі, заочна форма навчання, за спеціальністю - провізор.
В 2013 пройшла спеціалізацію в м. Києві в інституті НМАПО ім.. П.Л Шупіка за спеціальністю - дитячі інфекційні хвороби.
З 2011-2017 рік працювала в ВОДКЛ дитячим інфекціоністом.
З 2018 і по сьогодні працює в ВОКДІЛ лікарем інфекціоністом дитячим.
З 2015 року працює за сумісництвом на кафедрі пропедевтики дитячих захворювань та догляду за хворими дітьми, як асистент кафедри. Викладає англомовним студентам.
Трифяк Олександра Геннадіївна закінчила аспірантуру з педіатрії в травні 2019 р. та планує захист дисертаційної роботи на осінь 2019 року.
Має 2-гу категорію за спеціальністю – педіатрія та 2-гу категорію з дитячих інфекційних хвороб.
Працювали на кафедрі

Липко Михайло Романович


Роки роботи на кафедрі: 1975 - 2020

доцент, кандидат медичних наук

Липко Михайло Романович. У 1971 році закінчив Вінницький державний медичний університет ім. М.І. Пирогова. Після закінчення вузу проходив інтернатуру в Хмельницькій обласній дитячій лікарні за спеціальністю педеітра. 1972-1975 роки працював на посаді РАЙ-педіатра Дерижненської ЦРЛ Хмельницької області. З 1975 року - асистент кафедри пропедевтики дитячих захворювань ВНМУ ім. М.І. Пирогова. у 1975 році захистив кандидатську дисертацію на тему: "Теплообмін у дітей із захворюваннями нирок"
З 1988 року - на посаді доцента. має 50 друкованих робіт

Меркулова Дар'я Олександрівна


Роки роботи на кафедрі: 2012 - 2019

асистент

Меркулова (Фоміна) Дарья Олександрівна. У 1994 році вступила до 7 загальноосвітньої школи, яку закінчита з відзнакою у 2004 і на конкурсній основі за співбесідою вступила на педіатричний факультет Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова. У 2010 закінчила ВНМУ з відзнакою і за рішенням Вченої ради була залишена на наукову роботу, вступила в магістратуру з педіатрії, яку з відзнакою закінчила у 2012 році. з 2012 року - асистент кафедри. має 10 друкованих робіт

Новини

Інформація щодо наукового гуртка кафедри
03.09.2021

КАФЕДРА ПРОПЕДЕВТИКИ ДИТЯЧИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

План проведення наукового гуртка на 2021-2022 рр.

Місяць

Рік

Викладач, який проводить засідання

Тема засідання засідання наукового гуртка

Жовтень

2021

Доцент Кулешов О.В.

Діагностика вроджених вад серця у дітей

Листопад

2021

Доцент Медражевська Я.А.

Пілороспазм і пілостеноз у дітей

Грудень

2021

Доцент Черепахіна Л.П.

Особливості діагностики анемії у дітей

Січень

2022

Доцент Фік Л.О.

Особливості перебігу функціональної диспепсії у підлітків

Лютий

2022

Доцент Черепахіна Л.П.

Особливості діагностики захворювань нирок у дітей

Березень

2022

Доцент Медражевська Я. А.

Бронхіальна астма у дітей.

Класифікація, клініка, діагностика у підлітків

Квітень

2022

Доцент Кулешов О.В.

Синдром хронічної втоми у дітей

 

Засідання наукового гуртка проводиться останнього четверга кожного місяця на базі кафедри (Центр Матері та Дитини).

