Загальна інформація

Фармацевтичний факультет здійснює підготовку здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем галузі знань 22 Охорона здоров'я зі спеціальностей 226 «Фармація», 226 «Фармація, промислова фармація» (денна і заочна форми навчання). Після закінчення п’ятирічного терміну навчання випускникам присвоюється кваліфікація «магістр фармації», «магістр фармації, промислової фармації» з подальшою післядипломною підготовкою у вигляді однорічної інтернатури.

На факультеті працюють понад 100 викладачів, які є висококваліфікованими фахівцями. Навчально-методична, наукова і виховна робота сконцентрована на трьох профільних кафедрах:

 

Фармації (завідувач проф. Кривов'яз О.В.)

Клінічної фармації (завідувач проф. Яковлєва О.О.)

Фармацевтичної хімії (завідувач доц. Ющенко Т.І.)

Організація навчального процесу та матеріальна база факультету відповідають світовим стандартам: обладнані учбові кімнати і лабораторії для проведення практичних занять, комп’ютерні класи та лекційні аудиторії.

 

На факультеті створено умови для науково-дослідної роботи, працюють студентські наукові гуртки, студенти беруть участь у наукових конференціях, студентських олімпіадах, які відбуваються в нашому університеті та інших ЗВО. Цікаве і багатогранне студентське життя органічно доповнюється діяльністю мистецьких колективів та спортивних секцій.

Оголошення

Положення

Іcторія факультету

В 2000 році ректор університету, академік Національної Академії Медичних Наук України, доктор медичних наук, професор, Герой України – Василь Максимович Мороз ініціював відновлення при Вінницькому державному медичному університеті фармацевтичного факультету. Це диктувалося потребами сучасного життя і  склалося історично, адже в 1921 р. в м. Вінниці був заснований Вінницький фармацевтичний інститут, який проіснував до 1934 р., а потім він був реорганізований у Вінницький державний медичний інститут.

Фармацевтичний факультет — наймолодший підрозділ університету, що здійснює підготовку здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем зі спеціальностей 226 «Фармація», 226 «Фармація, промислова фармація».

З моменту створення факультету і по теперішній час його очолює  кандидат медичних наук, доцент Володимир Петрович Бобрук, який багато зробив для становлення, матеріально-технічного оснащення факультету та організації навчального процесу. Саме під його керівництвом були сформовані та узагальнені всі необхідні навчально-методичні матеріали для викладання профільних навчальних дисциплін на належному рівні. За його ініціативи  до викладання було залучено висококваліфікованих викладачів. Завдяки його невтомній та наполегливій праці, факультет впевнено посідає гідне місце в рейтингу вищих навчальних закладів фармацевтичного профілю.

Заступником декана по денної форми навчання у період з 2002 по 2012 рік була доцент, к.біол.н. Тетяна Олександрівна Болоховська, з 2012 по 2015 рік – доц., к.фарм.н. Олена Вікторівна Кривов’яз, а з 2015 року призначена доцент, к.фарм.н. Марина Анатоліївна Дученко. Заступником декана з моменту організації заочної форми навчання до червня 2014 року була доцент, к.хім.н. Інна Василівна Михайлова, а з вересня 2014 р. призначена доцент, к.хім.н. Наталя Олександрівна Діденко.

Перший набір студентів було здійснено на спеціальність „Фармація”. Ліцензійний обсяг прийому студентів в рік відкриття факультету становив 15 студентів за державним замовленням і 85 студентів на контрактних умовах. В 2005 році факультет вітав своїх перших випускників.

У 2002 році фармацевтичний факультет отримав ліцензію на підготовку  фахівців спеціальності „Клінічний провізор” з ліцензованим обсягом 50 чол., в тому числі 5 чол. за державним замовленням.

З 2003 року ВНМУ ім. М.І.Пирогова отримано ліцензію на щорічний набір 350 студентів на заочну форму навчання за спеціальністю «Фармація» з терміном навчання – 4,5 та 5,5 років.

У 2009 році відкрито післядипломну підготовку фахівців за спеціальністю «Загальна фармація». Це дало змогу випускникам продовжувати вдосконалювати свій професіоналізм,  не від’їжджаючи до інших вузів України та продовжувати свою плідну діяльність в провідних аптечних закладах, на фармацевтичних підприємствах, представництвах фармацевтичних компаній та фармацевтичного бізнесу.

У 2013 році на факультеті післядипломної освіти, на базі кафедри фармації створено курси спеціалізації за фахом «Провізор-організатор», передатестаційні та тематичні цикли підвищення кваліфікації провізорів зі спеціальностей «Загальна фармація» та «Організація і управління фармацією».

Освітня, методична та наукова діяльність сконцентрована на профільних кафедрах факультету: фармації, фармацевтичної хімії, клінічної фармації та клінічної фармакології. На сьогоднішній день на кафедрі фармації працює 3 професори, доктори наук та 19 кандидатів наук, з них 17 доцентів;  на кафедрі фармацевтичної хімії працює 13 кандидатів наук, з них 12 доцентів.

З дня відкриття факультету студенти навчались на кафедрах медичного факультету, в 2002 році створено кафедру фармації, а в 2004 році – кафедру фармацевтичної хімії, які розміщуються на 5 і 6 поверхах нового навчального корпусу. На кафедрах обладнані навчальні кімнати і лабораторії (площа від 20 до 32 м2) для проведення аудиторних занять з біології, ботаніки, неорганічної, органічної, аналітичної, фізичної та колоїдної, фармацевтичної хімії, фармакогнозії, аптечної технології ліків та ін. Кожна дисципліна має якісне методичне забезпечення, що є результатом високого професійного рівня викладачів кафедр. Факультет має комп’ютерні класи, наукову лабораторію, де студенти залучаються до наукових досліджень, працюють наукові студентські гуртки. Результати досліджень доповідаються на засіданнях гуртків, кращі доповіді виносяться на університетські і міжвузівські студентські науково-практичні конференції.

Одним з основних завдань викладачів є рівень їхньої професійної підготовки в умовах конкуренції на ринку праці. Це стимулює викладачів до пошуку інтерактивних методів навчання, вдосконалення контролю знань студентів. Одержані на практичних заняттях знання студенти закріплюють під час проходження виробничих практик в аптечних установах та на фармацевтичних підприємствах Вінницької області та інших регіонах України.

Студенти факультету приймають участь в міжвузівських олімпіадах, де підтверджують свою гарну фахову підготовку. Надзвичайно успішними були виступи студентів факультету на Всеукраїнських студентських олімпіадах за спеціальністю «Фармація». Представники факультету незмінно займають призові місця в особистому та командному заліку.

Студенти факультету демонструють високий рівень теоретичних знань під час складання інтегрованих тестових іспитів «Крок 1» та «Крок 2».

Діяльність фармацевтичного факультету спрямована на якісну підготовку й проведення освітнього процесу з урахуванням сучасних досягнень науки і практики в напрямах відповідних галузей знань. Основною метою діяльності факультету є забезпечення умов, необхідних для отримання вищої освіти, підготовки  фахівців належного рівня кваліфікації для потреб сучасного суспільства. На фармацевтичному факультеті активно впроваджуються новітні технології в навчальний процес. Так, кафедрами факультету, забезпечено повний доступ до навчальної літератури, використано при цьому різні носії інформації, у тому числі, паперові, електронні (текстовому, аудіо- або відеоформаті, у вигляді РРТ-презентацій, flash-анімації, Веб-ресурсів та ін.), мультимедійні та доступ до Інтернет-ресурсів.

Адміністрацією університету щорічно проводиться закупівля необхідного приладдя, комп’ютерів, лабораторного обладнання, хімічного посуду тощо.

Високі рейтинги університету і престижність наших дипломів, доводить, що не даремно так історично склалося, що на базі Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова було відновлено фармацевтичний факультет.

Керівництво факультету

ДЕКАН ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

Бобрук Володимир Петрович

доцент, к.мед.н.

Бобрук Володимир Петрович

 

З моменту створення факультету (2000 р.) і по теперішній час його очолює кандидат медичних наук, доцент Бобрук Володимир Петрович. У 1985 р. закінчив лікувальний факультет Вінницького медичного інституту ім. М.І. Пирогова і здобув кваліфікацію лікаря. З 1985 по 1986 рр. працював викладачем на кафедрі судово-медичної експертизи, з 1986 по 2002 рр. Ассистентом (доцентом) кафедри фармакології. В 2002 році призначений на посаду завідувача кафедри фармації, на якій працював до 2013 року.

Наукова діяльність

В 1989 році успішно захистив дисертацію на тему "Экспериментальное обоснование применения ненаркотического анальгетика бензофурокаина для лечения ожоговой болезни" на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук, в 1993 році йому присвоєно звання доцента, нагороджений Почесною грамотою Кабінету міністрів України. Являється автором більш як 150 наукових праць.


Тел. +38(0432)661732
e-mail: vbobruk2016@gmail.com


ЗАСТУПНИК ДЕКАНА ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ (денна форма навчання)

Дученко Марина Анатоліївна

доцент, к.фарм.н.

У 2007 р. закінчила з відзнакою Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова за спеціальністю «Фармація» і здобула кваліфікацію провізор. З 2007р. по 2015 р. працювала на посаді асистента кафедри фармацевтичної хімії, з 26.02.2015р. обрана на посаду доцента цієї ж кафедри. З 2014 по 2015 рік виконувала обов’язки завідувача навчальної частини кафедри фармацевтичної хімії. З березня 2015 року призначена на посаду заступника декана фармацевтичного факультету.

Наукова діяльність

У 2011 р. захистила дисертацію на тему: " Вивчення біологічно активних речовин Gleditsia triacanthos та отримання субстанцій на їх основі ", спеціальність 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія, та отримала диплом кандидата фармацевтичних наук. Продовжує наукові дослідження в галузі вивчення лікарських рослин флори України. За результатами наукових досліджень опубліковано ряд тез, наукових статей, патентів. 


ЗАСТУПНИК ДЕКАНА ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ (заочна форма навчання)

Діденко Наталя Олександрівна 

доцент, к.хім.н.

 Діденко Наталя Олександрівна

У 2002 р. закінчила з відзнакою Вінницький державний педагогічний університет імені М. М. Коцюбинського за спеціальністю «Хімія і біологія». З 1 вересня 2004 р. була зарахована на посаду асистента-стажиста кафедри фармацевтичної хімії Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова, з 2006 р. – асистента кафедри, з 2011 р. – старшого викладача, з 26.06.2018 р. обрана на посаду доцента цієї ж кафедри. З 2009 р. по 2013 р. виконувала обов’язки завідувача навчальної частини кафедри фармацевтичної хімії. З вересня 2014 року призначена на посаду заступника декана фармацевтичного факультету.

Наукова діяльність

У 2017 році в Львівському національному університеті імені Івана Франка захистила дисертацію на тему: «Прямий синтез координаційних сполук купруму(ІІ) з тіоамідами різного заміщення» та здобула науковий ступінь кандидата хімічних наук. Продовжує наукові дослідження, приймає участь в науково-практичних конференціях. За результатами наукових досліджень опубліковано ряд тез, наукових статей, патентів на корисну модель України, монографію.


Канцелярія фармацевтичного факультету


1. Гуменюк Любов Володимирівна - старший інспектор денної форми навчання I – V курсів.

тел. +38(0432)662043

email: farmdekanat@vnmu.edu.ua


2. Василик Ольга Василівна - старший інспектор заочної форми навчання I – III курсів.

тел. +38(0432)662043

email: farmdekanat@vnmu.edu.ua


3. Дідусенко Тетяна Вікторівна - інспектор заочної форми навчання IV – VI курсів.

тел. +38(0432)662043

email: farmdekanat@vnmu.edu.ua


4. Тополюк Ольга Михайлівна – інспектор.

тел. +38(0432)662043

email: farmdekanat@vnmu.edu.uaСтуденту денної форми навчання

18.04.2021

Наказом Міністерства охорони здоров’я України  від 22 січня 2021 року № 106 встановлені наступні критерії успішного складання тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів і величини критерію «склав» для інтегрованого тестового іспиту «КРОК» та іспиту з англійської мови професійного спрямування як компонентів єдиного державного кваліфікаційного іспиту у 2021-2023 роках.

 

з/п

Назва іспиту

Критерій у

2021 році

Критерій у

2022 році

Критерій у

2023 році

 

 

1.

 

Інтегрований тестовий іспит Крок 1

60,0 %

правильних

відповідей

62,0 %

правильних

відповідей

64,0 %

правильних

відповідей

 

 

2.

