Студенту

Інтерну

І рік Календарний план лекцій І рік Календарний план практичні 1 група І рік Календарний план практичні 2 група І рік Календарний план практичні 2 група І рік Календарний план семінарські 1 група І рік Календарний план семінарські 2 група І рік Календарний план семінарські 2 група І рік Силабус І рік Список рекомендованої літератури І рік Тематичний план лекцій І рік Тематичний план практичні заняття І рік Тематичний план самостійні І рік Тематичний план семінарських занять ІІ рік Календарний план лекцій ІІ рік Календарний план практичних занять група 1 ІІ рік Календарний план практичних занять група 2 ІІ рік Календарний план семінарських занять група 1 ІІ рік Календарний план семінарських занять група 2 ІІ рік Мікроцикли ІІ рік Силабус ІІ рік Список рекомендованої літератури ІІ рік Тематичний план самостійних занять ІІ рік Тематичний план лекцій ІІ рік Тематичний план практичних занять ІІ рік Тематичний план семінарських занять ІІІ рік Календарний план лекцій ІІІ рік Календарний план практичних занять група 2 ІІІ рік Календарний план практичних занять група 3 ІІІ рік Календарний план семінарських занять група 1 ІІІ рік Календарний план семінарських занять група 2 ІІІ рік Календарний план семінарських занять група 3 ІІІ рік Мікроцикли ІІІ рік Перелік питань до іспиту ІІІ рік Перелік практичних навичок ІІІ рік Перелік ситуаційних задач до іспиту ІІІ рік Силабус ІІІ рік Список рекомендованої літератури ІІІ рік Тематичний план лекцій інтернів ІІІ рік Тематичний план практичних занять інтернів ІІІ рік Тематичний план семінарських занять інтернів База інтернатури І пологовий будинок База інтернатури Обл. лікарня Робоча програма 2023-2024

Master

Аспіранту

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ навчальної дисципліни з підготовки доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ навчальної дисципліни з підготовки доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ навчальної дисципліни з підготовки доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ навчальної дисципліни з підготовки доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти РОБОЧА ПРОГРАМА з навчальної дисципліни з підготовки доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни з підготовки доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти СИЛАБУС СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ для підготовки доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти Список рекомендованої літератури з дисципліни ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ для підготовки доктора філософії ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН МЕДИЧНОЇ ПРАКТИКИ для підготовки доктора філософії ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ для підготовки доктора філософії ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ для підготовки доктора філософії ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ для підготовки доктора філософії ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ для підготовки доктора філософії

Кваліфікаційні роботи

Clinical ordinator

Історія кафедри

Кафедра акушерства та гінекології була заснована у 1934 році при пологовому будинку №1. З 1938 року розпочала роботу у новому акушерсько-гінекологічному корпусі обласної лікарні. Першим завідувачем кафедри був проф. С. І. Топузе. Його докторська дисертація була присвячена діагностиці ранніх термінів вагітності та модифікації реакції Ашгейма-Цондека.

У різні роки до Великої Вітчизняної війни кафедрою завідували: кандидат медичних наук О. О. Коган (1938 рік), доцент Н. П. Верхацький (1938-1940 р.р.), проф. С. Б. Голубчик (з лютого 1940 року).

У перші  роки після війни завідувачами кафедрою були: доцент Верхацький Н. П., доц. Штеренберг Р. І., проф. Смірнов Г. Н. (1947-1950 р.р.).

Великих успіхів кафедра досягла під час завідування кафедрою проф. Р.А. Вартапетова (1951-1955 р.р.). Завдяки його праці кафедру було значно розширено, на більший рівень були виведені лікувальний процес і науково-дослідна робота. В той час були виконані і захищені чотири кандидатські дисертації (М. П. Рудюк, І. П. Гуменюк, Я. П. Сольський, П. Г. Жученко). Впродовж 1955-1956 р.р. обов’язки завідувача кафедрою виконував доцент С. К. Барутчев, а з 1956 по 1961 р.р. очолював кафедру проф. М. К. Венцковський. Під його керівництвом співробітниками кафедри опубліковано багато нових наукових робіт, видано два збірники наукових праць. Доцентом М. П. Рудюком у співавторстві видано у 1959 році посібник для лікарів і студентів «Акушерська госпітальна клініка», у 1964 році разом з професором М. К. Венцковським «Акушерство та гінекологія» – підручник для медичних відділень мед. училищ. У 1967 році разом з М. С. Філіппович і А. І. Михальчуком видано підручник «Акушерство» для медичних училищ.

У 1961 році кафедру знову очолив доцент С. К. Барутчев.

З 1964 року до 1990 року завідувачем кафедри був професор П. Г. Жученко, який до 2010 року працював професором кафедри акушерства  та гінекології  № 1. Слід підкреслити значний внесок у підготовку наукових кадрів та активацію наукових розробок нашої кафедри за період 1964-1990 р.р. члена-кореспондента АМН Росії та України академіка УАННП, доктора медичних наук професора Л. В. Тимошенка (Львів-Київ). Під його безпосереднім керівництвом стали кандидатами, а надалі і докторами наук, професорами І. А. Ситнік, Б. Ф. Мазорчук. Велику наукову допомогу кафедрі надавав професор М. С. Бакшеєв (Київ) – під його керівництвом виконана кандидатська дисертація доцента кафедри А. С. Іванової та докторська дисертація професора В. І Кузнєцової. У цей час підготувались і успішно захистились на ступінь кандидата медичних наук асистенти: О. С. Жукова, Г. А. Потолочна, Л. Ц. Крижанівська, А. І. Михальчук, П. П. Григоренко.

З 1990 року до 2012 року кафедрою завідував доктор медичних наук професор Б. Ф. Мазорчук, який передав завідування кафедрою своєму учневі доктору медичних наук професору Чайці Г. В.

Упродовж десятиріч колектив кафедри отримував велику допомогу при наукових розробках від академіка УАННП, доктора медичних наук професора Я. П. Сольського. Під його керівництвом була виконана кандидатська та докторська дисертація професора Жук С. І.

Працівниками кафедри отримано 45 авторських свідоцтв на винаходи та патенти: П. Г. Жученко, Б. Ф. Мазорчук, І. А. Ситник, С. І. Жук, Г. В. Чайка, В. Г. Каюк, В. О. Ложкарьова, Д. Г. Коньков, Н. Г. Масіброда, Н. А. Годлевська, О. О. Процепко, А. В. Старовєр, Л. В. Яремчук; опубліковано 28 монограграфії, із них 6 підручники та посібники; 21 методичних та інформаційних листів; біля 1000 наукових праць. Результати наукових досліджень доповідались на міжнародних конгресах, з’їздах та конференціях. У 1991 році професор Б.Ф. Мазорчук отримав на VI Європейському конгресі премію за наукові розробки впливу пестицидів на перебіг вагітності, стан плода та новонародженого.

Активно ведеться науково-дослідна робота співробітниками кафедри.

Так з 1990 по 2020 р.р. на кафедрі захищено 7 докторські (С. І. Жук, В. В. Камінський, О. О. Процепко, Г. В. Чайка, Д. Г. Коньков, О. А. Таран, А. Л. Костюк) та 30 кандидатських дисертацій. Під безпосереднім керівництвом професора Чайки Г. В. захищено три  кандидатські дисертації (Малініна О. Б., Кучеренко О. М., Костюк І. Ю.).

Зазначені дисертаційні дослідження є продовженням розробок актуальних питань щодо впливу різних екологічних факторів на перебіг вагітності, стан плода та новонародженого при різній акушерській патології. Над кандидатськими дисертаціями працює 4 пошукачів.


За цей період випущено підручник «Акушерство» для медичних коледжів (Жученко П.Г., Тарасюк В.І.), підручник для магістрів під редакцією академіка В.І. Грищенка, де співавторами є Б.Ф. Мазорчук та П.Г. Жученко. Окрім цього, вийшли з друку 8 монографій за співавторством Б.Ф. Мазорчука та 2 з П.Г. Жученком.  У 2005 році видано підручник для сімейних лікарів «Акушерство і гінекологія» під редакцією професорів Мазорчука Б.Ф. та Жученка П.Г.