Об'ява для студентів 2020
25.01.2020

ОБЯВА

Практичні заняття для студентів 2-го курсу медичного факультетів №1 та №2 з догляду за хворими дітьми:

 

для груп № 13б, 14б, 15б, 17б  будуть проводитись на базі  обласної дитячої клінічної лікарні. Їхати трамваєм № 2,4,5. Викладач Меркулова Д.О (0674328008);

 

для груп № 13а, 14а, 15а, 17а   будуть проводитись на базі  Будинку дитини навпроти Обласної дитячої клінічної лікарні. Їхати трамваєм № 2,4,5. Викладач Антонець Т.І. (0675002325);

 

 

 

 

 

 

ОБ’ЯВА

 

Практичні заняття для студентів-іноземців  

2-го курсу медичного факультету з догляду за хворими дітьми будуть проводитись на базі міської лікарні «Центр матері та дитини». Їхати автобусом № 21 та маршрутним таксі № 21а.

 

 

 

 

ОБ’ЯВА

 

Заняття для студентів 3-го курсу медичного факультету з пропедевтики дитячих захворювань: для груп  № 72а, 74а, 81а, 82б, 83б, 84а, 85а, 87а, 88а, 91а,  будуть проводитись на базі міської ЦПМСД №5 за адресою: вул. 50-річчя Перемоги. Їхати тролейбусом №4, 10 до зупинки „Замостянська ”, або трамваєм № 1,4,6 до зупинки „Замостянська”. Черепахіна Л.П

 (096-358-19-93);

для груп № 13а, 16а, 28а, 73б, 81б, 86а, 90а заняття будуть проводитись на базі обласної дитячої клінічної лікарні. Їхати трамваєм № 2,4,5. Викладач доц. Катілов О.В. (067-982-95-91);

 

для груп № 15б, 20б, 22а, 23а, 82а, 83а, 84б, 89а, 90б, 92а заняття будуть проводитись на базі обласної дитячої клінічної лікарні. Їхати трамваєм № 2,4,5. Викладач  доц. Оніськова О.В.(068-622-59-69);

 

для груп № 20а, 71б, 72б, 74б, 75б, 85б, 87б будуть проводитись на базі обласної дитячої клінічної лікарні. Їхати трамваєм № 2,4,5. Хм.шосе 108. Ющенко Л.А.  (067-493-03-50);

 

для решти груп заняття будуть проводитись на базі міської лікарні «Центр матері та дитини». Їхати автобусом № 21 та маршрутним таксі № 21а.

 

 

Підготовка до наукової конференції студентів та молодих вчених у 2020 році
24.10.2019

Студенти, які бажають взяти участь у конференції студентів та молодих Вчених у 2020 році, звертайтесь до своїх викладачів стостовно тематики доповідді. 

Оголошення щодо гуртка
24.10.2019

Наступне засідання студентського гуртка відбудеться 21.11 о 17.00 на базі лікарні Центр Матері та Дитини

за темою: Особливості вигодувавання дітей раннього віку. Проводиьт гурток доцент Медражевська Яна Афанасіївна

Інформація щодо відробок
24.10.2019

Всі відробки проводяться кожну середну з 17.00 до 19.00 та кожну суботу з 10.00 до 13.00

Наукова діяльність

 

 

 

Перелік НДР, що виконуються на кафедрі

 

№ з/п

Найменування науково-дослідної роботи (НДР),
номер держреєстрації,
прикладна чи фундаментальна,

підрозділ, що виконував НДР,
керівник НДР 
 

Строки вико-нання НДР (рік початку і закін-чення) 

Очікувані результати та їх можливий вплив на показники здоров’я населення. Очікуваний економічний ефект від впровадження тощо

 

1.

Фізіолого-гігієнічна оцінка особливостей адаптації дітей, підлітків і молоді до умов навчання в сучасних закладах освіти та наукові основи університетської гігієни: профорієнтаційні аспекти, проблеми запровадження здоров’язберігаючих технологій та створення превентивного освітнього середовища, прикладна,

кафедра загальної гігієни та екології,  (співвиконавець – кафедра пропедевтики дитячих захворювань), номер держреєстрації 0116U000038, прикладна, науковий керівник –

д.мед.н., проф.

