Історія університету

Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова засновано у 1921 році, як Вінницький фармацевтичний інститут. У 1930 році фармінститут реорганізовано у Вінницький філіал Всеукраїнського інституту заочної медичної освіти. У 1932 році змінено форму навчання – Вінницький вечірній виробничий медичний інститут. На його базі у 1934 році за Наказом народного комісара охорони здоров¢я УРСР створено Вінницький медичний інститут. У 1960 році присвоєно ім’я М.І.Пирогова. (Постанова Ради Міністрів УРСР №1514 від 8.09.1960 року). У 1984 році за високі досягнення та вклад у розвиток вищої медичної освіти колектив інституту нагороджено орденом “Знак пошани” (Указ Президії Верховної Ради СРСР від 11 вересня 1984 р.). Постановою Ка­бміну №408 від 15.06. 1994 року Вінницько­му державному меді­нституту було надано статус університету. А у 2002 році Указом Президента України університету надано статус Національного зі зміною його назви на Вінницький національ­ний медичний універ­ситет ім. М.І.Пирогова.
Основні етапи розвитку університету:
1961р. – відкриття педі­атричного факульте­ту;
1961 р. – започаткування підготовки іноземних громадян на основних факуль­тетах;
1963 р. – початок видання газети "Мо­лодий Медик";
1979 р. – створен­ня підготовчого факу­льтету для навчання 230 іноземних грома­дян;
1979 р. – відкриття факультету удоскона­лення лікарів та ство­рення його філії на базі лікувально-про­філактичних закладів м. Хмельницького;
1984 р. – За успіхи у навчанні та вихован­ні лікарів, підготовці ви­кладацьких кадрів та досягнення в роботі по вирішенню завдань охорони здоров'я в Україні, навчальний за­клад нагороджено ор­деном "Знак пошани";
1990 р. – створен­ня науково-дослідно­го центру та його оснащення найсучас­нішою комп'ютерною технікою для її міжкафедрального викори­стання; організація на базі лабораторій Центру навчально-на­укових комплексів (морфологічного, фізі­ологічного, біохімічно­го);
1991 р. – фундація першого серед вузів України Центру нових інформаційних техно­логій. Центр коорди­нує розробку та впро­вадження нових техно­логій в усі галузі дія­льності навчального закладу; початок ши­рокого впровадження комп'ютеризації в на­вчальний процес;
1992 р. – Реоргані­зація лікувального фа­культету, створення на його основі медично­го факультету з підго­товкою студентів на спеціальностях "ліку­вальна справа" та "педіатрія";
1993 р. – підписан­ня угоди про співробітництво з медичним факультетом Мюнстерського університе­ту (Німеччина);
1994 р. – ВДМІ було визнано атестованим і акредитованим за IV рівнем акредитації, як університету, з наданням певної авто­номії;
1994 р. – отримання ліцензії на видання жу­рналів "Вісник морфо­логії", і "Вісник Вінни­цького державного ме­дичного університету", включення до переліку видань, що рекомендовані ВАК України;
1994 р. – відкриття стоматологічного факультету;
1994 р. – організа­ція на базі універси­тету, разом з морфо­логами Німеччини Міжнарод­ної академії інтеграти­вної антропології;
1995 р. – укладан­ня угоди про співробі­тництво з Лімозьким університетом (Фран­ція);
1996 р. – перший візит Президента України Л.Д. Кучми до університету, зу­стріч з членами коле­ктиву та студентством, ознайомлення з організацією підгото­вки лікарів;
1998 р. – відкриття факультету удо­сконалення лікарів факультету післядип­ломної освіти з філією у м. Хмельницькому;
1998 р. – відкриття спеціалізованої вченої ради Д 05.600.01 з правом проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальностями: 14.01.01 – акушерство та гінекологія; 14.01.03 – хірургія; 14.01.09 – дитяча хірургія;
2000 р. – підписан­ня угоди про співро­бітництво з Вандербільдским та Бірмінгемським університетами (США);
2000 р. – відкриття фармацевтичного фа­культету;
2001 р. – реорганіза­ція медичного факуль­тету, створення на його основі медичних факу­льтетів №№ 1 і 2; ство­рення курсу «клінічної фармації»;
2002 р. – другий ві­зит до університету Президента України Л.Д. Кучми, зустріч з колективом вузу та підписання Указу про надання університету статусу Національного зі зміною його назви на Вінницький національ­ний медичний універ­ситет ім. М.І.Пирогова;
2002 р. – відкриття спеціалізованої вченої ради Д 05.600.02 з правом проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальностями: 14.03.01 – нормальна анатомія; 14.03.03 – нормальна фізіологія;
2003 р. – відкриття нових спеціальностей – «клінічна фармація» та «медична психологія»;
2003 р. – проведення значних робіт з реконструкції студентських гуртожитків по створенню в них кімнат готельного типу;
2003 р. – нагородження колективу університету Грамотою Кабінету Міністрів України;
2004 р. – завершення будівництва нового навчального корпусу, організація роботи в ньому кафедр і науково-дослідного центру;
2004 р. – отримання ліцензії на видання жу­рналу “Biomedical and biosocial anthropology», включення до переліку видань, що рекомендовані ВАК України;
2005 р. – завершення сертифікації 7 наукових лабораторій, подальше широке впровадження вимог маркетингу і менеджменту в забезпечення ефективної діяльності всіх підрозділів університету;
2006 р. – створення медико-психологічної клініки;
2006-2007 роки - значне поглиблення інтеграційних та міжнародних зв'язків в науковому співробітництві, проведення ефективних заходів з залучення на навчання іноземних громадян провідних країн арабського світу (Іран, Ірак, Саудівська Аравія);
2007 р. – акредитація спеціальності «клінічна фармація»;
2008 р. – приєднання «Інституту реабілітації інвалідів» у якості університетського навчально-науково-лікувального комплексу;
2009 р. – акредитація підготовки в магістратурі зі спеціальності «стоматологія»;
2009 р. – ліцензування та збільшення обсягу післядипломної освіти;
2010 р. – до 200-річчя з дня народження М.І.Пирогова проведено V Міжнародний конгрес «Пироговські читання», в рамках яких проведено ХХІІ з'їзд хірургів України, V з’їзд АГЕТ України, в роботі форуму протягом 5 днів взяло участь 2173 делегата із 28 країн світу.