Співробітники кафедри (Чайка Г. В., Коньков Д. Г., Процепко О. О., Таран О. А.) є співавторами навчальних посібників для практичних занять «Оперативное лечение урогенитального пролапса влагалищным доступом», 2010 р., «Багатоплідна вагітність» 2011 р, «Вагітність та пологи у жінок з рубцем на матці після кесарського розтину» 2011 р, «Дистоція плечиків плода» 2014 р, «Создание симуляционного центра: основные принципы и методическое руководство», 2015,. «Obstetrics and Gynecology. PreTest MRCOG» 2017 р, «Клінічна урогінекологія. Курс лекцій по урогінекології і нетриманню сечі у жінок», 2017 р., «Clinical Cases in Obstetrics and Gynecology» 2018 р., «Організація та проведення об'єктивного структурованого клінічного іспиту» 2020 р., «Нетримання сечі у жінок» 2020 р.


Сьогодні на кафедрі працюють: 5 докторів наук, з яких 5 професорів, 10 доцентів, 7 асистентів. За останні роки доцентами стали асистенти А. В. Старовєр, Л. В. Яремчук,  С. К. Літвінов, А. П. Дністрянська, Н. А. Годлевська, Н. Г. Масіброда, Н. Г. Буртяк, О. К. Тарасюк, О. Б. Малініна, В. В. Буран, звання професора отримали Д. Г. Коньков, А. Л. Костюк, О. А. Таран. Викладачі приділяють велику увагу лікувально-профілактичній роботі. Професори та доценти є консультантами у відділеннях на базах кафедри, відповідальні за санавіацію.

Б. Ф. Мазорчук, В. В. Гайструк, А. С. Іванова – відмінники охорони здоров’я, В. В. Гайструк – заслужений лікар України, Б. Ф. Мазорчук нагороджений грамотою Міністра охорони здоров’я України.

Г. В. Чайка занесений до видання «Золотий фонд нації. Науково-освітній потенціал України», нагороджений нагрудними знаками-орденами: «Гордість і слава України», «Медична слава», «Науковець року 2019», «Науковець року 2020». Отримав медаль за успіхи у науково-педагогічній діяльності. Має почесні грамоти: Ректора ВНМУ ім. М.І. Пирогова; Вінницької обласної ради; міського голови м. Вінниця; Національної академії вищої освіти України.

Д. Г. Коньков є членом: Міжнародного Союзу фундаментальної та клінічної фармакології (IUPHAR); Європейського Товариства симуляційні навчання в медицині (SESAM); Європейської Асоціації Медичної освіти (AMEE); Робочої групи Міністерства охорони здоров'я України щодо створення та адаптації клінічних настанов і протоколів; секретарем Української Асоціації Медичних Освітніх симуляційні Технологій; національним експертом Українсько-Швейцарської програми «Здоров'я матері та дитини»; експертом з проведення акредаційної експертизи при Національній агенції забезпечення якості вищої освіти. Також він є спікером на міжнародних конференціях в Швейцарії, Італії, Казахстані, Румунії, Азербайджані, Молдові. Проходив стажування в Швейцарії, Австрії, Португалії, Німеччини та Великобританії.

Нагороджений Почесною грамотою ректората ВНМУ ім. М.І. Пирогова. Має подяку від керівництва Швейцарського інституту тропічної медицини та МОЗ України за вагомий особистий внесок в успішне впровадження Програми «Здоров’я матері та дитини»; подяку Асоціації акушерів-гінекологів України. Має подячні листи від Правления Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины и Управления здравоохранением Наманганской области Республики Узбекистан.

О. О. Процепко підготував й провів разом зі співробітниками кафедр №1 та №2 у 2005 та у 2010 роках міжнародні науково-практичні конференції  «Вагінальна хірургія - сьогодні і завтра», науково-практичний круглий стіл, присвячений сучасним інноваціям в ендоскопічній хірургії та гінекології (2011р., Вінниця), є засновником та доповідачем науково-практичних семінарів по вагінальній хірургії з 2005 року по теперішній час, в якому прийняли участь біля 200 акушерів-гінекологів та урологів з України. Підготував та провів разом зі співробітниками кафедр №1 та №2 у 2018 році науково – практичну конференцію «Український саміт. Гістеректомія». У 2019 році розпочав проведення семінарів «Основи гістероскопії» з опануванням лікарями ендоскопічних методик в гінекології.

Нагороджений медаллю «10 років ЗСУ». Неодноразово отримував відзнаки керівництва університету.

Професори Чайка Г. В., Коньков Д. Г. та Процепко О. О. є членами Спеціалізованої Вченої ради Д 05.600.01 при Вінницькому національному медичному університеті імені М.І. Пирогова Міністерства Охорони здоров'я України, спеціальність 14.01.01, акушерство та гінекологія.

На кафедрі акушерства та гінекології № 1 навчальний процес та наукові дослідження проводяться на 5 клінічних базах: пологовий будинок №1, обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова, центральна районна лікарня, МЦ «Універсальна подільська клініка», обласний онкологічний диспансер.

Штат кафедри

Чайка Григорій Васильович


завідувач кафедри, д.мед.н, професор

Навчався у Вінницькому медичному інституті, який закінчив в 1990 році з відзнакою і отримав диплом лікаря-лікувальника.
З 1990 по 1992 рік проходив навчання в клінічній ординатурі на кафедрі акушерства та гінекології №1 Вінницького медичного інституту. З 1992 року зарахований на посаду асистента кафедри акушерства та гінекології №1. В 1996 році захистив дисертацію на ступінь кандидата медичних наук під назвою: «Невиношування вагітності у жінок, які проживають в регіонах тривалого впливу нітратів», з 1998 року був завідуючим навчальною частиною кафедри. Через п'ять років (2001 р.) був обраний доцентом цієї ж кафедри. В 2012 році захистив дисертацію на ступінь доктора медичних наук за фахом «акушерство та гінекологія» та «нормальна анатомія» під назвою: «Конституціональні закономірності становлення жіночої статевої системи у практично здорових осіб підліткового та юнацького віку». З червня 2012 року обраний на посаду завідувача кафедри акушерства та гінекології №1 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. З 2014 року - професор.
Результати наукової праці викладені у 179 друкованих наукових роботах, з яких 4 підручники в співавторстві, 6 посібників, вісім патентів, 5 раціоналізаторських пропозицій.
Академік академії наук вищої освіти України, керівник південносхідного регіону відділення медицини АН ВО України.

Процепко Олександр Олексійович


професор, д.мед.н.

В 1993 році закінчив Вінницький медичний інститут з відзнакою. З 1993 по 1996 р.р. проходив навчання в магістратурі на каф. акушерства та гінекології №2 ВНМУ, з 1996 по 1999 р. - навчання в аспірантурі на каф. акушерства та гінекології №1 ВНМУ. З 1999 року зарахований на посаду асистента кафедри.У 1999 році захистив кандидатську дисертацію. З 1999 р. - начальник відділення гінекології Військово-Медичного центру Повітряних сил ЗС України.
З 2006 року – доцент кафедри акушерства та гінекології № 1.
У 2002 р. затвердив тему докторської дисертації та у 2007 р. захистив її.
Має близько 40-ка друкованих робіт в фахових журналах, 3 монографії, два винаходи (два подано до розгляду у 2005 році). Приймав участь з доповідями у багатьох наукових конференціях, з’їздах та семінарах.
Розроблені новітні методи оперативного лікування генітального пролапсу впроваджує в гінекологічних стаціонарах Вінницької області та за її межами.
Професор кафедри з 2010 року.

Коньков Дмитро Генадійович


професор, д.мед.н.

