Студенту

Інтерну

Master

Силабус

Clinical ordinator

Історія кафедри

Кафедра патологічної фізіології у Вінницькому медичному інституті ім. М.І. Пирогова була створена у 1936 році. Першим її завідувачем був к.мед.н Михайло Михайлович СМИК, який згодом, вже будучи доктором медичних наук,також організував кафедрипатологічної фізіології в Івано-Франківській медичній академії (1948) та Луганському медичному університеті (1957).

 З 1944 по 1974 р.р. кафедру очолювавд.мед.н., професор Яков Меєрович БРИТВАН. Будучи на той час уже відомим ученим і високоерудованим педагогом, йому вдалося залучити до роботи талановитих помічників, обдаровану молодь і забезпечити викладання предмету на рівні вимог часу. З 1950 року на кафедрі розгорнулася інтенсивна науково-дослідна робота, спрямована на розробку проблеми центрально-нервових механізмів регуляції зовнішнього дихання і системи кровообігу на тлі різних патологічних процесів. У цей час було вивчено і описано ряд закономірностей у реакціях цих систем на різні типи гіпоксії з урахуванням онто- і філогенетичного аспектів. При цьому особлива увага приділялася вивченню ролі вихідного функціонального стану центральної нервової системи в механізмах порушень функцій систем зовнішнього дихання і кровообігу. Міжнародне визнання досягнень Я.М.Бритвана у вивченні патофізіології зовнішнього дихання проявилося у нагородженні його почесною медаллю ім. Яна Пуркін’є. Професор Бритван Я.М. був членом редакційної колегії багатотомного „Руководства по патологическойфизиологии”. Ним написані дві глави в цьому виданні: ” Патологическая физиология внешнего дыхания” та „Периодическое дыхание”. Керував кафедрою Я.М.Бритван до 1974 року. 

З 1974 року кафедру очолює учень професора Я.М.Бритвана, д.мед.н., професор Микола Анатолійович ВІЄВСЬКИЙ. З початком його роботи наукові інтереси колективу кафедри були переорієнтовані на вивчення проблеми неінфекційної алергії і комплексного експериментального дослідження впливу на організм найбільш поширених пестицидів, що використовуються в сільськогосподарському виробництві. В ці роки створена імунологічна лабораторія, обладнана необхідною апаратурою і реактивами. Для забезпечення наукових досліджень були широко використані імунологічні, біохімічні, гематологічні та інші методи. Ця робота проводилася у тісній кооперації з іншими кафедрами інституту і координувалася головним науковим центром з проблеми пестицидів – Всесоюзним науково-дослідним інститутом гігієни праці і токсикології отрутохімікатів. З 1986 року на замовлення Міненерго співробітниками кафедр патологічної фізіології розпочато клініко-експериментальне дослідження механізмів біологічної дії на організм електромагнітних полів промислової частоти. Для експериментального вивчення цієї проблеми на базі кафедри патологічної фізіології було створено спеціальну лабораторію високих напруг, де імітувались умови, схожі до перебування на потенціалі високовольтних ліній електропередач.

З 1995 по 2000рр. обов'язки завідувача кафедри виконував к.мед.н., доцент ЛИЧКО Василь Григорович, який продовжував досліджувати вплив факторів зовнішнього середовища на організм в умовах експерименту. В.Г. Личко велику увагу звертав на проблему дефініцій понять «здоров’я» та «хвороба», у цьому аспекті опубліковано ряд робіт. Автор понад 50 друкованих наукових праць, багато часу приділяв діяльності студентського наукового гуртка кафедри. З 2000 по 2009 рік обов’язки завідувача кафедри виконувала к.мед.н., доц. СЛОБОДЯНЮК Тетяна Миколаївна.

З 2009 року кафедру очолює доктор медичних наук РИКАЛО Надія Анатоліївна. Починаючи з 2-го курсу і до закінчення університету Н.А. Рикало під керівництвом доц. Личка В.Г. працювала у студентському науковому гуртку кафедри патофізіології. Надія Анатоліївнає автором понад 120 публікацій, 8 патентів, 3 нововведень в систему охорони здоров’я, переможцем конкурсу Вінницької обласної державної адміністрації та обласної Ради «Молода людина року-2010» у номінації «Молодий науковець року». Завідувач кафедри д.мед.н. Рикало Н.А. готує дисертантів, започаткувала та очолює науково-дослідну роботу кафедри, яка зосереджена на вікових особливостях патогенезу гострої та хронічної патології внутрішніх органів, зокрема токсичних гепатитів. Новий напрямок, започаткований д.мед.н. Рикало Н.А., зосереджений на досліджені вікових особливостей компенсаторно-пристосувальних реакцій, реактивності, механізмів репаративної регенерації органів і тканин при їх ушкодженні. З цією метою колективом кафедри патофізіології в експерименті методом проточної цитометрії вивчаються зміни фазклітинного циклу, плоїдності набору та фрагментації ДНК в ядрах клітин внутрішніх органів піддослідних тварин різних вікових груп на тлі введенні тетрахлорметану, алкоголю, гепато-, кардіо- і нефротоксичних медикаментів для виявлення вікових особливостей ушкодження та регенерації. Також досліджуються вікові особливості цитокінового профілю сироватки крові, а такожпоказників специфічної та неспецифічної реактивності організму, при експериментальному токсичному ураженні печінки, міокарду та нирок для з’ясування його ролі у механізмах ушкодження та прогресування хвороб.

Штат кафедри

Березняк Михайло Андрійович


в.о. завідувача кафедри, доцент, к.мед.н.

У 1971 рік закінчив Вінницький державний медичний інститу. З 1971 року працював асистентом кафедри нормальної анатомії. З 1971-1978 – звільнений секретар комсомольської організації Вінни цького державного медичного інституту. У 1977 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Вплив загальної вертикальної вібрації на ріст і формоутворення скелету кінцівок в інбридних тварин». З 1978 по 1984 – замісник декана лікувального факультету Вінницького державного медичного інституту. З 1978 року і по сьогодні працює на кафедрі патофізіології. У 1984 році отримав вчене звання «доцент». З 1984-1986 – займав посаду проректора по виховній роботі Вінницького державного медичного інституту. З 1986-1990 – звільнений секретар партійної організації інстититута. Має більше 30 наукових-методичних праць. Викладає патологічну фізіологію вітчизняним студентам медичного та фармацевтичного факультетів.

Іваниця Аріна Олександрівна


Доцент, к. мед. н.

В 1999 році закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова за спеціальністю «лікувальна справа». З 2005 року - асистент кафедри патологічної фізіології Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, з 2015 року і по теперішній час - доцент цієї ж кафедри. В 2014 році у ВНМУ ім. М.І. Пирогова захистила кандидатську дисертацю на тему: “Реовазографічні показники гомілки у юнаків та дівчат: залежність від статі, віку та соматотипу” за фахом 14.03.03 – нормальна фізіологія. Читає окремі лекції студентам ІІІ курсу медичного факультету (спеціальності: «лікувальна справа», «педіатрія», «медична психологія»), ІІ-ІІІ курсу стоматологічного факультету, фармацевтичного факультету (очна та заочна форма навчання) українською, російською та англійською мовами. Виконує обов’язки завуча кафедри патофізіології по роботі зі студентами фармацевтичного факультету та по роботі з іноземними студентами. Опубліковала 18 науково-методичних праць, з них – 5 статей опубліковано в фахових виданнях, рекомендованих МОН України та 1 у закордонному виданні, що входить до переліку Scopus. Взяла участь у стажуванні в рамках Освітньої програми для лікарів, організованій Асоціацією французько-української співпраці в галузі медицини та фармації (ASFUDS) за сприяння Світової федерації українських лікарських товариств.

