Загальна інформація

Фармацевтичний факультет здійснює підготовку здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем галузі знань 22 "Охорона здоров'я", зі спеціальностей 226 «Фармація», 226 «Фармація, промислова фармація» (денна і заочна форми навчання). Після закінчення п’ятирічного терміну навчання випускникам присвоюється кваліфікація «магістр фармації», «магістр фармації, промислової фармації» з подальшою післядипломною підготовкою у вигляді однорічної інтернатури.

На факультеті працюють понад 100 викладачів, які є висококваліфікованими фахівцями. Навчально-методична, наукова і виховна робота сконцентрована на трьох профільних кафедрах:

 

Фармації (завідувач проф. Кривов'яз О.В.)

Клінічної фармації (завідувач проф. Яковлєва О.О.)

Фармацевтичної хімії (завідувач доц. Ющенко Т.І.)

Організація навчального процесу та матеріальна база факультету відповідають світовим стандартам: обладнані учбові кімнати і лабораторії для проведення практичних занять, комп’ютерні класи та лекційні аудиторії.

 

На факультеті створено умови для науково-дослідної роботи, працюють студентські наукові гуртки, студенти беруть участь у наукових конференціях, студентських олімпіадах, які відбуваються в нашому університеті та інших ЗВО. Цікаве і багатогранне студентське життя органічно доповнюється діяльністю мистецьких колективів та спортивних секцій.

Оголошення

Положення

Іcторія факультету

В 2000 році ректор університету, академік Національної Академії Медичних Наук України, доктор медичних наук, професор, Герой України – Василь Максимович Мороз ініціював відновлення при Вінницькому державному медичному університеті фармацевтичного факультету. Це диктувалося потребами сучасного життя і  склалося історично, адже в 1921 р. в м. Вінниці був заснований Вінницький фармацевтичний інститут, який проіснував до 1934 р., а потім він був реорганізований у Вінницький державний медичний інститут.

Фармацевтичний факультет — наймолодший підрозділ університету, що здійснює підготовку здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем зі спеціальностей 226 «Фармація», 226 «Фармація, промислова фармація».

З моменту створення факультету і по теперішній час його очолює  кандидат медичних наук, доцент Володимир Петрович Бобрук, який багато зробив для становлення, матеріально-технічного оснащення факультету та організації навчального процесу. Саме під його керівництвом були сформовані та узагальнені всі необхідні навчально-методичні матеріали для викладання профільних навчальних дисциплін на належному рівні. За його ініціативи  до викладання було залучено висококваліфікованих викладачів. Завдяки його невтомній та наполегливій праці, факультет впевнено посідає гідне місце в рейтингу вищих навчальних закладів фармацевтичного профілю.

Заступником декана по денної форми навчання у період з 2002 по 2012 рік була доцент, к.біол.н. Тетяна Олександрівна Болоховська, з 2012 по 2015 рік – доц., к.фарм.н. Олена Вікторівна Кривов’яз, а з 2015 року призначена доцент, к.фарм.н. Марина Анатоліївна Дученко. Заступником декана з моменту організації заочної форми навчання до червня 2014 року була доцент, к.хім.н. Інна Василівна Михайлова, а з вересня 2014 р. призначена доцент, к.хім.н. Наталя Олександрівна Діденко.

Перший набір студентів було здійснено на спеціальність „Фармація”. Ліцензійний обсяг прийому студентів в рік відкриття факультету становив 15 студентів за державним замовленням і 85 студентів на контрактних умовах. В 2005 році факультет вітав своїх перших випускників.

У 2002 році фармацевтичний факультет отримав ліцензію на підготовку  фахівців спеціальності „Клінічний провізор” з ліцензованим обсягом 50 чол., в тому числі 5 чол. за державним замовленням.

З 2003 року ВНМУ ім. М.І.Пирогова отримано ліцензію на щорічний набір 350 студентів на заочну форму навчання за спеціальністю «Фармація» з терміном навчання – 4,5 та 5,5 років.

У 2009 році відкрито післядипломну підготовку фахівців за спеціальністю «Загальна фармація». Це дало змогу випускникам продовжувати вдосконалювати свій професіоналізм,  не від’їжджаючи до інших вузів України та продовжувати свою плідну діяльність в провідних аптечних закладах, на фармацевтичних підприємствах, представництвах фармацевтичних компаній та фармацевтичного бізнесу.

У 2013 році на факультеті післядипломної освіти, на базі кафедри фармації створено курси спеціалізації за фахом «Провізор-організатор», передатестаційні та тематичні цикли підвищення кваліфікації провізорів зі спеціальностей «Загальна фармація» та «Організація і управління фармацією».

Освітня, методична та наукова діяльність сконцентрована на профільних кафедрах факультету: фармації, фармацевтичної хімії, клінічної фармації та клінічної фармакології. На сьогоднішній день на кафедрі фармації працює 3 професори, доктори наук та 19 кандидатів наук, з них 17 доцентів;  на кафедрі фармацевтичної хімії працює 13 кандидатів наук, з них 12 доцентів.

З дня відкриття факультету студенти навчались на кафедрах медичного факультету, в 2002 році створено кафедру фармації, а в 2004 році – кафедру фармацевтичної хімії, які розміщуються на 5 і 6 поверхах нового навчального корпусу. На кафедрах обладнані навчальні кімнати і лабораторії (площа від 20 до 32 м2) для проведення аудиторних занять з біології, ботаніки, неорганічної, органічної, аналітичної, фізичної та колоїдної, фармацевтичної хімії, фармакогнозії, аптечної технології ліків та ін. Кожна дисципліна має якісне методичне забезпечення, що є результатом високого професійного рівня викладачів кафедр. Факультет має комп’ютерні класи, наукову лабораторію, де студенти залучаються до наукових досліджень, працюють наукові студентські гуртки. Результати досліджень доповідаються на засіданнях гуртків, кращі доповіді виносяться на університетські і міжвузівські студентські науково-практичні конференції.

Одним з основних завдань викладачів є рівень їхньої професійної підготовки в умовах конкуренції на ринку праці. Це стимулює викладачів до пошуку інтерактивних методів навчання, вдосконалення контролю знань студентів. Одержані на практичних заняттях знання студенти закріплюють під час проходження виробничих практик в аптечних установах та на фармацевтичних підприємствах Вінницької області та інших регіонах України.

Студенти факультету приймають участь в міжвузівських олімпіадах, де підтверджують свою гарну фахову підготовку. Надзвичайно успішними були виступи студентів факультету на Всеукраїнських студентських олімпіадах за спеціальністю «Фармація». Представники факультету незмінно займають призові місця в особистому та командному заліку.

Студенти факультету демонструють високий рівень теоретичних знань під час складання інтегрованих тестових іспитів «Крок 1» та «Крок 2».

Діяльність фармацевтичного факультету спрямована на якісну підготовку й проведення освітнього процесу з урахуванням сучасних досягнень науки і практики в напрямах відповідних галузей знань. Основною метою діяльності факультету є забезпечення умов, необхідних для отримання вищої освіти, підготовки  фахівців належного рівня кваліфікації для потреб сучасного суспільства. На фармацевтичному факультеті активно впроваджуються новітні технології в навчальний процес. Так, кафедрами факультету, забезпечено повний доступ до навчальної літератури, використано при цьому різні носії інформації, у тому числі, паперові, електронні (текстовому, аудіо- або відеоформаті, у вигляді РРТ-презентацій, flash-анімації, Веб-ресурсів та ін.), мультимедійні та доступ до Інтернет-ресурсів.

Адміністрацією університету щорічно проводиться закупівля необхідного приладдя, комп’ютерів, лабораторного обладнання, хімічного посуду тощо.

Високі рейтинги університету і престижність наших дипломів, доводить, що не даремно так історично склалося, що на базі Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова було відновлено фармацевтичний факультет.

Керівництво факультету

ДЕКАН ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

Бобрук Володимир Петрович

доцент, к.мед.н.

 

З моменту створення факультету (2000 р.) і по теперішній час його очолює кандидат медичних наук, доцент Бобрук Володимир Петрович. У 1985 р. закінчив лікувальний факультет Вінницького медичного інституту ім. М.І. Пирогова і здобув кваліфікацію лікаря. З 1985 по 1986 рр. працював викладачем на кафедрі судово-медичної експертизи, з 1986 по 2002 рр. Ассистентом (доцентом) кафедри фармакології. В 2002 році призначений на посаду завідувача кафедри фармації, на якій працював до 2013 року.

Наукова діяльність

В 1989 році успішно захистив дисертацію на тему "Экспериментальное обоснование применения ненаркотического анальгетика бензофурокаина для лечения ожоговой болезни" на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук, в 1993 році йому присвоєно звання доцента, нагороджений Почесною грамотою Кабінету міністрів України. Являється автором більш як 150 наукових праць.


Тел. +38(0432)553949
e-mail: vbobruk2016@gmail.com


ЗАСТУПНИК ДЕКАНА ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ (денна форма навчання)

Дученко Марина Анатоліївна

доцент, к.фарм.н.

У 2007 р. закінчила з відзнакою Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова за спеціальністю «Фармація» і здобула кваліфікацію провізор. З 2007р. по 2015 р. працювала на посаді асистента кафедри фармацевтичної хімії, з 26.02.2015р. обрана на посаду доцента цієї ж кафедри. З 2014 по 2015 рік виконувала обов’язки завідувача навчальної частини кафедри фармацевтичної хімії. З березня 2015 року призначена на посаду заступника декана фармацевтичного факультету.

Наукова діяльність

У 2011 р. захистила дисертацію на тему: " Вивчення біологічно активних речовин Gleditsia triacanthos та отримання субстанцій на їх основі ", спеціальність 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія, та отримала диплом кандидата фармацевтичних наук. Продовжує наукові дослідження в галузі вивчення лікарських рослин флори України. За результатами наукових досліджень опубліковано ряд тез, наукових статей, патентів. 

 

Тел. +38(0432)553909


ЗАСТУПНИК ДЕКАНА ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ (заочна форма навчання)

Діденко Наталя Олександрівна 

доцент, к.хім.н.

 Діденко Наталя Олександрівна

У 2002 р. закінчила з відзнакою Вінницький державний педагогічний університет імені М. М. Коцюбинського за спеціальністю «Хімія і біологія». З 1 вересня 2004 р. була зарахована на посаду асистента-стажиста кафедри фармацевтичної хімії Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова, з 2006 р. – асистента кафедри, з 2011 р. – старшого викладача, з 26.06.2018 р. обрана на посаду доцента цієї ж кафедри. З 2009 р. по 2013 р. виконувала обов’язки завідувача навчальної частини кафедри фармацевтичної хімії. З вересня 2014 року призначена на посаду заступника декана фармацевтичного факультету.