За період з часу набуття навчальним закладом університетського статусу були організовані сучасно оснащені та укомплектовані професорсько-викладацькими кадрами стоматологічний і фармацевтичний факультети, відкрито 10 нових кафедр на медичному, фармацевтичному, стоматологічному факультетах і факультеті післядипломної підготовки.
За багатьма показниками діяльності в рейтингах МОЗ України університет впродовж багатьох років займає провідні місця.
Учбовий заклад впроваджує в життя розроблену концепцію розвитку згідно якої його інфраструктура, організація навчально-виховного процесу, кадровий потенціал, рівень підготовки фахівців, наукової і лікувально-діагностичної роботи, матеріальної бази і міжнародних зв'язків відповідають галузевим стандартам вищої освіти і вимогам Положення про національний заклад. Наказом МОЗ України університет визнано базовим по розробці і впровадженню кредитно-модульної форми організації учбового процесу на основі положень Болонської декларації. В цьому відношенні напрацьоване необхідне навчально-методичне забезпечення і проводиться навчання на першому курсі медичних факультетів № 1 і № 2.
З досвідом роботи університету за останніх 4-5 років двічі знайомився Президент України, Голова Верховної Ради України, міністри освіти і охорони здоров'я, президент АМН України, Голова комісії Верховної ради України з питань охорони здоров'я.
Форми підготовки - денна і заочна.
Функціонують 6 факультетів: два медичних (№ 1 і № 2) - підготовка з спеціальностей лікувальна справа, педіатрія, медична психологія; стоматологічний - спеціальність стоматологія; фармацевтичний - спеціальності фармація і клінічна фармація; факультет післядипломної освіти здійснює різні форми післядипломної підготовки лікарів з 33 спеціальностей.
На фармацевтичному факультеті організована заочна підготовка провізорів.
Університет також здійснює ліцензовану підготовку для вступу до вищих навчальних закладів громадян України (госпрозрахункові підготовчі курси - 500 осіб на рік); підготовку іноземних громадян для вступу до вищих навчальних закладів (на підготовчому факультеті для іноземних громадян - 500 осіб на рік); підготовку в клінічній ординатурі - 1500 осіб на рік; в інтернатурі - 2000 осіб на рік.
Обсяг набору на денну форму підготовки спеціалістів і магістрів з ліцензованих спеціальностей МОН України визначено в кількості 1740 осіб; заочна підготовка з спеціальності фармація ліцензована в кількості 350 осіб. Всього щороку різні форми підготовки в університеті здійснюють більше 11000 осіб.
Контингент осіб, що навчаються (в т.ч. іноземні громадяни): студенти — 6560 (серед них - 1030 заочної форми навчання), інтерни – 2149 (протягом 2012 року), магістранти - 63, аспіранти - 110, докторанти - 1, клінічні ординатори - 103, курсанти факультету післядипломної освіти – 2568 (протягом 2012 року). Загальна кількість осіб, що навчаються протягом календарного року, склала у 2012 році 11672.
З 1961 року університет здійснює підготовку іноземних громадян. Різні форми підготовки в ньому здійснили понад 5500 іноземців з 98 країн світу. Станом на 1.01.13 р. в університеті різні форми підготовки здійснюють 1334 іноземних громадянина.
Станом на 1.01.2013 р. в університеті 1646 співробітників.
Професорсько-викладацький склад налічує - 812 осіб, в т.ч. докторів наук - 120, кандидатів наук - 554, професорів - 75, доцентів - 283, викладачів без наукового ступеня - 138.
Підготовка студентів, післядипломне навчання лікарів організовані на 55 кафедрах, з них 49 кафедри очолюють доктора наук, професори. На 50 кафедрах є кадровий резерв на посаду завідувача кафедри.
Ректоратом здійснюється цілеспрямована робота по підготовці кадрового резерву з числа кращих випускників, які зарекомендували себе здатними до наукової роботи в студентські роки та пройшли навчання в магістратурі, аспірантурі. Щороку викладачами захищається по 4-6 докторських і 30-35 кандидатських дисертацій. В 2012 р. було захищено 11 докторських і 113 кандидатських дисертацій.
Структурні підрозділи університету:

 • 6 факультетів з 55 розгорнутими в їх складі кафедрами (39 кафедр клінічного профілю, 16 - теоретичних), госпрозрахункові підготовчі курси;
 • центр нових інформаційних технологій (комп'ютерні класи, телестудія, друкарня, відділ комп'ютерної поліграфії, вузол Іnternet);
 • науково-дослідний центр в складі якого 7 науково-дослідних лабораторій та експериментальна клініка (віварій);
 • підрозділи, що забезпечують функціонування університетських споруд, нормальні умови праці співробітників університету, побуту студентів в гуртожитках, тощо;
 • бібліотека, 6 ліцензованих лабораторій.

Матеріально-технічна база університету на основі прийнятої концепції розвитку ВНМУ постійно вдосконалюється і модернізується за рахунок власних коштів. Університет володіє достатньою кількістю аудиторій, лабораторій, навчальних і адміністративних площ. Лабораторії кафедр, відділи науково-дослідного центру, підрозділи Центру нових інформаційних технологій, лекційні аудиторії, мають сучасне обладнання. Спеціалізовані центри лікарень, де розташовані клінічні кафедри, використовують у своїй роботі комп'ютерну лабораторно-діагностичну апаратуру відомих виробників.
Загальна площа навчально-лабораторних корпусів (один з них морфологічний) складає 80896,5 кв.м., до них відносяться навчально-науково-лікувальний комплекс – інститут реабілітації інвалідів, спортивний корпус, аудиторний корпус, науково-дослідний центр, науково-експериментальна клініка (віварій), бібліотека, будується новий навчальний корпус (з бібліотекою та книгосховищем на 500 тис. примірників, палацом культури на 700 місць). У новому учбовому корпусі збудовано першу чергу, в якій розміщено 4 кафедри медичного і фармацевтичного факультетів, 2 лекційних аудиторії по 250 місць, виділені приміщення для різних підрозділів НДЦ, наукової і адмінгоспчастини університету. Проводиться будівництво другої черги нового учбового корпусу - бібліотеки. Навчальною базою також є приміщення національного музею-садиби М.І.Пирогова. Всього аудиторний фонд по університету, який використовується в навчальному процесі, сягає 41426 кв.м. Навчальна площа на одного студента денної форми підготовки по університету відповідає критеріям та вимогам по акредитації підготовки фахівців рівня „Спеціаліст" і „Магістр". Загальна площа клінічних баз, які задіяні у навчальному процесі складає 72939 кв.м.
Лекційні курси читаються в 9 аудиторіях навчальних корпусів університету та 12, аудиторіях клінічних баз. Лекційні аудиторії і актова зала оснащені сучасними мультимедійними системами. Загальна площа всіх лекційних аудиторій становить 4944,9 кв.м. Лекційні аудиторії розраховані на 3327 місць.
Складовою частиною науково-дослідного центру університету є науково-експериментальна клініка (віварій). Її площа 993 кв.м., приміщення обладнане всім необхідним для утримання та розмноження лабораторних тварин; обладнання клініки дозволяє на високому рівні проводити наукову і навчально-методичну роботу з медико-біологічних дисциплін.
Комп'ютерний парк університету – 780 ПЕОМ, з них в науковому процесі і підготовці спеціалістів використовується 680, в управлінні університетом - 100. Функціонує 32 комп'ютерних класа. На 100 осіб що здійснюють очну форму підготовки припадає 14,2 комп'ютери, забезпеченість комп'ютерами, підключеними до Іnternet 100%., кількість мультимедійних проекторів – 80,
Впровадженням комп'ютерних технологій в навчальний процес, наукові дослідження, функціонуванням локальних мереж опікується створений в 1991 році центр нових інформаційних технологій в складі якого функціонують комп'ютерні класи, телестудія, сучасна друкарня, відділення комп'ютерної поліграфії, вузол Іnternet. Функціонує інформаційний WЕВ-сервер університету. Застосовується комп'ютерна анімація.