Романенко Ірина Володимирівна


Завуч кафедри

В 2008 році закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова за спеціальністю «Лікувальна справа». З 2008 по 2010 рік проходила інтернатуру на базі ВОПЛ №2 за спеціальністю «Психіатрія». З 2010р до 2013р. працювала психіатром у ВОПЛ №2. У 2013 року була прийнята на посаду викладача-стажиста кафедри патофізіології ВНМУ ім. М.І. Пирогова. З серпня 2014 року і по теперішній час працює на посаді асистента кафедри патофізіології ВНМУ ім. М.І.Пирогова. У 2016 році пройшла курси підвищення кваліфікації у Харківській медичній академії післядипломної освіти за спеціальністю «Клінічна патофізіологія». Викладає патологічну фізіологію вітчизняним та іноземним студентам медичного та стоматологічного факультетів. З 2018 року навчається у аспірантурі Вінницького національного медичного університету за спеціальністю «Медицина-222» та працює над написанням дисертації на здобуття ступеня доктора філософських наук. Є співвиконавцем кафедральної НДР «Вплив гуморальних факторів на механізми розвитку патологічних процесів у печінці, спричинених дією екзо- та ендогенних чинників, та при їх корекції». Співавтор 4 навчально-методичних рекомендацій для практичних занять з патофізіології для студентів медичного та стоматологічного факультетів. У 2021 році пройшла курси підвищення кваліфікації з тематичного удосконалення з дисципліни «клінічна патофізіологія» на базі Харківської медичної академії післядипломної освіти. Загальна кількість публікацій – 13,в тому числі патент на корисну модель. З 2021р. зав навчальної роботи кафедри для медичного 1,2 та стоматологічного факультетів.

Олійник Юлія Михайлівна


Асистент

В 2012 році закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова за спеціальністю «Лікувальна справа». З 2012 по 2014 рік проходила інтернатуру на базі Міської клінічної лікарні №1 міста Вінниці за спеціальністю «Внутрішні хвороби». У 2013 року була прийнята на посаду старшого лаборанта кафедри патофізіології ВНМУ ім. М.І. Пирогова за сумісництвом. В 2014 році закінчила інтернатуру та була прийнята на посаду викладача – стажиста цієї ж кафедри. З серпня 2015 року і по теперішній час працює на посаді асистента кафедри патофізіології ВНМУ ім. М.І.Пирогова. У 2016 році пройшла курси підвищення кваліфікації у Харківській медичній академії післядипломної освіти за спеціальністю «Клінічна патофізіологія». Викладає патологічну фізіологію вітчизняним та іноземним студентам медичного та стоматологічного факультетів. З 2016 року являється секретарем кафедри. Приймає активну участь у роботі студентського наукового гуртка кафедри. З 2016 року навчається у аспірантурі Вінницького національного медичного університету за спеціальністю «Медицина-222» та працює над написанням дисертації на здобуття ступеня доктора філософських наук. Є співвиконавцем кафедральної НДР «Вплив гуморальних факторів на механізми розвитку патологічних процесів у печінці, спричинених дією екзо- та ендогенних чинників, та при їх корекції». Співавтор 4 навчально-методичних рекомендацій для практичних занять з патофізіології для студентів медичного та стоматологічного факультетів. У 2021 році пройшла курси підвищення кваліфікації з тематичного удосконалення з дисципліни «клінічна патофізіологія» на базі Харківської медичної академії післядипломної освіти. Загальна кількість публікацій – 24, одна із статей входить до переліку Scopus та 1 патент.

Піліпонова Вікторія Володимирівна


Доцент , к. мед. н.

В 2000 році закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова за спеціальністю «Лікувальна справа».
З 2004 року - асистент кафедри патофізіології Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, з 2013 року і по теперішній час - доцент цієї ж кафедри.
В 2012 році у ВНМУ ім. М.І. Пирогова захистила кандидатську дисертацію на тему: «Показники кардіоінтервалографії у здорових юнаків і дівчат різних соматотипів» за фахом 14.03.03 «нормальна фізіологія».
Активно приймає участь у підготовці лекцій, методичних розробок та рекомендацій для практичних занять, тестових і контрольних завдань.
Читає лекції студентам ІІІ курсу медичного факультету (спеціальності: «лікувальна справа», «педіатрія», «медична психологія»), ІІ-ІІІ курсу стоматологічного факультету, фармацевтичного факультету (очна та заочна форма навчання) українською, російською та англійською мовами.
Є співвиконавцем кафедральної НДР «Вплив гуморальних факторів на механізми розвитку патологічних процесів у печінці, спричинених дією екзо- та ендогенних чинників, та при їх корекції».
Щорічно готує студентів до звітної Наукової конференції молодих вчених «Перший крок в науку», студенти неодноразово займали призові місця на наукових конференціях та Всеукраїнських олімпіадах.
Активно бере участь у науково-методичних конференціях та конгресах різного рівня.
Науково-педагогічний стаж у ВНМУ - 18 років. Опубліковала 45 науково-методичних праць, з них – 25 статей опубліковано в фахових виданнях, рекомендованих МОН України та 2 у закордонному виданні, що входить до переліку Scopus, 1 патент на корисну модель.

Цибулюк Іван Дмитрович


викладач-стажист

В 2019 році закінчив з відзнакою Вінницький національний медичний університет їм. М. І. Пирогова за спеціальністю «Лікувальна справа». З 2019 по 2021 рік навчався в інтернатурі за спеціальністю «Отоларингологія». З липня 2021 по жовтень 2021 року працював лікарем отоларингологом у КНП «ВМКЛ ШМД», де продовжую працювати на даний час за сумісництвом. У жовтні 2021 року прийнятий на посаду викладача-стажиста кафедри патологічної фізіології ВНМУ ім. М. І. Пирогова

Філевич Ольга Андріївна


Викладач-стажист

У 2021 році закінчила ВНМУ ім. М.І. Пирогова за спеціальністю «Стоматологія». З 2021 року працює на посаді викладача-стажиста і є куратором студентського наукового гуртка кафедри патологічної фізіології.

Мельник Богдан Леонідович


Технічний секретар

З 2021 року працює лаборантом та технічним секретарем кафедри патофізіології ВНМУ ім. М.І.Пирогова

Корносюк Антоніна Матвіївна


лаборант

На посаді лаборанта на кафедрі патофізіології працює з 1985 року.

Маліновська Людмила Михайлівна


лаборант

З 1992 року працює на посаді лаборанта кафедри патофізіології ВНМУ ім. М.І.Пирогова
Працювали на кафедрі

Рикало Надія Анатоліївна


Роки роботи на кафедрі: 2003 - 2022

професор, д.мед.н.

У 2000 році закінчила Вінницький державний медичний університет ім. М.І. Пирогова за спеціальністю «лікувальна справа», після чого навчалась у магістратурі Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, а також працювала лікарем-інтерном у Вінницькій обласній дитячій клінічній лікарні. На посаді асистента кафедри патофізіології працювала з 27 серпня 2001 року. Протягом 2003-2006 років навчалася в аспірантурі на кафедрі дитячих інфекційних хвороб під керівництвом професора Незгоди Ірини Іванівни з відривом від виробництва, яка завершилась достроковим захистом кандидатської дисертації у 2006 році. Під час навчання в аспірантурі продовжувала працювати на кафедрі патофізіології за сумісництвом. З 1 жовтня 2008 року – на посаді доцента кафедри патофізіології. З 27 серпня 2009 року призначена на посаду в.о. завідувача кафедри патофізіології. Рішенням атестаційної колегії МОН України 14.04.11р. присвоєне вчене звання доцента кафедри патофізіології. 10 листопада 2011 року присуджено науковий ступінь доктора медичних наук зі спеціальності «патологічна фізіологія», а 25 лютого 2016 року присвоєно вчене звання професора кафедри патофізіології. З 2012 року по теперішній час працює на посаді завідувача кафедри патофізіології.