Коньков Дмитро Геннадійович – доктор медичних наук, професор
кафедри акушерства і гінекології №1 Вінницького національного
медичного університету ім. Н.І. Пирогова.
Член Асоціації акушерів гінекологів України.
Член Асоціації фармакологів України.
Член Міжнародного Союзу фундаментальної та клінічної фармакології
(IUPHAR).
Член Європейського Товариства симуляційні навчання в медицині
(SESAM).
Член Європейської Асоціації Медичної освіти (AMEE).
Член Робочої групи Міністерства охорони здоров'я України щодо
створення та адаптації клінічних настанов і протоколів.
Член Спеціалізованої вченої ради Д 05.600.01 при Вінницькому
національному медичному університеті імені М.І. Пирогова
Міністерства Охорони здоров'я України, спеціальність 14.01.01,
акушерство та гінекологія.
Секретар Української Асоціації Медичних Освітніх симуляційні
Технологій.
Національний експерт Українсько-Швейцарської програми «Здоров'я
матері та дитини».
Експерт з проведення акредаційної експертизи при Національній агенції
забезпечення якості вищої освіти
Проходив стажування в Швейцарії, Австрії, Португалії, Німеччини та
Великобританії.
Спікер на міжнародних конференціях в Швейцарії, Італії, Казахстані,
Румунії, Азербайджані, Молдові.
Автор і співавтор 248 наукових друкованих праць, в тому числі
чотирьох монографій, трьох клінічних протоколів, 17 патентів, 8
інформаційних листів, 7 навчально-методичних посібників для лікарів-

інтернів та лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної
освіти, 4 підручників.
Є співавтором навчальних посібників для практичних занять «Багатоплідна
вагітність» 2011р, «Вагітність та пологи у жінок з рубцем на матці після
кесарського розтину» 2011р, «Дистоція плечиків плода» 2014 р, Создание
симуляционного центра: основные принципы и методическое руководство, 2015,.
«Obstetrics and Gynecology. PreTest MRCOG» 2017 р, «Clinical Cases in Obstetrics and
Gynecology» 2018 р., « Організація та проведення об'єктивного структурованого клінічного іспиту »
2020 р., та «Нетримання сечі у жінок» 2020 р.
Нагороджений Почесною грамотою ректората ВНМУ ім. М.І. Пирогова,
Подяка від керівництва Швейцарського інституту тропічної медицини та
МОЗ України за вагомий особистий внесок в успішне впровадження
Програми «Здоров’я матері та дитини», Подяка Асоціації акушерів -
гінекологів України, Благодарственные письма от Правления
Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины и Управления
здравоохранением Наманганской области Республики Узбекистан.
2. Дата народження 14.06.1969
3. Освіта Вінницький державний медичний університет імені М.І. Пирогова,
медичний факультет, 1995 р., спеціальність – «лікувальна справа» (з
відзнакою).
4. Кандидат наук к.мед.н., 14.03.05-фармакологія, 15.12.2005, Одеський
державний медичний університет МОЗ України, ДК № 031695. _
Доктор наук д.мед.н., 14.01.01-акушерство і гінекологія, 29.09.2015,
Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова МОЗ
України, ДД №004766.
5. Вчене звання доцента кафедри з 2015р, Професор кафедри з
2018 року.
6. Стаж науково-педагогічної роботи
З 2007 р. – на кафедрі акушерства та гінекології № 1 ВНМУ імені М.І.
Пирогова.

7. Основні етапи науково-педагогічної діяльності у ВНЗ із зазначенням
посади та місця роботи, в тому числі - навчання в магістратурі,
аспірантурі, докторантурі.
1995-1998 – магістратура при кафедрі акушерства і гінекології №1;
01.10.2007 – 01.02.2014 – асистент кафедри акушерства і гінекології
№1; 01.02.2014 – 04. 2018 – доцент кафедри акушерства і гінекології
№1.
04.2018 - по теререшній час професор кафедри акушерства і
гінекології №1

Таран Оксана Анатоліївна


професор, д.мед.н.

Закінчила ВНМУ ім. М.І Пирогова у 2002 р. З 2002 по 2004 рр. навчалася в магістратурі, а з 2004 по 2007 рр. – в аспірантурі на кафедрі акушерства та гінекології №1 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. В березні 2008 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Сучасні аспекти діагностики та профілактики післяопераційного спайкового процесу у жінок репродуктивного віку» за спеціальністю "акушерство і гінекологія". З вересня 2007 року працювала асистентом кафедри акушерства та гінекології №1. З 2012 р. займає посаду доцента кафедри акушерства та гінекології №1. З 2008 року працювала над докторською дисертаційною роботою та у 2017 році успішно захистила її, за темою: «Цервікальна неоплазія: прогностично-діагностичні критерії моніторингу та лікування». Видано 5 підручників, 2 з них англійською мовою, 1 електронний посібник, 4 методичних рекомендації, 3 інформаційних листи та 4 патенти на корисну модель. Також опубліковано 89 наукових праць у фахових виданнях. Лікар акушер-гінеколог вищої категорії. Замісник голови Вінницького осередку громадської організації "Українська асоціація кольпоскопії та цервікальної патології"; член Громадської організації "Асоціація акушерів і гінекологів України", член Польсько-Українського медичного товариства.
На теперішній час продовжує займатись науковими дослідженнями в рамках планової НДР кафедри акушерства та гінекології №1. Приймає участь у науково-практичних конференціях, українських та міжнародних з'їздах і конгресах. Неодноразово проходила стажування у європейських клініках, з метою вдосконалення практичних вмінь та перейняття досвіду організації системи охорони здоров’я і навчання студентів у європейських країнах.

Яремчук Лілія Вікторівна


зав. учб. частиною кафедри,доцент, к.мед.н.

У 2002 році закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М.І Пирогова. З 2002 по 2004 рр. навчалась в магістратурі, а з 2004 по 2007 рр. – в аспірантурі на кафедрі акушерства та гінекології №1 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. У січні 2008 року захистила кандидатську дисертацію на тему "Прогнозування травматизму та профілактика гнійно-запальних ускладнень пологових травм промежини у вагітних з порушенням мікробіоценозу статевих шляхів" за спеціальністю "акушерство і гінекологія".
З 2004 року працювала лікарем акушер-гінекологом жіночої консультації пологового будинку №1 м.Вінниці. Лікар вищої категорії.
З вересня 2008 року працювала асистентом кафедри акушерства та гінекології №1. З 2013 року- доцент кафедри. Загальна кількість опублікованих наукових праць - 42, патентів на винахід - 4. На теперішній час продовжує займатись науковими дослідженнями в рамках планової НДР кафедри акушерства та гінекології №1. Відповідальна за навчальну роботу кафедри.

Літвінов Сергій Костянтинович


доцент, к.мед.н.

З 1981 по 1987 р.р. – навчання у Вінницькому медичному інституті на лікувальному факультеті.
В 1987 по 1991 р.р. – лікар-ординатор акушер-гінеколог пологового будинку № 2. Клінічна ординатура з 1991 по 1993 р.р. на кафедрі акушерства та гінекології № 1.
З 1994 року працював асистентом кафедри акушерства та гінекології № 1 ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
В 2000 році захистив кандидатську дисертацію за темою: «Профілактика гнійно-септичних післяпологових захворювань у жінок з невиношуванням».
На даний момент працює над темою: «Вплив TORCH-інфекцій на перебіг вагітності».
Автор біля 45 друкованих робіт та 8 методичних рекомендацій.

Старовєр Анжеліка Вікторівна


доцент, к.мед.н.

Старовєр Анжеліка Вікторівна
доцент, к.мед.н.
У 1989 р. поступила та у 1995 р. закінчила з відзнакою Вінницький державний медичний
університет ім. М.І. Пирогова. У 1995-1997 р.р. проходила інтернатуру за фахом акушерство та
гінекологія на базі пологового будинку № 1 м.Вінниці та кафедри акушерства та гінекології № 1
Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.
З 1997 року працювала на посаді старшого лаборанта кафедри акушерства та гінекології № 1
Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. У 2001 році захистила
дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за темою: «Прогнозування,
удосконалення лікування та профілактики невиношування вагітності в першому триместрі». З 2003
року працювала на кафедрі акушерства та гінекології № 1 на посаді асистента. Доцент кафедри з
2013 року.
Має 2 патента на винахід, 1 рац.пропозицію, 1 методичні рекомендації, 2 інформаційних листи.
Опубліковано 70 наукових статтей та тез доповідей, є співавтором 2 підрозділів у підручнику
«Акушерство та гінекологія» для сімейних лікарів.
Продовжує працювати над проблемою невиношування вагітності, неплідного шлюбу. Лікар вищої
категорії

Буртяк Наталія Григорівна


доцент, к.мед.н.