І.В. Сергета


2016-2020

Очікувані результати: В ході проведених досліджень буде здійснена комплексна фізіолого-гігієнічна оцінка особливостей процесів формування провідних корелят психофізіологічної, психічної та соціально-психологічної адаптації дітей шкільного віку і підлітків, учнів і студентів та обґрунтовані наукові основи університетської гігієни, розглянуті профорієнтаційні аспекти і проблеми запровадження здобов’язберігаючих технологій та створення превентивного освітнього середовища у середніх і вищих навчальних закладах.

Очікуваний економічний ефект буде обумовлений покращанням та удосконаленням методичних основ проведення адекватної відповідно до умов сьогодення комплексної оцінки стану здоров’я, визначення особливостей розвитку професійно-значущих психофізіологічних функцій та особливостей особистості дітей, підлітків і молоді, розробленням та запровадженням здоров’язберігаючих технологій і створенням превентивного освітнього середовища, суттєвим підвищенням медичної ефективності існуючих підходів, що пов’язане з удосконаленням існуючих підходів до здійснення комплексної оцінки стану здоров’я, стану адаптаційних ресурсів організму та якості життя дітей, підлітків і молоді, розробленні та запровадження здоров’язберігаючих технологій і створенні превентивного освітнього середовища на підставі використання фундаментальних положень адаптаційно-орієнтованого підходу, що забезпечує покращання функціональних можливостей організму та підвищення рівня професійної придатності учнів і студентів, сприяє збереженню і зміцненню здоров’я дівчат і юнаків тощо. Перелік підручників (видавнича діяльність кафедри)


№ з/п

Автори

Назва

Вихідні дані (місце, видавництво, рік, сторінки, друковані аркуші, тираж)


1

Katilov A.V.m Dmitriev D.V., Dmitieva K.Y., Makarov C.Y.

Pediatric Physical Examination

 

Вінниця, Нова Книга, 504 стор., 2018рік 

2

Катілов О.В., Дмитрієв Д.В., Дмитрієва К.Ю., Макаров С.Ю.

Клінічне обстеження дитини

Вінниця, Нова Книга, 520 стор., 2017 рік

3

Катилов А.В., Дмитриев Д.В., Дмитриева Е.Ю., Макаров С.Ю.

Клиническое обследование ребенка


Винница. Нова Книга. 2016. 560 с.

4

Булат Л.М., Лисунець О.В.

Вибрані питання медичної допомоги дітям в практиці ЛЗПСМ

Навчальний посібник.2016.132 с.


Перелік виконуваних дисертаційних (докторські) робіт співробітниками кафедри


№ з/п

ПІБ

(повністю)

Назва теми

Місце роботи виконавця

Шифр спеціальності

1

Кулешов Олександр Вячеславович

Фактори ризику виникнення і прогнозу пролапсу мітрального клапана у дітей та особливості його корекції

ВНМУ ім. Пирогова.

(Дисертація запланована на базі кафедри педіатрії №4 НМУ ім. О.О. Богомольця)

14.01.10

 

Перелік виконуваних дисертаційних робіт (кандидатські) співробітниками кафедри 

 

№ з/п

ПІБ

Назва теми

Місце роботи виконавця

Шифр спеціальності

1

Гилюк Олександра Геннадіївна

 

Клініко-патогенетична характеристика та фармакологічна корекція метаболічних порушень і уражень печінки у дітей з Епштейн-Барр вірусною інфекцією

ВНМУ

14.01.10

 

 

Список наукових робіт співробітників кафедри (Scopus, Web of Science bases) за 2018 рік

 

Автори 

Назва роботи

Індекс DOI

Електрона адреса

Бібліо-графія  

 

Hyliuk, O. H.; Bulat, L. M. 