Вказане обладнання використовується в роботі морфологічного, фізіологічного, біохімічного, навчально-наукових комплексів. З участю матеріальної бази науково-дослідного центру університету, лабораторії і відділень санаторію „Хмільник" і центру „Здоров'я" ВПС МО України, лікарень на базі клінічних кафедр, створені 39 науково-навчально-лікувально-профілактичних комплексів по впровадженню в навчальний процес і лікувальну практику сучасних методів і стандартів лікування, діагностики і реабілітації важкохворих.
Університетом щороку залучається понад 60% позабюджетних коштів на капремонт, будівництво, придбання навчального, наукового та лікувально-діагностичного обладнання, навчальну літературу і періодичних медико-біологічних видань.
В університеті налагоджене комплексне використання коштовної комп'ютерної лабораторно-діагностичної апаратури, якою оснащені підрозділи науково-дослідного центру (спіральний комп'ютерний томограф, установки для ендоскопічної хірургії, апарати для ультразвукового обстеження, проточний цитофлуориметр, світлові мікроскопи „Leica" з відеосистемою „Йена” з демонстраційною насадкою, мікроскоп ПЕМ-100М, ультрамікротом УМПТ-4; сучасні рідинні хроматографи, інфрачервоний спектрофотометр SРЕСORD 2b/R імуноферментний аналізатор SТАТ FАХ 303/РLUS, апарати ультразвукової діагностики „Ultramark 9”, „Тоshibа-SSА-220А", комплекс аналізу функції зовнішнього дихання „Меdgraphics”, аналізатор крові „Аutoluzez АL820”, комп'ютерний комплекс для аналізу ЕКГ, реовазограм, ФЕКГ, пульсометрії та ін.).
Клінічні кафедри, на яких організована підготовка з спеціальностей лікувальна справа, педіатрія, стоматологія, фармація, клінічна фармація розташовані на базах спеціалізованих відділень і центрів 24 лікувально-профілактичних установ обласного, міського і іншого підпорядкування у містах Вінниці, Хмельницькому і Житомирі. Загальний фонд лікарняних ліжок на базах кафедр - 7736. В навчальному і лікувально-діагностичному процесах використовується біля 90% ліжкового фонду клінічних баз. Відділення міських і обласних лікарень, диспансерів, спеціалізованих центрів, на базах яких розміщені клінічні кафедри, оснащені сучасним лабораторним і ліку вально-діагностичним обладнанням. Потужність поліклінік клінічних баз у м. Вінниці 3089 відвідувань, у Хмельницькому -1725, у м. Житомирі - 2100. Клінічними базами також є Центр реабілітації та фізіотерапії збройних сил України та Український державний НДІ реабілітації інвалідів.
Функціонують дві оздоровчо-спортивні бази на 200 осіб, загальна площа їх приміщень 1172 кв.м. (на березі Чорного моря і р. Південний Буг), санаторій-профілакторій на 50 місць, здоровпункт, стрілецький, лижна база, зала важкої атлетики і тренажерна зала, стадіон і спортивні площадки; п'ять студентських гуртожитків університету з проектною ємкістю 3161 ліжко-місце і один гуртожиток для лікарів факультету післядипломної освіти; 4 їдальні і 5 буфетів, студентське кафе, які за нормами забезпечують потреби в закладах громадського харчування.
Бібліотека з книжковим фондом понад 560 тис. видань з трьома філіалами, читальними залами на 500 читацьких місць, необхідними каталогами (в т.ч. електронними) в повній мірі здійснює інформаційно-методичне забезпечення учбового процесу і науково-дослідної роботи. Активну участь в організації навчально-методичного забезпечення підготовки лікарів здійснюють викладачі кафедр. В 2012 році ними видано: 15 підручників, 53 навчальних посібники, 60 методичних розробок та рекомендацій для студентів.