Наукова діяльність

У 2017 році в Львівському національному університеті імені Івана Франка захистила дисертацію на тему: «Прямий синтез координаційних сполук купруму(ІІ) з тіоамідами різного заміщення» та здобула науковий ступінь кандидата хімічних наук. Продовжує наукові дослідження, приймає участь в науково-практичних конференціях. За результатами наукових досліджень опубліковано ряд тез, наукових статей, патентів на корисну модель України, монографію.

 

Тел. +38(0432)553909


Канцелярія фармацевтичного факультету


1. Гуменюк Любов Володимирівна - старший інспектор денної форми навчання I – V курсів.

тел. +38(0432)553950

email: farmdekanat@vnmu.edu.ua


2. Василик Ольга Василівна - старший інспектор заочної форми навчання I – III курсів.

тел. +38(0432)553950

email: farmdekanat@vnmu.edu.ua


3. Дідусенко Тетяна Вікторівна - інспектор заочної форми навчання IV – VI курсів.

тел. +38(0432)553950

email: farmdekanat@vnmu.edu.ua


4. Тополюк Ольга Михайлівна – інспектор.

тел. +38(0432)553950

email: farmdekanat@vnmu.edu.uaСтуденту денної форми навчання

22.10.2021

Шановні студенти!

Відділ забезпечення якості освіти Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова в рамках моніторингового дослідження освітнього процесу в університеті проводить анкетування студентів щодо якості викладання навчальних дисциплін,

які Ви вивчали в минулому семестрі.

 

Ваші відповіді допоможуть вдосконалити навчальний процес.

Пропонуємо Вам відповісти на питання анкети, яка доступна за посиланням:

 

Для студентів 2 курсу спеціальності «Фармація. Промислова фармація»:

https://docs.google.com/forms/d/1ZHkLkk6sO9JS2D58gTehyn4-BjDFRFKYtUvpFy5_NRI/edit?usp=sharing

Для студентів 3 курсу спеціальності «Фармація. Промислова фармація»:

https://docs.google.com/forms/d/1ba6aTGQYlOrErAf-mTJra0NwwRem22SSZbPn6VgknyE/edit?usp=sharing

Для студентів 4 курсу спеціальності «Фармація. Промислова фармація»:

https://docs.google.com/forms/d/18GoWRVL-l3mEVur2VblgkoIr9fhtApKsglSzzkz3KZI/edit?usp=sharing

Для студентів 5 курсу спеціальності «Фармація. Промислова фармація»:

https://docs.google.com/forms/d/1Nb4eSpi15tOjUUopDq5S6gjNVwIW3A4LuSyZFYuAc8I/edit?usp=sharing

 

 

Анонімність гарантуємо.

Дякуємо за співпрацю!

 

 

 

До уваги студентів всіх курсів

28.09.2021

О Б ’ Я В А


ШАНОВНІ СТУДЕНТИ!

З 29.09.2021 РОКУ ВВОДИТЬСЯ В ДІЮ НОВИЙ РОЗКЛАД .

 

Лекції для основних дисциплін читаються в реальному часі

в on-line режимі згідно розкладу

(лекції, які відсутні в розкладі виставлені на GOOGLE DRIVE кожної кафедри).

Для вибіркових дисциплін інформація розміщується

на Google drive.

ЛЕКЦІЇ БУДУТЬ ПРОВОДИТИСЬ В MICROSOFT TEAMS. СТАРОСТАМ ПОТОКІВ БУДЕ НАДІСЛАНО КОД ВХОДУ ДЛЯ ПОТОКУ.

31.08.2021

Списки здобувачів вищої освіти

фармацевтичного факультету,  

розподілені на групи у відповідності з обраними вибірковими дисциплінами

2-й РІК НАВЧАННЯ 

Біохімія харчування

3 групи (33 ст)

 1. Ворон Вікторія Олександрівна

50

 1. Галушка Тетяна Олександріївна

50

 1. Краєвська Анастасія Ігорівна

50

 1. Крохмалюк Аліна Олександрівна

50

 1. Міліневська Софія  В‘ячеславівна

50

 1. Наср Марія Закі

50

 1. Польова Уляна Олександрівна

50

 1. Сидоренко Євгеній Анатолійович

50

 1. Слободянюк Марина Ігорівна

50

 1. Чорна Юлія Юріївна

50

 

 1. Андрущак Адріана Костянтинівна

51

 1. Блажко Олеся Григорівна

51

 1. Гайдаш Яна Анатоліївна

51

 1. Гапонюк Ольга Петрівна

51

 1. Гончарюк Анатолій Миколайович

51

 1. Григорак Володимир Віталійович

51

 1. Лисенко Марія Сергіївна

51

 1. Попадюк Дар‘я Михайлівна

51

 1. Шаховал Наталія Миколаївна

51

 1. Ус Анастасія Володимирівна

54

12.       Шапоренко Анастасія Сергіївна

54

13.       Волкотруб Віра Сергіївна

54

 

 1. Антонюк Яна Петрівна

54

 1. Барановська Єлізавета Вікторівна

54

 1. Бідзіля Назарій Владиславович

54

 1. Козерацька Анастасія Олегівна

55

 1. Козерацька Анастасія Олегівна

55

 1. Лупул Михайло Васильович

55

 1. Луцька Оксана Русланівна

54

 1. Профатило Вадим Сергійович

55

 1. Пустовіт Вікторія Юріївна

54

 1. Чагарина Олена Юріївна

54

 1.  

 

 

 

Фармако-технологічні аспекти розробки та реєстрації лікарських засобів

3 групи  (39 ст.) (ВЕСНА)

 1. Андрущак Адріана Костянтинівна

51

 1. Блажко Олеся Григорівна

51

 1. Вдовиченко Назарій Олександрович

52

 1. Ворон Вікторія Олександрівна

50

 1. Гайдаш Яна Анатоліївна

51

 1. Гапонюк Ольга Петрівна

51

 1. Гончарюк Анатолій Миколайович

51

 1. Григорак Володимир Віталійович

51

 1. Лисенко Марія Сергіївна

51

 1. Попадюк Дар‘я Михайлівна

51

 1. Січкоріз Аліна Олегівна

52

 1. Слободянюк Марина Ігорівна

50

 1. Шаховал Наталія Миколаївна

51

 

 1. Арбуз Євгеній Олександрович

53

 1. Гаврелишена Анастасія Сергіївна

53

 1. Громадська Ярослава Віталіївна

53

 1. Дудко Тетяна Вікторівна

52

 1. Карпенко Анна Олександрівна

53

 1. Литвинюк Олександр Миколайович

52

 1. Матвійчук Діана Анатоліївна

52

 1. Нагайко Дар'я Олександрівна

52

 1. Онісімов Олексій Русланович

53

 1. Польова Ярослава Олександрівна

52

 1. Тітарчук Інна Вікторівна

52

 1. Ткач Анна Володимирівна

52

 1. Ющенко Вероніка Олександрівна

52

 1. Яцюк Катерина Анатоліївна

53

 

 1. Антонюк Яна Петрівна

54

 1. Бідзіля Назарій Владиславович

54

 1. Білоус Тетяна Вікторівна

55

 1. Камінська Анастасія Віталіївна

53

 1. Козерацька Анастасія Олегівна

55

 1. Лупул Михайло Васильович

55

 1. Осецька Тетяна Олегівна

55

 1. Поліщученко Наталія Вікторівна

53

 1. Профатило Вадим Сергійович

55

 1. Римар Вікторія Вікторівна

55

 1. Риндюк Вікторія Вікторівна

55

 1. Хлівчук Христина Ігорівна

55

 

Теоретичні основи технології лікарських форм

4 групи

 1. Ворон Вікторія Олександрівна

50

 1. Галушка Тетяна Олександріївна

50

 1. Краєвська Анастасія Ігорівна

50

 1. Крохмалюк Аліна Олександрівна

50

 1. Міліневська Софія В‘ячеславівна

50

 1. Наср Марія Закі

50

 1. Польова Уляна Олександрівна

50

 1. Сидоренко Євгеній Анатолійович

50

 1. Слободянюк Марина Ігорівна

50

 1. Чорна Юлія Юріївна

50

 

 1. Андрущак Адріана Костянтинівна

51

 1. Блажко Олеся Григорівна

51

 1. Гапонюк Ольга Петрівна

51

 1. Гончарюк Анатолій Миколайович

51

 1. ГригоракВолодимир Віталійович

51

 1. Лисенко Марія Сергіївна

51

 1. Гайдаш Яна Анатоліївна

51

 1. Попадюк Дар‘я Михайлівна

51

 1. Шаховал Наталія Миколаївна

51

 

 

 1. Вдовиченко Назарій Олександрович

52

 1. Дудко Тетяна Вікторівна

52

 1. Литвинюк Олександр Миколайович

52

 1. Матвійчук ДіанаАнатоліївна

52

 1. Польова Ярослава Олександрівна

52

 1. Ткач Анна Володимирівна

52

 1. Нагайко Дар'я Олександрівна

52

 1. Січкоріз Аліна Олегівна

52

 1. Тітарчук Інна Вікторівна

52

 1. Ющенко Вероніка Олександрівна

52

 

10ф

 1. Арбуз Євгеній Олександрович

53

 1. Гаврелишена Анастасія Сергіївна

53

 1. Громадська Ярослава Віталіївна

53

 1. Камінська Анастасія Віталіївна

53

 1. Карпенко Анна Олександрівна

53

 1. Онісімов Олексій Русланович

53

 1. Поліщученко Наталія Вікторівна

53

 1. Яцюк Катерина Анатоліївна

53

 1. Білоус Тетяна Вікторівна

55

 1. Лупул Михайло Васильович

55

 1. Осецька Тетяна Олегівна

55

 1. Римар Вікторія Вікторівна

55

 1. Риндюк Вікторія Вікторівна

55

 

11ф

 1. Барановська Єлізавета Вікторівна

54

 1. Бідзіля Назарій Владиславович

54

 1. Волкотруб Віра Сергіївна

54

 1. Луцька Оксана Русланівна

54

 1. Пустовіт Вікторія Юріївна

54

 1. Ус Анастасія Володимирівна

54

 1. Чагарина Олена Юріївна

54

 1. Шапоренко Анастасія Сергіївна

54

 1. Антонюк Яна Петрівна

54

 

Прикладна генетика

4 групи

12ф

 1. Галушка Тетяна Олександріївна

50

 1. Краєвська Анастасія Ігорівна

50

 1. Крохмалюк Аліна Олександрівна

50

 1. Міліневська Софія В‘ячеславівна

50

 1. Наср Марія Закі

50

 1. Польова Уляна Олександрівна

50

 1. Сидоренко Євгеній Анатолійович

50

 1. Чорна Юлія Юріївна

50

 1. Білоус Тетяна Вікторівна

55

 1. Козерацька Анастасія Олегівна

55

 1. Осецька Тетяна Олегівна

55

 