Навчально-методична робота

Проводить практичні заняття для студентів усіх факультетів як українською, так і англійською мовами. Читає лекції українським та іноземним студентам.
Згідно до тематико-календарного плану практичних занять здійснює контроль знань студентів на підсумкових заняттях (практичні навички) та комплексні іспити у студентів усіх факультетів, які навчаються українською чи іноземною мовами.
У роботі використовує контроль знань студентів за допомогою тестових завдань з бази даних ліцензійного іспиту «Крок-1» та розроблених на кафедрі, ситуаційних задач, моделювання патологічних процесів на експериментальних тваринах.
Щорічно бере участь у створенні тестів до ліцензійних іспитів „Крок-1” (20-30 тестових завдань кожного року).
Очолює методичну роботу на кафедрі. Бере активну участь у розробці методичної літератури для студентів медичного, стоматологічного та фармацевтичного факультетів (денної та заочної форми навчання) українською та іноземною мовами. Займається корекцією та затвердженням робочих програм з дисципліни «патологічна фізіологія» для різних факультетів. Розробкою тематичних та календарних планів лекцій і практичних занять на семестр для всіх факультетів. У 2016 році розробила нову робочу програму для аспірантів.
Затверджує індивідуальні плани викладачів на новий навчальних рік. Проводить корекцію календарних планів лекцій та практичних занять на семестр для всіх факультетів. Переглядає методичні посібники для викладачів, а також переглядає та рецензує екзаменаційні білети для усіх факультетів всіма мовами. Здійснює перегляд запитань на сайт кафедри «Мінімальний рівень знань» для студентів усіх факультетів. Відвідує лекції та практичні заняття, що читаються та проводяться доцентами та асистентами кафедри з наступним їх обговоренням. Бере участь у роботі методичних конференцій університету. Проводить атестацію поточної успішності студентів усіх факультетів, а також аналіз біжучої успішності студентів (за підсумками зимової та літньої сесії). Складає розклад занять та іспитів. Займається організацією консультацій та здійснює контроль за якістю їх проведення, а також організацією інструктивно-методичної наради з питань проведення заліків та іспитів. Аналізує підсумки екзаменаційних сесій. Доповнює новими джерелами додаткову літературу для викладачів та студентів. Переглядає методичні посібники для студентів усіх факультетів на українській та іноземних мовах. Проводить контроль за навчально-методичною роботою та веденням документації на кафедрі викладачами. Перевіряє якість проведення викладачами навчального процесу (лекції, практичні заняття) та організації відпрацювань на кафедрі пропущених студентами практичних занять та лекцій. З 2015 року займається підготовкою звітів про роботу кафедри патофізіології за поточний навчальний рік та планами роботи на наступний рік. Займається підготовкою звіту кафедри про публікації навчально-методичних матеріалів (посібників та статей). Проводить наради серед співробітників кафедри по створенню і обговоренню тестових завдань МЛІ «Крок-1» зі спеціальності «Загальна лікарська підготовка», згідно вимог Центру тестування МОЗ України. Здійснює обговорення плану кафедри патофізіології та затвердження індивідуальних планів викладачів. Проводить перевірку готовності кафедри до проведення екзаменаційної сесії. Затверджує методичні розробки кафедри патофізіології. Здійснює організацію та методичне забезпечення навчального процесу на стоматологічному, медичному та фармацевтичному факультетах. Проводить аналіз і контроль за станом методичного забезпечення навчального процесу для студентів з англійською мовою викладання на кафедрі. Обговорює стан та оновлення матеріалів на інтернет-сторінках кафедри. Обговорює план роботи в наступному році, затверджує робочі програми на осінній та весняний семестри. Розглядає та затверджує робочі програми для різних факультетів, а також затверджує робочі програми з дисципліни, що викладаються на фармацевтичному, медичному та стоматологічному факультетах. Займається організацією навчально-методичної та виховної роботи з іноземними студентами на кафедрі патофізіології.
Підготувала до друку навчальний посібник «Типові патологічні процеси та порушення обміну речовин» для студентів медичного, фармацевтичного і стоматологічного факультетів англійською мовою, навчальний посібник на тему: «Типові порушення обміну речовин» для англомовних студентів, а також навчальний посібник на тему: «Патофізіологія крові».
З 2016 року є організатором проведення інтелектуально-розважального шоу «Ліга ПАТфіз» для студентів різних факультетів. Займається організацією і проведенням наукових студентських гуртків кафедри патофізіології з 2015 року. Щорічно проводить студентську наукову конференцію «Перший крок в науку». Бере участь у роботі Вченої ради університету, факультетів медичних №1 та №2 та усіх заходах, що проводить ректорат та деканати університету. Займаюється роботою у республіканському товаристві патофізіологів, роботою у профільному методкомі, а також у профкомі ВНМУ співробітників. Відвідуює конференції молодих вчених.
Підготувала екзаменаційні білети для студентів усіх факультетів українською та іноземною мовами, які щорічно переглядаються та доповнюються.
Очолює щорічну організацію та проведення I етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з патофізіології. Розробила комплексні теоретичні завдання, тести 3-го рівня складності та практичні навички для проведення I етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з патофізіології.
Регулярно підвищує рівень професійної підготовки. У 2021 році пройшла курси підвищення кваліфікації з тематичного удосконалення з дисципліни «клінічна патофізіологія», терміном 1 місяць, на базі Харківської медичної академії післядипломної освіти.
У 2018 році була головою комітету фахової експертизи ліцензійного іспиту «Крок-1» для спеціальності «стоматологія».
Неодноразово відзначена почесними грамотами.

Науково-дослідна робота

Щорічно публікує 13-15 наукових праць та регулярно бере участь у роботі Конгресів та Пленумів товариства патофізіологів, наукових конференцій.
З 2011 до 2016 року очолювала НДР кафедри патофізіології на тему: «Вікові особливості патогенезу захворювань внутрішніх органів. Патогенетичні підходи до лікування».
З 2017 року очолює НДР кафедри патофізіології на тему: «Вплив гуморальних факторів на механізми розвитку патологічних процесів у печінці, спричинених дією екзо- та ендогенних чинників, та при їх корекції». (експериментальне дослідження).
Нині є науковим керівником трьох аспірантів кафедри патофізіології: ас. Олійник Ю.М., ас. Романенко І.В., ас. Байло О.В. Під керівництвом проф. Рикало Н.А. виконані та захищені 6 кандидатських дисертації: Піліпонова В.В. на тему: «Показники кардіоінтервалографії у здорових юнаків і дівчат різних соматотипів» за фахом 14.03.03 «нормальна фізіологія»; Іваниця А.О. на тему: «Реовазографічні показники гомілки у юнаків та дівчат: залежність від статі, віку та соматотипу»; Полінкевич С.Г. «Вікові особливості репаративної регенерації печінки щурів при хронічному тетрахлорметановому гепатиті»; Гумінська О.Ю. «Стан специфічної реактивності організму статевонезрілих щурів на тлі медикаментозного гепатиту»; Андрощук О.В. «Особливості репаративної регенерації печінки та нирок при медикаментозному їх ураженні у статевонезрілих щурів, патогенетична корекція»; Яровенко Л.О. «Вікові особливості ушкодження та регенерації печінки у щурів при хронічній алкогольній інтоксикації, шляхи корекції виявлених порушень».
Щорічно бере участь у конференціях та наукових конгресах, що проводяться в Україні та її межами. Щороку є офіційним опонентом дисертаційних робіт за спеціальністю «патофізіологія».
Є членом апробаційної ради за спеціальністю «нормальна фізіологія і анатомія» у ВНМУ ім. М. І. Пирогова, 5ть разів виступала у якості рецензента на апробаційній раді.
Є організатором школи патофізіологів у вінницькому національному медичному університеті до дослідженнях механізмів ушкодження та регенерації печінки та інших органів, за умов патогенетичної дії зовнішніх та внутрішніх чинників.
Активно бере участь у наукових конференціях, пленумах, з’їздах, семінарах.
Опубліковано понад 120 наукових праць, 8-ти Деклараційних патентів на корисну модель. Є співавтором навчального посібника «Синдром недиференційованої дисплазії сполучної тканини: від концепції патогенезу до стратегії лікування» (Вінниця, 2014), а також підручника «General and Clinical Pathophysiology» (Вінниця, 2016).

Новини

Увага!
11.06.2022

На час відпустки (до 01.07.2022) Семенчук Світлани Анатоліівни та Іваниці Аріни Олександрівни - за відпрацюваннями звертатись до Філевич Ольги Андріївни

Алгоритм проведення диференційованого заліку на кафедрі патофізіології:
28.04.2022

Диференційований залік проводиться  дистанційно на платформі Microsoft Teams, а також з використанням інших інформаційно-комунікаційних технологій (для студентів, що не мають технічної змоги використовувати Microsoft Teams) на останньому занятті відповідно до тематико-календарного плану.

До складання диференційованого заліку допускаються студенти, які мають середній бал з дисципліни не менше 3,0 (72 бали) та не мають не відпрацьованих пропусків занять. Відповідно до розпорядження №07 від 15.03.22р. до складання ПК допускаються також студенти, які мають не більше двох не відпрацьованих «нб».

Диференційований залік проводиться у команді Microsoft Teams, де проводились практичні заняття у групи.

При складанні ПК студент отримує 2 запитання від екзаменатора з переліку екзаменаційних питань, висвітлених на Google-диску кафедри. Студенти, що мають 1-2 невідпрацьованих пропуски, додатково опитуються з відповідних тем.

Критерії оцінювання студента на ПК.

Оцінка «відмінно» виставляється студенту, який повністю відповів на усі теоретичні запитання, що складає не менше 81%, грамотно та логічно викладає матеріал, який зумів загальнотеоретичні положення пов’язати з конкретними патологічними процесами, при цьому зміна формулювання завдання не викликає труднощів із відповіддю.

       Оцінка «добре» виставляється студенту, який вірно відповідає на 61-80% запитань, твердо знає програмний матеріал, грамотно і істотно викладає його.