З 1980 по 1986 рр. навчалась у Вінницькому медичному інституті ім. М.І. Пирогова за спеціальністю «лікувальна справа», який закінчила з червоним дипломом. Була членом профспілки студентів інституту. У 1986 – 1988 рр. навчалась у клінічній ординатурі на базі кафедри акушерства і гінекології №1 ВДМУ. З 1988 року працювала асистентом кафедри акушерства і гінекології № 1 ВДМУ. У 1992 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за темою: ”Прогнозування, діагностика та лікування гіпоксії плода та асфіксії новонародженого”. Опубліковано 40 наукових робіт, має 2 інформаційних листа, 3 рац. пропозиції. Продовжує працювати над темами невиношування вагітності, безплідний шлюб, ранній гестоз. Доцент кафедри з 2012 року. Приймає активну участь у науково-практичних та науково-методичних конференціях. Лікар вищої категорії.

Годлевська Наталія Аркадіївна


доцент, к.мед.н.

У 1994 році закінчила Вінницький медичний інститут ім. М.І. Пирогова. З 1994 по 1997 рік проходила інтернатуру на базі міського клінічного пологового будинку №1 м. Вінниці. З 1997 по 1999 проходила клінічну ординатуру на базі кафедри акушерства та гінекології №1 ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
У 1999 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Прогнозування та профілактика ожиріння у вагітних та його ускладнень”.
З 2000 року працювала асистентом кафедри акушерства та гінекології № 1. Є відповідальною за наукову роботу кафедри з 2005 року.
У вересні 2012 року присвоєно звання доцента, на посаді працює по теперішній час на кафедрі акушерства та гінекології №1. Є членом ДЕК на 6 курсі. Є тренером міжнародної програми ALARM по зниженню материнської та неонатальної захворюваності. Приймає активну участь у міжнародних, регіональних науково-практичних конференціях як спікер та учасник. Має вищу лікарську кваліфікаційну категорію. Має 36 наукових праць у провідних виданнях та журналах. На теперішній час продовжує працювати в наукових дослідженнях в рамках планової НДР кафедри акушерства та гінекології № 1. Педагогічний стаж 18 років. Лікувальний стаж – 24 роки.

Дністрянська Антоніна Петрівна


доцент, к.мед.н.

У 1984 р. закінчила Вінницький медичний інститут ім. М.І. Пирогова з відзнакою. В 1985 році закінчила інтернатуру за спеціальністю акушерство–гінекологія в Київському медичному інституті ім. О.О. Богомольця на базі Білоцерківського міського пологового будинку. З 1985 по 1988 рік працювала лікарем гінекологом у Ходорівській районній лікарні Львівської області. З 1988 по 1990 рік лікар акушер-гінеколог в пологовому будинку №2 м. Вінниці. З 1990 по 1992 рр. навчалась у клінічній ординатурі за спеціальністю акушерство та гінекологія на базі кафедри акушерства і гінекології № 1 Вінницького медичного університету ім. М.І. Пирогова. З 1992 по 1995 рр. навчалась у очній аспірантурі на кафедрі акушерства і гінекології № 1. З грудня 1995 р. працювала асистентом кафедри акушерства і гінекології № 1 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. У 1996 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за темою: “Особливості перебігу пізніх гестозів у вагітних, що проживають в екологічно несприятливих умовах”. У 2003 році протягом місяця стажувалася у Варшавській Медичній Академії. Має 2 рац. пропозиції. Опубліковано 74 наукових статей. Працює над проблемами патологічного клімакса. Відповідальна за роботу СНТ на кафедрі. З 2012 року працює на посаді доцента кафедри. Має вищу лікарську кваліфікаційну категорію.

Масіброда Наталія Григорівна


доцент, к.мед.н.

З 1980 року по 1985 рік навчалась у Вінницькому медичному інституті ім. М.І. Пирогова, який закінчила з відзнакою. В кінці 1994 року вступила до аспірантури на кафедру акушерства і гінекології № 1, по закінченні якої захистила кандидатську дисертацію “Прогнозування ступеню ризику міоми матки у робітниць радіоелектронного виробництва”.
Автор 26 наукових публікацій, одного винаходу та співавтор монографії “Миома матки. Психосоматические аспекты” (співавтори Г. Й.Брехман, Б.Ф. Мазорчук) та підручника для сімейних лікарів, який був надрукований в 2005 році.
Доцент кафедри акушерства та гінекології № 1 з 2013 року. На даний час працює над проблемами підліткової гінекології, планування вагітності та профілактики основних її ускладнень. Є профоргом кафедри, працює зі студентами в СНТ. Має вищу лікарську категорію.

Тарасюк Олена Костянтинівна


доцент, к.мед.н.

У 1999 році закінчила Вінницький державний медичний університет ім. М.І. Пирогова з відзнакою. 1999 - 2001 рр. – інтернатура з акушерства та гінекології на базі кафедри акушерства та гінекології № 1.
З 2003 по 2007 роки навчалась у заочній аспірантурі на базі кафедри акушерства та гінекології № 1.
В березні 2008 року захистила кандидатську дисертацію на тему: "Психосоматичні порушення у вагітних з загрозою переривання вагітності, які страждали безпліддям"
З 2001 року працювала викладачем з акушерства та гінекології, репродуктивного здоров`я у Вінницькому медичному коледжі ім. акад. Д.К. Заболотного.
З 2010 року асистент кафедри акушерства та гінекології №1. На посаді доцента кафедри з 2018 року.
Педагогічний стаж 17 років. Лікувальний стаж - 19 років.
Друкованих робіт - 37, має 1 методичні рекомендації та є співавтором навчальної програми з «Акушерства». Активний учасник міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій. Володіє методикою викладання українською, російською та англійською мовами. Має першу лікарську категорію.

Байда Людмила Степанівна


асистент

У 1977 р. закінчила Вінницький медичний інститут з червоним дипломом за фахом – лікувальна справа.
З 1977 по 1979 рр. проходила клінічну ординатуру з акушерства та гінекології на базі кафедри акушерства та гінекології №1.
З 1979р.- асистент кафедри акушерства та гінекології №1.
Друкованих робіт – 42. Рац.пропозицій – 8. Методичні рекомендації - 3, інформаційних листів – 3.
Працює над проблемою: Профілактика запальних ускладнень після операції кесарського розтину. Лікар вищої категорії.

Лобастова Тетяна Валеріївна


асистент, к.мед.н.

У 2002 році закінчила Вінницький державний медичний університет ім. М.І. Пирогова. З 2002 по 2004 роки проходила інтернатуру по фаху акушерство і гінекологія на базі ВМКПБ №1. З 2004 року працює лікарем акушером-гінекологом у ВМКПБ №1 по сьогоднішній день. Лікар першої категорії. У червні 2013 року захистила кандидатську дисертацію на тему: «Особливості перебігу вагітності та пологів у жінок з прееклампсією на фоні гіпергомоцистеїнемії» за спеціальністю акушерство і гінекологія.
З грудня 2013 року асистент кафедри акушерства і гінекологіі №1. Друкованих робіт - 24 .

Засаднюк Ольга Пилипівна


асистент, к.мед.н.

У 2000 році закінчила Вінницький державний медичний університет ім. М.І. Пирогова. З 2000 по 2002 роки проходила інтернатуру по фаху акушерство та гінекологія на базі ВОКЛ ім. М.І.Пирогова та ВМКПБ №1. З 2002 року працює лікарем акушером-гінекологом у ВПВ ВОПЦ ВОКЛ ім. М.І. Пирогова по сьогоднішній день. З 2000 по 2007 роки - навчання в заочній аспірантурі при кафедрі акушерства та гінекології ФПО. У 2015 році захистила кандидатську дисертацію на тему: ”Розродження жінок з рубцем на матці, профілактика ускладнень” за спеціальністю акушерство та гінекологія. Має один патент на винахід.
З вересня 2016 року асистент кафедри акушерства та гінекології №1.
Має 12 наукових друкованих робіт. Лікар вищої категорії.