Features of diagnostics of the hepatobiliary system diffuse lesions in children with herpes viral infection caused by Epstein-Barr virus (both isolated and in the form of mixed herpesvirus infection)

 

10.14739/2310-1210. 2018.4.135801

Features of diagnostics of the hepatobiliary system diffuse lesions in children with herpes viral infection caused by Epstein-Barr virus (both isolated and in the form of mixed herpesvirus infection)  

 

Zaporozhye medical journal 2018; 20 (4), 503–508

L.VPypaR.VSvistilnikG.SMoskovkoY.M. Lysytsia, M.M. Murhina,  

Neuron specific enolase as a possible indicator of neuron damage in children with acute meningitis

 

10.14739/2310-1210. 2018.3.130466

Neuron specific enolase as a possible indicator of neuron damage in children with acute meningitis  

 

Zaporozhye medical journal 2018; 20 (3), 354–358

L.V. Pypa, R.V. Svistilnik, Yu.N. Lysytsia, O.V. Yuzvyshyna, O.V. Polishchuk 

Clinical and emiological characteristics of srous meningitis in adults in the Khmelytskyi region (Podilsk region, Ukraine): Eleven-year epidemiological study 

10.26724/2079-8334-2018-3-65-110-115

https://womab.com.ua/en/smb-2018-03/7390

 

(ще не в базі WOS) 

«World of Medicine and Biology» №3(65), 2018 year, 110-115

Tykholaz V. O., Oniskova O.V., Skoruk R. V., Shpakova N. A., Yushchenko L. O. 

Morphological characteristics of the ependymal layer of the fourth ventricle and fibers of the radial glia of the medulla oblongata during the prenatal period of human ontogenesis 

10.26724/2079-8334-2018-3-65-189-196

https://womab.com.ua/en/smb-2018-03/7450

 

 

World of Medicine and Biology» №3(65), 2018 year, 189-196 

О. V. Herasymova1, T. L. Protsiuk1, L. O. Protsiuk1, N. M. Surkova2, L. D. Kotsur1, O. V. Kuleshov

The influence of bronchial asthma control level on the quality of life indices

 

10.14739/2310-1237. 2018.2.141394

The influence of bronchial asthma control level on the quality of life indices

 

Pathologia 2018; 15 (2), 204–209

Oniskova O1Yushchenko L1Tikholaz V1Oleynik V1Moiseenko A1.

Current issues of the papilloma virus infection prevention (review)

 

 

 

http://www.geomednews.org/

 

 

Send to

Georgian Med News. 2018 Jun;(279):33-41.

 

 

Перелік робіт, які входять до складу науково метричних баз Scopus, Web Of  Science (2017 рік)


Назва статті

Назва журналу

П.І.Б. авторів

Посада

Назва наукомет-ричної бази

Індекс цитував-ння журналу

Рік видання

ISSN 

Електронна адреса статті (для Scopus або WoS)

1

Состояние вегетативной нервной системы у детей с недифференцированной дисплазией соеденительной ткани

Журнал “Педиатрия им. Г.Н. Сперанского”

Кулешов А.В.

Доцент

Scopus, WoS

0,828 (импакт фактор)

2017

0031-403X (print)

1990-2182 (online)

http://pediatriajournal.ru/files/upload/mags/358/2017_3_4923.pdf

2

Вариабельность ритма сердца у детей с аномально расположенными хордами в левом желудочке сердца/Медицинские новости Грузии

Кулешов А.В.

доцент

Scopus

0,16

2017,

1512-0112

http://www.geomednews.org/shared/issues/med267.pdf

 

3

Зміни артерій за гіпертонічної хвороби та екстрасистолії/ Regulatory Mechanisms in Biosystems

 

Дідик Н.В. Лисунець О.В.

Доцент

WoS

GIF 2015 - 0.888

Vol.8(1), 2017; ISSN 2515-8521 (print) ISSN 2520-2588 (online) C. 19-22

 

https://cyberleninka.ru/article/n/zmini-arteriy-za-gipertonichnoyi-hvorobi-ta-ekstrasistoliyi

 

4

Hyperplasia of the suprarenal glands in preterm newborn (case report vinnytsya-city child hospital)/ IJMRPS

Cathy Dsilva, Oksana Lysunets *, Natalia Didyk

 

Доцент

WoS

PIF:3.052

Vol.4 Iss.7, 2017; ISSN 2349-5340, pp 8-11

http://www.ijmrps.com/Issues%20PDF/Vol.4/July-2017/2.pdf

 

 

 

Перелік основних статей, що входять до інших наукометричної бази даних(2018 рік)

   

Назва статті

Назва

журналу

П.І.Б. авторів

Назва наукометричної бази

Рік видання №ISSN

Обсяг сторінок статті

(тираж журналу)

1

Peculiarities of clinics in children with left ventricular false tendons and matral valve prolapse/ Innovations and practice 

Кулешов О.В., Медражевська Я.А.,

 Фік Л.О., Коцур Л.Д..