       Оцінка «задовільно» виставляється студенту, який знає тільки основний матеріал, що складає не менше 51-60%, допускає неточності в формулюванні та не засвоїв деталей.

       Оцінка «незадовільно» виставляється студенту, який не знає основних питань програмного матеріалу, допускає істотні помилки.

        Відповідно до рішення Вченої ради ВНМУ ім. М.І. Пирогова  від 31.03.2022 року екзаменаційне тестування у 2021-2022 навчальному році скасовується. У зв'язку з цим змінюється шкала оцінювання ПК, зокрема:

оцінці «3» відповідають 50-60 балів;

«4» – 61-70 балів;

«5» – 71-80 балів.

У випадку повітряної тривоги у викладача проведення диференційованого заліку призупиняється та відновлюється після завершення повітряної тривоги. Якщо повітряна тривога звучить у місці перебування студента, він повинен зв'язатись з викладачем у Microsoft Teams після закінчення повітряної тривоги, але до 17:00 поточного дня. Якщо ЗВО немає змоги приєднатись до складання ПК під час заняття, у зв'язку з технічними проблемами, він може зв'язатись з викладачем у Microsoft Teams до 17:00 поточного дня. Якщо студент не вийде на зв'язок з екзаменатором до 17:00,  він зв’язується зі своїм викладачем та отримує можливість скласти ПК з іншою групою.  Якщо ЗВО із запізненням ліквідував академічну заборгованість та допустився до складання ПК, він також має можливість здавати ПК з іншою групою, проінформувавши свого викладача.

До уваги студентів!
25.02.2022

Звертаємо вашу увагу, що на нашій кафедрі діє студентський науковий гурток. Учасником може стати кожен студент. Доповідачем на гуртку (активна участь) може стати студент з середнім балом з патофізіології 4,0 і більше і позитивними оцінками за практичні навички. Взяти участь в засіданні секції патологічної фізіології під час ХІХ наукової конференції студентів і молодих вчених «Перший крок в науку — 2022» можуть лише активні учасники гуртка.

Передекзаменаційна консультація
21.02.2022

Для студентів фармацевтичного факультету дистанційної форми навчання 26.02.2022 о 10:00 відбудеться передекзаменаційна консультація. Приєднуватись за посиланням Microsoft Teams. Консультацію проводить завідувач кафедри патофізіології професор ЗВО, д.м.н. Надія РИКАЛО

Запит на приєднання до команди надсилати до 9:45 26.02.2022!

Зміни у графіку пересладань!!!
21.02.2022

Перескладання практичних навичок переноситься з 9:30 до 10:30 22.02.2022

Перескладання іспиту студентами медичного факультету
17.02.2022

Перескладання (україно- та англомовних) студентів медичного факультету відбудеться 01.03.22р о 16:45.  

Для перевірки інформації стосовно допуску студента до складання іспиту (відсутності у нього академічної заборгованості, середнього балу за складені практичні навички не менше 3,0) студент має повідомити завуча кафедри ас. Ірину РОМАНЕНКО про готовність складати іспит не пізніше 28.02.22р 17:00 особистим повідомленням у Microsoft Teams.


Викладач, при наявності підозри у порушенні студентом академічної доброчесності, має право припинити опитування.

Перескладання іспиту студентами медичного факультету (4 курс)
14.02.2022

Перескладання іспиту з патофізіології для студентів медичного ф-ту відбудеться 16.02.2022 о 10.00. До складання іспиту допускаються лише студенти, які повністю ліквідували академічну заборгованість згідно графіку відпрацювань, та зареєструвалися у приватному повідомленні на платформі Microsoft Teams завучу кафедри Ірині Романенко.


Для опитування екзаменатор викликає студента для складання іспиту у проміжок часу, відведений для перескладання.

Якщо протягом 5 хв студент не виходить на зв'язок, його черга автоматично переноситься у кінець списку. Якщо студент не вийшов на зв'язок протягом часу, виділеного на прийом іспиту, він отримує «не з’явився».

За потреби, викладач може надати запит на демонстрацію студентського квитка чи залікової книжки для ідентифікації особи студента (студент демонструє в камеру документ, щоб було видно фото і прізвище).

Викладач, при наявності підозри у порушенні студентом академічної доброчесності, має право припинити опитування.

Перескладання іспиту студентами стоматологічного факультету
09.02.2022

 

Перескладання іспиту з патофізіології для студентів стоматологічного ф-ту відбудеться 16.02 о 10.00.
До складання іспиту допускаються лише студенти, які повністю ліквідували академічну заборгованість згідно графіку відпрацювань, та зареєструвалися у приватному повідомленні на платформі Microsoft Teams завучу кафедри Ірині Романенко.

Перескладання іспиту з патофізіології для студентів стоматологічного ф-ту відбудеться 16.02.2022 о 10.00. До складання іспиту допускаються лише студенти, які повністю ліквідували академічну заборгованість згідно графіку відпрацювань, та зареєструвалися у приватному повідомленні на платформі Microsoft Teams завучу кафедри Ірині Романенко.


Для опитування екзаменатор викликає студента для складання іспиту у проміжок часу, відведений для перескладання.

Якщо протягом 5 хв студент не виходить на зв'язок, його черга автоматично переноситься у кінець списку. Якщо студент не вийшов на зв'язок протягом часу, виділеного на прийом іспиту, він отримує «не з’явився».

За потреби, викладач може надати запит на демонстрацію студентського квитка чи залікової книжки для ідентифікації особи студента (студент демонструє в камеру документ, щоб було видно фото і прізвище).

Викладач, при наявності підозри у порушенні студентом академічної доброчесності, має право припинити опитування.

 

Студентська олімпіада
09.02.2022

До уваги студентів!!!

28.02.22р відбудеться перший етап олімпіади з патофізіології!!!

Студенти, які мають бажання прийняти участь, повинні мати середній бал з дисципліни не менше 4,0 та до 20.02.22р зареєструватись у свого викладача!!!

Перескладання іспиту студентами стоматологічного факультету
04.02.2022

Перескладання (україно- та англомовних) відбудеться 08.02.22р о 11:00 на платформі Microsoft Teams

Для перевірки інформації стосовно допуску студента до складання іспиту (відсутності у нього академічної заборгованості, середнього балу за складені практичні навички не менше 3,0) студент має повідомити завуча кафедри ас. Ірину РОМАНЕНКО про готовність складати іспит не пізніше 07.02.22р 17:00 особистим повідомленням у Microsoft Teams.

Для опитування екзаменатор викликає студента для складання іспиту у проміжок часу, відведений для перескладання.

Якщо протягом 5 хв студент не виходить на зв'язок, його черга автоматично переноситься у кінець списку. Якщо студент не вийшов на зв'язок протягом часу, виділеного на прийом іспиту, він отримує «не з’явився».

За потреби, викладач може надати запит на демонстрацію студентського квитка чи залікової книжки для ідентифікації особи студента (студент демонструє в камеру документ, щоб було видно фото і прізвище).

Викладач, при наявності підозри у порушенні студентом академічної доброчесності, має право припинити опитування.

Перескладання іспиту студентами медичного факультету (4, 5 курси)
02.02.2022

Перескладання (україно- та англомовних) відбудеться 03.02.22р о 15:00 на платформі Microsoft Teams

Для перевірки інформації стосовно допуску студента до складання іспиту (відсутності у нього академічної заборгованості, середнього балу за складені практичні навички не менше 3,0) студент має повідомити завуча кафедри ас. Ірину РОМАНЕНКО про готовність складати іспит не пізніше 03.02.22р 15:00 особистим повідомленням у Microsoft Teams.

Для опитування екзаменатор викликає студента для складання іспиту у проміжок часу, відведений для перескладання.

Якщо протягом 5 хв студент не виходить на зв'язок, його черга автоматично переноситься у кінець списку. Якщо студент не вийшов на зв'язок протягом часу, виділеного на прийом іспиту, він отримує «не з’явився».

За потреби, викладач може надати запит на демонстрацію студентського квитка чи залікової книжки для ідентифікації особи студента (студент демонструє в камеру документ, щоб було видно фото і прізвище).

Викладач, при наявності підозри у порушенні студентом академічної доброчесності, має право припинити опитування.

УВАГА!!!
01.02.2022

ОГОЛОШЕННЯ!!!

Зв'язок студентів та викладача під час дистанційного навчання здійснюється виключно в робочі дні та у робочий час через платформу Microsoft Teams. 

Використання іних месенджерів чи соціальних мереж не допускається!!!