Костюк Ірина Юріївна


асистент

Костюк Ірина Юріївна

Асистент, к. мед. н.
У 2006 році закінчила гуманітарну гімназію №1 ім. М. І. Пирогова
Вінницької міської ради з відзнакою. У 2012 році закінчила
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова. З
2012 по 2015 проходила інтернатуру на базі міської лікарні «Центр
Матері та Дитини» на кафедрі акушерства та гінекології № 2. По
закінченню інтернатури працювала лікарем акушер-гінекологом в
КУ «Барська центральна районна лікарня».
У 2015 році закінчила магістратуру з відзнакою зі спеціальності
акушерство та гінекологія на базі кафедри акушерства та гінекології
№ 2. З 2015 року – аспірант кафедри акушерства і гінекології №1.
У 2019 році захистила кандидатську дисертацію на тему
«Прогнозування та діагностика синдрому гіперактивного сечового
міхура у вагітних жінок різних соматотипів» під керівництвом
професора Чайки Г.В.
З 01.09.2018 року по теперішній час працює асистентом кафедри
акушерства і гінекології №1. Вільно володіє методиками викладання
українською, російською та англійською мовами для вітчизняних та
іноземних студентів 4 та 5 курсів на базі кафедри та
університетського симуляційного центру.
На теперішній час продовжує займатись науковими дослідженнями
в рамках НДР кафедри акушерства та гінекології №1.

Кучеренко Оксана Миколаївна


асистент, к. мед.н.

Кучеренко Оксана Миколаївна
асистент, к. мед.н.
У період з 2004р. по 2010р. навчалася у Вінницькому національному
медичному університеті ім. М.І.Пирогова, який закінчила з відзнакою. З 2010
по 2013 рр. проходила інтернатуру та магістратуру за фахом акушерство та
гінекологія на базі пологового будинку №2 м.Вінниці та кафедри акушерства
та гінекології №2 Вінницького національного медичного університету ім.
М.І. Пирогова. У 2013 році з відзнакою закінчила магістратуру. З 2013 по
2016 рр. навчалася в аспірантурі та працювала на посаді старшого лаборанта
кафедри акушерства та гінекології №1 Вінницького національного медичного
університету ім. М.І. Пирогова. У 2017 році захистила дисертацію на
здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за темою:
«Прогнозування аномальних маткових кровотеч у дівчат юнацького віку
різних соматотипів».
З 2017 року по теперішній час працює асистентом кафедри акушерства і
гінекології №1. Вільно володіє методикою викладання українською,
російською та англійською мовами для вітчизняних та іноземних студентів 5
курсу на базі кафедри. Має 1 патент на винахід, опублікувала 18 наукових
статей, в тому числі в іноземних виданнях, має 1 монографію. Продовжує
працювати над проблемою аномальних маткових кровотеч. Активний
учасник міжнародних, всеукраїнських науково-практичних
конференцій. Лікар другої категорії.

Маркевич Богдана Олександрівна


асистент

Закінчила Вінницький національний медичний університет у 2012 році. У період 2012-2015 рр. проходила інтернатуру за фахом акушерство та гінекологія на базі пологового будинку № 1 м. Вінниці та кафедри акушерства та гінекології № 1 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. З 2016 року навчається в аспірантурі та працює над темою дисертаційної роботи: “Прогнозування, діагностика та профілактика первинної дисменореї у пацієнток пубертатного віку різних соматотипів”. З 2015 року працює на кафедрі акушерства та гінекології № 1 на посаді асистента. З 2016 року працює лікарем акушер-гінекологом у гінекологічному відділенні ВЦРКЛ.

Буран Валентина Василівна


доцент, к.мед.н.

Народилася 11 вересня 1966 року в Вінницькій області, Літинському районі, с. Іскреня.
В 1983 році з відзнакою закінчила Дашківську середню школу.
В 1989 році закінчила Вінницький медичний інститут ім. М.І. Пирогова. З 1990 року по 1991 рік навчалась в інтернатурі за фахом акушерства та гінекології на базі Вінницької міської клінічної лікарні №3.
З 1991 року працює у Вінницькому міському клінічному пологовому будинку №1 на посаді лікаря акушер-гінеколога, з 1995 року - на посаді завідудувача жіночою консультацією, з 2007 року - на посаді заступника головного лікаря з поліклінічного розділу роботи.
У 2001 році присвоєно науковий ступінь кандидата медичних наук. Тема дисертації:"Лікування безпліддя трубного походження після лапароскопічних операцій на амбулаторному етапі". Є членом асоціації акушер-гінекологів Вінницької області. Асистент кафедри

Новини

Графік практики 2023-24 н.р.
11.06.2024

 

Графік проходження виробничої практики на кафедрі акушерства та гінекології №1 2024 р

Дата Курс Група Викладач База

10-15. 06.2024 4 81, 82 Маркевич Богдана Олександрівна (0687081711) КНП «Вінницький обласний клінічний медичний реабілітаційний центр ветеранів війни та радіаційного захисту населення»

5 3, 4, Дан Наталя Вячеславівна (0679741630) Симуляційний центр ВНМУ

17-22. 06.2024 4 6, 7, 8, 9, 10 Байда Людмила Степанівна (0963727303) КНП «Пологовий будинок №1»

5 5, 6 Дан Наталя Вячеславівна (0679741630) Симуляційний центр ВНМУ

24-29. 06.2024 4 1, 2, 3 Байда Людмила Степанівна (0963727303) КНП «Пологовий будинок №1» 4 4, 5 Маркевич Богдана Олександрівна (0687081711) КНП «Вінницький обласний клінічний медичний реабілітаційний центр ветеранів війни та радіаційного захисту населення» 5 1, 2 Дан Наталя Вячеславівна (0679741630) Симуляційний центр ВНМУ

01-06. 07.2024 5 8, 9 Байда Людмила Степанівна (0963727303) КНП «Пологовий будинок №1» 5 7, 10, 12 Маркевич Богдана Олександрівна (0687081711) КНП «Вінницький обласний клінічний медичний реабілітаційний центр ветеранів війни та радіаційного захисту населення» 5 11 Дан Наталя Вячеславівна (0679741630) Симуляційний центр ВНМУ Завідувач кафедри акушерства і гінекології №1 проф. ЗВО Григорій ЧАЙК

Як і де буде проходити іспит?
14.05.2024

Іспит буде проходити на базі кафедри в офлайн режимі в актовій залі пологового будинку 1  на 2 поверсі. Брати з собою воду,роучку, гарний настрій. Мобільні телефони на час іспиту будуть вилучатись. 
У разі виявлення користування під час іспиту мобільним телефоном, ви будете занесені до чорного списку  автоматично будете рахуватись як той, що не склав і підете на перескладання.

Графік викладачів на Іспит 5 к з акушерства і гінекології
14.05.2024

Графік викладачів на Іспит 5 к з акушерства і гінекології

Дата

Група

Час

Екзаменатори

Асистенти

20.05

1а, 1б, 2а, 81а, 81б 

10.00

Чайка Г.В., Яремчук Л.В., Таран О.А., Старовер А.В., Дністрянська А.П., Кучеренко О.М.,

Байда  Л.С.

2б, 3а, 3б, 82а, 82б

12.00

Масіброда Н.Г., Буртяк Н.Г., Тарасюк О.К., Лобастова Т.В., Засаднюк О.П.

21.05

4а ,4б, 5а,

83а, 83б

10.00

Буртяк Н.Г., Буран В.В., Годлевська Н.А., Процепко О.О., Кучеренко О.М.

Паненко М.В

5б, 6а, 6б,

84а, 84б

12.00

Чайка Г.В., Літвінов С.К., Старовер А. В., Засаднюк О.П., Тарасюк О.К., Процепко О.О.

22.05

7а, 7б, 8а,

10.00

Чайка Г.В., Літвінов С.К., Старовер А.В., Лобастова Т.В.

Маркевич Б.О.

8б, 9а, 9б,

 

12.00

Буртяк Н.Г., Яремчук Л.В., Годлевська Н.А.,

Дністрянська А.П.

23.05

10а,10б,11а,

10.00

Яремчук Л.В., Таран О.А., Годлевська Н.А., Дністрянська А.П.

Дан Н.В.

11б,12а,12б,

 

12.00

Літвінов С.К., Буран В.В., Масіброда Н.Г ,Тарасюк О.К.

24.05

31а (онлайн)

10.00

Яремчук Л.В.

-

1б (Гібаєв Елізабель - онлайн

10.00

Буртяк Н.Г

-

7б Березовська Людмила- онлайн

10.00

Годлевська Н.А.

-

3б Томусяк Ева -онлайн

10.00

Старовер А.В.