Google.scholar, cyberleninka, WorldCat

2018

ISBN–13 978-3-903197-70-1

6 (online)

2

Побічні дії при застосуванні антиеметичних препаратів у дітей старшого віку/ Перинатология и педиатрия

О.В.Оніськова, Л.О.Ющенко, Залевська І.В

Google.scholar, crossref,

2017 (3)

ISSN: 2412-4613

4 (8тис)

3

Особливості проведення гігієни зовнішніх статевих органів у дітей: обізнаність батьків// Biomedical and biosocial anthropology

О.В. Оніськова, Л.О.Ющенко, І.В.Чигір

Google.scholar

2017. – Т. 24, № 29 (1816-031x)

4 (600)

4

Особливості діагностики та лікування позалікарняної пневмонії в амбулаторних умовах у дітей дошкільного віку (огляд літератури) // Biomedical and biosocialanthropology

Л.П.Черепахіна, О.О.Курець

Google.scholar

- 2017. - №28(1816-031x)

4 (600)

5

Клініко-імунологічна харак-теристика мігрені та епізодичних синдромів, що можуть бути асоційо-вані з мігрені, у дітей у Хмельницькій області на основі ретроспективного дослідження.// Міжнародний неврологіч-ний журнал

Лисиця Ю.М., Пипа Л.В.,

Свістільник Р.В.,

Московко С.П., Руда В.І

Google.scholarCrossRef, Ulrichsweb Global Serials Directory 

№6 (92),

(2307-1419)

6

6

Современные аспекты диагностики и лечения мигрени у детей.// Педиатрия. Восточная Европа

Пипа Л.В.,

Свістільник Р.В., Лисиця Ю.М.

 

Ulrich’s Periodicals Directory, РИНЦ

том 5, №3

(2414-22040

С.317-330. 

7

Комплексний підхід до раннього виявлення тривожних станів у дітей підліткового віку.// Перинатология и педиатрия

Пипа Л.В.,

Пілюйко Н.В.,

Філик А.В., Томіч І.В., Колесник І.В., Лисиця Ю.М.

Ulrich’s РИНЦ

Google

ISSN: 2412-46133

С.-87-92 (8 тис))

8

Младенческие кишечные колики как периодичес-кий синдром, который может быть ассоциирован с мигренью.// Здоровье ребенка

Пипа Л.В.,

Свістільник Р.В., Лисиця Ю.М.

Ulrich’s РИНЦ

Google 

том12, №3 (2307-1168)  

С. 31-38 (8стор) 


Перелік основних статей, що входять до інших наукометричної бази даних (2017 рік)    

 

№ з/п

Автори

Назва

Вихідні дані (місце, видавництво, рік, сторінки,

1

Зайков С.В., Беш Л.В., Катилов А.В., Варицкая А.А.

Бронхиальная астма у подростков: особенности, патогенез, клиника, диагностика, лечение 

Клінічна імунологія Алергологія Інфектологія. №1. 2017. С.5-11. (google.scholar)

2

Кулешов О.В.

Показники кардіоінтервалографії у підлітків із пролапсом мітрального клапана 

Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии. №2-3, 2016. С. 11-14. (РИНЦ)

3

Кулешов А.В.

Состояние ритма сердца у детей с пролапсом митрального клапана

 

Современная медицина: Новые подходы и акутальные исследования. №1, 2017. С. 74-79 (РИНЦ)

4

Гилюк О.Г., Булат Л.М., Олійник В.С., Керанчук Л.В.