 

Інтегрований тестовий іспит Крок 2

60,0 %

правильних

відповідей

62,0 %

правильних

відповідей

64,0 %

правильних

відповідей

 

 

3.

 

Іспит з англійської мови

професійного спрямування

30,5 %

правильних

відповідей

36  %

правильних

відповідей

40 %

правильних

відповідей

 

14.04.2021

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.02.2019  № 419Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 березня 2019 р.
за № 279/33250

Про затвердження Порядку, умов та строків розроблення і проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту та критеріїв оцінювання результатів

Відповідно до пункту 5 Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров’я», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року № 334, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок, умови та строки розроблення і проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту та критерії оцінювання результатів, що додаються.

2. Генеральному директору Директорату науки, інновацій, освіти та кадрів забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лінчевського О.В.

4. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

В.о. Міністра

У. Супрун

ПОГОДЖЕНО:

Міністр освіти і науки України

Голова Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України

Т.в.о. Голови Національної поліції України

Голова Державної регуляторної служби УкраїниЛ. Гриневич


Л.О. Євдоченко

В.В. Аброськін

К. Ляпіна
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров’я України
19 лютого 2019 року № 419Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 березня 2019 р.
за № 279/33250

ПОРЯДОК, УМОВИ ТА СТРОКИ
розроблення і проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту та критерії оцінювання результатів

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм, умови та строки розроблення і проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту (далі - ЄДКІ) для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров’я» (далі - здобувач), а також критерії оцінювання результатів.

Дія цього Порядку поширюється на заклади вищої освіти, які здійснюють підготовку фахівців за спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров’я» (далі - ЗВО), державну організацію «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України» (далі - Центр тестування при МОЗ) та здобувачів.

У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про вищу освіту», постанові Кабінету Міністрів України від 23 березня 2018 року № 334 «Про затвердження Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров’я» та наказі Міністерства охорони здоров’я України від 19 жовтня 2018 року № 1883 «Про затвердження Методики розрахунку вартості розробки та проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2018 року за № 1486/32938.

2. ЄДКІ складається з тестових компонентів та об’єктивного структурованого практичного (клінічного) іспиту (далі - ОСП(К)І).

Тестовими компонентами ЄДКІ є:

інтегрований тестовий іспит «КРОК» (далі - іспит «КРОК»);

іспит з англійської мови професійного спрямування (до 01 вересня 2019 року оцінюється рівень професійної компетентності з іноземної мови професійного спрямування, яку вивчав студент у закладі вищої освіти);

міжнародний іспит з основ медицини.

3. Організацію та проведення тестових компонентів ЄДКІ забезпечують:

у частині підготовки аудиторій для їх проведення, забезпечення належних та безпечних умов під час їх проведення, отримання здобувачами за потреби невідкладної медичної допомоги - ректор (директор) ЗВО;

у частині здійснення необхідних організаційно-технологічних заходів для їх проведення - директор Центру тестування при МОЗ.

Організацію та проведення ОСП(К)І забезпечують ЗВО.

II. Порядок, умови та строки розроблення ЄДКІ

1. Розроблення іспиту «КРОК» та іспиту з англійської мови професійного спрямування здійснює Центр тестування при МОЗ.

Основні характеристики іспиту «КРОК» та іспиту з англійської мови професійного спрямування, на підставі яких здійснюється їхнє розроблення, вносяться до специфікації іспиту.

Специфікація іспиту має містити інформацію щодо мети, структури змісту, мови проведення, форми проведення, формату та кількості завдань, тривалості іспиту тощо. Специфікація іспиту «КРОК» та іспиту з англійської мови професійного спрямування розробляється Центром тестування при МОЗ та погоджується Міністерством охорони здоров’я України не пізніше ніж за шість місяців до дати проведення іспиту.

Розроблення ОСП(К)І здійснюють ЗВО за погодженням з Міністерством охорони здоров’я України.

Для проведення міжнародного іспиту з основ медицини використовується міжнародний іспит з фундаментальних та клінічних дисциплін, розроблений іноземною агенцією з оцінки якості рівня знань здобувачів (далі - іноземна агенція).

2. До розроблення ЄДКІ (крім міжнародного іспиту з основ медицини) належить первинне розроблення компонентів ЄДКІ, їх оновлення та актуалізація відповідно до стандартів вищої освіти, сучасних наукових знань і практики в галузі охорони здоров’я.

Розроблення ЄДКІ може включати такі види робіт:

визначення та перегляд мети, структури, змісту компонентів ЄДКІ, створення, експертиза, апробація, перегляд екзаменаційних матеріалів (тестових завдань, алгоритмів оцінювання, ситуаційних завдань, станцій ОСП(К)І, симуляційних сценаріїв, протоколів, чек-листів тощо);

розроблення методичних та інформаційних матеріалів для ЄДКІ;

розроблення програмних засобів для ЄДКІ;

розроблення нормативів для ЄДКІ, формування та стандартизація переліку матеріально-технічного забезпечення, обладнання та манекенів для ЄДКІ;

проведення пілотних іспитів, навчання, стажування та тренування авторів, експертів, стандартизованих пацієнтів, екзаменаторів, інших фахівців, залучених до ЄДКІ;

проведення опитувань, аналітичних досліджень для підтримки актуальності та якості ЄДКІ, заходів із встановлення критеріїв складання компонентів ЄДКІ;

проведення робочих зустрічей, нарад, семінарів, конференцій та участь в них, участь у роботі міжнародних організацій, що займаються оцінюванням компетентності та якості освіти в галузі охорони здоров’я, делегування українських фахівців до розробників міжнародних іспитів, зокрема міжнародного іспиту з основ медицини, проведення комунікаційно-інформаційних заходів.

3. Строки розроблення компонентів ЄДКІ передбачають первинне розроблення та оновлення й актуалізацію, яка відбувається не рідше ніж раз на три роки.

Строки розроблення іспиту «КРОК» та іспиту з англійської мови професійного спрямування залежать від існуючої практики проведення конкретного компонента з урахуванням спеціальності, форми та мови навчання, основного і повторного складання, а також залежно від тривалості іспиту, умов проведення та реєстрації. Строки розроблення іспиту «КРОК» та іспиту з англійської мови професійного спрямування визначаються Центром тестування при МОЗ.

Строки розроблення міжнародного іспиту з основ медицини визначаються іноземною агенцією.

Строки розроблення ОСП(К)І визначаються відповідним ЗВО з урахуванням спеціальності, форми та мови навчання, основного і повторного складання іспиту здобувачами.

4. Кількість завдань екзаменаційного тесту кожного тестового компонента ЄДКІ не повинна перевищувати 200 тестових завдань.

III. Порядок, умови та строки проведення тестових компонентів ЄДКІ

1. Тестові компоненти ЄДКІ проводяться на основі технологій стандартизованого тестування у письмовій (бланковій) тестовій або комп’ютерній формах (в останньому випадку з дотриманням законодавства із захисту інформації).

Усі тестові компоненти ЄДКІ проводяться за єдиними закритими тестами та за єдиними методичними матеріалами, розробленими Центром тестування при МОЗ для іспиту «КРОК» та іспиту з англійської мови професійного спрямування, а для міжнародного іспиту з основ медицини - іноземною агенцією.

2. Тривалість складання іспиту з англійської мови професійного спрямування для здобувачів - громадян України та для здобувачів - громадян іноземних держав визначається з розрахунку 2 хвилини на 1 тестове завдання.

Тривалість складання іспиту «КРОК» для здобувачів - громадян України визначається з розрахунку 1 хвилина на 1 тестове завдання, для здобувачів - громадян іноземних держав - 1,2 хвилини на 1 тестове завдання.

Тривалість складання міжнародного іспиту з основ медицини становить 4 години.

3. Тестові компоненти ЄДКІ проводяться відповідно до графіка, затвердженого МОЗ. Графік затверджується на календарний рік щороку до 01 вересня попереднього календарного року.

У Графіку зазначаються дати проведення кожного тестового компоненту ЄДКІ для кожної спеціальності галузі знань 22 «Охорона здоров’я» та термін (місяць) проведення повторних складань тестових компонентів ЄДКІ з урахуванням, що повторні складання мають відбутися до початку нового навчального року або наступного навчального семестру. Дати повторного складання тестових компонентів ЄДКІ визначаються Центром тестування при МОЗ та оприлюднюються на його офіційному сайті.

Для здобувачів, які були відсутні на складанні будь-якого тестового компонента ЄДКІ з поважної (документально підтвердженої) причини проводиться один раз додаткове складання іспиту. Дата проведення додаткового складання іспиту визначається Центром тестування при МОЗ.

4. Тестові компоненти ЄДКІ проводяться на базі ЗВО.

Кожна аудиторія, у якій проводяться тестові компоненти ЄДКІ у письмовій (бланковій) формі, має відповідати таким характеристикам:

відсутність перегородок для повного спостереження за процесом проведення тестування і безперешкодного доступу до всіх здобувачів, які складають тест;

належне освітлення;

наявність столів (парт, стільців зі столиком);

оснащеність годинником, дошкою або іншою поверхнею, на якій можна позначити час початку та закінчення тестування;

обладнаність відеокамерами або системами відеоспостереження з автоматизованим записом усіх етапів проведення тестування (отримане зображення має покривати не менше 95 % аудиторії);

достатність місця (усі здобувачі, які складають тест, мають сидіти обличчям в один бік, відстань між ними має бути у два посадкових місця (приблизно 1,2 м) для унеможливлення спілкування один з одним та підглядання у відповіді один одного).

5. У тестових компонентах ЄДКІ беруть участь здобувачі, які зареєстровані на їх складання та стан здоров’я яких на час проведення тестових компонентів ЄДКІ дає змогу проходити тестування.

Реєстрація здобувачів для складання тестових компонентів ЄДКІ починається не раніше ніж за 4 місяці і закінчується не пізніше ніж за 2 місяці до встановленої дати проведення тестового компонента ЄДКІ.

Реєстрацію здобувачів для складання тестових компонентів ЄДКІ здійснює:

для іспитів «КРОК» та іспиту з англійської мови професійного спрямування - Центр тестування при МОЗ;

для міжнародного іспиту з основ медицини - Центр тестування при МОЗ, за участі іноземної агенції.

Передання та обробка реєстраційних даних здобувачів, які є персональними даними, за кордон до іноземної агенції, яка є розробником міжнародного іспиту з основ медицини, здійснюється з дотриманням законодавства України з питань захисту персональних даних та на підставі надання здобувачем відповідної згоди на обробку персональних даних.

Реєстрація здобувачів для складання тестових компонентів ЄДКІ здійснюється на підставі замовлення та комплекту реєстраційних документів від ЗВО на таку реєстрацію за формами, визначеними Центром тестування при МОЗ та/або іноземною агенцією, яка є розробником міжнародного іспиту з основ медицини.

У разі потреби здобувачам, які мають захворювання, що потребують створення особливих умов для складання тестових компонентів ЄДКІ, ЗВО надають Центру тестування при МОЗ під час реєстрації таких здобувачів висновок закладу охорони здоров’я про необхідність створення таких умов.

Інформація про порядок реєстрації здобувачів для складання тестових компонентів ЄДКІ та відповідні форми розміщуються на офіційному сайті Центру тестування при МОЗ не пізніше ніж за місяць до початку реєстрації.

Центр тестування при МОЗ має право відмовити ЗВО у реєстрації здобувача на іспити «КРОК» та іспит з англійської мови професійного спрямування у разі неналежного оформлення комплекту реєстраційних документів, невідповідності поданих документів законодавству України та/або подання замовлення пізніше встановленого строку.

У випадку відмови у реєстрації здобувача через неналежне оформлення реєстраційних документів, невідповідність поданих документів законодавству України ЗВО після усунення недоліків у реєстраційних документах має право подати їх повторно.

Для здобувачів, які навчаються за спеціальностями, для яких законодавством передбачено складання двох етапів ЄДКІ, Центр тестування при МОЗ не може здійснювати реєстрацію на складання компонентів другого етапу ЄДКІ без наявності сертифікатів про складання компонентів першого етапу ЄДКІ.

6. Здобувачі, які були зареєстровані для складання тестових компонентів ЄДКІ, мають право на:

доступ до інформації про графік та порядок проведення тестових компонентів ЄДКІ, час і місце їх проведення, порядок визначення, спосіб та час офіційного оголошення результатів ЄДКІ;

ввічливе та неупереджене ставлення до себе з боку осіб, відповідальних за організацію та проведення ЄДКІ;

безпечні умови під час проведення ЄДКІ;

отримання невідкладної медичної допомоги під час проведення ЄДКІ;

оскарження процедури проведення ЄДКІ у частині порушення прав здобувачів, визначених цим пунктом, та результатів ЄДКІ (апеляцію).