-

4аТокар Анна - онлайн

10.00

Масіброда Н.Г

-

 

Завідувач кафедри

акушерства і гінекології №1

проф. ЗВО Григорій ЧАЙКА

 

 

Графік передекзаменаційних консультацій на 5 курсі з дисципліни акушерство і гінекологія (консультації будуть проходити в ОНЛАЙН форматі на платформі ТІМС )
01.05.2024

Дата, час

Група

Викладач

06.05.2024, 10.00

10а

10 б

Годлевська Н.А.

Буртяк Н.Г.

06.05.2024, 12.00

11а

11б

Буртяк Н.Г.

Годлевська Н.А.

07.05.2024, 10.00

Годлевська Н.А.

Яремчук Л.В.

07.05.2024, 12.00

81а

81б

Дан Н.В.

Лобастова Т.В.

08.05.2024, 10.00

Яремчук Л.В.

Буртяк Н.Г.

08.05.2024, 12.00

82а

82б

Дан Н.В.

Лобастова Т.В.

09.05.2024, 10.00

12а

12б

Годлевська Н.А.

Буртяк Н.Г.

10.05.2024, 10.00

Годлевська Н.А.

Яремчук Л.В.

13.05.2024, 10.00

Годлевська Н.А.

Буртяк Н.Г.

13.05.2024, 12.00

84а

84б

Дан Н.В.

Лобастова Т.В.

14.05.2024, 10.00

Буртяк Н.Г.

Яремчук Л.В.

14.05.2024, 12.00

Годлевська Н.А.

Дан Н.В.

15.05.2024, 10.00

Буртяк Н.Г.

Яремчук Л.В.

15.05.2024, 12.00

83а

83б

Дан Н.В.

Лобастова Т.В.

16.05.2024, 10.00

Буртяк Н.Г.

Годлевська Н.А.

16.05.2024, 10.00

31а

Яремчук Л.В.

17.05.2024, 10.00

Годлевська Н.А.

Буртяк Н.Г.

01-05 квітня 2024 року відкрита лекція доцента кафедри акушерства та гінекології №1 ВНМУ імені М.І. Пирогова Засаднюк Ольги Пилипівни
05.04.2024

01-05 квітня 2024 року  

доступна для перегляду відкрита лекція доцента кафедри акушерства та гінекології №1 ВНМУ імені М.І. Пирогова

Засаднюк Ольги Пилипівни  

на тему «Гострий живіт» в гінекології»

Запрошуються всі бажаючі.

Лекція розміщена на гугл-диску кафедри за посиланням:

 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/153tYcdNvkwS5rYq8Q_gHBRQGr2HBqA4j

 

та на платформі Microsoft Teams за посиланням:


Лекція-Гострий Живіт | General | Microsoft Teams

 

 

 

Обговорення лекції відбудеться 09 квітня о 15:00 на платформі Microsoft Teams,

Лекція-Гострий Живіт | General | Microsoft Teams

 

Запрошуємо усіх бажаючих

 

Олімпіада !!!
04.03.2024

Олімпіада з акушерства і гінекології відбудеться 12 березня 0 15.00 на базі симуляційного центру.

Графік симуляційного центру на 5к тема «Кровотечі в акушерстві»
09.02.2024

Графік симуляційного центру на 5к

тема «Кровотечі в акушерстві»

 

Дата

Пара

Група

Викладач

26.02

1,2

10а

10б

Годлевська Н.А.

Буртяк Н.Г.

27.02

3,4

81а

81б

Дан Н.В Лобастова Т.В..

28.02

3,4

82а

82б

Дан Н.В. Лобастова Т.В.

 

 

 

 

4.03

3,4

84а

84б

Дан Н.В. Лобастова Т.В.

5.03

3,4

Годлевська Н.А.

Дан Н.В

6.03

3,4

83а

83б

Дан Н.В. Лобастова Т.В.

 

 

 

 

11.03

3,4

11а

11б

Буртяк Н.Г.

Годлевська Н.А.

12.03

1,2

Годлевська Н.А.

Яремчук Л.В.

13.03

1,2

Яремчук Л.В.

Буртяк Н.Г.

14.03

1,2

12а

12б

Годлевська Н.А.

Буртяк Н.Г.

15.03

1,2

Годлевська Н.А.

Яремчук Л.В.

 

 

 

 

18.03

1,2

Годлевська Н.А.

Буртяк Н.Г.

19.03

1,2

Буртяк Н.Г.

Яремчук Л.В.

20.03

1,2

Буртяк Н.Г.

Яремчук Л.В.

21.03

1,2

Буртяк Н.Г.

Годлевська Н.А.

22.03

1,2

Годлевська Н.А.

Буртяк Н.Г.

 

Завідувач кафедри

акушерства та гінекології №1

 

проф. ЗВО Григорій ЧАЙКА

 

 

План роботи студентського наукового гуртка кафедри акушерства і гінекології №1 на 20230 -2024 рік
08.11.2023

№п/п

Назва заходу

Термін прове дення      

 

 

Відповідальний за проведення  

Звіт про виконання

 

1

Засідання гуртка

1.Організаційне засідання. Обговорення планів роботи гуртка.

2Інфекції, що передаються статевим шляхом. трубного.

Відпрацювання методики дзеркального обстеження.

3.Шви в акушерстві та гінекології Практичні аспекти.

4.Cardiovascular diseases and pregnancy

 

5.Невідкладні стани в акушерстві та гінекології

6.Велення пологів в симуляційному центрі.

7. Пухлини матки і додатків.

8.Прогресуюча позаматкова вагітність. Методи лікування.

 

 

9. Апоплексія яєчників. Діагностика, лікування

 10.Гістероскопічні методи діагностики та лікування в сучасній гінекології.

11.Вагітність та екстрагенітальна патологія .Сумісне засідання із кафедрою внутрішньої медицини №1.

12.Нейроендокринні синдроми

13.Запальні захворювання жіночих статевих органів у дівчат та підлітків

 

 

 

14.Лапароскопічне ліквання кіст

15. Беспліддя: шляхи вирішення проблеми

16 Підсумкове засідання

 

 

 

 

 

 

13.09.2023

 

 

 

27.09.2023

 

 

 

 

 

 

04.10.23

 

 

 

 

16.10.2023

 

 

 

 

 

25.10.2023

 

 

 

 

08.11.2023

 

 

 

22.11.2023

 

 

 

 

05.12.2023

 

 

 

 

20.12.2023

 

 

 

 

 

31.01.2024

 

 

 

 

14.02.2024

 

 

 

 

 

 28.02.2024

 

 

 

 

 

 

 

13.03.24

 

27.03.24

 

 

 

 

 

 

 

 

11.04.24

 

 

25.04.24

 

 

 

15.05.24

Антоніна Дністрянська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проф. Чайка Г.В.

 

 

 

Англомовні викладачі

 

 

 

 

 

 

 

1

Підготовка до Всеукраїнської олімпіади з акушерства і гінекології ( І тур)

2

Підготовка до проведення науково-практичних досліджень для конкурсу студентських науково-дослідних робіт з акушерства і гінекології

3

Проведення досліджень та підготовка до проведення студентської науково-практичної конференції  з акушерства і гінекології

4

Підготовка до презентації студентських  наукових проектів з акушерства і гінекології

Графік виробничої лікарської практики для студентів 4 курсу 2022-2023 н.р.
21.06.2023

Графік виробничої лікарської практики

для студентів 4 курсу 2022-2023 н.р.