ГРАФІК ПЕРЕСКЛАДАННЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК
01.02.2022

(умови перескладання вказані у профілі  Microsoft teams кожного викладача)

 

Зав. кафедри, проф. ЗВО Надія РИКАЛО проводить перескладання ПН за наступним розкладом (приєднуватись за посиланням):

MS TEAMS

01.02.22 – 17:00-18:00

15.02.22 – 17:00-18:00

8.02.22 – 10:00-11:00

22.02.22 – 10:00-11:00

Доц. ЗВО Михайло БЕРЕЗНЯК

І тиждень – Ср. ІІІ пара

ІІ тиждень – Ср. ІІІ пара

 

Доц. ЗВО Вікторія ПІЛІПОНОВА

Код для приєднання - kctz5pg 

І тиждень – Ср. ІV

ІІ тиждень – Ср. ІV

 

Доц. ЗВО Аріна ІВАНИЦЯ

Код для приєднання - 8zvtez3 

І тиждень – Пн. ІІ пара

ІІ тиждень – Вт. ІV пара

 

Доц. ЗВО Світлана СЕМЕНЧУК

Код для приєднання – k4yax3x 

І тиждень – Пн. ІІІ пара

ІІ тиждень – Пн. ІІІ пара

 

Завуч каф., ас. Ірина РОМАНЕНКО

Код для приєднання - jcjpbzf

І тиждень – Пн. ІІ пара

ІІ тиждень – Ср. ІІ пара

 

Ас. Юлія ОЛІЙНИК

Код для приєднання - ohcvmmc 

І тиждень – Пн. ІІ пара

ІІ тиждень – Чт. ІV пара

 

!!! При порушенні студентом принципів академічної доброчесності, опитування припиняється з наступним інформуванням деканату!!!

 

 

Перескладання іспиту студентами стоматологічного факультету
31.01.2022

Перескладання (україно- та англомовних) відбудеться 02.02.22р о 13:00 на платформі Microsoft Teams

Для перевірки інформації стосовно допуску студента до складання іспиту (відсутності у нього академічної заборгованості, середнього балу за складені практичні навички не менше 3,0) студент має повідомити завуча кафедри ас. Ірину РОМАНЕНКО про готовність складати іспит не пізніше 01.02.22р 17:00 особистим повідомленням у Microsoft Teams.

Для опитування екзаменатор викликає студента для складання іспиту у проміжок часу, відведений для перескладання.

Якщо протягом 5 хв студент не виходить на зв'язок, його черга автоматично переноситься у кінець списку. Якщо студент не вийшов на зв'язок протягом часу, виділеного на прийом іспиту, він отримує «не з’явився».

За потреби, викладач може надати запит на демонстрацію студентського квитка чи залікової книжки для ідентифікації особи студента (студент демонструє в камеру документ, щоб було видно фото і прізвище).

Викладач, при наявності підозри у порушенні студентом академічної доброчесності, має право припинити опитування.

Перескладання практичних навичок
31.01.2022
Перескладання практ навичок зав кафедри проф ЗВО Надії РИКАЛО продиться щовівторка за розкладом: 1 та 15 лютого о 17:00-18:00, 8 та 22 лютого о 10:00-11:00
Приєднуватися за посиланням
При порушенні студентом принципів акад доброчесності, опитування припиняється з наступним інформуванням деканату

Перескладання практичних навичок завідувачу кафедри професору ЗВО Надії РИКАЛО продиться щовівторка за розкладом:

1 та 15 лютого о 17:00-18:00,

8 та 22 лютого о 10:00-11:00

 

Приєднуватися за посиланням

MS TEAMS

При порушенні студентом принципів академічної доброчесності, опитування припиняється з наступним інформуванням деканату

P.S. максимальна кількість студентів на перескладання - 12 осіб!

Засідання гуртка патофізіології
31.01.2022

Засідання відбудеться на платформі MS Teams. Код доступу: yd88a4k

 

Учасники наукової конференції студентів та молодих вчених на кафедрі патологічної фізіології
08.04.2016

Протокол засідання секції: Патологічна фізіологія

в рамках ХІІ міжнародної студентської науково – практичної конференції «Перший крок в науку»

 

Президія: проф. Н. А. Рикало, доц. М. А. Березняк, доц. В.В. Пилипонова, доц. А. О. Іваниця, ст . викл. О. В. Андрощук

Секретар: ас. І. В Романенко

7 квітня 2016 року в рамках ХІІ міжнародної студентської науково – практичної конференції «Перший крок в науку» відбулось засідання секції патологічної фізіології.

 

Були заявлені наступні доповідачі:

 

Студенти:

 1. Динаміка змін показників антиоксидантної та прооксидантної систем сироватки крові морських свинок з екзогенним алергічним альвеолітом на фоні хронічного стресу та корекція цих змін корвітином

Доповідач: К. А. Лісовська, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Науковий керівник: к. мед. н., доц. Н. В. Пороховська

 1. Холінергічні механізми впливу фізичної активності як стрес-лімітувального чинника при серцевій паталогії

Доповідач: У. В. Сатурська, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського» МОЗ України

Науковий керівник: д. мед. н., проф. Ю. І. Бондаренко

 1. Роль аутоімунного комплементу при ЦД та при коморбідних станах

Доповідач: Т. В. Секрет 11 група, 4 курс

Науковий керівник: проф. Н. А. Рикало

 1. Патофізіологія вторинного ушкодження тканин головного мозку при ішемічному інсульті за умов гіперглікемії

Доповідач: О. Шишковський 99а група,  3 курс

Науковий керівник: проф. Н. А. Рикало

 1. Міастенія

Доповідач: Озіома Дік, Беата Бонеті, 81а група, 3 курс

Науковий керівник: ас. О. Ю. Гумінська

 1. Електроенцефалографічні кореляти виконання людиною з судомним синдромом цілеспрямованих рухів верхньої кінцівки

Доповідач: С. В. Дем’янюк 20а група, 3 курс, Р. В. Бутинець 20а група, 3 курс

Науковий керівник: проф. Н. А. Рикало, доц. Л. Рокунець

 1. Біохімічні показники сироватки крові у щурів при експерементальному гострому алкогольному гепатиті

Доповідач: В. Медяна 20а група, 3 курс, Демчишин Я., 6б 4курс

Науковий керівник: проф. Н. А. Рикало, ас. І. В. Романенко

 1. Порушення функції печінки при патології щитовидної залози

Доповідач: Ю. Василець, І. Климко 28б група, 3 курс

Науковий керівник: проф. Н. А. Рикало

 1. Структурні зміни епітеліального компоненту нирок при моделюванні ХТГ та корекції лізиноприлом

Доповідач: С. Поніна 14а група, 3 курс, Демчишин Я., 6б група 4 курс

Науковий керівник: проф. Н. А. Рикало, ас. Ю. М. Береговенко

 1. Спадкові мукополісахараїдози

Доповідач: О. О. Жукова 17а група, 3 курс

Науковий керівник: ас. О. В. Андрощук

 1. Похідні ліпооксигеназного шляху метаболізму арахідонової кислоти

Доповідач: Н. А. Барциховська 4б група, 3 курс

Науковий керівник: ас. С. Г. Полінкевич

 1. Роль інкретинів у регуляції вуглеводного обміну. Можливості інкретинової терапії у лікуванні ЦВ ІІ типу

Доповідач: М. Павловська 14а група, 3 курс

Науковий керівник: ас. Т. А. Панченко

Молоді вчені:

1.Внутрішньогіпокампальне та внутрішньонігральне введення антагоністу інтерлекін-1 рецепторів спричиняє розвиток протисудомного ефекту за умов пікротоксиновогокідлінгу

Доповідач: асп. Ю.С.Стрельникова, Одеський національний медичний університет

Науковий керівник: д. мед. н.,проф. Р.С.Вастянов

2.Клінічна оцінка ефективності патогенетичної терапії хворих на паркінсонізм з урахуванням внеску глутаматергічної системи в механізми розвитку захворювання

Доповідач: асп. Р.В. Трофименко, Одеський Національний медичний  університет

Науковий керівник: д. мед. н., проф.Р.С.Вастьянов

3.Погіршення розвитку та маніфестації умовногорефлексуактивного уникнення в динаміці стрептозотоцин-індукованого цукрового діабету

Доповідач: асп. О.С.Садовий,Одеський національний медичний університет

Науковий керівник: д. мед. н., проф. Р.С.Вастьянов

4.Спільні механізми порушень мотрної,м’язової та емоційної поведінки в щурів при травматичному та ішемічному ушкодженні