ЗВО та Центр тестування при МОЗ забезпечують дотримання прав здобувачів, передбачених цим пунктом.

7. Здобувачі, які були зареєстровані для складання тестових компонентів ЄДКІ, зобов’язані:

ознайомитися з цим Порядком;

своєчасно прибути до місця проведення ЄДКІ з документами, що посвідчують особу, відповідно до пункту 13 цього розділу;

ввічливо ставитися до всіх здобувачів та осіб, залучених до проведення ЄДКІ;

виконувати вказівки та вимоги осіб, залучених до проведення ЄДКІ, пов’язані з процедурою його проведення.

8. Здобувачам забороняється:

приносити до місця проведення ЄДКІ небезпечні предмети та речовини, що становлять загрозу для життя та здоров’я людини;

використовувати в місці проведення ЄДКІ та мати при собі або на своєму робочому місці засоби зв’язку, пристрої зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації (у тому числі: мобільні телефони, планшети, калькулятори, годинники з будильником, комп’ютером або пам’яттю, пейджери, прилади для запису аудіо- та відеоданих, радіо, плеєри), а також окремі елементи, які можуть бути складовими частинами відповідних технічних засобів чи пристроїв, друковані або рукописні матеріали, інші засоби, предмети, прилади, що не передбачені процедурою тестування, портфелі, сумки, верхній одяг, будь-яку їжу або напої;

впродовж часу, відведеного для виконання тестових завдань, заважати іншим здобувачам виконувати тестові завдання;

заважати особам, залученим до проведення ЄДКІ, виконувати свої обов’язки;

спілкуватися в будь-якій формі з іншими здобувачами під час виконання тестових завдань, передавати їм будь-які предмети та матеріали, у тому числі екзаменаційні;

копіювати відповіді інших здобувачів;

розголошувати в будь-якій формі інформацію про зміст тестових завдань;

виносити за межі аудиторії робочі матеріали, їх окремі аркуші, бланки відповідей або їх копії;

продовжувати відмічання відповідей або стирання відміток на бланку відповідей після оголошення про закінчення тестування;

псувати майно у місці проведення ЄДКІ.

У разі порушення вимог цього пункту здобувач позбавляється права на продовження роботи над тестом і на вимогу представника Центру тестування, який адмініструє проведення тестового компонента (далі - проктор), повинен здати бланк відповідей, екзаменаційний збірник тестових завдань і залишити аудиторію, у якій проводиться тестування, що фіксується у відповідному акті. Такий здобувач отримує результат «0».

9. Для забезпечення закритості екзаменаційних збірників тестових завдань їх доставка до ЗВО здійснюється із залученням Державного підприємства спеціального зв’язку. Для доставки екзаменаційні збірники тестових завдань упаковуються Центром тестування при МОЗ у герметичну плівку та контейнери з використанням захисних матеріалів.

Контейнери з екзаменаційними збірниками тестових завдань доставляються до канцелярії ЗВО не раніше ніж за два дні до визначеної дати проведення тестового компонента ЄДКІ, де їх приймає відповідальна особа, призначена наказом з числа керівних працівників адміністрації ЗВО, що фіксується у відповідному акті. Вони зберігаються у спеціально визначеній ректором (директором) ЗВО кімнаті, що опечатується.

У день іспиту відповідальна особа ЗВО особисто разом з усіма прокторами, що прибули у ЗВО для проведення іспиту, перевіряє цілісність контейнерів з екзаменаційними збірниками тестових завдань, що фіксується у відповідному акті, який підписують усі проктори та відповідальна особа ЗВО (може здійснюватися відеозапис цього процесу).

У випадку збереження цілісності упаковки екзаменаційних матеріалів проктори розпочинають проведення тестових компонентів ЄДКІ.

У випадку порушення цілісності упаковки проктор інформує Центр тестування при МОЗ, який у свою чергу інформує Міністерство охорони здоров’я України, яке приймає рішення щодо проведення цього іспиту у ЗВО.

10. Для забезпечення прозорості і публічності проведення ЄДКІ в аудиторіях, у яких проводяться тестові компоненти ЄДКІ, здійснюється відеоспостереження та відеозапис. Відеозапис включає період часу від входу першого здобувача до аудиторії до моменту виходу здобувачів та проктора з аудиторії після завершення проведення тестового компонента ЄДКІ. Проктор залишає аудиторію останнім.

Зроблені копії відеозаписів передаються до Центру тестування при МОЗ, де проводиться їх аналіз. Строк зберігання відеозапису ЗВО становить чотири роки.

Якщо під час аналізу відеозаписів співробітники Центру тестування при МОЗ виявляють факт порушення здобувачем цього Порядку, такий здобувач отримує результат «0».

11. Для забезпечення безпеки та громадського порядку Центр тестування при МОЗ залучає поліцію охорони Національної поліції. Заходи безпеки і охорони порядку визначаються на підставі укладених Центром тестування при МОЗ договорів з поліцією охорони Національної поліції.

12. Під час тестування в аудиторії мають бути постійно присутні проктор/проктори, представник ЗВО.

Представник ЗВО визначається наказом ректора (директора) ЗВО. Під час тестування відповідальний представник ЗВО не може ходити по аудиторії та спілкуватися зі здобувачами.

Доступ сторонніх осіб до аудиторії, у якій проводиться тестування, забороняється.

13. Кожний тестовий компонент ЄДКІ складається здобувачем індивідуально після проходження ним процедури ідентифікації у місці проведення тестових компонентів ЄДКІ.

Процедура ідентифікації здобувача полягає у пред’явленні ним діючого документа, що посвідчує особу, дані якого було вказано ЗВО під час реєстрації здобувача для складання тестових компонентів ЄДКІ (для громадян України - паспорт громадянина України, для іноземців та осіб без громадянства - паспортний документ іноземця). Організація проведення процедури ідентифікації здійснюється представником ЗВО за участі проктора.

Здобувачі, які не пройшли процедуру ідентифікації, до іспиту не допускаються, що фіксується у відповідному акті, а здобувач вважається таким, що був відсутній на тестовому компоненті ЄДКІ без поважної причини.

14. Після проведення контролю за наявністю недозволених під час тестування предметів та пристроїв здобувачі входять до аудиторії у присутності прокторів та представників ЗВО відповідно до списку проктора.

Власні речі здобувачів залишаються у спеціально відведеному місці, за зберігання яких відповідає ЗВО.

У випадку запізнення здобувача для складання тестового компонента ЄДКІ не більш як на 15 хвилин здобувач допускається до тестування без надання додаткового часу на тестування.

15. Розсадка здобувачів на робочі місця для виконання тесту здійснюється проктором.

Перед початком тестування проктор проводить інструктаж про регламент проведення тестування. Після інструктажу кожний здобувач отримує екзаменаційний збірник тестових завдань.

Виносити з аудиторії під час тестування екзаменаційні збірники тестових завдань та бланки відповідей здобувачів заборонено.

Здобувач самовільно (без дозволу проктора) не може змінювати своє робоче місце, пересуватися аудиторією або виходити з аудиторії під час проведення тестування. Якщо здобувачу необхідно вийти з аудиторії для годування немовляти, до вбиральні або за медичними показаннями (за наявності підтвердження та за умови попереднього письмового інформування ЗВО Центру тестування при МОЗ), він має повідомити про це проктора та отримати дозвіл.

У випадку раптового погіршення стану здоров’я під час тестування здобувач інформує про це проктора та представника ЗВО, присутнього в аудиторії. За неспроможності продовжувати тестування проктор припиняє тестування для цього здобувача.

У разі припинення тестування за станом здоров’я вихід здобувача та тривалість його відсутності фіксуються у відповідному акті.

Представник Центру тестування при МОЗ забирає екзаменаційний збірник тестових матеріалів та бланк відповідей у будь-якого здобувача, який тимчасово залишає аудиторію, та повертає їх здобувачу після повернення до аудиторії.

Додатковий час на тестування для компенсації часу, проведеного здобувачем поза аудиторією, не надається.

Після повернення здобувача до аудиторії здійснюється повторний контроль на наявність недозволених під час тестування предметів та пристроїв.

Для здобувачів, яким було дозволено вийти з аудиторії під час іспиту, мають бути передбачені додаткові місця в аудиторії.

16. Після закінчення роботи над екзаменаційним збірником тестових завдань здобувач вкладає персональний бланк відповідей у свій екзаменаційний збірник, здає його проктору та виходить із аудиторії.

Проктор перевіряє комплектність екзаменаційного збірника тестових завдань та наявність персонального бланка відповідей кожного здобувача, їх відповідність один одному у присутності здобувача.

Здобувачі, які закінчили відповідати на тестові завдання до призначеного часу завершення тестування, мають право покинути аудиторію по одному, не пізніше ніж за 10 хвилин до закінчення тестування. Після оголошення попередження про те, що до кінця іспиту залишилось десять хвилин, жоден здобувач не має права виходити з аудиторії.

Після проведення тестування по кожній аудиторії ЗВО складається відповідний акт.

З метою забезпечення прозорості проведення та оцінювання результатів тестування може застосовуватися процедура оформлення у ЗВО копій бланків відповідей здобувачів. Процедура оформлення копій бланків відповідей здобувачів, їх зберігання та відкриття визначається Центром тестування при МОЗ. Для міжнародного іспиту з основ медицини процедура оформлення копій бланків відповідей здобувачів застосовується за умови погодження із розробником такого іспиту.

17. Здобувачі, які були відсутні під час складання будь-якого тестового компонента ЄДКІ, надають до Центру тестування при МОЗ впродовж 3 днів з дати проведення тестування документи, що підтверджують причину відсутності.

До поважних причин, які перешкодили здобувачу взяти участь у тестуванні, належать:

захворювання в період проведення тестування, що підтверджено довідкою про тимчасову непрацездатність студента навчального закладу I-IV рівнів акредитації, про хворобу, карантин і інші причини відсутності дитини, яка відвідує загальноосвітній навчальний заклад, дошкільний навчальний заклад (форма № 095/о, затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110 «Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкування», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974), або копією листка непрацездатності;

смерть рідних по крові або по шлюбу;

стихійне лихо, пожежа, техногенна катастрофа в день або переддень тестування.

Здобувачі, які не надали документи, що підтверджують причину відсутності, або надали їх після триденного строку, вважаються такими, що не з’явились на складання тестового компонента ЄДКІ без поважної причини, та отримують результат «0».

18. У випадках, передбачених пунктами 89131516 цього розділу складаються акти за формами, визначеними Центром тестування при МОЗ. Акти підписуються особами, присутніми відповідно до пунктів 1112 цього розділу в аудиторії під час проведення тестування.

19. У випадку незгоди з результатами іспиту «КРОК», іспиту з англійської мови професійного спрямування здобувач має право на проведення процедури підтвердження тестового бала, про що до Центру тестування при МОЗ впродовж 5 робочих днів з дати отримання ЗВО результату надсилається відповідна апеляційна заява.

Розгляд апеляції щодо результатів міжнародного іспиту з основ медицини здійснюється іноземною агенцією за встановленою нею процедурою.

20. У разі успішного складання кожного тестового компонента ЄДКІ здобувачу видається сертифікат, форма якого встановлюється:

для іспиту «КРОК» та іспиту з англійської мови професійного спрямування - Центром тестування при МОЗ;

для міжнародного іспиту з основ медицини - іноземною агенцією.

21. Інформація про сертифікати для іспитів «КРОК» та іспиту з англійської мови професійного спрямування вноситься до Реєстру сертифікатів фахівців з вищою освітою галузі знань 22 «Охорона здоров’я».

IV. Порядок, умови та строки проведення ОСП(К)І

1. ОСП(К)І є одним із способів проведення контролю набуття випускником ЗВО клінічної компетентності. До ОСП(К)І входять базові клінічні дисципліни. Суть іспиту полягає в оцінці практичних та комунікативних навичок випускників. Для проведення ОСП(К)І залучають реальних, стандартизованих або віртуальних пацієнтів, манекени, фантоми, прилади, обладнання, набори даних, ситуаційні завдання.