13ф

 1. Андрущак Адріана Костянтинівна

51

 1. Блажко Олеся Григорівна

51

 1. Гайдаш Яна Анатоліївна

51

 1. Григорак Володимир Віталійович

51

 1. Попадюк Дар‘я Михайлівна

51

 1. Шаховал Наталія Миколаївна

51

 1. Гапонюк Ольга Петрівна

51

 1. Гончарюк Анатолій Миколайович

51

 1. Лисенко Марія Сергіївна

51

 1. Римар Вікторія Вікторівна

55

 1. Риндюк Вікторія Вікторівна

55

 1. Хлівчук Христина Ігорівна

55

 

14ф

 1. Нагайко Дар'я Олександрівна

52

 1. Січкоріз Аліна Олегівна

52

 1. Вдовиченко Назарій Олександрович

52

 1. Дудко Тетяна Вікторівна

52

 1. Литвинюк Олександр Миколайович

52

 1. Матвійчук Діана Анатоліївна

52

 1. Польова Ярослава Олександрівна

52

 1. Тітарчук Інна Вікторівна

52

 1. Ткач Анна Володимирівна

52

 1. Ющенко Вероніка Олександрівна

52

 

15ф

 1. Арбуз Євгеній Олександрович

53

 1. Гаврелишена Анастасія Сергіївна

53

 1. Карпенко Анна Олександрівна

53

 1. Онісімов Олексій Русланович

53

 1. Поліщученко Наталія Вікторівна

53

 1. Яцюк Катерина Анатоліївна

53

 1. Громадська Ярослава Віталіївна

53

 1. Камінська Анастасія Віталіївна

53

 1. Антонюк Яна Петрівна

54

 1. Бідзіля Назарій Владиславович

54

4 групи 43 студенти

 

 

Антропогенетика

1 група

16ф

 1. Антонюк Яна Петрівна

54

 1. Арбуз Євгеній Олександрович

53

 1. Бідзіля Назарій Владиславович

54

 1. Блажко Олеся Григорівна

51

 1. Гаврелишена Анастасія Сергіївна

53

 1. Громадська Ярослава Віталіївна

53

 1. Камінська Анастасія Віталіївна

53

 1. Карпенко Анна Олександрівна

53

 1. Онісімов Олексій Русланович

53

 1. Осецька Тетяна Олегівна

55

 1. Поліщученко Наталія Вікторівна

53

 1. Профатило Вадим Сергійович

55

 1. Яцюк Катерина Анатоліївна

53

 

Сучасні проблеми молекулярної біології

4 групи

17ф

 1. Галушка Тетяна Олександріївна

50

 1. Краєвська Анастасія Ігорівна

50

 1. Крохмалюк Аліна Олександрівна

50

 1. Міліневська Софія В‘ячеславівна

50

 1. Наср Марія Закі

50

 1. Сидоренко Євгеній Анатолійович

50

 1. Чорна Юлія Юріївна

50

 1. Ворон Вікторія Олександрівна

50

 1. Польова Уляна Олександрівна

50

 

18ф

 1. Вдовиченко Назарій Олександрович

52

 1. Дудко Тетяна Вікторівна

52

 1. Литвинюк Олександр Миколайович

52

 1. Нагайко Дар'я Олександрівна

52

 1. Польова Ярослава Олександрівна

52

 1. Січкоріз Аліна Олегівна

52

 1. Тітарчук Інна Вікторівна

52

 1. Ткач Анна Володимирівна

52

 1. Ющенко Вероніка Олександрівна

52

 1. Матвійчук Діана Анатоліївна

52

 

19ф

 1. Арбуз Євгеній Олександрович

53

 1. Гаврелишена Анастасія Сергіївна

53

 1. Громадська Ярослава Віталіївна

53

 1. Карпенко Анна Олександрівна

53

 1. Онісімов Олексій Русланович

53

 1. Яцюк Катерина Анатоліївна

53

 1. Камінська Анастасія Віталіївна

53

 1. Поліщученко Наталія Вікторівна

53

 1. Білоус Тетяна Вікторівна

55

 1. Риндюк Вікторія Вікторівна

55

 1. Хлівчук Христина Ігорівна

55

 1. Шевчук Тетяна Андріївна

55

 

20ф

 1. Барановська Єлізавета Вікторівна

54

 1. Волкотруб Віра Сергіївна

54

 1. Луцька Оксана Русланівна

54

 1. Пустовіт Вікторія Юріївна

54

 1. Ус Анастасія Володимирівна

54

 1. Чагарина Олена Юріївна

54

 1. Шапоренко Анастасія Сергіївна

54

 1. Антонюк Яна Петрівна

54

 1. Бідзіля Назарій Владиславович

54

 

4 групи 40 студентів

 

Сучасні методи дослідження біологічних систем

2 групи

21ф

 1. Андрущак Адріана Костянтинівна

51

 1. Блажко Олеся Григорівна

51

 1. Гайдаш Яна Анатоліївна

51

 1. Гапонюк Ольга Петрівна

51

 1. Гончарюк Анатолій Миколайович

51

 1. Григорак Володимир Віталійович

51

 1. Дудко Тетяна Вікторівна

52

 1. Лисенко Марія Сергіївна

51

 1. Матвійчук Діана Анатоліївна

52

 1. Нагайко Дар'я Олександрівна

52

 1. Польова Ярослава Олександрівна

52

 1. Попадюк Дар‘я Михайлівна

51

 1. Тітарчук Інна Вікторівна

52

 1. Ткач Анна Володимирівна

52

 1. Шаховал Наталія Миколаївна

51

 

22ф

 1. Арбуз Євгеній Олександрович

53

 1. Вдовиченко Назарій Олександрович

52

 1. Гаврелишена Анастасія Сергіївна

53

 1. Громадська Ярослава Віталіївна

53

 1. Камінська Анастасія Віталіївна

53

 1. Карпенко Анна Олександрівна

53

 1. Литвинюк Олександр Миколайович

52

 1. Онісімов Олексій Русланович

53

 1. Осецька Тетяна Олегівна

55

 1. Поліщученко Наталія Вікторівна

53

 1. Профатило Вадим Сергійович

55

 1. Січкоріз АлінаОлегівна

52

 1. Ющенко Вероніка Олександрівна

52

 1. Яцюк Катерина Анатоліївна

53

 

Вирощування лікарських рослин

4 групи

23ф

 1. Ворон Вікторія Олександрівна

50

 1. Галушка Тетяна Олександріївна

50

 1. Краєвська Анастасія Ігорівна

50

 1. Крохмалюк Аліна Олександрівна

50

 1. Міліневська Софія В‘ячеславівна

50

 1. Наср Марія Закі

50

 1. Польова Уляна Олександрівна

50

 1. Сидоренко Євгеній Анатолійович

50

 1. Слободянюк Марина Ігорівна

50

 1. Чорна Юлія Юріївна

50

 1. Андрущак Адріана Костянтинівна

51

 

 

24ф

 1. Вдовиченко Назарій Олександрович

52

 1. Литвинюк Олександр Миколайович

52

 1. Нагайко Дар'я Олександрівна

52

 1. Польова Ярослава Олександрівна

52

 1. Січкоріз Аліна Олегівна

52

 1. Тітарчук Інна Вікторівна

52

 1. Ткач Анна Володимирівна

52

 1. Ющенко Вероніка Олександрівна

52

 1. Дудко Тетяна Вікторівна

52

 1. Матвійчук Діана Анатоліївна

52

 

 

25ф

 1. Антонюк Яна Петрівна

54

 1. Барановська Єлізавета Вікторівна

54

 1. Волкотруб Віра Сергіївна

54

 1. Ус Анастасія Володимирівна

54

 1. Чагарина Олена Юріївна

54

 1. Шапоренко Анастасія Сергіївна

54

 1. Бідзіля Назарій Владиславович

54

 1. Луцька Оксана Русланівна

54

 1. Пустовіт Вікторія Юріївна

54

 1. Арбуз Євгеній Олександрович

53

 1. Гаврелишена Анастасія Сергіївна

53

 1. Онісімов Олексій Русланович

53

 1. Яцюк Катерина Анатоліївна

53

 1. Громадська Ярослава Віталіївна

53

 

26ф

 1. Білоус Тетяна Вікторівна

55

 1. Козерацька Анастасія Олегівна

55

 1. Лупул Михайло Васильович

55

 1. Осецька Тетяна Олегівна

55

 1. Профатило Вадим Сергійович

55

 1. Римар Вікторія Вікторівна

55

 1. Риндюк Вікторія Вікторівна

55

 1. Хлівчук Христина Ігорівна

55

 1. Шевчук Тетяна Андріївна

55

 1. Камінська Анастасія Віталіївна

53

 1. Карпенко Анна Олександрівна

53

 1. Поліщученко Наталія Вікторівна

53

4 групи 47 студентів

                             

Практична мікологія

1 груп

27ф

 1. Ворон Вікторія Олександрівна

50

 1. Галушка Тетяна Олександріївна

50

 1. Козерацька Анастасія Олегівна

55

 1. Краєвська Анастасія Ігорівна

50

 1. Крохмалюк Аліна Олександрівна

50

 1. Лупул Михайло Васильович

55

 1. Міліневська Софія В‘ячеславівна

50

 1. Наср Марія Закі

50

 1. Польова Уляна Олександрівна

50

 1. Сидоренко Євгеній Анатолійович

50

 1. Слободянюк Марина Ігорівна

50

 1. Чорна Юлія Юріївна

50

 

Лікарські рослини у фармації

5 групи

28ф

 1. Ворон Вікторія Олександрівна

50

 1. Галушка Тетяна Олександріївна

50

 1. Краєвська Анастасія Ігорівна

50

 1. Крохмалюк Аліна Олександрівна

50

 1. Міліневська Софія В‘ячеславівна

50

 1. Наср Марія Закі

50

 1. Польова Уляна Олександрівна

50

 1. Попадюк Дар‘я Михайлівна

51

 1. Сидоренко Євгеній Анатолійович

50

 1. Слободянюк Марина Ігорівна

50

 1. Чорна Юлія Юріївна

50

 1. Шаховал Наталія Миколаївна

51

 

29ф

 1. Андрущак Адріана Костянтинівна

51

 1. Блажко Олеся Григорівна

51

 1. Гайдаш Яна Анатоліївна

51

 1. Гапонюк Ольга Петрівна

51

 1. Гончарюк Анатолій Миколайович

51

 1. Григорак Володимир Віталійович

51

 1. Дудко Тетяна Вікторівна

52

 1. Лисенко Марія Сергіївна

51

 1. Матвійчу Діана Анатоліївна

52

 1. Польова Ярослава Олександрівна

52

 1. Тітарчук Інна Вікторівна

52

 1. Ткач Анна Володимирівна

52

 