Пріоритетні напрямки наукової діяльності університету, що тісно пов’язані з основними напрямками розвитку медичної науки і охорони здоров’я та визначені Президентом та Урядом України як пріоритетні:

 • державна програма розвитку реабілітації інвалідів;
 • охорона материнства і дитинства;
 • профілактика, діагностика, лікування, реабілітація хронічних захворювань різних груп населення;
 • створення, експериментальні дослідження та впровадження в практику нових лікарських засобів, апаратів, приладів.

Особлива увага приділена виконанню фундаментальних наукових досліджень, а саме:

 • вивченню антропологічних, генетичних, фізіологічних та психологічних характеристик організму людей різного віку (від неонатального до похилого) з метою визначення маркерів мультифакторіальних захворювань;
 • визначенню закономірностей морфогенезу та патоморфозу захворювань різного походження з метою розроблення і удосконалення технологій вторинної профілактики;
 • розробці сучасних лікувально-профілактичних технологій.

Крім кафедральних колективів у виконанні зазначених напрямків досліджень активну участь приймають:

 • науково-дослідний центр з лабораторією функціональної морфології і генетики розвитку та науково-експериментальною клінікою;
 • центр нових інформаційних технологій;
 • лабораторія експериментальної нейрофізіології;
 • експериментальна фармакологічна лабораторія;
 • клініко-діагностична алергологічна лабораторія;
 • клініко-діагностична гастроентерологічна лабораторія;
 • бактеріологічна лабораторія;
 • лабораторія експериментальної кардіології.

Вказані наукові лабораторії пройшли акредитацію та отримали відповідні атестати.