Підхід до оцінки клінічної компетентності будується на комплексній оцінці з використанням станцій, на яких моделюються різноманітні види клінічної компетентності. Станцією ОСП(К)І є стандартизоване обладнане місце для короткочасної (5-30 хвилин) взаємодії студента з пацієнтом / клінічною ситуацією під час ОСП(К)І з метою оцінювання компетентностей студента за стандартизованими сценарієм та протоколами в умовах, наближених до реальних.

2. Кількість станцій ОСП(К)І повинна становити не менше 8 та не більше 12. Кожна станція складається в окремому приміщенні. Номер і назва станції зазначаються при вході. Якщо навичка, що оцінюється, не передбачає спілкування, в одній кімнаті може бути розміщено кілька станцій.

Усі учасники ОСП(К)І у відповідному ЗВО проходять однакові випробування з послідовним переходом від станції до станції відповідно до розробленого ЗВО графіка.

Результати виконання завдань на кожній станції оцінюються контрольним листом.

Під час планування проведення ОСП(К)І місце проведення іспиту має бути зображено схематично. На схемі позначаються всі станції і напрями переходу учасників від станції до станції.

Станції розташовуються недалеко одна від одної, а період переходу учасників між станціями має займати не більше 1 хвилини.

3. Екзаменаційні станції під час проведення ОСП(К)І можуть бути таких типів:

клінічні станції - включають взаємодію студентів з реальним або стандартизованим пацієнтом;

практичні станції - включають виконання процедур та маніпуляцій (ін’єкції, запис ЕКГ тощо). На таких станціях можуть залучатися вузькі фахівці (наприклад, анестезіологи).

4. Екзаменаційні кімнати та місця виконання практичних навичок студентів обладнуються камерами відеоспостереження із можливістю відеозапису для забезпечення об’єктивності прийняття рішення екзаменаційною комісією у випадку апеляцій здобувачів.

Для проведення ОСП(К)І зі стандартизованими пацієнтами залучаються тільки підготовлені і навчені стандартизовані пацієнти. Стандартизованим пацієнтом є особа з наявним або відсутнім захворюванням, яка навчена поводити себе як реальний пацієнт для демонстрування певних скарг, симптомів або проблем (клінічної ситуації) однаковим стандартизованим способом для об’єктивізації оцінювання студентів під час ОСП(К)І.

Підготовку для залучення як стандартизованих пацієнтів можуть проходити лікарі-інтерни, практикуючі лікарі, колишні викладачі, актори, волонтери.

Стандартизований пацієнт представляє не історію хвороби, а демонструє прояви захворювання, передає емоційні й особисті характеристики симульованого пацієнта. Симуляція проявів захворювання стандартизується ЗВО.

Реальні пацієнти з гострими захворюваннями не залучаються для ОСП(К)І. Реальні пацієнти з хронічними захворюваннями в стадії ремісії зі стабільними фізичними змінами (аускультативні феномени, зміни на шкірі, деформації тощо) є ефективними для залучення як стандартизовані пацієнти за їх згодою.

Залучення стандартизованих пацієнтів дає змогу контролювати рівень складності екзаменаційної станції та порівнювати результати виконання завдань різних студентів.

Для складання ОСП(К)І здобувачі приходять у медичному одязі та змінному взутті. Використання мобільних телефонів та інших особистих пристроїв під час складання ОСП(К)І забороняється.

5. Перед іспитом кожен здобувач проходить реєстрацію у списку із зазначенням екзаменаційної групи, отримує порядковий номер, за яким його реєструють у контрольному листі кожної станції, пам’ятку (маршрутний лист) та інструктаж про порядок проходження станцій.

Одночасно екзамен може складати 12 здобувачів, які на кожній окремій станції виконують одне й те саме завдання.

Здобувачі між станціями ОСП(К)І рухаються за порядковим номером, не пересікаються і не спілкуються. Початок і кінець виконання станції озвучується сигналом дзвінка. Тривалість виконання кожної станції може відрізнятися залежно від типу завдання і має становити від 5 до 30 хвилин. Якщо за цей час здобувач не впорався із завданням, він перериває роботу і переходить на наступну станцію. Між станціями є перерва на 1 хвилину, під час якої здобувачі переходять з однієї кімнати в іншу (від однієї стації до іншої).

6. Завдання, які здобувач може виконувати під час ОСП(К)І, залежать від типу станції і можуть бути або клінічними, або практичними.

Члени екзаменаційної комісії не втручаються у процес виконання завдання, не спілкуються зі здобувачами, а лише спостерігають за правильністю виконання та виставляють у контрольному листі оцінку за кожну станцію ОСП(К)І.

7. Для підтвердження об’єктивності оцінювання здобувачів під час ОСП(К)І на кожній станції проводиться відеозапис виконання здобувачем клінічного чи практичного завдання. У випадку незгоди здобувача з результатами оцінювання екзаменатором у контрольному листі виконання завдання екзаменаційна комісія у присутності здобувача може переглянути відеозапис та прийняти остаточне рішення.

8. Здобувач має право на оскарження процедури проведення або результатів ОСП(К)І (апеляцію) протягом 7 робочих днів з дати складання іспиту.

Предметом оскарження може бути:

порушення процедури проведення ОСП(К)І, що може вплинути на об’єктивність результатів ОСП(К)І;

результати ОСП(К)І.

Розгляд скарг щодо порушень процедури та щодо результатів здійснює екзаменаційна комісія у строк протягом 15 календарних днів з моменту отримання скарги.

 

V. Критерії оцінювання результатів компонентів ЄДКІ

1. Успішним складанням ЄДКІ вважається успішне складання кожного компонента ЄДКІ.

Результат іспитів «КРОК» та іспиту з англійської мови професійного спрямування подається у якісній та кількісній формах.

Якісна форма результату подається як «склав» / «не склав» та базується на вимогах щодо професійної компетентності фахівця відповідно до стандартів вищої освіти.

Кількісна форма первинного результату розраховується як відсоток правильно виконаних тестових завдань, який конвертується у багатобальну нормовану шкалу.

Результати міжнародного іспиту з основ медицини подаються у кількісній формі, яка визначається розробником такого іспиту.

2. Величини критерію «склав» для кожного тестового компонента ЄДКІ затверджуються Міністерством охорони здоров’я України.

Змістове визначення критеріїв оцінювання результатів тестових компонентів ЄДКІ базується на кількості правильно виконаних тестових завдань.

Тестове завдання вважається виконаним правильно, якщо здобувач обрав та позначив у бланку відповідей правильний варіант відповіді. Тестове завдання вважається виконаним неправильно, якщо:

позначено неправильний варіант відповіді;

позначено два або більше варіантів відповіді, навіть якщо серед них є правильний;

не позначено жодного варіанта відповіді.

3. Змістове визначення критеріїв оцінювання ОСП(К)І базується на оцінці роботи здобувача на станції, яка здійснюється за контрольним листом, складеним на основі алгоритму виконання практичної навички, що оцінюється. Максимальна оцінка за виконання завдання на 1 станції становить 5 балів. Кожному пункту алгоритму залежно від вагомості присвоюють певну частину балів. Вага кожного пункту може бути різною залежно від їх кількості, значущості, складності виконання завдання. Після проходження всіх станцій підбивається підсумок балів. Максимально студент може набрати від 40 до 60 балів залежно від кількості станцій. ОСП(К)І вважається складеним, якщо студент після проходження всіх станцій набрав не менше ніж 60 відсотків максимальної кількості балів.

 

В.о. генерального директора
Директорату науки, інновацій,
освіти та кадрівО. Ковальчук

 

12.04.2021

Оголошення!

Студенти, які мають академічну заборгованість, за результатами проміжної атестації, повинні її ліквідувати до кінця семестру. У разі не ліквідації – будуть не допущені до складання іспитів.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Деканат

До уваги студентів фармацевтичного факультету!!!

26.03.2021

Станом на 01.04.2021 р. за допомогою електронного журналу успішності буде проведено проміжну атестацію. Відповідно до положень про організацію навчального процесу, студенти, які за період атестації мають 2 і більше не відпрацьованих пропущених заняття, вважаються неатестованими; при середній оцінці 2,5 виставляється «2».

                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Деканат

27.01.2021

                                             Оголошення!

На підставі наказу ректора від 26.01.2021 року №03, студентам  фармацевтичного факультету (денної форми навчання), продовжити навчання у весняно-літньому семестрі 2020-2021 навчального року за аудиторною формою з 01 лютого 2021 року відповідно до навчальних планів. Навчання розпочнеться по 1 неділі. Розклад занять розміщений на сайті університету. Початок аудиторних занять о 08.45.

                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                          Деканат

22.01.2021

                                                                                                                         Оголошення.

Студенти, які мають академічну заборгованість, за результатами осіннього семестру, повинні її ліквідувати до початку весняного семестру. У разі не ліквідації заборгованості, будуть не допущені до занять.

 

                                                                                                                                                                                                                  Деканат

14.12.2020

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ !

Запрошуємо Вас взяти участь в анонімному опитуванні оцінки забезпечення системи внутрішньої якості освіти та академічної доброчесності у ВНМУ ім. М. І. Пирогова, яке проводиться в рамках міжнародного проекту «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти» (Academic IQ)». Анкетування спрямоване на систематизацію загальних практик університету, що дозволить сформувати певні висновки й об’єктивно оцінити ключові виклики та виокремити сильні і слабкі сторони та на базі отриманих даних створити модель щодо покращення забезпечення академічної доброчесності та якості вищої освіти в університеті.

Опитування – анонімні, система не збирає ні імен-прізвищ, ні електронних адрес опитуваних! Просимо Вас відповідати відверто та об’єктивно.

Анкета доступна за посиланням:

https://www.research.net/r/PirogovMemorialMedicalVinnytsyaS

Анкетування

14.12.2020

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ!

Запрошуємо Вас взяти участь в анонімному опитуванні та поділитися своїми думками щодо організації та проведення дистанційного навчання у ВНМУ імені М.І. Пирогова.
Оцініть будь ласка рівень Вашої задоволеності освітнім процесом.
Просимо Вас відповідати максимально відверто та об’єктивно.
Для цього Вам потрібно відповісти на питання анкети, яка доступна за посиланням:
https://forms.gle/eJEzb5Gnx4mBNpJ29
Для доступу до анкетування використовуйте логін від Microsoft Teams та пароль від електронного журналу.
Анонімність гарантуємо.
Анкетування спрямоване на розробку заходів для вдосконалення забезпечення якості освіти.

Інформація з планово-фінансового відділу

07.12.2020

Вартість оплати за повторний інтегрований тестовий іспит "Крок - 1" - Фармація.

 

1.  Повторне складання ЄДКІ Етап 1

для спеціальності "Фармація"

інтегрований тестовий іспит "Крок - 1" (ціна за одиницю, грн. з ПДФ) - 542, 04

 

2. Повторне складання ЄДКІ Етап 1

для спеціальності "Фармація"

іспит з англійської мови

професійного спрямування (ціна за одиницю, грн. з ПДФ) - 546, 12

 

 

ВНМУ ім.М.І.Пирогова

Код: ЄДРПОУ : 02010669

IBAN : UA 888201720313201001201000251 - НАВЧАННЯ

Банк: Держказначейська служба України, м. Київ.

Код платежу: 25010100

Оголошення!

07.12.2020

До відома студентів IV курсу, які не склали ЄДКІ, Етап І


Повторне складання інтегрованого тестового іспиту Крок - 1"Фармація", відбудеться 16 грудня, на 8.00.г. в актовій залі університету.

 

При собі обов,язково мати: паспорт, білий халат та медичну маску, ручку з чорною пастою та квитанцію про проплату.

 

Деканат.

 

P.S. Інформація з планово-фінансового відділу університету про проплату додається.


30.09.2020

Шановні студенти 5 курсу факультету!!!


Відділ забезпечення якості освіти університету проводить моніторингове дослідження серед студентів щодо якості освітнього процесу в університеті.

Запрошуємо Вас взяти участь в опитуванні з 1.10.20  до 6.10.20

Для цього Вам потрібно відповісти на питання анкети, яка доступна за посиланням

 

https://forms.gle/GqEARAchXxxPg3GAA


(Для доступу до анкетування використовуйте логін від Microsoft Teams

та пароль від електронного журналу).

Анонімність гарантуємо.                                                         

Деканат

28.09.2020

ДО ВІДОМА СТУДЕНТІВ ІV КУРСУ

 

У рамках підготовки студентів денної форми навчання до написання ЛІ Крок 1 «Фармація» буде проведено серію підготовчих онлайн тестувань, які відбудуться

29 вересня та 6 жовтня 2020 року о 18.00 год.