 

 

 

Вінницький міський клінічний пологовий будинок №1

(вул. Хмельницьке шосе, 98)

БАЙДА Людмила Степанівна (+380963727303)

 

26.06 – 30.06

11аб гр, 12аб гр

03.07 – 07.07

16аб гр

10.07 – 14.07

1аб гр, 2аб гр, 3аб гр, 4аб гр, 5аб гр

17.07 – 21.07

6аб гр, 7аб гр

 

 

Вінницька центральна районна клінічна лікарня

(вул. Хмельницьке шосе, 92)

МАРКЕВИЧ Богдана Олександрівна (+380687081711; t000012@vnmu.edu.ua)

 

26.06 – 30.06

13аб гр, 14аб гр

03.07 – 07.07

17аб гр

17.07 – 21.07

8аб гр, 9аб гр

 

 

Медичний симуляційний центр

(вул. Пирогова, 56. Фармакологічний корпус. 4 поверх)

ДАН Наталія Вячеславівна (+380679741630; t001473@vnmu.edu.ua)

 

26.06 – 30.06

15аб гр

03.07 – 07.07

18аб гр

10.07 – 14.07

95аб гр, 96а гр

17.07 – 21.07

10аб гр

 

Липень (июль) 13, 14, 17, 18

8а гр

 

 

 

Вінницький міський клінічний пологовий будинок №1

(вул. Хмельницьке шосе, 98)

БАЙДА Людмила Степанівна (+380963727303)

 

26.06 – 30.06

11аб гр, 12аб гр

03.07 – 07.07

16аб гр

10.07 – 14.07

1аб гр, 2аб гр, 3аб гр, 4аб гр, 5аб гр

17.07 – 21.07

6аб гр, 7аб гр

 

 

Вінницька центральна районна клінічна лікарня

(вул. Хмельницьке шосе, 92)

МАРКЕВИЧ Богдана Олександрівна (+380687081711; t000012@vnmu.edu.ua)

 

26.06 – 30.06

13аб гр, 14аб гр

03.07 – 07.07

17аб гр

17.07 – 21.07

8аб гр, 9аб гр

 

 

Медичний симуляційний центр

(вул. Пирогова, 56. Фармакологічний корпус. 4 поверх)

ДАН Наталія Вячеславівна (+380679741630; t001473@vnmu.edu.ua)

 

26.06 – 30.06

15аб гр

03.07 – 07.07

18аб гр

10.07 – 14.07

95аб гр, 96а гр

17.07 – 21.07

10аб гр

 

Липень (июль) 13, 14, 17, 18

8а гр

Перескладання іспиту на 5 курсі
21.06.2023

Перескладання іспиту з дисципліни акушерство і гінекологія на 5 к відбудеться 22.06.2023 в ОНЛАЙ форматі на 10.00 в ТІМС. Бути онлайн, вас доєднають екзаменатори. 

Інформація для студентів 5-го курсу стостовно іспиту.
23.05.2023

Шановні студенти5-го курсу.  Іспит з дисципліни акушерство і гінекологія буде проводитись ОНЛАЙН В Microsoft Teams.

Обява
08.09.2015

Наукова діяльність

Співробітниками кафедри, докторантами, аспірантами, магістрантами проводилося дослідження репродуктивного потенціалу і пошук вирішення проблем збереження здоровя жінки в різних йоПроводиться пошук методів покращення репродуктивного потенціалу жінок шляхом зниження рівня перинатальних втрат, оптимізації підходів до діагностики, прогнозування, профілактики та лікування патології вагітності, покращення результатів оперативного органозберігаючого лікування жінок репродуктивного віку при наявності фіброміоми матки та покращення основних репродуктивних можливостей у віддаленому післяопераційному періоді.

Вперше обгрунтовано та впроваджено в практику метод хімічної гідродисекції тканин матки під час консервативної міомектомії.

Отримані результати науго аспектах.

кових досліджень доповідались на міжнародних конгресах всеукраїнських та університетських конференціях, опубліковані в журналах, акредитованих ВАК України та інших виданнях.

До науково-дослідної роботи кафедри долучались студенти 4-6 курсів, лікарі-інтерни. Сумісні роботи опубліковані як в матеріалах студентської конференції, так і в тезах конференції молодих вчених.

Результати наукових досліджень захищені патентами, впроваджені в практику охорони здоров`я.

Співробітниками кафедри, докторантами, аспірантами, магістрантами проводиться наукове дослідження: « Прогнозування та профілактика  порушень розвитку та функції жіночої репродуктивної системи в різні вікові періоди та корекція виявлених порушень».

Проводиться пошук методів покращення репродуктивного потенціалу жінок шляхом зниження рівня перинатальних втрат, оптимізації підходів до діагностики, прогнозування, профілактики та лікування патології вагітності, покращення результатів оперативного органозберігаючого лікування жінок репродуктивного віку, профілактичних заходів по лікуванню гінекологічної патології  у жінок різних вікових груп.

Отримані результати наукових досліджень доповідались на міжнародних конгресах, симпозіумах, конференціях всеукраїнських, університетських з міжнародною участю.

Результати досліджень опубліковані в журналах, акредитованих ВАК України в тому числі і  закордонних.

На базі кафедри акушерства та гінекології №1 щорічно проводяться науково практичні конференції.

До науково-дослідної роботи кафедри долучались студенти 4-6 курсів, лікарі-інтерни. Сумісні роботи опубліковані як в матеріалах студентської конференції, так і в тезах конференції молодих вчених.

Результати наукових досліджень захищені патентами, впроваджені в практику охорони здоров`я.

Науково дослідною роботою кафедри акушерства та гінекології №1 є “ Прогнозування та профілактика  порушень розвитку та функції жіночої репродуктивної системи в різні вікові періоди та корекція виявлених порушень ”, яка була затверджена в січні 2016 року.

 

 

За цей період були захищені дисертаційні роботи:

  1. Таран О.А. Цервікальна неоплазія: прогностично-діагностичні критерії моніторигу та лікування (докторська)
  2. Костюк А.Л. Вагітність і пологи в жінок з недиференційованою дисплазією сполучної тканини: діагностика і профілактика гестаційних ускладнень (докторська)
  3. Кучеренко О.М. Прогнозування аномальних маткових кровотеч у дівчат пубертатного віку різних соматотипів (кандидатська)
  4. Костюк І.Ю. Прогнозування та діагностика синдрому гіперактивного сечового міхура у вагітних жінок різних соматотипів (кандидатська)

 

Виконуються кандидатські дисертації:

  1. Маркевич Б.О.  Прогнозування діагностика і профілактика виникнення первинної дисменореї у дівчаток пубертатного віку різних соматотипів
  2. Каретна А.О. Прогнозування і профілактика рецидивуючого перебігу гіперплазії ендометрію у жінок репродуктивного віку різних соматотипів
  3. Піскун А. Пізня прееклампсія: особливості патогенезу, предиктивної діагностики та прогнозування з урахуванням плацентарного статусу
  4. Місюрко О.І. Корекція хіміоіндукаваної передчасної недостатності яєчників у пацієнток з раком молочної залози

 

 

На кафедрі навчаються та ведуть наукову роботу 3 клінічних ординатора,  3 аспіранта.


Студентський науковий гурток кафедри акушерства і гінекології №1

Робота гуртка в 2019-2020 р.

В гуртку активно працює 42 студентів. Староста гуртка  Яцишина Зоряна  – 4 курс 13б група.

Протягом навчального року, студентським гуртком кафедри акушерства та гінекології № 1 проводяться засідання за різноманітною тематикою. Одне засідання проведено в симуляційному центрі та присвячене відпрацюванню практичних навичок. Був проведений акушерський брейн-ринг в симуляційному центрі «Активний акушер». Проведено Перший (вузівський) етап Всеукраїнської студентської олімпіади з акушерства та гінекології. Олімпіада проводилась в  симуляційному центрі з  симуляційним моделюванням певної ситуації з невідкладного акушерства і гінекології. Час на виконання – 90 хв .Оцінка результатів: Максимальна кількість балів за завдання – 50 балів. Тести на діагностику і визначення тактики при різних видах акушерської або гінекологічної патології в кількості 10 шт. Час на виконання –20 хв.Оцінка результатів: Максимальна кількість балів за 1 тест – 1 бал.  Максимальна сума балів за тести: 10 балів. Задача на визначення діагнозу, тактики лікаря, плану ведення вагітної та гінекологічної хворої (письмово – 2 задачі):Загальний час на виконання – 30 хв. Оцінка результатів: Максимальна кількість балів за завдання – 5 балів. Максимальна сума балів за задачі: 10 балів. Демонстрація трьох відеороликів без назви та коментарів.  Завдання: визначити об’єм операції, дати назву операції, описати її. Час на виконання – по 5 хв. на кожен відеоролик. Оцінка результатів: Максимальна кількість балів за одне завдання – 10 балів. Максимальна сума балів за всі відеоролики: 30 балів. Всього максимальна кількість балів за І-й тур Всеукраїнської олімпіади з акушерства і гінекології – 100 балів.

Переможці олімпіади: І місце  Савіна В. 6 курс, ІІ місце –Атіпіко Джой 6 курс, ІІІ місце –Пономаренко Анжела 4 курс.  