30ф

 1. Арбуз Євгеній Олександрович

53

 1. Вдовиченко Назарій Олександрович

52

 1. Гаврелишена Анастасія Сергіївна

53

 1. Камінська Анастасія Віталіївна

53

 1. Карпенко Анна Олександрівна

53

 1. Литвинюк Олександр Миколайович

52

 1. Нагайко Дар'я Олександрівна

52

 1. Онісімов Олексій Русланович

53

 1. Січкоріз Аліна Олегівна

52

 1. Ющенко Вероніка Олександрівна

52

 1. Яцюк Катерина Анатоліївна

53

 

31ф

 1. Волкотруб Віра Сергіївна

54

 1. Громадська Ярослава Віталіївна

53

 1. Козерацька Анастасія Олегівна

55

 1. Лупул Михайло Васильович

55

 1. Поліщученко Наталія Вікторівна

53

 1. Профатило Вадим Сергійович

55

 1. Римар Вікторія Вікторівна

55

 1. Ус Анастасія Володимирівна

54

 1. Чагарина Олена Юріївна

54

 

32ф

 1. Антонюк Яна Петрівна

54

 1. Барановська Єлізавета Вікторівна

54

 1. Бідзіля Назарій Владиславович

54

 1. Білоус Тетяна Вікторівна

55

 1. Луцька Оксана Русланівна

54

 1. Осецька Тетяна Олегівна

55

 1. Пустовіт Вікторія Юріївна

54

 1. Риндюк Вікторія Вікторівна

55

 1. Хлівчук Христина Ігорівна

55

 1. Шапоренко Анастасія Сергіївна

54

 1. Шевчук Тетяна Андріївна

55

 

Цілющі рослини та гриби, що культивуються

4 групи

33ф

 1. Галушка Тетяна Олександріївна

50

 1. Краєвська Анастасія Ігорівна

50

 1. Крохмалюк Аліна Олександрівна

50

 1. Міліневська Софія В‘ячеславівна

50

 1. Наср Марія Закі

50

 1. ПольоваУляна Олександрівна

50

 1. Сидоренко Євгеній Анатолійович

50

 1. Слободянюк Марина Ігорівна

50

 1. Чорна Юлія Юріївна

50

10.  Шаховал Наталія Миколаївна

51

 

34ф

 1. Блажко Олеся Григорівна

51

 1. Гайдаш Яна Анатоліївна

51

 1. Гапонюк Ольга Петрівна

51

 1. Гончарюк Анатолій Миколайович

51

 1. Григорак Володимир Віталійович

51

 1. Лисенко Марія Сергіївна

51

 1. Польова Ярослава Олександрівна

52

 1. Попадюк Дар‘я Михайлівна

51

 1. Тітарчук Інна Вікторівна

52

10.  Ткач Анна Володимирівна

52

 

35ф

 1. Вдовиченко Назарій Олександрович

52

 1. Волкотруб Віра Сергіївна

54

 1. Дудко Тетяна Вікторівна

52

 1. Литвинюк Олександр Миколайович

52

 1. Матвійчук Діана Анатоліївна

52

 1. Нагайко Дар'я Олександрівна

52

 1. Січкоріз Аліна Олегівна

52

 1. Чагарина Олена Юріївна

54

 1. Шапоренко Анастасія Сергіївна

54

10.  Ющенко Вероніка Олександрівна

52

 

36ф

 1. Барановська Єлізавета Вікторівна

54

 1. Білоус Тетяна Вікторівна

55

 1. Лупул Михайло Васильович

55

 1. Луцька Оксана Русланівна

54

 1. Осецька Тетяна Олегівна

55

 1. Пустовіт Вікторія Юріївна

54

 1. Римар Вікторія Вікторівна

55

 1. Риндюк Вікторія Вікторівна

55

 1. Ус Анастасія Володимирівна

54

 1. Хлівчук Христина Ігорівна

55

 1. Шевчук Тетяна Андріївна

55

 

Основи органічного виробництва лікарської рослинної сировини

2 групи

37ф

 1. Андрущак Адріана Костянтинівна

51

 1. Блажко Олеся Григорівна

51

 1. Гайдаш Яна Анатоліївна

51

 1. Гапонюк Ольга Петрівна

51

 1. Гончарюк Анатолій Миколайович

51

 1. Григорак Володимир Віталійович

51

 1. Лисенко Марія Сергіївна

51

 1. Попадюк Дар‘я Михайлівна

51

 1. Шаховал Наталія Миколаївна

51

 

38ф

1. Ворон ВікторіяОлександрівна

50

2. Слободянюк Марина Ігорівна

50

3. Шапоренко Анастасія Сергіївна

54

4. Барановська Єлізавета Вікторівна

54

5. Волкотруб Віра Сергіївна

54

6. Луцька Оксана Русланівна

54

7. Пустовіт Вікторія Юріївна

54

8. Ус Анастасія Володимирівна

54

9. Чагарина Олена Юріївна

54

 

39ф

4. Козерацька Анастасія Олегівна

55

5. Лупул Михайло Васильович

55

6. Осецька Тетяна Олегівна

55

7. Профатило Вадим Сергійович

55

8. Римар Вікторія Вікторівна

55

9. Риндюк Вікторія Вікторівна

55

10. Хлівчук Христина Ігорівна

55

3 групи 30 студентів

 

 

 

Психогігієна та актуальні проблеми університетської гігієни

1 група

40ф

 1. Барановська Єлізавета Вікторівна

54

 1. Білоус Тетяна Вікторівна

55

 1. Волкотруб Віра Сергіївна

54

 1. Луцька Оксана Русланівна

54

 1. Профатило Вадим Сергійович

55

 1. Пустовіт Вікторія Юріївна

54

 1. Римар Вікторія Вікторівна

55

 1. Риндюк Вікторія Вікторівна

55

 1. Ус Анастасія Володимирівна

54

10.  Хлівчук Христина Ігорівна

55

11.  Чагарина Олена Юріївна

54

12.  Шапоренко Анастасія Сергіївна

54

13.  Шевчук Тетяна Андріївна

55

 

Гігієна у фармації та екологія

5 групи

41ф

 1. Ворон Вікторія Олександрівна

50

 1. Галушка Тетяна Олександріївна

50

 1. Краєвська Анастасія Ігорівна

50

 1. Крохмалюк Аліна Олександрівна

50

 1. Міліневська Софія В‘ячеславівна

50

 1. Наср Марія Закі

50

 1. Польова Уляна Олександрівна

50

 1. Сидоренко Євгеній Анатолійович

50

 1. Слободянюк Марина Ігорівна

50

10.  Чорна Юлія Юріївна

50

 

42ф

 1. Андрущак Адріана Костянтинівна

51

 1. Гайдаш Яна Анатоліївна

51

 1. Гапонюк Ольга Петрівна

51

 1. Гончарюк Анатолій Миколайович

51

 1. Григорак Володимир Віталійович

51

 1. Лисенко Марія Сергіївна

51

 1. Попадюк Дар‘я Михайлівна

51

 1. Шаховал Наталія Миколаївна

51

 1. Білоус Тетяна Вікторівна

55

10.  Козерацька Анастасія Олегівна

55

11.  Лупул Михайло Васильович

55

 

43ф

 1. Вдовиченко Назарій Олександрович

52

 1. Дудко Тетяна Вікторівна

52

 1. Матвійчук Діана Анатоліївна

52

 1. Польова Ярослава Олександрівна

52

 1. Литвинюк Олександр Миколайович

52

 1. Нагайко Дар'я Олександрівна

52

 1. Січкоріз Аліна Олегівна

52

 1. Тітарчук Інна Вікторівна

52

 1. Ткач Анна Володимирівна

52

 1. Ющенко Вероніка Олександрівна

52

 

44ф

 1. Арбуз Євгеній Олександрович

53

 1. КамінськаАнастасія Віталіївна

53

 1. Карпенко Анна Олександрівна

53

 1. Онісімов Олексій Русланович

53

 1. Яцюк Катерина Анатоліївна

53

 1. Гаврелишена АнастасіяСергіївна

53

 1. Громадська Ярослава Віталіївна

53

 1. Поліщученко Наталія Вікторівна

53

 

45ф

 1. Волкотруб Віра Сергіївна

54

 1. Антонюк Яна Петрівна

54

 1. Барановська Єлізавета Вікторівна

54

 1. Бідзіля Назарій Владиславович

54

 1. Луцька Оксана Русланівна

54

 1. Пустовіт Вікторія Юріївна

54

 1. Чагарина Олена Юріївна

54

 1. Ус Анастасія Володимирівна

54

 1. Шапоренко Анастасія Сергіївна

54

10.  Профатило Вадим Сергійович

55

11.  Римар Вікторія Вікторівна

55

12.  Хлівчук Христина Ігорівна

55

13.  Шевчук Тетяна Андріївна

55

5 груп 59 студентів

3-й РІК НАВЧАННЯ

Побічна дія ліків

4 групи

 1. Гуреліч Марина Володимиріна

51

 1. Дегтярук Варвара Вадимівна

50

 1. Іщенко Віта Олександрівна

51

 1. Качковська Катерина Максимівна

50

 1. Крецул Анастасія Ігорівна

51

 1. Кулик Анастасія Віталіївна

51

 1. Лазаренко Анастасія Валеріївна

50

 1. Маркевич Анна Сергіївна

51

 1. Мартинова Світлана Володимирівна

50

 1. Парасунько Ольга Вікторівна

50

 1. Сорока Каріна Дмитрівна

50

 1. Стебло Дарія Вікторівна

51

 1. Яворська Наталія Михайлівна

51

 

 1. Базилевич Марина Віталіївна

52

 1. Баркар Дар'я Олександрівна

52

 1. Грицай Андрій Олександрович

51

 1. Заєць Діана Ігорівна

51

 1. Колесніченко Ольга Романівна

52

 1. Мамет Карина Олексіївна

53

 1. Маринич Дар'я Сергіївна

52

 1. Мудрик Ольга Русланівна

52

 1. Патлатюк Владислава Юріївна

51

 1. Поліщук Владислав Миколайович

53

 1. Решовська Аміна Анатоліївна

53

 1. Склонна Ірина Василівна

52

 1. Шень Тетяна Тарасівна

52

 