Для входу в систему тестування використовується ID та пароль, які Ви отримаєте на  мобільний додаток «Вайбер».

 Тестування мають контрольно-підготовчий характер і є обов’язковими для проходження.

Для проходження тестування необхідно:

-   зайти на сайт ВНМУ ім. М.І. Пирогова  →  студенту → тестування;

-   ввести Ваш ID та пароль

 

За додатковою інформацією звертайтесь: 

 (097) 431 73 42

didichvladimir@gmail.com

Дідич Володимир Миколайович

 

Деканат

17.09.2020

До уваги студентів факультету!

З 21 вересня 2020 р. аудиторні заняття на кафедрах будуть проводитись згідно графіка,  викладеного в наказі №96 від 31.08.2020 р.                

Студенти ІV-V курсів навчаються по графіку ІІІ курсу.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                              Деканат

 

 

наказ

 

 

 

 

 

 

Поселення в гуртожитки студентів 1 курсу

15.09.2020

 

                                                                                                            МОЗ УКРАЇНИ

                                                                             Вінницький національний медичний університет

                                                                                                     ім. М.І. Пирогова

                                                                                                               НАКАЗ

 

14.09.2020 р.

         

358 

 

Про поселення в гуртожитки університету

студентів 1 курсу фармацевтичного факультету

(спеціальність «фармація, промислова фармація»)

на 2020-2021 н.р.

 

фармацевтичний факультет

 [денна форма навчання]

 

             Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», «Примірного положення про студентський гуртожиток вищого навчального закладу», затвердженого  наказом Міністерства освіти і науки України № 1004 від 13.11.2007 року, «Положення про студентський» гуртожиток ВНМУ ім. М.І. Пирогова», «Правил внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках ВНМУ  ім. М.І. Пирогова» затверджено наказом № 42  від 30.05.14 року, Статуту ВНМУ ім. М.І. Пирогова

 

НАКАЗУЮ:

 

1.Виділити місця для поселення в гуртожитках названих нижче студентів фармацевтичного факультету

 

1. Григорак Володимир Віталійович 51 гр.

2. Попадюк Дар'я Михайлівна 51 гр.

3. Шаховал Наталія Миколаївна 51 гр.

4. Нагайко Дар' я Олександрівна 52 гр.

5. Арбуз Євгеній Олександрович 53 гр.

6. Громадська Ярослава Віталіївна 53 гр.

7. Домбровська Ганна Володимирівна 53 гр.

8. Пустовіт Вікторія Юріївна 54 гр.

9. Чагарина Олена Юріївна 54 гр.

10. Завальнюк Ірина Вікторівна 55 гр.

11. Осецька Тетяна Олегівна 55 гр.

12. Римар Вікторія Вікторівна 55 гр.

 

2. Заступнику декана фармацевтичного факультету:

 

Бобровській О.А.

 

-комендантам гуртожитків:

а) гурт.№1 Марценюку Г.Г.

б) гурт.№3 Підгорному В.В.

 

-паспортисту

а) Ткачук І.М.

б) Ткачук Л.Б.

- оформити та провести розміщення вказаних вище студентів у гуртожитки .

 

3. Контроль за виконанням наказу покласти на декана фармацевтичного факультету доц. В.П. Бобрука.           

 

 

 

 

 

Ректор

академік НАМНУ                                                                           Василь МОРОЗ

 

ПОГОДЖЕНО:

 

Декан фармацевтичного

факультету                                                                                    Володимир БОБРУК  

 

 

Начальник юридичного відділу                                                  Сергій СЕРГІЙЧУК

 

 

 

 

 

 

Л. Гуменюк

55-39-50 

До відома студентів фармацевтичного факультету

30.06.2020

Список студентів фармацевтичного факультету

 спеціальність «Фармація»,

рекомендованих для поселення в гуртожиток

на 2020-2021 н.р.

 

№п/п

ПІБ

Група

ІІ курс

1

Лазаренко Анастасія Валеріївна         

50

2

Парасунько Ольга Вікторівна

50

3

Сорока Каріна Дмитрівна

50

ІІІ курс

11

Берневега Катерина Русланівна

50

12

Ступак Вікторія Вікторівна

50

13

Лащенко Катерина Миколаївна

51

14

Мартинюк Марина Євгенівна

52

15

Бондар Юлія Олександрівна

53

16

Ковтун Богдан Борисович

53

17

Хом’яченко Юлія Олексіївна

53

18

Дацюк Анастасія Сергіївна

55

19

Бойко Анастасія Петрівна

56

20

Кумань Девід Леонідович

56

 

ІV курс

 

1

Лука Микола Петрович

51

2

Бурчак Людмила Вікторівна

52

3

Гарбуз Наталія Анатоліївна

52

4

Крохмалюк Віталій Вікторович

52

5

Нища Ірина Русланівна

52

6

Андрусенко Інна Олександрівна

54

 

                                 Vкурс

1

Бадіна Юлія Олегівна

51

2

Германюк Іванна Ігорівна

52

3

Гедз Ірина Дмитрівна

55

4

Чарторійська Анастасія Петрівна

55

 

 

 

Деканат      

Оголошення

01.06.2020

До уваги студентів факультету!

 

         Місця для поселення в гуртожиток на 2020-2021 н.р. будуть виділені студентам, які мають пільги (сироти, учасники художньої самодіяльності, спортсмени, старости, студенти у яких батьки учасники бойових дій та ін.).

         Всі питання пов’язані з поселенням в гуртожиток будуть розглядатись після 24. 08. 20 р.

 

                                                                                 ДЕКАНАТ

Результати ХХIІІ Всеукраїнської студентської олімпіади за фахом «Фармація»

07.05.2019

З 24 по 26 квітня 2019 року на базі Національного фармацевтичного університету у місті Харків відбувся ІІ етап ХХІІІ Всеукраїнської студентської олімпіади за спеціальністю "Фармація".

Цьогоріч вищі навчальні заклади України фармацевтичного спрямування були представлені 23 учасниками, обраними з числа найкращих студентів.

Наш університет представляли студенти IV курсу фармацевтичного факультету: Підлипна Ірина та Яремчук Анастасія, на чолі з керівником делегації - ас. Шепетою Юлією Леонідівною.

За результатами Всеукраїнської олімпіади учасники нашої команди здобули диплом І ступеня з дисципліни «Фармацевтична хімія» (Підлипна Ірина) та диплом ІІ ступеня з дисципліни «Фармакогнозія» (Яремчук Анастасія).

Деканат фармацевтичного факультету вітає переможців і бажає подальших успіхів у професійній та науковій діяльності.

 

Диплом ІІ ступеня Яремчук А.О.

 

Диплом І ступеня Підлипна І.В.

 

 

 

Відкриття олімпіади  

 

Вручення диплому керівнику делегації

 

Вручення диплому Підлипній І.В.

 

Вручення диплому Яремчук А.О.

 

 

Фото учасників

01.01.1970

До відома студентів факультету!

 

Ліквідація академічної заборгованості за підсумками літньої екзаменаційної сесії 2019-2020 н.р.  буде проводитися на кафедрах 27, 28 та 31 серпня.

Для  уточнення часу проведення ліквідації заборгованості звертатися на відповідні кафедри.

 

 

 

Навчальний 2020-2021 рік для студентів 2, 3, 4, 5 курсів факультету розпочинається з 1 вересня за аудиторною формою згідно з графіком навчального процесу. 

Дисципліни, які вивчаються на клінічних кафедрах:

-       2 курс -  Перша долікарська допомога з ознайомчою  медичною практикою

 

-       5 курс – Клінічна фармація та фармацевтична опіка

будуть викладатися в он-лайн режимі, дистанційно.

 

 

Студентам всіх курсів факультету здійснити проплату за навчання до 5 вересня.

З 6 вересня особи, які не виконали умов контракту (академічна та фінансова заборгованість), до занять допущені не будуть.

 

                       

 Деканат

01.01.1970

Список студентів 1 курсу фармацевтичного факультету

денної форми навчання спеціальність «фармація, промислова фармація»

                      2020 – 2021 н. р.

50 група

 1. Ворон Вікторія Олександрівна
 2. Галушка Тетяна Олександрівна
 3. Краєвська Анастасія Ігорівна
 4. Крохмалюк Аліна Олександрівна
 5. Міліневська Софія В’ячеславівна
 6. Наср Марія Закі
 7. Перепелюк Ілона Максимівна – ст. 
 8. Польова Уляна Олександрівна
 9. Сидоренко Євгеній Анатолійович
 10. Слободянюк Марина Ігорівна
 11. Чорна Юлія Юріївна


51 група

 1. Андрущак Адріана Костянтинівна
 2. Блажко Олеся Григорівна
 3. Гайдаш Яна Анатоліївна – ст.
 4. Гапонюк Ольга Петрівна
 5. Гончарюк Анатолій Миколайович
 6. Григорак Володимир Віталійович
 7. Лисенко Марія Сергіївна
 8. Попадюк Дар’я Михайлівна
 9. Стахов Артур Геннадійович
 10.  Шаховал Наталія Миколаївна

52 група

 1. Вдовиченко Назарій Олександрович
 2. Дудко Тетяна Вікторівна – ст.
 3. Литвинюк Олександр Миколайович
 4. Матвійчук Діана Анатоліївна
 5. Нагайко Дар’я Олександрівна
 6. Польова Ярослава Олександрівна
 7. Січкоріз Аліна Олегівна
 8. Склонна Олександра Сергіївна
 9. Тітарчук Інна Вікторівна
 10. Ткач Анна Володимирівна
 11. Ющенко Вероніка Олександрівна

53 група

 1. Арбуз Євгеній Олександрович
 2. Гаврелишена Анастасія Сергіївна
 3. Громадська Ярослава Віталіївна
 4. Домбровська Ганна Володимирівна
 5. Камінська Анастасія Віталіївна
 6. Карпенко Анна Олександрівна
 7. Онісімов Олексій Русланович – ст.
 8. Поліщученко Наталія Вікторівна
 9. Присяжнюк Анастасія Костянтинівна
 10. Яцюк Катерина Анатоліївна


54 група

 1. Антонюк Яна Петрівна
 2. Барановська Єлізавета Вікторівна
 3. Бідзіля Назарій Владиславович
 4. Волкотруб Віра Сергіївна
 5. Луцька Оксана Русланівна
 6. Пустовіт Вікторія Юріївна
 7. Ус Анастасія Володимирівна
 8. Чагарина Олена Юріївна
 9. Шапоренко Анастасія Сергіївна
 10.  Янчук Діана Андріївна – ст.

55 група

 1. Білоус Тетяна Вікторівна
 2. Завальнюк Ірина Вікторівна
 3. Козерацька Анастасія Олегівна
 4. Лупул Михайло Васильович
 5. Осецька Тетяна Олегівна
 6. Профатило Вадим Сергійович
 7. Римар Вікторія Вікторівна – ст.
 8. Риндюк Вікторія Вікторівна
 9. Хлівчук Христина Ігорівна
 10. Шевчук Тетяна Андріївна

 

                                                                                                            Деканат

До уваги студентів денної форми навчання!!!

01.01.1970

                                             Оголошення!

На підставі наказу ректора від 26.01.2021 року №03, студентам усіх курсів фармацевтичного факультету продовжити навчання у весняно-літньому семестрі 2020-2021 навчального року за аудиторною формою з 01 лютого 2021 року відповідно до навчальних планів. Навчання розпочнеться по 1 неділі. Розклад занять розміщений на сайті університету. Початок аудиторних занять о 08.45.

                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                       Деканат

До уваги студентів денної форми навчання!!!

01.01.1970

                                             Оголошення!

На підставі наказу ректора від 26.01.2021 року №03, студентам  фармацевтичного факультету (денної форми навчання) продовжити навчання у весняно-літньому семестрі 2020-2021 навчального року за аудиторною формою з 01 лютого 2021 року відповідно до навчальних планів. Навчання розпочнеться по 1 неділі. Розклад занять розміщений на сайті університету. Початок аудиторних занять о 08.45.

                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                             Деканат

Студенту заочної форми навчання

07.05.2021

До уваги здобувачів вищої освіти І курсу!

 

Оскільки навчальний процес відбуватиметься за дистанційною формою навчання в умовах карантину, у зв’язку з поширенням Соvid-19, старостам груп необхідно звернутись до відповідних кафедр (перерахованих нижче) щодо організації навчально-екзаменаційної сесії.

 

1 курс   2020-2021 н.р. 