Студенти гуртка ходять на чергування у пологовий будинок №1, для кращого оволодіння практичними навичками. Студенти Коноваленко Ю. (6 курс) з роботою Екстрагенітальна патологія при вагітності. Вроджені та набуті вади серця у вагітних та Мусієнко О. (5курс) з роботою Гкстаційний діабет приймали участь в І турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. За результатами доліджень надруковані 2 статті  у Віснику Вінницького  національного медичного університету. «Порівняльна оцінка стану кровоточу плода і стану серцевої системи вагітних з патологією мітрального клапана». 2019, Т.23, №4, -с.652-658.  та «Порівняльна характеристика  стану ФПК у дінок з цукровим діабетом 1 типу та у вагітних з гестаційним діабетом.»  2019, Т.23, №4, -с.652-658.

Студентка 5 курсу Яцишина З.В. приймала участь у Lviv Young

Scientists International Conference,  International Medical Students Conference  Poltava  on-line.

 

 

             Робота гуртка в 2020-2021 нав.році

 

 

 

                                    Студенти – активні члени студентського наукового гуртка

З.В.Яцишина 5 курс, 13б група; Shatabdi Purochit 87б група, 4 курс; Н.В.Нагорна 14а група, 5 курс; О.О. Процепко 1б група, 4 курс; І.П.Пашківська 17 група,  6 курс;  М.О.Шемета 5а група, 4 курс; А.І. Бранько 5а група, 4 курс;  А.А.Балян 17б група, 4 курс;  М.В.Данилевич 17б група, 4 курс; О.С.Мусієнко 12 група,  6 курс; Я.О.Яковишена 16 б група 4 курс; Д.І.Поліщук 8б група 4 курс;  А.А.Запольська 8б група 4 курс; Бхосаліє Шаміка Камтамкар Піюш 84б група 4 курс; В.Сирош7б група 5 курс. 

Була проведена XVII  конференція студентів та молодих вчених з міжнародною участю «Перший крок в науку – 2020» 28 листопада 2020 року

СЕКЦІЯ: Акушерство і гінекологія№1

Президія: док.мед.наук Г.В.Чайка, к.м.н. доц. А.П.Дністрянська, к.м.н. доц. Яремчук Л.В.

Секретар: О.С.Мусієнко 12 група,  6 курс

 Доповідачі:

1. Menstrual function and ADHD: Impact of  medication.

Доповідач: Shatabdi Purochit 87 б    група, 4 курс

 Науковий керівник: : к.м.н , М.С.Сторожук 

2.TORCH інфекціявнутрішньоутробна проблема нації

Доповідач:  Н.В.Нагорна, 14а група, 5 курс

 Науковий керівник: к.м.н. І.Ю.Костюк

3.Опанування навичок внутрішньоматкових маніпуляцій. Методичні аспекти.  

 Доповідач: .О.О. Процепко, 1б. група, 4 курс

 Науковий керівник: док. мед.наук, проф. О.О. Процепко

4. Підліткова  вагітність 

Доповідач:І.П.Пашківська 17 група,  6 курс,

Науковий керівник: :  док. мед.наук, проф. Г.В.Чайка

5. Порушення ОМЦ при гінекологічних захворюваннях

 Доповідач: М.О.Шемета, А.І. Бранько, 5а група, 4 курс

 Науковий керівник: к.м.н., Т.В.Лобастова 

6. Ендометрит. Сучасні аспекти діагностики та лікування.

Доповідач: З.В.Яцишина ,ст.5 курс, 13б група

Науковий керівник: к.м.н., доц. А.П.Дністрянська

7. Естрогени  та COVID -19: вплив на перебіг захворювання.

 Доповідач: А.А.Балян, М.В.Данилевич 17б група, 4 курс

 Науковий керівник: к.м.н.,М.С.Сторожук 

8.Стан ФПК у жінок з цукровим діабетом

 Доповідач: О.С.Мусієнко 12 група,  6 курс

 Науковий керівник: к.м.н., к.м.н., доц. А.П.Дністрянська

9. Сучасні аспекти діагностики гінекологічних захворювань.

Доповідач: Я.О.Яковишена ,16 б група 4 курс, А.А.Запольська 8б група 4 курс, Д.І.Поліщук, 8б група 4 курс Бхосаліє Шаміка 84б група 4 курс, Камтамкар Піюш 84б група 4 курс

 Науковий керівник: : к.м.н. О.М.Кучеренко

10.Діагностика маркерів запальних процесів.

Доповідач: В.Сирош 7б 5 курс

Науковий керівник: к.м.н., доц. Н.А.Годлевська

Молоді вчені

1.Ведення вагітності та пологів у хворих на туберкульоз в сучасних умовах епідемії COVID -19.

Доповідач:О.К. Дернова, доктор-інтерн

 Науковий керівник: к.м.н., доц. А.П.Дністрянська                                                                      

Переможці

І місце - ​         О.С.Мусієнко 12 група, 6 курс

                        Науковий керівник​: к.м.н., к.м.н.,

                        А.П.Дністрянська

ІІ місце -         Н.В.Нагорна, 14а група, 5 курс

Науковий керівник​: к.м.н. І.Ю.Костюк

М.О.Шемета 5а група, 4 курс

Науковий керівник​: к.м.н., Т.В.Лобастова

ІІІ місце -        А.А.Балян 17б група, 4 курс

Науковий керівник​: к.м.н.,М.С.Сторожук

                            Бхосаліє Шаміка 84б група 4 курс

Науковий керівник​: : к.м.н. О.М.Кучеренко

Приз симпатій - О.С.Мусієнко 12 група, 6 курс

  Науковий керівник: к.м.н., к.м.н., доц. А.П.Дністрянська

                            А.А.Балян 17б група, 4 курс

Науковий керівник: к.м.н.,М.С.Сторожук з

З.В.Яцишина ,ст.5 курс, 13б група

Науковий керівник​: к.м.н., доц. А.П.Дністрянська

 

Приз заохочення -

1. Shatabdi Purochit 87 б група, 4 курс Науковий керівник​: : к.м.н , М.С.Сторожук
2. О.О. Процепко, 1б. група, 4 курс Науковий керівник​: док. мед.наук, проф. Г.В. Чайка
3. І.П.Пашківська 17 група, 6 курс, Науковий керівник​: : ​ док. мед.наук, проф. Г.В.Чайка
4. А.І. Бранько, 5а група, 4 курс Науковий керівник​: к.м.н., Т.В.Лобастова
5. 6. М.В.Данилевич 17б група, 4 курс Науковий керівник​: к.м.н.,М.С.Сторожук
7. Я.О.Яковишена ,16 б група 4 курс, Науковий керівник​: : к.м.н. О.М.Кучеренко

8. А.А.Запольська 8б група 4 курс, Науковий керівник​: : к.м.н. О.М.Кучеренко

9. Д.І.Поліщук, 8б група 4 курс Науковий керівник​: : к.м.н. О.М.Кучеренко

10. Камтамкар Піюш 84б група 4 курс Науковий керівник​: : к.м.н. О.М.Кучеренко

 

Література, що видана кафедрою

1.Акушерство та гінекологія (практикум для лікарів загальної практики/сімейної медицини)/ Ліхачов В.К., Добровольська Л.М., Семенюк Л.М., Яремчук Л.В. - Київ: Медицина. – 2014. – 210 с.

 

 

2.Практична урогінекологія: курс лекцій / В.І.Горовий, Б.Ф.Мазорчук, В.О.Шапринський, Г.В.Чайка та ін.; За ред. В.І.Горового. – Вінниця : Вінницька обласна друкарня. 2015. – 728 с. : іл.

 

3.Невідкладна урологія в практиці лікарів хірургічного профілю: навчальний посібник / За ред. В.І.Горового, В.О.Шапринського, Г.В.Чайки, І.В.Барало, О.М.Капшука. – Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2018. – 824 с., іл.

 

4.Клінічна анатомія сечостатевих органів: навчальний посібник / О.І.Яцина, В.І.Півторак, Ю.Г.Шевчук, Г.В.Чайка та ін. ; За ред. В.І.Горового, В.О.Шапринського, Б.Ф.Мазорчука. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. –     640 с., іл.

 

5.Нетримання сечі у жінок: навчальний посібник / В.І.Горовий, О.І.Яцина, В.О.Шапринський, Г.В.Чайка та ін.; За ред. В.І.Горового, О.І.Яцини. – Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2020. – 472 с., іл.