В університеті 12 наукових шкіл, зокрема наукові школи фізіологів, анатомів, функціональної морфології та антропогенетики, фармакологів, мікробіологів, акушер-гінекологів, дитячих хірургів, а також наукова терапевтична школа, наукова школа експериментальної хірургії органів черевної порожнини; наукова школа соціальної медицини, наукова гігієнічна школа, наукова школа клінічної епідеміології захворювань нервової системи тощо.
Заплановані завдання з науково-дослідної роботи кафедр та наукових підрозділів повністю виконані. Зокрема, в 2012 році здійснювалась 176 науково-дослідних робіт, завершено виконання 13 наукових досліджень.
171 науково-дослідна робота виконується за ініціативою університету, здійснюється 75 клінічних випробувань нових лікарських засобів.
За 2005 рік співробітниками університету видано:
- монографій – 10; підручників - 15; навчальних посібників - 53; методичних рекомендацій, довідників, вказівок для практичної охорони здоров'я - 159; методичних рекомендацій, розробок, вказівок для студентів - 60; інформаційних листів - 17; збірників матеріалів конференцій - 14.
Опубліковано наукових статей - 1156, тез - 793, в т.ч. за кордоном - 73.
На базі ВНМУ проведено наукових та науково-практичних конференцій - 54.
В університеті видаються 3 фахових періодичних видання, які включені до переліку ДАК МОНМС України, а саме журнали: Вісник Вінницького національного медичного університету, Вісник морфології, Віоmеdісаl аnd Віоsocial Аntropology.
Видається багатотиражна університетська газета „Молодий медик” та необхідні навчально-методичні матеріали для забезпечення навчального процесу.
Співробітниками клінічних кафедр в 2013 році проліковано хворих -17500; виконано оперативних втручань - 9658; проконсультовано хворих – 187665; впроваджено біля 250 нових лікувально-діагностичних методів; виконано більше800 виїздів по санавіації; здійснено виступів на науково-практичних конференціях - 425; здійснено виступів на засіданнях наукових товариствах - 213.
Завідувачі клінічними кафедрами очолюють профільні обласні наукові медичні товариства Вінниччини, Хмельниччини, активно працюють в складі медичних експертних комісій.
Співробітники університету здійснюють співпрацю з навчальними закладами, фармфірмами 13 зарубіжних країн з 9 міжнародних і 13 державних програм. Продовжується співпраця університету за укладеними угодами з іноземними навчальними закладами (Бірмінгемський університет - США, Вандербільський університет - США, коледж Франкліна Пірса, Нью-Гемпшир - США, Ліможський університет - Франція. Також налагоджене міжнародне наукове співробітництво з кафедрами та лабораторіями медичних факультетів університетів Чехії, Вірменії, Австрії, Великої Британії. На 2006 рік заплановано підписання угод з Ліссабонським (Португалія) та Римським (Італія) університетами.
З заходів соціального захисту співробітників і студентів в навчальному закладі впроваджені:

 • вчасна і регулярна виплата заробітної плати і стипендій;
 • встановлені та виплачуються надбавки зарплати з набуттям університетом статусу національного;
 • використання в повному обсязі і за пільговими путівками 50-ти місць в санаторії-профілакторії і 200 місць в оздоровчо-спортивних базах університету для оздоровлення, відпочинку і лікування членів колективу;
 • безкоштовне харчування студентів-сиріт;
 • виплачується надбавка за складність і напруженість в роботі;
 • відповідно до закону України від 09.09.2004 р. № 1994-ГУ проведено інвентаризацію та нарахування виплат за вислугу років і на допомогу для оздоровлення при наданні щорічної відпустки за період з 01.01.1997 р. до 01.09.2002 р.;
 • премія співробітникам університету за підсумками фінансового року;
 • важкохворим співробітникам і студентам надається допомога в організації лікування і придбання медикаментів;
 • за рахунок коштів спеціального фонду бюджету дотувалась вартість проживання студентів в гуртожитках та лікування в університетському стоматкабінеті;
 • безкоштовне друкування в університетській друкарні авторефератів, кандидатських дисертацій аспірантам та користування мережею Іnternet.

20 січня 2023 р. виконання обов’язків ректора університету покладено Міністром охорони здоров’я на лікаря-хірурга, фахівця із запровадження мініінвазивних хірургічних технологій, лауреата премії імені Миколи Пирогова в галузі хірургії, доктора медичних наук, професора Вікторію Вікторівну Петрушенко. Професор В. В. Петрушенко є автором і співавтором понад 270 наукових праць, автором і співавтором 52 Патентів України на винаходи та корисні моделі.

6 вересня 2023 р. Міністр охорони здоров’я поклав виконання обов’язків ректора ВНМУ на декана медичного факультету №1, д.мед.н., професора Шевчука Юрія Григоровича. Юрій Шевчук є автором 90 наукових праць та 5 патентів України, є співавтором 3 навчальних посібників, керівником двох кандидатів медичних наук.