Доповідач: асп. Д.В.Бильський,Одеський національний медичний університет

Науковий керівник: д. мед. н.,проф. Р.С.Вастьянов

5.Патоморфологічні зміни печінки щурів при гострому алкогольному гепатиті в умовах експерименту

Доповідач: ас. І.В.Романенко

Науковий керівник: проф. Н.А.Рикало

6.Морфологічні зміни клубочкового апарату нирок щурів пр. моделюванні хронічного токсичного гепатиту та кореляції лізинопролом:

Доповідач: ас. Ю.М.Береговенко

Науковий керівник: проф. Н. А. Рикало

7.Сучасні аспекти міастенії

Доповідач: ас. О.Ю.Гумінська

Науковий керівник: проф. Н. А. Рикало

8.Сучасний погляд на патогенез порфірій

Доповідач: ас. С.Г.Полінкевич

Науковий керівник: проф. Н.А.Рикало

9.Механізми порушень пристінкового травлення у дітей

Доповідач: ас. О.М.Мордвінова

Науковий керівник: проф. Н.А.Рикало

10.Патогенетичні основи розвитку хвороби Крона

Доповідач: ас. Т.А.Дуднік

Науковий керівник: проф. Н.А.Рикало

11. Гіпоксія навантаження у спортсменів. Механізми виникнення. Профілактика

Доповідач: ас. Т.А.Панченко

Науковий керівник: проф. Н.А.Рикало

Стендові доповіді у кількості 11.

 

Серед заявлених доповідей не були представлені   доповіді:

Динаміка змін показників антиоксидантної та прооксидантної систем сироватки крові морських свинок з екзогенним алергічним альвеолітом на фоні хронічного стресу та корекція цих змін корвітином

Доповідач: К. А. Лісовська, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Науковий керівник: к. мед. н., доц. Н. В. Пороховська

Внутрішньогіпокампальне та внутрішньонігральне введення антагоністу інтерлекін-1 рецепторів спричиняє розвиток протисудомного ефекту за умов пікротоксиновогокідлінгу

Доповідач: асп. Ю.С.Стрельникова, Одеський національний медичний університет

Науковий керівник: д. мед. н.,проф. Р.С.Вастянов

Клінічна оцінка ефективності патогенетичної терапії хворих на паркінсонізм з урахуванням внеску глутаматергічної системи в механізми розвитку захворювання

Доповідач: асп. Р.В. Трофименко, Одеський Національний медичний  університет

Науковий керівник: д. мед. н., проф.Р.С.Вастьянов

Погіршення розвитку та маніфестації умовногорефлексуактивного уникнення в динаміці стрептозотоцин-індукованого цукрового діабету

Доповідач: асп. О.С.Садовий,Одеський національний медичний університет

Науковий керівник: д. мед. н., проф. Р.С.Вастьянов

Спільні механізми порушень мотрної,м’язової та емоційної поведінки в щурів при травматичному та ішемічному ушкодженні

Доповідач: асп. Д.В.Бильський,Одеський національний медичний університет

Науковий керівник: д. мед. н.,проф. Р.С.Вастьянов

 

Заслухавши доповідачів, рішенням президії постановили присудити:

І місце - ас. Романенко Ірина Володимирівна, студентка 3 курсу 20а групи Медяна Валентина Володимирівна  , студент 4 курсу  Демчишин Ярослав Михайлович

I місце – студенти 3 курсу 28б групи  Василець Юрій  Олександрович та  Климко Ірина Петрівна.

ІІ місце – ас.Береговенко Юлія  Михайлівна, студентка 3 курсу 14а групи  Поніна С. І.,  студент 4 курсу  Демчишин Я.М.

II місце  - Т. В. Секрет

              С. В. Дем’янюк , Р. В. Бутинець

              У. В. Сатурська

              О. Шишковський

ІІІ місце:

О. О. Жукова

Н. А. Барциховська

М. Павловська

Озіома Дік, Беата Бонеті

Краща стендова доповідь:

Багінська А.В.

Зайнаб Умар, Ішая Шарон

 

 

Голова                                                                                                                                                              проф.,зав.каф. патофізілогії Рикало Н.А.

Секретар                                                                                                                                                           ас.  Романенко І.В.

 

 

 

Фотозвіт

 

Наукова діяльність

Кафедра патологічної фізіології у Вінницькому медичному інституті ім. М.І. Пирогова була створена у 1936 році. Першим її завідувачем був к.мед.н Михайло Михайлович СМИК, який згодом, вже будучи доктором медичних наук,також організував кафедри патологічної фізіології в Івано-Франківській медичній академії (1948) та Луганському медичному університеті (1957).


З 1944 по 1974 р.р. кафедру очолював д.мед.н., професор Яков Меєрович БРИТВАН. Будучи на той час уже відомим ученим і високоерудованим педагогом, йому вдалося залучити до роботи талановитих помічників, обдаровану молодь і забезпечити викладання предмету на рівні вимог часу. З 1950 року на кафедрі розгорнулася інтенсивна науково-дослідна робота, спрямована на розробку проблеми центрально-нервових механізмів регуляції зовнішнього дихання і системи кровообігу на тлі різних патологічних процесів. У цей час було вивчено і описано ряд закономірностей у реакціях цих систем на різні типи гіпоксії з урахуванням онто- і філогенетичного аспектів. При цьому особлива увага приділялася вивченню ролі вихідного функціонального стану центральної нервової системи в механізмах порушень функцій систем зовнішнього дихання і кровообігу. Міжнародне визнання досягнень Я.М.Бритвана у вивченні патофізіології зовнішнього дихання проявилося у нагородженні його почесною медаллю ім. Яна Пуркін’є. Професор Бритван Я.М. був членом редакційної колегії багатотомного „Руководства по патологической физиологии”. Ним написані дві глави в цьому виданні: ” Патологическая физиология внешнего дыхания” та „Периодическое дыхание”. Керував кафедрою Я.М.Бритван до 1974 року.


З 1974 року кафедру очолював учень професора Я.М.Бритвана, д.мед.н., професор Микола Анатолійович ВІЄВСЬКИЙ. З початком його роботи наукові інтереси колективу кафедри були переорієнтовані на вивчення проблеми неінфекційної алергії і комплексного експериментального дослідження впливу на організм найбільш поширених пестицидів, що використовуються в сільськогосподарському виробництві. У ці роки створена імунологічна лабораторія, обладнана необхідною апаратурою і реактивами. Для забезпечення наукових досліджень були широко використані імунологічні, біохімічні, гематологічні та інші методи. Ця робота проводилася у тісній кооперації з іншими кафедрами інституту і координувалася головним науковим центром з проблеми пестицидів – Всесоюзним науково-дослідним інститутом гігієни праці і токсикології отрутохімікатів. З 1986 року на замовлення Міненерго співробітниками кафедр патологічної фізіології розпочато клініко-експериментальне дослідження механізмів біологічної дії на організм електромагнітних полів промислової частоти. Для експериментального вивчення цієї проблеми на базі кафедри патологічної фізіології було створено спеціальну лабораторію високих напруг, де імітувались умови, схожі до перебування на потенціалі високовольтних ліній електропередач.


З 1995 по 2000 рр. обов'язки завідувача кафедри виконував к.мед.н., доцент ЛИЧКО Василь Григорович, який продовжував досліджувати вплив факторів зовнішнього середовища на організм в умовах експерименту. В.Г. Личко велику увагу звертав на проблему дефініцій понять «здоров’я» та «хвороба», у цьому аспекті опубліковано ряд робіт. Автор понад 50 друкованих наукових праць, багато часу приділяв діяльності студентського наукового гуртка кафедри. З 2000 по 2009 рік обов’язки завідувача кафедри виконувала к.мед.н., доц. СЛОБОДЯНЮК Тетяна Миколаївна.