Імуно-патогенетичні зміни та клініко-діагностичні критерії герпесвірусних інфекцій у дітей

 

 

Вісник Вінницького наці онального медичного університету” 2017, №1, Ч. 2 (Т.21). С.346-350. (Google Scholar)

5

Кулешов О.В.

Особливості клінічного обстеження дітей з малими серцевими аномаліями

Biomedical and Biological Anthropology.№28, 2017. С.145-147. (Google scholar)

6

Черепахіна Л.П., Курець О.О.

Особливості діагностики та лікування поза лікарняної пневмонії в амбулаторних умовах у дітей дошкільного віку

Biomedical and Biological Anthropology.№28, 2017, С.221-224. (Google scholar)

7

Катилов А.В., Мазулов А.В., Кушнир В.А., Лайко Л.И.

Химический ожог борщевиком у детей.

Дитячий лікар. №3 (54). 2017. С. 1-5.

 

8

Зайков С.В., Катилов А.В., Дмитриев Д.В., Лайко Л.И., Макаров С.Ю.

Аускультация легких – современная номенклатура дыхательных шумов.

Здоров´я України. №9 (406) травень 2017. С.48-49.

 

9

Кушнір В.О., Катілов О.В., Кушнір Н.М.

Оніськова О.В.

Дерматит: себорейний чи атопічний?

Здоров´я України. Педіатрія. №2 (41) травень 2017. С.28-30.

10

Катилов А.В., Лайко Л.И., Дмитриев Д.В., Зайков С.В.

Острый бронхит
у детей, принципы
диагностики и терапии 

Medical Nature. № 1 (21) Травень 2017. С.3-7. 

11

Gyluk O.G., Bulat L.M.

Chfracteristics of clinical and hematological indicators in children with herpesviral infection

 

Scientific journal “Fundamentalis scientiam”, №8., 2017., С.52-56

12

Кулешов О.В.

Стан артеріального тиску у дітей з кардіальними проявами недиференційованої дисплазії сполучної тканини

 

Медичний форум, №11, 2017, С.62-65

 

  

№ з/п

ПІБ

(повністю)

Назва теми

Місце роботи виконавця

Шифр спеціальності

1

Кулешов Олександр Вячеславович

Фактори ризику виникнення і прогнозу пролапсу мітрального клапана у дітей та особливості його корекції

ВНМУ ім. Пирогова.

(Дисертація запланована на базі кафедри педіатрії №4 НМУ ім. О.О. Богомольця)

14.01.10

 

Перелік виконуваних дисертаційних робіт (кандидатські) співробітниками кафедри 

 

№ з/п

ПІБ

Назва теми

Місце роботи виконавця

Шифр спеціальності

1

Гилюк Олександра Геннадіївна

 

Клініко-патогенетична характеристика та фармакологічна корекція метаболічних порушень і уражень печінки у дітей з Епштейн-Барр вірусною інфекцією

ВНМУ

14.01.10

 

Література, що видана кафедрою

№ з/п

Автори

Назва

Вихідні дані (місце, видавництво, рік, сторінки, друковані аркуші, тираж)

 

1

Katilov A.V.m Dmitriev D.V., Dmitieva K.Y., Makarov C.Y.

Pediatric Physical Examination

 

Вінниця, Нова Книга, 504 стор., 2018рік

2

Катілов О.В., Дмитрієв Д.В., Дмитрієва К.Ю., Макаров С.Ю.

Клінічне обстеження дитини

Вінниця, Нова Книга, 520 стор., 2017 рік

3

Катилов А.В., Дмитриев Д.В., Дмитриева Е.Ю., Макаров С.Ю.

Клиническое обследование ребенка

 

Винница. Нова Книга. 2016. 560 с.

4

Булат Л.М., Лисунець О.В.

Вибрані питання медичної допомоги дітям в практиці ЛЗПСМ

Навчальний посібник.2016.132 с.