 1. Береза Дарія Анатоліївна

53

 1. Больша Ліна Володимирівна

54

 1. Гонтар Михайло Ігорович

53

 1. Доманська Марина Анатоліївна

53

 1. Донець Богдана Миколаївна

54

 1. Іванович НаталіяАндріївна

53

 1. Лесько Максим Тарасович

54

 1. Паламарчук Людмила Василівна

54

 1. Поворознюк Юлія Миколаївна

53

 1. Сімчук Яна Віталіївна

53

 1. Сковлюк Аліна Михайлівна

54

 1. Тодоренко Людмила Сергіївна

54

 1. Яремчук Діана Миколаївна

53

 

 1. Борисова Карина Павлівна

54

 1. Бородай Вікторія Василівна

55

 1. Головська Дар'я Борисівна

55

 1. Король Яна Юріївна

55

 1. Кравець Валерія Русланівна

54

 1. Магдевич Аліна Анатоліївна

54

 1. Мельник Тетяна Миколаївна

54

 1. Патик Олена Олександрівна

55

 1. Салюк Олег Олександрович

55

 1. Стаднічук Наталія Вікторівна

55

 1. Тищук Марія Василівна

55

 1. Шмаль Анастасія Іванівна

55

 

Імунобіологічні препарати

3 групи

 1. Бабаєв Фейзи

51

 1. Гонтар Михайло Ігорович

53

 1. Грицай Андрій Олександрович

51

 1. Доманська Марина Анатоліївна

53

 1. Заєць Діана Ігорівна

51

 1. Іванович Наталія Андріївна

53

 1. Патлатюк Владислава Юріївна

51

 1. Поворознюк Юлія Миколаївна

53

 1. Поліщук Владислав Миколайович

53

 1. Решовська Аміна Анатоліївна

53

 1. Рудь Андрій Андрійович

51

 1. Сімчук Яна Віталіївна

53

 1. Яремчук Діана Миколаївна

53

 1. Ковтонюк Дем'ян Миколайович

53

 

 1. Борисова Карина Павлівна

54

 1. Кравець Валерія Русланівна

54

 1. Лазаренко Анастасія Валеріївна

50

 1. Магдевич Аліна Анатоліївна

54

 1. Мартинова Світлана Володимирівна

50

 1. Мельник Тетяна Миколаївна

54

 1. Сорока Каріна Дмитрівна

50

 1. Тодоренко Людмила Сергіївна

54

 

 1. Базилевич Марина Віталіївна

52

 1. Бородай Вікторія Василівна

55

 1. Головська Дар'я Борисівна

55

 1. Дегтяренко Віталіна Олександрівна

55

 1. Колесніченко Ольга Романівна

52

 1. Король Яна Юріївна

55

 1. Мудрик Ольга Русланівна

52

 1. Патик Олена Олександрівна

55

 1. Склонна Ірина Василівна

52

 1. Стаднічук Наталія Вікторівна

55

 1. Тищук Марія Василівна

55

 1. Шень Тетяна Тарасівна

52

 1. Шмаль Анастасія Іванівна

55

 1. Маринич Дар'я Сергіївна

52

 

Гомеопатичніпрепарати: фармако-технологічніаспекти

2 групи

 1. Бабаєв Фейзи

51

 1. Гонтар Михайло Ігорович

53

 1. Гуреліч Марина Володимиріна

51

 1. Заєць Діана Ігорівна

51

 1. Ковтонюк Дем'ян Миколайович

53

 1. Крецул Анастасія Ігорівна

51

 1. Кулик Анастасія Віталіївна

51

 1. Паламарчук Людмила Василівна

54

 1. Патлатюк Владислава Юріївна

51

 1. Поліщук Владислав Миколайович

53

 1. Тодоренко Людмила Сергіївна

54

 1. Яворська Наталія Михайлівна

51

 

 1. Больша Ліна Володимирівна

54

 1. Борисова Карина Павлівна

54

 1. Бородай Вікторія Василівна

55

 1. Головська Дар'я Борисівна

55

 1. Дегтяренко Віталіна Олександрівна

55

 1. Король Яна Юріївна

55

 1. Кравець Валерія Русланівна

54

 1. Магдевич Аліна Анатоліївна

54

 1. Мельник Тетяна Миколаївна

54

 1. Салюк Олег Олександрович

55

 1. Стаднічук Наталія Вікторівна

55

 1. Тищук Марія Василівна

55

 1. Шмаль Анастасія Іванівна

55

 

Допоміжні речовини у фармацевтичній та косметичній технології

4 групи

10ф

 1. Береза Дарія Анатоліївна

53

 1. Доманська Марина Анатоліївна

53

 1. Іванович Наталія Андріївна

53

 1. Мамет Карина Олексіївна

53

 1. Поворознюк Юлія Миколаївна

53

 1. Решовська Аміна Анатоліївна

53

 1. Сімчук Яна Віталіївна

53

 1. Яремчук Діана Миколаївна

53

 1. Колесніченко Ольга Романівна

52

 1. Маринич Дар'я Сергіївна

52

 1. Мудрик Ольга Русланівна

52

 1. Склонна Ірина Василівна

52

   

 

11ф

 1. Больша Ліна Володимирівна

54

 1. Дегтярук Варвара Вадимівна

50

 1. Донець Богдана Миколаївна

54

 1. Качковська Катерина Максимівна

50

 1. Магдевич Аліна Анатоліївна

54

 1. Мартинова Світлана Володимирівна

50

 1. Парасунько Ольга Вікторівна

50

 1. Сковлюк Аліна Михайлівна

54

 1. Сорока Каріна Дмитрівна

50

 1. Лесько Максим Тарасович

54

 

12ф

 1. Бабаєв Фейзи

51

 1. Базилевич Марина Віталіївна

52

 1. Баркар Дар'я Олександрівна

52

 1. Гуреліч Марина Володимиріна

51

 1. Заєць Діана Ігорівна

51

 1. Іщенко Віта Олександрівна

51

 1. Крецул Анастасія Ігорівна

51

 1. Кулик Анастасія Віталіївна

51

 1. Маркевич Анна Сергіївна

51

 1. Патлатюк Владислава Юріївна

51

 1. Стебло Дарія Вікторівна

51

 1. Шень Тетяна Тарасівна

52

 1. Яворська Наталія Михайлівна

51

 

 

13ф

 1. Бородай Вікторія Василівна

55

 1. Головська Дар'я Борисівна

55

 1. Дегтяренко Віталіна Олександрівна

55

 1. Король Яна Юріївна

55

 1. Патик Олена Олександрівна

55

 1. Салюк Олег Олександрович

55

 1. Стаднічук Наталія Вікторівна

55

 1. Тищук Марія Василівна

55

 1. Шмаль Анастасія Іванівна

55

 

Підготовка фармацевтичного представника

4 групи

14ф

 1. Береза Дарія Анатоліївна

53

 1. Гонтар Михайло Ігорович

53

 1. Доманська Марина Анатоліївна

53

 1. Іванович Наталія Андріївна

53

 1. Ковтонюк Дем'ян Миколайович

53

 1. Кравець Валерія Русланівна

54

 1. Мамет Карина Олексіївна

53

 1. Поворознюк Юлія Миколаївна

53

 1. Поліщук Владислав Миколайович

53

 1. Решовська Аміна Анатоліївна

53

 1. Сімчук Яна Віталіївна

53

 1. Яремчук Діана Миколаївна

53

 

15ф

 1. Бородай Вікторія Василівна

55

 1. Король Яна Юріївна

55

 1. Лазаренко Анастасія Валеріївна

50

 1. Мартинова Світлана Володимирівна

50

 1. Парасунько Ольга Вікторівна

50

 1. Патик Олена Олександрівна

55

 1. Салюк Олег Олександрович

55

 1. Сорока Каріна Дмитрівна

50

 1. Стаднічук Наталія Вікторівна

55

 1. Тищук Марія Василівна

55

 1. Шмаль Анастасія Іванівна

55

16ф

 1. Бабаєв Фейзи

51

 1. Грицай Андрій Олександрович

51

 1. Гуреліч Марина Володимиріна

51

 1. Заєць Діана Ігорівна

51

 1. Іщенко Віта Олександрівна

51

 1. Крецул Анастасія Ігорівна

51

 1. Кулик Анастасія Віталіївна

51

 1. Маркевич Анна Сергіївна

51

 1. Патлатюк Владислава Юріївна

51

 1. Рудь Андрій Андрійович

51

 1. Стебло Дарія Вікторівна

51

 1. Яворська Наталія Михайлівна

51

 

17ф

 1. Базилевич Марина Віталіївна

52

 1. Баркар Дар'яОлександрівна

52

 1. Больша Ліна Володимирівна

54

 1. Борисова Карина Павлівна

54

 1. Донець Богдана Миколаївна

54

 1. Колесніченко Ольга Романівна

52

 1. Магдевич Аліна Анатоліївна

54

 1. Маринич Дар'я Сергіївна

52

 1. Мудрик Ольга Русланівна

52

 1. Паламарчук Людмила Василівна

54

 1. Склонна Ірина Василівна

52

 1. Сковлюк Аліна Михайлівна

54

 1. Шень Тетяна Тарасівна

52

 

Фармацевтичні аспекти токсикоманії та наркоманії

3 групи

18ф

 1. Береза Дарія Анатоліївна

53

 1. Бородай Вікторія Василівна

55

 1. Гонтар Михайло Ігорович

53

 1. Дегтярук Варвара Вадимівна

50

 1. Качковська Катерина Максимівна

50

 1. Король Яна Юріївна

55

 1. Мамет Карина Олексіївна

53

 1. Патик Олена Олександрівна

55

 1. Поліщук Владислав Миколайович

53

10.  Решовська Аміна Анатоліївна

53

11.  Салюк Олег Олександрович

55

12.  Сорока Каріна Дмитрівна

50

13.  Тищук Марія Василівна

55

 

19ф

 1. Больша Ліна Володимирівна

54

 1. Борисова Карина Павлівна

54

 1. Грицай Андрій Олександрович

51

 1. Гуреліч Марина Володимиріна

51

 1. Іщенко Віта Олександрівна

51

 1. Кравець Валерія Русланівна

54

 1. Крецул Анастасія Ігорівна

51

 1. Кулик Анастасія Віталіївна

51

 1. Маркевич Анна Сергіївна

51

10.  Сковлюк Аліна Михайлівна

54

11.  Стебло Дарія Вікторівна

51

12.  Тодоренко Людмила Сергіївна

54

13.  Яворська Наталія Михайлівна

51

 

20ф

 1. Базилевич Марина Віталіївна

52

 1. Баркар Дар'я Олександрівна

52

 1. Головська Дар'я Борисівна

55

 1. Дегтяренко Віталіна Олександрівна

55

 1. Колесніченко Ольга Романівна

52

 1. Лесько Максим Тарасович

54

 1. Магдевич Аліна Анатоліївна

54

 1. Маринич Дар'я Сергіївна

52

 1. Мельник Тетяна Миколаївна

54

 1. Мудрик Ольга Русланівна

52

 1. Склонна Ірина Василівна

52

 1. Стаднічук Наталія Вікторівна

55

 1. Шень Тетяна Тарасівна

52

 1. Шмаль Анастасія Іванівна

55

 