Дисципліна

 

Кафедра

Електронна адреса

Історія України та української культури

Соціологія та медична соціологія

філософії та суспільних наук

philosophy@vnmu.edu.ua

 

Іноземна мова

Латинська мова

іноземних мов

inmov@vnmu.edu.ua

 

Вища математика та статистика

медичної  фізики

physics@vnmu.edu.ua

 

Загальна та неорганічна хімія

Біоактивність неорганічних сполук

Ефективні та безпечні методи хімічних досліджень

фармацевтичної хімії

pharmchem@vnmu.edu.ua

 

Анатомія та фізіологія людини

 

анатомії людини

нормальної фізіології

anatomy@vnmu.edu.ua

physiology@vnmu.edu.ua

 

Фармацевтична ботаніка

Біологія з основами генетики

Клітинна біологія

фармації

pharmacy@vnmu.edu.ua

 

Українська мова (за проф. спрямуванням)

українознавства

ukraine@vnmu.edu.ua

 

Правознавство

 

судової медицини

forensic@vnmu.edu.ua

 

 

 Деканат

Наказом Міністерства охорони здоров’я України  від 22 січня 2021 року № 106 встановлені наступні критерії успішного складання тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів і величини критерію «склав» для інтегрованого тестового іспиту «КРОК» та іспиту з англійської мови професійного спрямування як компонентів єдиного державного кваліфікаційного іспиту у 2021-2023 роках.

 

з/п

Назва іспиту

Критерій у

2021 році

Критерій у

2022 році

Критерій у

2023 році

 

 

1.

 

Інтегрований тестовий іспит Крок 1

60,0 %

правильних

відповідей

62,0 %

правильних

відповідей

64,0 %

правильних

відповідей

 

 

2.

 

Інтегрований тестовий іспит Крок 2

60,0 %

правильних

відповідей

62,0 %

правильних

відповідей

64,0 %

правильних

відповідей

 

 

3.

 

Іспит з англійської мови

професійного спрямування

30,5 %

правильних

відповідей

36  %

правильних

відповідей

40 %

правильних

відповідей

14.04.2021

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.02.2019  № 419Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 березня 2019 р.
за № 279/33250

Про затвердження Порядку, умов та строків розроблення і проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту та критеріїв оцінювання результатів

Відповідно до пункту 5 Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров’я», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року № 334, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок, умови та строки розроблення і проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту та критерії оцінювання результатів, що додаються.

2. Генеральному директору Директорату науки, інновацій, освіти та кадрів забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лінчевського О.В.

4. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

В.о. Міністра

У. Супрун

ПОГОДЖЕНО:

Міністр освіти і науки України

Голова Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України

Т.в.о. Голови Національної поліції України

Голова Державної регуляторної служби УкраїниЛ. Гриневич


Л.О. Євдоченко

В.В. Аброськін

К. Ляпіна
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров’я України
19 лютого 2019 року № 419Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 березня 2019 р.
за № 279/33250

ПОРЯДОК, УМОВИ ТА СТРОКИ
розроблення і проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту та критерії оцінювання результатів

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм, умови та строки розроблення і проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту (далі - ЄДКІ) для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров’я» (далі - здобувач), а також критерії оцінювання результатів.

Дія цього Порядку поширюється на заклади вищої освіти, які здійснюють підготовку фахівців за спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров’я» (далі - ЗВО), державну організацію «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України» (далі - Центр тестування при МОЗ) та здобувачів.

У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про вищу освіту», постанові Кабінету Міністрів України від 23 березня 2018 року № 334 «Про затвердження Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров’я» та наказі Міністерства охорони здоров’я України від 19 жовтня 2018 року № 1883 «Про затвердження Методики розрахунку вартості розробки та проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2018 року за № 1486/32938.

2. ЄДКІ складається з тестових компонентів та об’єктивного структурованого практичного (клінічного) іспиту (далі - ОСП(К)І).

Тестовими компонентами ЄДКІ є:

інтегрований тестовий іспит «КРОК» (далі - іспит «КРОК»);

іспит з англійської мови професійного спрямування (до 01 вересня 2019 року оцінюється рівень професійної компетентності з іноземної мови професійного спрямування, яку вивчав студент у закладі вищої освіти);

міжнародний іспит з основ медицини.

3. Організацію та проведення тестових компонентів ЄДКІ забезпечують:

у частині підготовки аудиторій для їх проведення, забезпечення належних та безпечних умов під час їх проведення, отримання здобувачами за потреби невідкладної медичної допомоги - ректор (директор) ЗВО;

у частині здійснення необхідних організаційно-технологічних заходів для їх проведення - директор Центру тестування при МОЗ.

Організацію та проведення ОСП(К)І забезпечують ЗВО.

II. Порядок, умови та строки розроблення ЄДКІ

1. Розроблення іспиту «КРОК» та іспиту з англійської мови професійного спрямування здійснює Центр тестування при МОЗ.

Основні характеристики іспиту «КРОК» та іспиту з англійської мови професійного спрямування, на підставі яких здійснюється їхнє розроблення, вносяться до специфікації іспиту.

Специфікація іспиту має містити інформацію щодо мети, структури змісту, мови проведення, форми проведення, формату та кількості завдань, тривалості іспиту тощо. Специфікація іспиту «КРОК» та іспиту з англійської мови професійного спрямування розробляється Центром тестування при МОЗ та погоджується Міністерством охорони здоров’я України не пізніше ніж за шість місяців до дати проведення іспиту.

Розроблення ОСП(К)І здійснюють ЗВО за погодженням з Міністерством охорони здоров’я України.

Для проведення міжнародного іспиту з основ медицини використовується міжнародний іспит з фундаментальних та клінічних дисциплін, розроблений іноземною агенцією з оцінки якості рівня знань здобувачів (далі - іноземна агенція).

2. До розроблення ЄДКІ (крім міжнародного іспиту з основ медицини) належить первинне розроблення компонентів ЄДКІ, їх оновлення та актуалізація відповідно до стандартів вищої освіти, сучасних наукових знань і практики в галузі охорони здоров’я.

Розроблення ЄДКІ може включати такі види робіт:

визначення та перегляд мети, структури, змісту компонентів ЄДКІ, створення, експертиза, апробація, перегляд екзаменаційних матеріалів (тестових завдань, алгоритмів оцінювання, ситуаційних завдань, станцій ОСП(К)І, симуляційних сценаріїв, протоколів, чек-листів тощо);

розроблення методичних та інформаційних матеріалів для ЄДКІ;

розроблення програмних засобів для ЄДКІ;

розроблення нормативів для ЄДКІ, формування та стандартизація переліку матеріально-технічного забезпечення, обладнання та манекенів для ЄДКІ;

проведення пілотних іспитів, навчання, стажування та тренування авторів, експертів, стандартизованих пацієнтів, екзаменаторів, інших фахівців, залучених до ЄДКІ;

проведення опитувань, аналітичних досліджень для підтримки актуальності та якості ЄДКІ, заходів із встановлення критеріїв складання компонентів ЄДКІ;

проведення робочих зустрічей, нарад, семінарів, конференцій та участь в них, участь у роботі міжнародних організацій, що займаються оцінюванням компетентності та якості освіти в галузі охорони здоров’я, делегування українських фахівців до розробників міжнародних іспитів, зокрема міжнародного іспиту з основ медицини, проведення комунікаційно-інформаційних заходів.

3. Строки розроблення компонентів ЄДКІ передбачають первинне розроблення та оновлення й актуалізацію, яка відбувається не рідше ніж раз на три роки.

Строки розроблення іспиту «КРОК» та іспиту з англійської мови професійного спрямування залежать від існуючої практики проведення конкретного компонента з урахуванням спеціальності, форми та мови навчання, основного і повторного складання, а також залежно від тривалості іспиту, умов проведення та реєстрації. Строки розроблення іспиту «КРОК» та іспиту з англійської мови професійного спрямування визначаються Центром тестування при МОЗ.

Строки розроблення міжнародного іспиту з основ медицини визначаються іноземною агенцією.

Строки розроблення ОСП(К)І визначаються відповідним ЗВО з урахуванням спеціальності, форми та мови навчання, основного і повторного складання іспиту здобувачами.

4. Кількість завдань екзаменаційного тесту кожного тестового компонента ЄДКІ не повинна перевищувати 200 тестових завдань.

III. Порядок, умови та строки проведення тестових компонентів ЄДКІ

1. Тестові компоненти ЄДКІ проводяться на основі технологій стандартизованого тестування у письмовій (бланковій) тестовій або комп’ютерній формах (в останньому випадку з дотриманням законодавства із захисту інформації).

Усі тестові компоненти ЄДКІ проводяться за єдиними закритими тестами та за єдиними методичними матеріалами, розробленими Центром тестування при МОЗ для іспиту «КРОК» та іспиту з англійської мови професійного спрямування, а для міжнародного іспиту з основ медицини - іноземною агенцією.

2. Тривалість складання іспиту з англійської мови професійного спрямування для здобувачів - громадян України та для здобувачів - громадян іноземних держав визначається з розрахунку 2 хвилини на 1 тестове завдання.

Тривалість складання іспиту «КРОК» для здобувачів - громадян України визначається з розрахунку 1 хвилина на 1 тестове завдання, для здобувачів - громадян іноземних держав - 1,2 хвилини на 1 тестове завдання.

Тривалість складання міжнародного іспиту з основ медицини становить 4 години.

3. Тестові компоненти ЄДКІ проводяться відповідно до графіка, затвердженого МОЗ. Графік затверджується на календарний рік щороку до 01 вересня попереднього календарного року.

У Графіку зазначаються дати проведення кожного тестового компоненту ЄДКІ для кожної спеціальності галузі знань 22 «Охорона здоров’я» та термін (місяць) проведення повторних складань тестових компонентів ЄДКІ з урахуванням, що повторні складання мають відбутися до початку нового навчального року або наступного навчального семестру. Дати повторного складання тестових компонентів ЄДКІ визначаються Центром тестування при МОЗ та оприлюднюються на його офіційному сайті.

Для здобувачів, які були відсутні на складанні будь-якого тестового компонента ЄДКІ з поважної (документально підтвердженої) причини проводиться один раз додаткове складання іспиту. Дата проведення додаткового складання іспиту визначається Центром тестування при МОЗ.

4. Тестові компоненти ЄДКІ проводяться на базі ЗВО.

Кожна аудиторія, у якій проводяться тестові компоненти ЄДКІ у письмовій (бланковій) формі, має відповідати таким характеристикам:

відсутність перегородок для повного спостереження за процесом проведення тестування і безперешкодного доступу до всіх здобувачів, які складають тест;

належне освітлення;

наявність столів (парт, стільців зі столиком);

оснащеність годинником, дошкою або іншою поверхнею, на якій можна позначити час початку та закінчення тестування;

обладнаність відеокамерами або системами відеоспостереження з автоматизованим записом усіх етапів проведення тестування (отримане зображення має покривати не менше 95 % аудиторії);

достатність місця (усі здобувачі, які складають тест, мають сидіти обличчям в один бік, відстань між ними має бути у два посадкових місця (приблизно 1,2 м) для унеможливлення спілкування один з одним та підглядання у відповіді один одного).

5. У тестових компонентах ЄДКІ беруть участь здобувачі, які зареєстровані на їх складання та стан здоров’я яких на час проведення тестових компонентів ЄДКІ дає змогу проходити тестування.

Реєстрація здобувачів для складання тестових компонентів ЄДКІ починається не раніше ніж за 4 місяці і закінчується не пізніше ніж за 2 місяці до встановленої дати проведення тестового компонента ЄДКІ.

Реєстрацію здобувачів для складання тестових компонентів ЄДКІ здійснює:

для іспитів «КРОК» та іспиту з англійської мови професійного спрямування - Центр тестування при МОЗ;

для міжнародного іспиту з основ медицини - Центр тестування при МОЗ, за участі іноземної агенції.

Передання та обробка реєстраційних даних здобувачів, які є персональними даними, за кордон до іноземної агенції, яка є розробником міжнародного іспиту з основ медицини, здійснюється з дотриманням законодавства України з питань захисту персональних даних та на підставі надання здобувачем відповідної згоди на обробку персональних даних.

Реєстрація здобувачів для складання тестових компонентів ЄДКІ здійснюється на підставі замовлення та комплекту реєстраційних документів від ЗВО на таку реєстрацію за формами, визначеними Центром тестування при МОЗ та/або іноземною агенцією, яка є розробником міжнародного іспиту з основ медицини.