З 2009 року кафедру очолює доктор медичних наук професор РИКАЛО Надія Анатоліївна. Починаючи з 2-го курсу і до закінчення університету Н.А. Рикало під керівництвом доц. Личка В.Г. працювала у студентському науковому гуртку кафедри патофізіології. Надія Анатоліївна є автором понад 120 публікацій, 8 патентів, 3 нововведень в систему охорони здоров’я, переможцем конкурсу Вінницької обласної державної адміністрації та обласної Ради «Молода людина року-2010» у номінації «Молодий науковець року». Завідувач кафедри д.мед.н. Рикало Н.А. готує дисертантів, започаткувала та очолює науково-дослідну роботу кафедри, яка зосереджена на вікових особливостях патогенезу гострої та хронічної патології внутрішніх органів, зокрема токсичних гепатитів. Новий напрямок, започаткований д.мед.н. проф. Рикало Н.А., зосереджений на досліджені вікових особливостей компенсаторно-пристосувальних реакцій, реактивності, механізмів репаративної регенерації органів і тканин при їх ушкодженні. З цією метою колективом кафедри патофізіології в експерименті методом проточної цитометрії вивчаються зміни фаз клітинного циклу, плоїдності набору та фрагментації ДНК в ядрах клітин внутрішніх органів піддослідних тварин різних вікових груп на тлі введенні тетрахлорметану, алкоголю, гепато-, кардіо- і нефротоксичних медикаментів для виявлення вікових особливостей ушкодження та регенерації. Також досліджуються вікові особливості цитокінового профілю сироватки крові, а також показників специфічної та неспецифічної реактивності організму, при експериментальному токсичному ураженні печінки, міокарду та нирок для з’ясування його ролі у механізмах ушкодження та прогресування хвороб.


          Під керівництвом проф. Рикало Н.А. в період з 2011р. до 2016р. була проведена та успішно завершена науково-дослідна робота на тему «Вікові особливості патогенезу захворювань внутрішніх органів. Патогенетичні підходи до лікування». За результатами НДР кафедри були встановлені вікові особливості механізмів ушкодження та регенерації печінки за умов токсичного ураження тетрахлоретаном, протитуберкульозними препаратами та хронічній алкогольній інтоксикації. Окрім вікових особливостей, встановлені етіологічні відмінності здатності тканини печінки до репаративної регенерації, а також особливості клітинного циклу, плоїдності та фрагментації ядерної ДНК у залежності від виду гепатотоксину, вперше досліджено  вікові особливості вмісту інсуліноподібного фактору росту – 1 та трансформуючого фактору росту – β1 у щурів в умовах хронічних токсичних гепатитів. На основі дослідження спектру імунних порушень, з’ясовано особливості стану клітинної та гуморальної ланок імунітету шляхом дослідження вмісту різних кластерів диференціації лейкоцитів у периферичній крові та рівня імуноглобулінів у статевонезрілих щурів з хронічним медикаментозним гепатитом (ХМГ). Уперше експериментально встановлено зв'язок між рівнем сироваткового TGF-β1 та показниками CD3+, CD4+, CD8+, CD22+ статевонезрілих щурів з ХМГ, доведено взаємозв'язок морфологічних змін печінки та центральних органів імуногенезу при ятрогенному гепатиті. З’ясовано нові особливості патогенезу хронічного медикаментозного гепатиту у статевонезрілих щурів (патент № 77270) та взаємозв’язок морфологічних та морфометричних змін у тимусі та рівня трансформуючого фактору росту β-1, розроблено регресійний поліном, який використовується для визначення кількості (%) тимоцитів кори за рівнем сироваткового TGF-β1 (патент №100926). Розкриті нові особливості клітинних механізмів і репаративної регенерації печінки та нирок у статевонезрілих щурів при їх медикаментозному ушкодженні ізоніазидом і рифампіцином. Доведено, що репаративна регенерація печінкових клітин статевонезрілих щурів при медикаментозному ураженні печінки протитуберкульозними препаратами відбувається переважно за рахунок поліплоїдизації ядер гепатоцитів, і, у меншому ступені, шляхом посилення проліферації гепатоцитів з диплоїдним набором ДНК. Установлено зміни характерних біохімічних показників функціонального стану печінки на тлі хронічної алкогольної інтоксикації у щурів різного віку. У всіх вікових категоріях тварин із хронічним алкогольним ураженням печінки виявлено кількісне збільшення маркерів синдрому цитолізу, холестазу, дисфункцію печінки, при чому більш виражено у статевонезрілих та старих щурів порівняно із статевозрілими. Уперше з’ясовано, що дія кверцетину та глутаргіну на функціональний стан печінки щурів реалізується в залежності від віку тварин при хронічній алкогольній інтоксикації. Глутаргін cуттєво пригнічував біохімічні показники синдромів холестазу та цитолізу (достовірно зменшувалась активність трансаміназ та вміст білірубіну), кверцетин – мезенхімального запалення з відновленням протеїнсинтезуючої функції печінки у всіх тварин незалежно від віку. Уперше досліджені механізми ушкодження та регенерації ядер клітин печінки на основі змін фаз клітинного циклу, фрагментації та плоїдності ядерної ДНК гепатоцитів у статевонезрілих, статевозрілих та старих самок щурів. Установлено, що хронічна інтоксикація етанолом може призводити до апоптичної загибелі гепатоцитів (посилена фрагментація ДНК) унаслідок пригнічення біосинтетичних процесів у ядрах гепатоцитів із переважанням процесів поліплоїдизації. Кверцетин і глутаргін сприяють регенерації печінки шляхом проліферації, про що свідчить достовірне збільшення диплоїдних ядер клітин печінки. Оцінено вікові особливості морфофункціонального стану печінки та виявлено структурні зміни паренхіми у щурів різних вікових категорій на тлі хронічної дії етанолу. Показана здатність глутаргіну нормалізувати морфофункціональний стан печінки, сприяючи репарації клітин печінки. Установлено, що існує взаємозв’язок характерних біохімічних показників функціонального стану печінки та рівня IGF-1 сироватки крові із фазами клітинного циклу, фрагментацією ДНК, плоїдністю ядер клітин печінки, морфометричними показниками у щурів різного віку на тлі хронічної алкогольної інтоксикації та при введенні кверцетину та глутаргіну, який найбільш виражений у статевозрілих щурів. Уперше встановлено вікові особливості плоїдності набору ядерної ДНК гепатоцитів у щурів на тлі хронічного ушкодження CCl4. Виявлено, що для статевонезрілих та статевозрілих щурів з хронічним тетрахлорметановим гепатитом характерним є більший відсоток поліплоїдних (8с,16с) ядер клітин печінки порівняно з відповідними показниками в інтактних тварин аналогічного віку. У групі старих щурів з хронічним тетрахлорметановим гепатитом таких змін не спостерігається.

Уперше досліджено зміни фаз клітинного циклу та фрагментації ДНК в ядрах клітин печінки у щурів різних вікових груп в умовах хронічного тетрахлорметанового гепатиту. Встановлено зростання відсотку ядерної ДНК гепатоцитів, що перебувають в S-фазі клітинного циклу, в групах статевонезрілих та статевозрілих щурів з хронічним тетрахлорметановим гепатитом порівняно з аналогічним показником в інтактних тварин відповідного віку. В групі старих щурів з хронічним тетрахлорметановим гепатитом відзначається збільшення відсотку клітин, які перебувають в G1 та G2/M фазах клітинного циклу порівняно з тваринами групи контролю аналогічного віку. Серед щурів з хронічним тетрахлорметановим гепатитом рівень фрагментації ДНК найнижчий був у групі статевозрілих щурів. У групах статевонезрілих та старих щурів рівень фрагментації ДНК гепатоцитів був вищий, ніж в інтактних щурів такого ж віку, тоді як у групі статевозрілих щурів відмічається зниження даного показника. Уперше з’ясовано вікові особливості динаміки трансформуючого фактору росту-β1 (TGF-β1) та інсуліноподібного фактору росту-1 (IGF-1) у щурів в умовах хронічного тетрахлорметанового гепатиту як чинників, що впливають на процеси репаративної регенерації тканини печінки. В інтактних тварин спостерігається зниження рівня сироваткового IGF-1 у процесі старіння, що може бути пояснено залежністю між продукцією даного фактору росту та рівнем соматотропного гормону. Серед статевозрілих та старих щурів з хронічним тетрахлорметановим гепатитом спостерігається вищий рівень IGF-1 порівняно з інтактними тваринами аналогічного віку, що є ознакою активації процесів репаративної регенерації. У всіх вікових групах щурів з хронічним тетрахлорметановим гепатитом спостерігається підвищення вмісту TGF-β1 порівняно з інтактними тваринами аналогічного віку, що вказує на розвиток процесів фіброзування у тканині печінки. Уперше вивчено вікові особливості структурних змін тканини печінки як компенсаторно-пристосувальної реакції на хронічне ураження на основі ультраструктурних досліджень. Установлено, що гепатоцити статевонезрілих щурів на тлі хронічного токсичного гепатиту гинуть як шляхом апоптозу, так і некрозу. Гепатоцити статевозрілих щурів на тлі хронічного тетрахлорметанового гепатиту переважно гинуть шляхом апоптозу, у старих щурів – переважно шляхом некрозу.