Рекреаційне (off-label) використання лікарських засобів, хімічних речовин рослинного та синтетичного походження

2 група

21ф

 1. Гонтар Михайло Ігорович

53

 1. Іщенко Віта Олександрівна

51

 1. Ковтонюк Дем'ян Миколайович

53

 1. Кулик Анастасія Віталіївна

51

 1. Маркевич Анна Сергіївна

51

 1. Мартинова Світлана Володимирівна

50

 1. Парасунько Ольга Вікторівна

50

 1. Поліщук Владислав Миколайович

53

 1. Рудь Андрій Андрійович

51

 1. Сорока Каріна Дмитрівна

50

 1. Стебло Дарія Вікторівна

51

 

22ф

 1. Баркар Дар'я Олександрівна

52

 1. Головська Дар'я Борисівна

55

 1. Дегтяренко Віталіна Олександрівна

55

 1. Донець Богдана Миколаївна

54

 1. Лесько Максим Тарасович

54

 1. Мельник Тетяна Миколаївна

54

 1. Паламарчук Людмила Василівна

54

 1. Салюк Олег Олександрович

55

 1. Сковлюк Аліна Михайлівна

54

 1. Тодоренко Людмила Сергіївна

54

 1. Шмаль Анастасія Іванівна

55

 

Резистентність до лікарськихзасобів: механізми, профілактика, шляхи подолання

4 групи

23ф

 1. Береза Дарія Анатоліївна

53

 1. Дегтярук Варвара Вадимівна

50

 1. Доманська Марина Анатоліївна

53

 1. Іванович Наталія Андріївна

53

 1. Качковська Катерина Максимівна

50

 1. Лазаренко Анастасія Валеріївна

50

 1. Мартинова Світлана Володимирівна

50

 1. Парасунько Ольга Вікторівна

50

 1. Поворознюк Юлія Миколаївна

53

 1. Сімчук Яна Віталіївна

53

 1. Сорока Каріна Дмитрівна

50

 1. Яремчук Діана Миколаївна

53

 

24ф

 1. Грицай Андрій Олександрович

51

 1. Гуреліч Марина Володимиріна

51

 1. Дегтяренко Віталіна Олександрівна

55

 1. Заєць Діана Ігорівна

51

 1. Іщенко Віта Олександрівна

51

 1. Крецул Анастасія Ігорівна

51

 1. Кулик Анастасія Віталіївна

51

 1. Маркевич Анна Сергіївна

51

 1. Патлатюк Владислава Юріївна

51

 1. Рудь Андрій Андрійович

51

 1. Стебло Дарія Вікторівна

51

 1. Тищук Марія Василівна

55

 1. Яворська Наталія Михайлівна

51

 

25ф

 1. Больша Ліна Володимирівна

54

 1. Борисова Карина Павлівна

54

 1. Бородай Вікторія Василівна

55

 1. Головська Дар'я Борисівна

55

 1. Король Яна Юріївна

55

 1. Кравець Валерія Русланівна

54

 1. Лесько Максим Тарасович

54

 1. Мельник Тетяна Миколаївна

54

 1. Паламарчук Людмила Василівна

54

 1. Салюк Олег Олександрович

55

 1. Сковлюк Аліна Михайлівна

54

 1. Стаднічук Наталія Вікторівна

55

 1. Тодоренко Людмила Сергіївна

54

 

26ф

 1. Базилевич Марина Віталіївна

52

 1. Баркар Дар'яОлександрівна

52

 1. Гонтар Михайло Ігорович

53

 1. Донець Богдана Миколаївна

54

 1. Ковтонюк Дем'ян Миколайович

53

 1. Колесніченко Ольга Романівна

52

 1. Магдевич Аліна Анатоліївна

54

 1. Мамет Карина Олексіївна

53

 1. Маринич Дар'я Сергіївна

52

10.  Мудрик Ольга Русланівна

52

11.  Склонна Ірина Василівна

52

12.  Шень Тетяна Тарасівна

52

 

Фізико-хімічний аналіз у створенні ліків

1 група

27ф

 1. Базилевич Марина Віталіївна

52

 1. Береза Дарія Анатоліївна

53

 1. Дегтярук Варвара Вадимівна

50

 1. Доманська Марина Анатоліївна

53

 1. Качковська Катерина Максимівна

50

 1. Колесніченко Ольга Романівна

52

 1. Лазаренко Анастасія Валеріївна

50

 1. Мамет Карина Олексіївна

53

 1. Маринич Дар'я Сергіївна

52

10.  Мартинова Світлана Володимирівна

50

11.  Мудрик Ольга Русланівна

52

12.  Патик Олена Олександрівна

55

13.  Сімчук Яна Віталіївна

53

14.  Склонна Ірина Василівна

52

15.  Сорока Каріна Дмитрівна

50

 

Сучасна аналітична лабораторна практика

2 група

28ф

 1. Береза Дарія Анатоліївна

53

 1. Мельник Тетяна Миколаївна

54

 1. Донець Богдана Миколаївна

54

 1. Іванович Наталія Андріївна

53

 1. Паламарчук Людмила Василівна

54

 1. Ковтонюк Дем'ян Миколайович

53

 1. Лесько Максим Тарасович

54

 1. Мамет Карина Олексіївна

53

 1. Поворознюк Юлія Миколаївна

53

 1. Решовська Аміна Анатоліївна

53

 1. Яремчук Діана Миколаївна

53

 1. Патик Олена Олександрівна

55

 1. Дегтяренко Віталіна Олександрівна

55

 

29ф

 1. Бабаєв Фейзи

51

 1. Баркар Дар'я Олександрівна

52

 1. Грицай Андрій Олександрович

51

 1. Дегтярук Варвара Вадимівна

50

 1. Заєць Діана Ігорівна

51

 1. Качковська Катерина Максимівна

50

 1. Кулик Анастасія Віталіївна

51

 1. Лазаренко Анастасія Валеріївна

50

 1. Мартинова Світлана Володимирівна

50

 1. Патлатюк Владислава Юріївна

51

 1. Рудь Андрій Андрійович

51

 

 

Хіміко-токсикологічний аналіз

3 групи

30ф

 1. Грицай Андрій Олександрович

51

 1. Гуреліч Марина Володимиріна

51

 1. Дегтярук Варвара Вадимівна

50

 1. Іщенко ВітаОлександрівна

51

 1. Качковська Катерина Максимівна

50

 1. Крецул Анастасія Ігорівна

51

 1. Лазаренко Анастасія Валеріївна

50

 1. Маркевич Анна Сергіївна

51

 1. Парасунько Ольга Вікторівна

50

 1. Рудь Андрій Андрійович

51

 1. Стебло Дарія Вікторівна

51

 1. Яворська Наталія Михайлівна

51

 

31ф

 1. Береза Дарія Анатоліївна

53

 1. Борисова Карина Павлівна

54

 1. Донець Богдана Миколаївна

54

 1. Ковтонюк Дем'ян Миколайович

53

 1. Кравець Валерія Русланівна

54

 1. Лесько Максим Тарасович

54

 1. Мамет Карина Олексіївна

53

 1. Мельник Тетяна Миколаївна

54

 1. Сковлюк Аліна Михайлівна

54

 1. Тодоренко Людмила Сергіївна

54

 

32ф

 1. Базилевич Марина Віталіївна

52

 1. Бородай Вікторія Василівна

55

 1. Дегтяренко Віталіна Олександрівна

55

 1. Король Яна Юріївна

55

 1. Магдевич Аліна Анатоліївна

54

 1. Паламарчук Людмила Василівна

54

 1. Патик Олена Олександрівна

55

 1. Стаднічук Наталія Вікторівна

55

 1. Тищук Марія Василівна

55

 1. ШеньТетяна Тарасівна

52

 1. Шмаль Анастасія Іванівна

55

 

 

 

 

Культивування лікарських рослин

2 групи

33ф

 1. Баркар Дар'я Олександрівна

52

 1. Гуреліч Марина Володимиріна

51

 1. Заєць Діана Ігорівна

51

 1. Іщенко Віта Олександрівна

51

 1. Колесніченко Ольга Романівна

52

 1. Крецул Анастасія Ігорівна

51

 1. Маринич Дар'я Сергіївна

52

 1. Маркевич Анна Сергіївна

51

 1. Мудрик Ольга Русланівна

52

 1. Патлатюк Владислава Юріївна

51

 1. Рудь Андрій Андрійович

51

 1. Склонна Ірина Василівна

52

 1. Стебло Дарія Вікторівна

51

 1. ШеньТетянаТарасівна

52

 1. Яворська Наталія Михайлівна

51

 

34ф

 1. Больша Ліна Володимирівна

54

 1. Головська Дар'я Борисівна

55

 1. Гонтар Михайло Ігорович

53

 1. Ковтонюк Дем'ян Миколайович

53

 1. Доманська Марина Анатоліївна

53

 1. Іванович Наталія Андріївна

53

 1. Паламарчук Людмила Василівна

54

 1. Парасунько Ольга Вікторівна

50

 1. Поворознюк Юлія Миколаївна

53

 1. Поліщук Владислав Миколайович

53

 1. Решовська Аміна Анатоліївна

53

 1. Салюк Олег Олександрович

55

 1. Сімчук Яна Віталіївна

53

 1. Сковлюк Аліна Михайлівна

54

 1. Яремчук Діана Миколаївна

53

 

Англійська мова у фармації

2 група

35ф

 1. Грицай Андрій Олександрович

51

 1. Дегтярук Варвара Вадимівна

50

 1. Доманська Марина Анатоліївна

53

 1. Іванович Наталія Андріївна

53

 1. Качковська Катерина Максимівна

50

 1. Лазаренко Анастасія Валеріївна

50

 1. Парасунько Ольга Вікторівна

50

 1. Поліщук Владислав Миколайович

53

 1. Решовська Аміна Анатоліївна

53

 1. Рудь Андрій Андрійович

51

 

36ф

 1. Больша Ліна Володимирівна

54

 1. Борисова Карина Павлівна

54

 1. Донець Богдана Миколаївна

54

 1. Ковтонюк Дем'ян Миколайович

53

 1. Кравець Валерія Русланівна

54

 1. Лесько Максим Тарасович

54

 1. Поворознюк Юлія Миколаївна

53

 1. Сімчук Яна Віталіївна

53

 1. Тодоренко Людмила Сергіївна

54

 1. Яремчук Діана Миколаївна

53

 


 