У разі потреби здобувачам, які мають захворювання, що потребують створення особливих умов для складання тестових компонентів ЄДКІ, ЗВО надають Центру тестування при МОЗ під час реєстрації таких здобувачів висновок закладу охорони здоров’я про необхідність створення таких умов.

Інформація про порядок реєстрації здобувачів для складання тестових компонентів ЄДКІ та відповідні форми розміщуються на офіційному сайті Центру тестування при МОЗ не пізніше ніж за місяць до початку реєстрації.

Центр тестування при МОЗ має право відмовити ЗВО у реєстрації здобувача на іспити «КРОК» та іспит з англійської мови професійного спрямування у разі неналежного оформлення комплекту реєстраційних документів, невідповідності поданих документів законодавству України та/або подання замовлення пізніше встановленого строку.

У випадку відмови у реєстрації здобувача через неналежне оформлення реєстраційних документів, невідповідність поданих документів законодавству України ЗВО після усунення недоліків у реєстраційних документах має право подати їх повторно.

Для здобувачів, які навчаються за спеціальностями, для яких законодавством передбачено складання двох етапів ЄДКІ, Центр тестування при МОЗ не може здійснювати реєстрацію на складання компонентів другого етапу ЄДКІ без наявності сертифікатів про складання компонентів першого етапу ЄДКІ.

6. Здобувачі, які були зареєстровані для складання тестових компонентів ЄДКІ, мають право на:

доступ до інформації про графік та порядок проведення тестових компонентів ЄДКІ, час і місце їх проведення, порядок визначення, спосіб та час офіційного оголошення результатів ЄДКІ;

ввічливе та неупереджене ставлення до себе з боку осіб, відповідальних за організацію та проведення ЄДКІ;

безпечні умови під час проведення ЄДКІ;

отримання невідкладної медичної допомоги під час проведення ЄДКІ;

оскарження процедури проведення ЄДКІ у частині порушення прав здобувачів, визначених цим пунктом, та результатів ЄДКІ (апеляцію).

ЗВО та Центр тестування при МОЗ забезпечують дотримання прав здобувачів, передбачених цим пунктом.

7. Здобувачі, які були зареєстровані для складання тестових компонентів ЄДКІ, зобов’язані:

ознайомитися з цим Порядком;

своєчасно прибути до місця проведення ЄДКІ з документами, що посвідчують особу, відповідно до пункту 13 цього розділу;

ввічливо ставитися до всіх здобувачів та осіб, залучених до проведення ЄДКІ;

виконувати вказівки та вимоги осіб, залучених до проведення ЄДКІ, пов’язані з процедурою його проведення.

8. Здобувачам забороняється:

приносити до місця проведення ЄДКІ небезпечні предмети та речовини, що становлять загрозу для життя та здоров’я людини;

використовувати в місці проведення ЄДКІ та мати при собі або на своєму робочому місці засоби зв’язку, пристрої зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації (у тому числі: мобільні телефони, планшети, калькулятори, годинники з будильником, комп’ютером або пам’яттю, пейджери, прилади для запису аудіо- та відеоданих, радіо, плеєри), а також окремі елементи, які можуть бути складовими частинами відповідних технічних засобів чи пристроїв, друковані або рукописні матеріали, інші засоби, предмети, прилади, що не передбачені процедурою тестування, портфелі, сумки, верхній одяг, будь-яку їжу або напої;

впродовж часу, відведеного для виконання тестових завдань, заважати іншим здобувачам виконувати тестові завдання;

заважати особам, залученим до проведення ЄДКІ, виконувати свої обов’язки;

спілкуватися в будь-якій формі з іншими здобувачами під час виконання тестових завдань, передавати їм будь-які предмети та матеріали, у тому числі екзаменаційні;

копіювати відповіді інших здобувачів;

розголошувати в будь-якій формі інформацію про зміст тестових завдань;

виносити за межі аудиторії робочі матеріали, їх окремі аркуші, бланки відповідей або їх копії;

продовжувати відмічання відповідей або стирання відміток на бланку відповідей після оголошення про закінчення тестування;

псувати майно у місці проведення ЄДКІ.

У разі порушення вимог цього пункту здобувач позбавляється права на продовження роботи над тестом і на вимогу представника Центру тестування, який адмініструє проведення тестового компонента (далі - проктор), повинен здати бланк відповідей, екзаменаційний збірник тестових завдань і залишити аудиторію, у якій проводиться тестування, що фіксується у відповідному акті. Такий здобувач отримує результат «0».

9. Для забезпечення закритості екзаменаційних збірників тестових завдань їх доставка до ЗВО здійснюється із залученням Державного підприємства спеціального зв’язку. Для доставки екзаменаційні збірники тестових завдань упаковуються Центром тестування при МОЗ у герметичну плівку та контейнери з використанням захисних матеріалів.

Контейнери з екзаменаційними збірниками тестових завдань доставляються до канцелярії ЗВО не раніше ніж за два дні до визначеної дати проведення тестового компонента ЄДКІ, де їх приймає відповідальна особа, призначена наказом з числа керівних працівників адміністрації ЗВО, що фіксується у відповідному акті. Вони зберігаються у спеціально визначеній ректором (директором) ЗВО кімнаті, що опечатується.

У день іспиту відповідальна особа ЗВО особисто разом з усіма прокторами, що прибули у ЗВО для проведення іспиту, перевіряє цілісність контейнерів з екзаменаційними збірниками тестових завдань, що фіксується у відповідному акті, який підписують усі проктори та відповідальна особа ЗВО (може здійснюватися відеозапис цього процесу).

У випадку збереження цілісності упаковки екзаменаційних матеріалів проктори розпочинають проведення тестових компонентів ЄДКІ.

У випадку порушення цілісності упаковки проктор інформує Центр тестування при МОЗ, який у свою чергу інформує Міністерство охорони здоров’я України, яке приймає рішення щодо проведення цього іспиту у ЗВО.

10. Для забезпечення прозорості і публічності проведення ЄДКІ в аудиторіях, у яких проводяться тестові компоненти ЄДКІ, здійснюється відеоспостереження та відеозапис. Відеозапис включає період часу від входу першого здобувача до аудиторії до моменту виходу здобувачів та проктора з аудиторії після завершення проведення тестового компонента ЄДКІ. Проктор залишає аудиторію останнім.

Зроблені копії відеозаписів передаються до Центру тестування при МОЗ, де проводиться їх аналіз. Строк зберігання відеозапису ЗВО становить чотири роки.

Якщо під час аналізу відеозаписів співробітники Центру тестування при МОЗ виявляють факт порушення здобувачем цього Порядку, такий здобувач отримує результат «0».

11. Для забезпечення безпеки та громадського порядку Центр тестування при МОЗ залучає поліцію охорони Національної поліції. Заходи безпеки і охорони порядку визначаються на підставі укладених Центром тестування при МОЗ договорів з поліцією охорони Національної поліції.

12. Під час тестування в аудиторії мають бути постійно присутні проктор/проктори, представник ЗВО.

Представник ЗВО визначається наказом ректора (директора) ЗВО. Під час тестування відповідальний представник ЗВО не може ходити по аудиторії та спілкуватися зі здобувачами.

Доступ сторонніх осіб до аудиторії, у якій проводиться тестування, забороняється.

13. Кожний тестовий компонент ЄДКІ складається здобувачем індивідуально після проходження ним процедури ідентифікації у місці проведення тестових компонентів ЄДКІ.

Процедура ідентифікації здобувача полягає у пред’явленні ним діючого документа, що посвідчує особу, дані якого було вказано ЗВО під час реєстрації здобувача для складання тестових компонентів ЄДКІ (для громадян України - паспорт громадянина України, для іноземців та осіб без громадянства - паспортний документ іноземця). Організація проведення процедури ідентифікації здійснюється представником ЗВО за участі проктора.

Здобувачі, які не пройшли процедуру ідентифікації, до іспиту не допускаються, що фіксується у відповідному акті, а здобувач вважається таким, що був відсутній на тестовому компоненті ЄДКІ без поважної причини.

14. Після проведення контролю за наявністю недозволених під час тестування предметів та пристроїв здобувачі входять до аудиторії у присутності прокторів та представників ЗВО відповідно до списку проктора.

Власні речі здобувачів залишаються у спеціально відведеному місці, за зберігання яких відповідає ЗВО.

У випадку запізнення здобувача для складання тестового компонента ЄДКІ не більш як на 15 хвилин здобувач допускається до тестування без надання додаткового часу на тестування.

15. Розсадка здобувачів на робочі місця для виконання тесту здійснюється проктором.

Перед початком тестування проктор проводить інструктаж про регламент проведення тестування. Після інструктажу кожний здобувач отримує екзаменаційний збірник тестових завдань.

Виносити з аудиторії під час тестування екзаменаційні збірники тестових завдань та бланки відповідей здобувачів заборонено.

Здобувач самовільно (без дозволу проктора) не може змінювати своє робоче місце, пересуватися аудиторією або виходити з аудиторії під час проведення тестування. Якщо здобувачу необхідно вийти з аудиторії для годування немовляти, до вбиральні або за медичними показаннями (за наявності підтвердження та за умови попереднього письмового інформування ЗВО Центру тестування при МОЗ), він має повідомити про це проктора та отримати дозвіл.

У випадку раптового погіршення стану здоров’я під час тестування здобувач інформує про це проктора та представника ЗВО, присутнього в аудиторії. За неспроможності продовжувати тестування проктор припиняє тестування для цього здобувача.

У разі припинення тестування за станом здоров’я вихід здобувача та тривалість його відсутності фіксуються у відповідному акті.

Представник Центру тестування при МОЗ забирає екзаменаційний збірник тестових матеріалів та бланк відповідей у будь-якого здобувача, який тимчасово залишає аудиторію, та повертає їх здобувачу після повернення до аудиторії.

Додатковий час на тестування для компенсації часу, проведеного здобувачем поза аудиторією, не надається.

Після повернення здобувача до аудиторії здійснюється повторний контроль на наявність недозволених під час тестування предметів та пристроїв.

Для здобувачів, яким було дозволено вийти з аудиторії під час іспиту, мають бути передбачені додаткові місця в аудиторії.

16. Після закінчення роботи над екзаменаційним збірником тестових завдань здобувач вкладає персональний бланк відповідей у свій екзаменаційний збірник, здає його проктору та виходить із аудиторії.

Проктор перевіряє комплектність екзаменаційного збірника тестових завдань та наявність персонального бланка відповідей кожного здобувача, їх відповідність один одному у присутності здобувача.

Здобувачі, які закінчили відповідати на тестові завдання до призначеного часу завершення тестування, мають право покинути аудиторію по одному, не пізніше ніж за 10 хвилин до закінчення тестування. Після оголошення попередження про те, що до кінця іспиту залишилось десять хвилин, жоден здобувач не має права виходити з аудиторії.

Після проведення тестування по кожній аудиторії ЗВО складається відповідний акт.

З метою забезпечення прозорості проведення та оцінювання результатів тестування може застосовуватися процедура оформлення у ЗВО копій бланків відповідей здобувачів. Процедура оформлення копій бланків відповідей здобувачів, їх зберігання та відкриття визначається Центром тестування при МОЗ. Для міжнародного іспиту з основ медицини процедура оформлення копій бланків відповідей здобувачів застосовується за умови погодження із розробником такого іспиту.

17. Здобувачі, які були відсутні під час складання будь-якого тестового компонента ЄДКІ, надають до Центру тестування при МОЗ впродовж 3 днів з дати проведення тестування документи, що підтверджують причину відсутності.

До поважних причин, які перешкодили здобувачу взяти участь у тестуванні, належать:

захворювання в період проведення тестування, що підтверджено довідкою про тимчасову непрацездатність студента навчального закладу I-IV рівнів акредитації, про хворобу, карантин і інші причини відсутності дитини, яка відвідує загальноосвітній навчальний заклад, дошкільний навчальний заклад (форма № 095/о, затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110 «Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкування», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974), або копією листка непрацездатності;

смерть рідних по крові або по шлюбу;

стихійне лихо, пожежа, техногенна катастрофа в день або переддень тестування.

Здобувачі, які не надали документи, що підтверджують причину відсутності, або надали їх після триденного строку, вважаються такими, що не з’явились на складання тестового компонента ЄДКІ без поважної причини, та отримують результат «0».

18. У випадках, передбачених пунктами 89131516 цього розділу складаються акти за формами, визначеними Центром тестування при МОЗ. Акти підписуються особами, присутніми відповідно до пунктів 1112 цього розділу в аудиторії під час проведення тестування.