 Отримані результати досліджень впроваджені й використовуються в лекційних курсах і під час проведення практичних занять на кафедрах патологічної фізіології Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського»,  Івано-Франківського державного медичного університету, Сумського державного університету, Буковинського державного медичного університету, Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, на кафедрі медицини катастроф з курсом військової підготовки ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського», на кафедрах медичної хімії, загальної та клінічної патологічної фізіології Одеського національного медичного університету та кафедрі патологічної анатомії, судової медицини та права Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова, на кафедрі біологічної та медичної хімії імені академіка Г.О. Бабенка ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського», на кафедрі фізіології людини і тварини біологічного факультету Донецького національного університету МОН України (м. Вінниця), на кафедрі харчової біотехнології та хімії Тернопільського національного технічного університету імені І. Пулюя, на кафедрі фармакології Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова (всього 38 актів впровадження).

За результатами завершеної НДР опубліковано: інформаційні листи – 1, галузеве нововведення – 1, статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних – 1, статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України – 1, публікації у матеріалах з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, що внесені до офіційного Реєстру МОЗ України та НАМН України – 6; доповіді на з’їздах, конгресах, симпозіумах та науково-практичних конференціях, що внесені до Реєстру затвердженого МОЗ України та НАМН України – 64; підручники, навчальні посібники з грифом МОЗ України та МОН України – 1; навчальні посібники без грифу МОЗ України та МОН України – 3.

В ході проведеної НДР було захищено 4 кандидатських дисертацій.

Гумінська Ольга Юріївна «Стан специфічної реактивності організму статевонезрілих щурів на тлі медикаментозного гепатиту».

Андрощук Ольга Василівна «Особливості репаративної регенерації печінки та нирок при медикаментозному їх ураженні у статевонезрілих щурів, патогенетична корекція».

Яровенко Людмила Олександрівна «Вікові особливості ушкодження та регенерації печінки у щурів при хронічній алкогольній інтоксикації, шляхи корекції виявлених порушень».

Полінкевич С.Г.   «Вікові особливості репаративної регенерації печінки щурів при хронічному тетрахлорметановому гепатиті».


23-25 вересня  2014 р. під керівництвом проф. Рикало Н.А. зусиллями співробітників кафедри був організований та проведений VI Пленум наукового товариства патофізіологів України та науково-практична конференція за участю міжнародних спеціалістів «Актуальні питання експериментальної та клінічної патофізіології». За програмою пленуму були проведені засідання на теми: «Молекулярно- генетичні аспекти патофізіології» та  «Запалення: механізми розвитку». На пленумі були заслухані 45 усні та представлені 52 стендові доповіді.

Протягом 2016-2021 рр. під керівництвом проф. Рикало Н.А. була проведена та успішно завершена науково-дослідна робота на тему «Вплив гуморальних факторів на механізми розвитку патологічних процесів у печінці, спричинених дією екзо- та ендогенних чинників, та при їх корекції». За результатами НДР кафедри Біохімічними та морфологічними дослідженнями  були встановлені дозозалежні ефекти 40% етанолу, визначені летальна (25мл/кг) та сублетальна дози (20мл/кг) 40% етанолу на організм лабораторних щурів. Виявлені достовірні зміни біохімічних маркерів синдромів холестазу та цитолізу гепатоцитів, зафіксовані зміни білоксинтезуючої функції печінки та зміни у пігментному обміні дослідження при введенні щурам 40% розчину етанолу протягом семи днів.  Встановлене достовірне підвищення вмісту продуктів ПОЛ та зниження активності ферментів АОС.  Отримані дані щодо морфологічних змін печінки при експериментальному моделюванні ГАГ у щурів вказують на наявність жирової дистрофії печінки, про що свідчать множинні інтрацелюлярні відкладення нейтральних жирів.  Достовірно встановлено, що «Корвітин» в якості моно- чи комплексної терапії з «Глутаргіном» проявляє виражений коригуючий вплив на процеси оксидативного стресу та значно покращує функціональний стан АОС.  При хронічному токсичному гепатиті та при медикаментозній корекції було встановлено, що на тлі застосування Лізиноприлу при експериментальному ХТГ у щурів відбувається нормалізація рівня сироваткового IGF-1, встановлено сильний прямий кореляційний  зв'язок між концентрацією IGF-1 та ПГП у тварин, яким з метою корекції вводили Лізиноприл одночасно з «Глутаргіном», що вказує на достовірне зменшення ПГП на тлі зменшення концентрації IGF-1.У щурів при введенні Лізиноприлу в  якості медикаментозної корекції встановлено достовірне зменшення відсотку ядер гепатоцитів з субдиплоїдним набором ДНК у 1,5 раза порівняно з таким показником при ХТГ. Установлено, що при введенні L-аргініну L-глутамату у тканині печінки зростає відсоток фрагментованих ядер із субдиплоїдним набором ДНК. У тканинах печінки спостерігається наступна тенденція: комбіноване застосування препаратів Лізиноприлу та  L-аргініну L-глутамату зменшує відсоток фрагментованих ядер у тканині печінки. За результатами дослідження морфологічних змін тканини печінки та нирок щурів при хронічному токсичному гепатиті та його медикаментозній корекції встановлено, що на фоні введення глутаргіну виявлено стабілізацію та відновлення балкової організації гепатоцитів.


За результатами завершених НДР було отримано 8 патентів:

1. Пат. № 77270 України, МПК (2013) G09В 23/28. Спосіб моделювання токсичного медикаментозного гепатиту у статевонезрілих щурів / Н. А. Рикало, О. Ю. Гумінська ; власник Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова. – № u2012 08154; заявл. 03.07.2012; опубл.11.02. 2013, Бюл. № 3.

2. Пат. № 81243 України, МПК (2012) А 61 К 31/00. Спосіб лікування патогенно індукованого апоптозу клітин печінки та нирок при медикаментозних ураженнях рифампіцином та ізоніазидом / Н. А. Рикало, О. В. Андрощук; власник Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова. – №u 201215033 опубл. 25 червня 2013 р. Бюл. № 12.

3. Пат. № 94073 України, МПК (2015) G09В 23/28. Спосіб моделювання патогенетичного лікування апоптозу гепатоцитів при хронічних хворобах печінки / Н.А. Рикало, Ю.М. Береговенко; власник Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова. – №u 2014 05605 опубл. 27.10.2014, Бюл. № 20.

4. Пат. № 94710 U Україна, МПК G 01 N 33/49. Спосіб діагностики розвитку фіброзу печінки за концентрацією TGF-1β / С. Г. Полінкевич, Н. А. Рикало. – № 201406709 ; заявл. 16.06.2014 ; опубл. 25.11.2014, Бюл. № 22.

5. Пат. № 94711 U Україна, МПК G 01 N 33/49. Спосіб діагностики хронічних уражень печінки за концентрацією IGF-1 / С. Г. Полінкевич, Н. А. Рикало. – № 201406711 ; заявл. 16.06.2014 ; опубл. 25.11.2014, Бюл. № 22.

6. Патент № 99811 України, МПК (2015) А61К 31/00. Спосіб лікування патогенно індукованого апоптозу гепатоцитів при алкогольних ушкодженнях печінки / Н.А. Рикало, Л.О. Яровенко; власник Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова. – №u 2014 14056 опубл. 26.06.2015, Бюл. № 12.

7. Патент № 100926 України, МПК (2015) G01N 33/48. Спосіб визначення відносної кількості тимоцитів у корі тимусу статевонезрілих щурів / Н.А. Рикало, Ю.Й. Гумінський, О.Ю. Гумінська; власник Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова. – №u 2015 02824 опубл. 10.08.2015, Бюл. № 15

8. Патент № 108687 України, МПК (2016) G01N 33/576. Спосіб моделювання гострого алкогольного гепатиту у щурів / Н.А. Рикало, І.В. Романенко; власник Вінницький Національний медичний університет імені М.І. Пирогова. - №u 2016 01093 опубл. 25.07.2016, Бюл. №14

 


Під керівництвом проф. Рикало Н.А. працюють над науковими дослідженнями ас. Олійник Юлія Михайлівна, тема «Механізми ушкодження та  регенерації тканини печінки і нирок щурів в умовах хронічного токсичного ураження тетрахлоретаном і етанолом, шляхи корекції», та ас. Романенко Ірина Володимирівна,  тема «Механізми ушкодження та регенерації тканин печінки, нирок, підшлункової залози та міокарду щурів при гострому алкогольному ураженні, шляхи медикаментозної корекції».