4-й РІК НАВЧАННЯ

Техніки комунікаційної роботи керівника фармацевтичного підприємства

3 групи

 

 1. Берневега Катерина Русланівна

50

 1. Віцькова Мирослава Григорівна

50

 1. Завадюк Анна Вікторівна

51

 1. Клебанський Артем Сергійович

50

 1. Лащенко Катерина Миколаївна

51

 1. Левкова Дар'я Андріївна

50

 1. Левчук Вероніка Олександрівна

50

 1. Сінгаєвський Вадим Олександрович

50

 1. Ступак Вікторія Вікторівна

50

 1. Шпритула Ярослав Олександрович

50

 1. Яковенко Анастасія Олександрівна

50

 

 1. Бондар Юлія Олександрівна

53

 1. Буковський Євгеній Ігорович

54

 1. Коваленко Єлизавета Юріївна

54

 1. Ковтун Богдан Борисович

53

 1. Панченко Інна Володимирівна

53

 1. Тітарчук Євгеній Сергійович

51

 1. Холява Руслана Анатоліївна

52

 1. Шевчук Нікіта Олександрович

53

 

 1. Власова Дарія Олександрівна

55

 1. Волинець Вікторія Василівна

55

 1. Дежорнюк Юлія Миколаївна

56

 1. Ігнатова Олександра Артемівна

55

 1. Лисенко Діана Вікторівна

55

 1. Мельничук Вікторія Миколаївна

56

 1. Підвисоцька Олександра Олександрівна

55

 1. Тєбякіна Дар'я Володимирівна

56

 1. Фаринюк Анастасія Юріївна

56

 

Персоналізована фармація та косметологія

2 група

 1. Віцькова Мирослава Григорівна

50

 1. Гончарук Лілія Василівна

52

 1. Іванюк Каріна Олександрівна

52

 1. Клебанський Артем Сергійович

50

 1. Климчук Вікторія Геннадіївна

52

 1. Коротка Юлія Русланівна

51

 1. Матвеєва Ірина Василівна

52

 1. Орел Наталія Петрівна

51

 1. Холява Руслана Анатоліївна

52

 1. Чикотун Олена Миколаївна

51

 1. Яковенко Анастасія Олександрівна

50

 1. Ящишин Олексій Сергійович

52

 

 1. Бойко Анастасія Петрівна

56

 1. Власова Дарія Олександрівна

55

 1. Єрентюк Євгеній Віталійович

54

 1. Лисенко Діана Вікторівна

55

 1. Мартинюк Марина Євгенівна

52

 1. Мельничук Вікторія Миколаївна

56

 1. Пиріжок Еріка Андріївна

56

 1. Файфор Роман Валерійович

52

 

Фармацевтична логістика: шлях лікарського препарату від виробника до споживача

2 групи

 1. Віцькова Мирослава Григорівна

50

 1. Клебанський Артем Сергійович

50

 1. Коротка Юлія Русланівна

51

 1. Левкова Дар'я Андріївна

50

 1. Левчук ВеронікаОлександрівна

50

 1. Манзюк Володимир Сергійович

50

 1. Орел Наталія Петрівна

51

 1. Сінгаєвський Вадим Олександрович

50

 1. Ступак Вікторія Вікторівна

50

 1. Чикотун Олена Миколаївна

51

 1. Шпритула Ярослав Олександрович

50

 

 1. Бойко Анастасія Петрівна

56

 1. Буковський Євгеній Ігорович

54

 1. Гончарук Анна Сергіївна

54

 1. Дацюк Анастасія Сергіївна

55

 1. Закордонний Дмитро Олегович

56

 1. Пазюченко Вікторія Ігорівна

53

 1. Плющ Юлія Борисівна

53

 1. Савченко Марина Дмитрівна

53

 1. Тарадайко Олексій Олегович

53

 1. Фаринюк Анастасія Юріївна

56

 1. Шангрик Софія Миколаївна

54

 

Біофармацевтичні аспекти косметології та естетичної медицини

3грпи

 1. Берневега Катерина Русланівна

50

 1. Білоус Ольга Олегівна

50

 1. Віцькова Мирослава Григорівна

50

 1. Завадюк Анна Вікторівна

51

 1. Лащенко Катерина Миколаївна

51

 1. Левкова Дар'я Андріївна

50

 1. Махова Олена Сергіївна

51

 1. Ступак Вікторія Вікторівна

50

 1. Яковенко Анастасія Олександрівна

50

 

 1. Гончарук Анна Сергіївна

54

 1. Дабіжа Катерина Петрівна

51

 1. Коваленко Єлизавета Юріївна

54

 1. Ковальчук Вероніка Валентинівна

54

 1. Коцеруба Олександр Артемович

54

 1. Пазюченко Вікторія Ігорівна

53

 1. Плющ Юлія Борисівна

53

 1. Савченко Марина Дмитрівна

53

 

10ф

 1. Бойко Анастасія Петрівна

56

 1. Волинець Вікторія Василівна

55

 1. Дацюк Анастасія Сергіївна

55

 1. Ігнатова Олександра Артемівна

55

 1. Карплюк Діана Олександрівна

55

 1. Мельничук Вікторія Миколаївна

56

 1. Пиріжок Еріка Андріївна

56

 1. Підвисоцька Олександра Олександрівна

55

 1. Тєбякіна Дар'я Володимирівна

56

 1. Чернюк Дар'я Юріївна

56

 

Фармако-технологічні аспекти біологічноактивних добавок

2 група

11ф

 1. Берневега Катерина Русланівна

50

 1. Віцькова Мирослава Григорівна

50

 1. Гончарук Анна Сергіївна

54

 1. Завадюк Анна Вікторівна

51

 1. Коваленко Єлизавета Юріївна

54

 1. Лащенко Катерина Миколаївна

51

 1. Манзюк Володимир Сергійович

50

 1. Сінгаєвський Вадим Олександрович

50

 1. Тітарчук Євгеній Сергійович

51

 

12ф

 1. Волинець Вікторія Василівна

55

 1. Єрентюк Євгеній Віталійович

54

 1. Закордонний Дмитро Олегович

56

 1. Ігнатова Олександра Артемівна

55

 1. Ковальчук Вероніка Валентинівна

54

 1. Кукіль Ангеліна Олегівна

53

 1. Мороз Владислав Вікторович

55

 1. Мудрик Іванна Олександрівна

56

 1. Пиріжок Еріка Андріївна

56

 1. Шангрик Софія Миколаївна

54

 

Комунікативн інавики в професійній фармацевтичній діяльності

3 групи

13ф

 1. Білоус Ольга Олегівна

50

 1. Дабіжа Катерина Петрівна

51

 1. Завадюк Анна Вікторівна

51

 1. Клебанський Артем Сергійович

50

 1. Коротка Юлія Русланівна

51

 1. Манзюк Володимир Сергійович

50

 1. Махова Олена Сергіївна

51

 1. Орел Наталія Петрівна

51

 1. Сінгаєвський Вадим Олександрович

50

10.  Тітарчук Євгеній Сергійович

51

11.  Чикотун Олена Миколаївна

51

12.  Шпритула Ярослав Олександрович

50

 

14ф

 1. Бондар Юлія Олександрівна

53

 1. Гончарук Лілія Василівна

52

 1. Іванюк Каріна Олександрівна

52

 1. Климчук Вікторія Геннадіївна

52

 1. Ковтун Богдан Борисович

53

 1. Мартинюк Марина Євгенівна

52

 1. Матвеєва Ірина Василівна

52

 1. Файфор Роман Валерійович

52

 1. Холява Руслана Анатоліївна

52

10.  Ящишин Олексій Сергійович

52

 

 

15ф

 1. Бойко Анастасія Петрівна

56

 1. Буковський Євгеній Ігорович

54

 1. Дацюк Анастасія Сергіївна

55

 1. Дежорнюк Юлія Миколаївна

56

 1. Закордонний Дмитро Олегович

56

 1. Панченко Інна Володимирівна

53

 1. Підвисоцька Олександра Олександрівна

55

 1. Тєбякіна Дар'я Володимирівна

56

 1. Фаринюк Анастасія Юріївна

56

 

Власна справа. Аптека

6 груп

16ф

 1. Берневега Катерина Русланівна

50

 1. Білоус Ольга Олегівна

50

 1. Клебанський Артем Сергійович

50

 1. Левкова Дар'я Андріївна

50

 1. Левчук Вероніка Олександрівна

50

 1. Манзюк Володимир Сергійович

50

 1. Сінгаєвський Вадим Олександрович

50

 1. Ступак Вікторія Вікторівна

50

 1. Шпритула Ярослав Олександрович

50

 1. Яковенко Анастасія Олександрівна

50

 

17ф

 1. Дабіжа Катерина Петрівна

51

 1. Завадюк Анна Вікторівна

51

 1. Коротка Юлія Русланівна

51

 1. Лащенко Катерина Миколаївна

51

 1. Махова Олена Сергіївна

51

 1. Орел Наталія Петрівна

51

 1. Тітарчук Євгеній Сергійович

51

 1. Чикотун Олена Миколаївна

51

 

 

18ф

 1. Гончарук Лілія Василівна

52

 1. Климчук Вікторія Геннадіївна

52

 1. Мартинюк Марина Євгенівна

52

 1. Матвеєва Ірина Василівна

52

 1. Файфор Роман Валерійович

52

 1. Холява Руслана Анатоліївна

52

 1. Ящишин Олексій Сергійович

52

 1. Іванюк КарінаОлександрівна

52

 

19ф

 1. Бондар Юлія Олександрівна

53

 1. Ковтун Богдан Борисович

53

 1. Пазюченко Вікторія Ігорівна

53

 1. Панченко Інна Володимирівна

53

 1. Плющ Юлія Борисівна

53

 1. Савченко Марина Дмитрівна

53

 1. КукільАнгелінаОлегівна

53

 1. Тарадайко Олексій Олегович

53

 

20ф

 1. Буковський Євгеній Ігорович

54

 1. Власова Дарія Олександрівна

55

 1. Дацюк Анастасія Сергіївна

55

 1. Коваленко Єлизавета Юріївна

54

 1. Мороз Владислав Вікторович

55

 1. Підвисоцька Олександра Олександрівна

55

 1. Шангрик Софія Миколаївна

54

 1. Гончарук Анна Сергіївна

54

 

 

 

21ф

 1. Бойко АнастасіяПетрівна

56

 1. Дежорнюк Юлія Миколаївна

56

 1. Закордонний Дмитро Олегович

56

 1. Мельничук Вікторія Миколаївна

56

 1. Мудрик Іванна Олександрівна

56

 1. Пиріжок Еріка Андріївна

56

 1. Фаринюк Анастасія Юріївна

56

 1. Чернюк Дар'я Юріївна

56

 1. Коцеруба Олександр Артемович

54

 1. Ковальчук Вероніка Валентинівна

54

 1. Єрентюк Євгеній Віталійович

54

 

Парфумерно-косметичнізасоби

1 група

22ф

 1. Бойко Анастасія Петрівна

56

 1. Гончарук Лілія Василівна

52

 1. Іванюк Каріна Олександрівна

52

 1. Климчук Вікторія Геннадіївна

52

 1. Коцеруба Олександр Артемович

54

 1. Левчук Вероніка Олександрівна

50

 1. Мартинюк Марина Євгенівна

52

 1. Матвеєва Ірина Василівна

52

 1. Салик Марина Ігорівна

55

 1. Файфор Роман Валерійович

52

 1. Чернюк Дар'я Юріївна

56

 1. Ящишин Олексій Сергійович

52

 

Аромологія у косметології та аромотерапії

2 група

23ф

 1. Гончарук Лілія Василівна

52

 1. Іванюк Каріна Олександрівна

52

 1. Климчук Вікторія Геннадіївна

52

 1. Кукіль Ангеліна Олегівна

53

 1. Левчук Вероніка Олександрівна

50

 1. Мартинюк Марина Євгенівна

52

 1. Матвеєва Ірина Василівна

52

 1. Файфор Роман Валерійович

52

 1. Ящишин Олексій Сергійович

52

 

24ф

 1. Волинець Вікторія Василівна

55

 1. Дежорнюк Юлія Миколаївна

56

 1. Ігнатова Олександра Артемівна

55

 1. Лисенко Діана Вікторівна

55

 1. Мельничук Вікторія Миколаївна

56

 1. Мороз Владислав Вікторович

55

 1. Мудрик Іванна Олександрівна

56

 1. Пиріжок Еріка Андріївна

56

 1. Підвисоцька Олександра Олександрівна

55

 1. Салик Марина Ігорівна

55

 1. Фаринюк Анастасія Юріївна

56

 

Актуальні питання сучасної фармації

2 група

25ф

 1. Білоус Ольга Олегівна

50

 1. Бондар Юлія Олександрівна

53

 1. Віцькова Мирослава Григорівна

50

 1. Клебанський Артем Сергійович

50

 1. Левкова Дар'я Андріївна

50

 1. Левчук Вероніка Олександрівна

50

 1. Панченко Інна Володимирівна

53

 1. Кукіль Ангеліна Олегівна

53

 1. Сінгаєвський Вадим Олександрович

50

 1. Ступак Вікторія Вікторівна

50

 1. Тарадайко Олексій Олегович

53

 1. Шпритула Ярослав Олександрович

50

 

26ф

 1. Дацюк Анастасія Сергіївна

55

 1. Єрентюк Євгеній Віталійович

54

 1. Мороз Владислав Вікторович

55

 1. Мудрик Іванна Олександрівна

56

 1. Підвисоцька Олександра Олександрівна

55

 1. Тєбякіна Дар'я Володимирівна

56

 1. Фаринюк Анастасія Юріївна

56

 1. Шангрик Софія Миколаївна

54

 1. Тітарчук Євгеній Сергійович

51

 

Нутріціологія та броматологія

2 групи

27ф

 1. Гончарук Анна Сергіївна

54

 1. Ковальчук Вероніка Валентинівна

54

 1. Ковтун Богдан Борисович

53

 1. Коротка Юлія Русланівна

51

 1. Левкова Дар'я Андріївна

50

 1. Матвеєва Ірина Василівна

52

 1. Орел Наталія Петрівна

51

 1. Пазюченко Вікторія Ігорівна

53

 1. Плющ Юлія Борисівна

53

 1. Савченко Марина Дмитрівна

53

 1. Тарадайко Олексій Олегович

53

 1. Тітарчук Євгеній Сергійович

51

 1. Чикотун Олена Миколаївна

51

 

28ф

 1. Власова Дарія Олександрівна

55

 1. Закордонний Дмитро Олегович

56

 1. Коваленко ЄлизаветаЮріївна

54

 1. Коцеруба Олександр Артемович

54

 1. Лисенко Діана Вікторівна

55

 1. Мельничук Вікторія Миколаївна

56

 1. Мороз Владислав Вікторович

55

 1. Чернюк Дар'я Юріївна

56

 

 

Нутріціологія

2 група

29ф (весна)

 1. Берневега Катерина Русланівна

50

 1. Білоус Ольга Олегівна

50

 1. Бондар Юлія Олександрівна

53

 1. Буковський Євгеній Ігорович

54

 1. Дабіжа Катерина Петрівна

51

 1. Кукіль Ангеліна Олегівна

53

 1. Лащенко Катерина Миколаївна

51

 1. Манзюк Володимир Сергійович

50

 1. Махова Олена Сергіївна

51

 1. Панченко Інна Володимирівна

53

 1. Ступак Вікторія Вікторівна

50

 1. Яковенко Анастасія Олександрівна

50

 

30ф (весна)

 1. Гончарук Лілія Василівна

52

 1. Дацюк Анастасія Сергіївна

55

 1. Іванюк Каріна Олександрівна

52

 1. Климчук Вікторія Геннадіївна

52

 1. Мартинюк Марина Євгенівна

52

 1. Тєбякіна Дар'я Володимирівна

56

 1. Файфор Роман Валерійович

52

 1. Ящишин Олексій Сергійович

52

 

 

 

Розробка лікарських засобів

2 група

31ф

 1. Дежорнюк Юлія Миколаївна

56

 1. Коротка Юлія Русланівна

51

 1. Мудрик Іванна Олександрівна

56

 1. Орел Наталія Петрівна

51

 1. Пазюченко Вікторія Ігорівна

53

 1. Плющ Юлія Борисівна

53

 1. Савченко Марина Дмитрівна

53

 1. Тарадайко Олексій Олегович

53

 1. Чернюк Дар'я Юріївна

56

 1. Чикотун Олена Миколаївна

51

 

32ф

 1. Власова Дарія Олександрівна

55

 1. Гончарук Анна Сергіївна

54

 1. Коваленко Єлизавета Юріївна

54

 1. Ковальчук Веронік аВалентинівна

54

 1. Коцеруба Олександр Артемович

54

 1. Лисенко Діана Вікторівна

55

 1. Шпритула Ярослав Олександрович

50

 

 

Контроль якості продуктів харчування,  харчових і біологічно-активних добавок

1 група

33ф

 1. Волинець Вікторія Василівна

55

 1. Дабіжа Катерина Петрівна

51

 1. Єрентюк Євгеній Віталійович

54

 1. Ігнатова Олександра Артемівна

55

 1. Ковтун Богдан Борисович

53

 1. Махова Олена Сергіївна

51

 1. Пиріжок Еріка Андріївна

56

 1. Холява Руслана Анатоліївна

52

 1. ШангрикСофія Миколаївна

54

10.  Яковенко Анастасія Олександрівна

50

 

 

Токсикологічна та судова хімія

4 групи

34ф

 1. Берневега Катерина Русланівна

50

 1. Білоус Ольга Олегівна

50

 1. ГринєвичУляна Вікторівна

50

 1. Дабіжа Катерина Петрівна

51

 1. Завадюк Анна Вікторівна

51

 1. КозодайАнастасія Олександрівна

50

 1. Лащенко Катерина Миколаївна

51

 1. Манзюк Володимир Сергійович

50

 1. Махова Олена Сергіївна

51

 

35ф

 1. Бондар Юлія Олександрівна

53

 1. Буковський Євгеній Ігорович

54

 1. Єрентюк Євгеній Віталійович

54

 1. Ковальчук Вероніка Валентинівна

54

 1. Ковтун Богдан Борисович

53

 1. Коцеруба Олександр Артемович

54

 1. Панченко Інна Володимирівна

53

 1. Савченко Марина Дмитрівна

53

 1. Тарадайко Олексій Олегович

53

10.  Шангрик Софія Миколаївна

54

 

36ф

 1. Власова Дарія Олександрівна

55

 1. Дежорнюк Юлія Миколаївна

56

 1. Закордонний Дмитро Олегович

56

 1. Мороз Владислав Вікторович

55

 1. Мудрик Іванна Олександрівна

56

 1. ТєбякінаД ар'я Володимирівна

56

 1. Холява Руслана Анатоліївна

52

 1. Чернюк Дар'я Юріївна

56

 

37ф

 1. Волинець Вікторія Василівна

55

 1. Ігнатова Олександра Артемівна

55

 1. Кукіль Ангеліна Олегівна

53

 1. Лисенко Діана Вікторівна

55

 1. Пазюченко Вікторія Ігорівна

53

 1. Плющ Юлія Борисівна

53


 

5-й РІК НАВЧАННЯ

Засоби лікувальної косметики

2 група

 1. Болюх Аміна Петрівна

51

 1. Бурчак Людмила Вікторівна

52

 1. Гарбуз Наталія Анатоліївна

52

 1. Гарнага Максим Анатолійович

51

 1. Крохмалюк Віталій Вікторович

52

 1. Лагозінська Ірина Олександрівна

51

 1. Лука Микола Петрович

51

 1. Медвідь Вадим Васильович

52

 1. Мельник АлінаАндріївна

52

 1. Недашківський Микола Миколайович

52

 1. Нища ІринаРусланівна

52

 1. Суржак Вікторія Василівна

51

 1. Сурикова Аліна Сергіївна

51

 1. Федчук Катерина Миколаївна

51

 1. Шпирка Ярослава Ігорівна

51

 

 1. Андрусенко ІннаОлександрівна

54

 1. Боглачова Єлизавета Вадимівна

53

 1. Борщенко Анастасія Олександрівна

54

 1. Бучок Наталія Сергіївна

53

 1. Довбенко Олександра Вячеславівна

53

 1. Ель Мезіані Білал

53

 1. Звірик Катерина Русланівна

54

 1. Картава Єлизавета Андріївна

54

 1. Кохан Аліна Валеріївна

53

 1. Крива Анастасія Олександрівна

54

 1. Медик Оксана Вікторівна

53

 1. Суперсон Карина Сергіївна

53

 1. Фурман Крістіна Артемівна

54

 

Державне регулювання та контроль у фармації

1 група

 1. Андрусенко Інна Олександрівна

54

 1. Борщенко Анастасія Олександрівна

54

 1. Гарнага Максим Анатолійович

51

 1. Гриб Яна Анатоліївна

54

 1. Ель Мезіані Білал

53

 1. Звірик Катерина Русланівна

54

 1. Картава Єлизавета Андріївна

54

 1. Крива Анастасія Олександрівна

54

 1. Медвідь Вадим Васильович

52

 1. Медик Оксана Вікторівна

53

 1. Мельніченко Юлія Олегівна

54

 1. Недашківський Микола Миколайо