19. У випадку незгоди з результатами іспиту «КРОК», іспиту з англійської мови професійного спрямування здобувач має право на проведення процедури підтвердження тестового бала, про що до Центру тестування при МОЗ впродовж 5 робочих днів з дати отримання ЗВО результату надсилається відповідна апеляційна заява.

Розгляд апеляції щодо результатів міжнародного іспиту з основ медицини здійснюється іноземною агенцією за встановленою нею процедурою.

20. У разі успішного складання кожного тестового компонента ЄДКІ здобувачу видається сертифікат, форма якого встановлюється:

для іспиту «КРОК» та іспиту з англійської мови професійного спрямування - Центром тестування при МОЗ;

для міжнародного іспиту з основ медицини - іноземною агенцією.

21. Інформація про сертифікати для іспитів «КРОК» та іспиту з англійської мови професійного спрямування вноситься до Реєстру сертифікатів фахівців з вищою освітою галузі знань 22 «Охорона здоров’я».

IV. Порядок, умови та строки проведення ОСП(К)І

1. ОСП(К)І є одним із способів проведення контролю набуття випускником ЗВО клінічної компетентності. До ОСП(К)І входять базові клінічні дисципліни. Суть іспиту полягає в оцінці практичних та комунікативних навичок випускників. Для проведення ОСП(К)І залучають реальних, стандартизованих або віртуальних пацієнтів, манекени, фантоми, прилади, обладнання, набори даних, ситуаційні завдання.

Підхід до оцінки клінічної компетентності будується на комплексній оцінці з використанням станцій, на яких моделюються різноманітні види клінічної компетентності. Станцією ОСП(К)І є стандартизоване обладнане місце для короткочасної (5-30 хвилин) взаємодії студента з пацієнтом / клінічною ситуацією під час ОСП(К)І з метою оцінювання компетентностей студента за стандартизованими сценарієм та протоколами в умовах, наближених до реальних.

2. Кількість станцій ОСП(К)І повинна становити не менше 8 та не більше 12. Кожна станція складається в окремому приміщенні. Номер і назва станції зазначаються при вході. Якщо навичка, що оцінюється, не передбачає спілкування, в одній кімнаті може бути розміщено кілька станцій.

Усі учасники ОСП(К)І у відповідному ЗВО проходять однакові випробування з послідовним переходом від станції до станції відповідно до розробленого ЗВО графіка.

Результати виконання завдань на кожній станції оцінюються контрольним листом.

Під час планування проведення ОСП(К)І місце проведення іспиту має бути зображено схематично. На схемі позначаються всі станції і напрями переходу учасників від станції до станції.

Станції розташовуються недалеко одна від одної, а період переходу учасників між станціями має займати не більше 1 хвилини.

3. Екзаменаційні станції під час проведення ОСП(К)І можуть бути таких типів:

клінічні станції - включають взаємодію студентів з реальним або стандартизованим пацієнтом;

практичні станції - включають виконання процедур та маніпуляцій (ін’єкції, запис ЕКГ тощо). На таких станціях можуть залучатися вузькі фахівці (наприклад, анестезіологи).

4. Екзаменаційні кімнати та місця виконання практичних навичок студентів обладнуються камерами відеоспостереження із можливістю відеозапису для забезпечення об’єктивності прийняття рішення екзаменаційною комісією у випадку апеляцій здобувачів.

Для проведення ОСП(К)І зі стандартизованими пацієнтами залучаються тільки підготовлені і навчені стандартизовані пацієнти. Стандартизованим пацієнтом є особа з наявним або відсутнім захворюванням, яка навчена поводити себе як реальний пацієнт для демонстрування певних скарг, симптомів або проблем (клінічної ситуації) однаковим стандартизованим способом для об’єктивізації оцінювання студентів під час ОСП(К)І.

Підготовку для залучення як стандартизованих пацієнтів можуть проходити лікарі-інтерни, практикуючі лікарі, колишні викладачі, актори, волонтери.

Стандартизований пацієнт представляє не історію хвороби, а демонструє прояви захворювання, передає емоційні й особисті характеристики симульованого пацієнта. Симуляція проявів захворювання стандартизується ЗВО.

Реальні пацієнти з гострими захворюваннями не залучаються для ОСП(К)І. Реальні пацієнти з хронічними захворюваннями в стадії ремісії зі стабільними фізичними змінами (аускультативні феномени, зміни на шкірі, деформації тощо) є ефективними для залучення як стандартизовані пацієнти за їх згодою.

Залучення стандартизованих пацієнтів дає змогу контролювати рівень складності екзаменаційної станції та порівнювати результати виконання завдань різних студентів.

Для складання ОСП(К)І здобувачі приходять у медичному одязі та змінному взутті. Використання мобільних телефонів та інших особистих пристроїв під час складання ОСП(К)І забороняється.

5. Перед іспитом кожен здобувач проходить реєстрацію у списку із зазначенням екзаменаційної групи, отримує порядковий номер, за яким його реєструють у контрольному листі кожної станції, пам’ятку (маршрутний лист) та інструктаж про порядок проходження станцій.

Одночасно екзамен може складати 12 здобувачів, які на кожній окремій станції виконують одне й те саме завдання.

Здобувачі між станціями ОСП(К)І рухаються за порядковим номером, не пересікаються і не спілкуються. Початок і кінець виконання станції озвучується сигналом дзвінка. Тривалість виконання кожної станції може відрізнятися залежно від типу завдання і має становити від 5 до 30 хвилин. Якщо за цей час здобувач не впорався із завданням, він перериває роботу і переходить на наступну станцію. Між станціями є перерва на 1 хвилину, під час якої здобувачі переходять з однієї кімнати в іншу (від однієї стації до іншої).

6. Завдання, які здобувач може виконувати під час ОСП(К)І, залежать від типу станції і можуть бути або клінічними, або практичними.

Члени екзаменаційної комісії не втручаються у процес виконання завдання, не спілкуються зі здобувачами, а лише спостерігають за правильністю виконання та виставляють у контрольному листі оцінку за кожну станцію ОСП(К)І.

7. Для підтвердження об’єктивності оцінювання здобувачів під час ОСП(К)І на кожній станції проводиться відеозапис виконання здобувачем клінічного чи практичного завдання. У випадку незгоди здобувача з результатами оцінювання екзаменатором у контрольному листі виконання завдання екзаменаційна комісія у присутності здобувача може переглянути відеозапис та прийняти остаточне рішення.

8. Здобувач має право на оскарження процедури проведення або результатів ОСП(К)І (апеляцію) протягом 7 робочих днів з дати складання іспиту.

Предметом оскарження може бути:

порушення процедури проведення ОСП(К)І, що може вплинути на об’єктивність результатів ОСП(К)І;

результати ОСП(К)І.

Розгляд скарг щодо порушень процедури та щодо результатів здійснює екзаменаційна комісія у строк протягом 15 календарних днів з моменту отримання скарги.

 

V. Критерії оцінювання результатів компонентів ЄДКІ

1. Успішним складанням ЄДКІ вважається успішне складання кожного компонента ЄДКІ.

Результат іспитів «КРОК» та іспиту з англійської мови професійного спрямування подається у якісній та кількісній формах.

Якісна форма результату подається як «склав» / «не склав» та базується на вимогах щодо професійної компетентності фахівця відповідно до стандартів вищої освіти.

Кількісна форма первинного результату розраховується як відсоток правильно виконаних тестових завдань, який конвертується у багатобальну нормовану шкалу.

Результати міжнародного іспиту з основ медицини подаються у кількісній формі, яка визначається розробником такого іспиту.

2. Величини критерію «склав» для кожного тестового компонента ЄДКІ затверджуються Міністерством охорони здоров’я України.

Змістове визначення критеріїв оцінювання результатів тестових компонентів ЄДКІ базується на кількості правильно виконаних тестових завдань.

Тестове завдання вважається виконаним правильно, якщо здобувач обрав та позначив у бланку відповідей правильний варіант відповіді. Тестове завдання вважається виконаним неправильно, якщо:

позначено неправильний варіант відповіді;

позначено два або більше варіантів відповіді, навіть якщо серед них є правильний;

не позначено жодного варіанта відповіді.

3. Змістове визначення критеріїв оцінювання ОСП(К)І базується на оцінці роботи здобувача на станції, яка здійснюється за контрольним листом, складеним на основі алгоритму виконання практичної навички, що оцінюється. Максимальна оцінка за виконання завдання на 1 станції становить 5 балів. Кожному пункту алгоритму залежно від вагомості присвоюють певну частину балів. Вага кожного пункту може бути різною залежно від їх кількості, значущості, складності виконання завдання. Після проходження всіх станцій підбивається підсумок балів. Максимально студент може набрати від 40 до 60 балів залежно від кількості станцій. ОСП(К)І вважається складеним, якщо студент після проходження всіх станцій набрав не менше ніж 60 відсотків максимальної кількості балів.

 

В.о. генерального директора
Директорату науки, інновацій,
освіти та кадрівО. Ковальчук

 

Наказ

31.03.2021

                                  До уваги здобувачів вищої освіти ІІ курсу!

 

  Оскільки навчальний процес відбуватиметься за дистанційною формою навчання в умовах карантину, у зв’язку з поширенням Соvid-19, старостам груп необхідно звернутись до відповідних кафедр (перерахованих нижче) щодо організації навчально-екзаменаційної сесії.                    

 

2 курс   2020-2021 н.р.


Дисципліна

 

Кафедра

Електронна адреса

Філософія

Логіка. Формальна логіка

Соціологія та медична соціологія

філософії та суспільних наук

philosophy@vnmu.edu.ua

 

Іноземна мова за проф. спрямуванням

іноземних мов

inmov@vnmu.edu.ua

 

Біофізика  з фізичними методами аналізу

медичної  фізики

physics@vnmu.edu.ua

 

Органічна хімія

Аналітична хімія

Фізична та колоїдна хімія

 

фармацевтичної хімії

pharmchem@vnmu.edu.ua

 

Теоретичні основи технології лікарських форм

Вирощування лікарських рослин

Прикладна генетика

Сучасні проблеми молекулярної біології

Вступ у фармацію

Клітинна біологія

Навчальна практика з фармацевтичної ботаніки

Ознайомча практика з ОЕФ

 

фармації

pharmacy@vnmu.edu.ua

 

Вища математика та статистика

медичної  фізики

physics@vnmu.edu.ua

 

Перша долікарська допомога з ознайомчою медичною практикою

загальної хірургії

surgery@vnmu.edu.ua

 

Безпека життєдіяльності

 

медицини катастроф та безпеки життєдіяльності

emergency@vnmu.edu.ua

 

Українська мова (за проф. спрямуванням)

українознавства

ukraine@vnmu.edu.ua

 

Основи біоетики та біобезпеки

 

загальної гігієни та екології

hygiene@vnmu.edu.ua

 

Правознавство

 

судової медицини

forensic@vnmu.edu.ua

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Деканат

22.03.2021

До відома випускників!

Видача дипломів про закінчення навчання відбудеться сьогодні після 14:00 год.

в канцелярії деканату.

Деканат

До відома випускників!

 

Проведення Практично-орієнтованого державного іспиту для здобувачів вищої освіти 5 курсу (А та Б потоки) та 6 курсу (С потік) фармацевтичного факультету, заочної форми навчання, спеціальності «Фармація» розпочнеться з 8 лютого 2021 року згідно розкладу (розміщеного на сайті університету → Державні іспити) в он-лайн режимі на платформі Microsoft Teams.

  Деканат

 

До відома випускників!

 

26.01.2021 р. о 830  год. в аудиторіях №7, №8, Ф5, Ф6 відбудеться складання ЄДКІ, Етап 2 інтегрованого тестового іспиту «Крок 2» студентами

V курсу (А та Б потоки) та VI курсу (С потік) заочної форми навчання, спеціальності  «Фармація» (згідно графіка Центру тестування при МОЗ України).

При собі обов’язково мати:

- паспорт (свідоцтво про шлюб - у разі зміни прізвища);

- медичну маску, рукавички;

- ручку з чорною пастою (бажано 2).

Списки студентів та розподіл по аудиторіях знаходяться на дошці оголошень факультету (6 поверх) та вестибюлі нового корпусу.

  Явка обов’язкова!

Детальна інформація про проведення тестового іспиту знаходиться на сайті Центру тестування при МОЗ України.

Деканат

 

Оголошення

До відома студентів, які не склали ЛІІ "Крок 1. Фармація"

 

Перескладання ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 1. Фармація» для спеціальностей:  «Фармація», «Фармація, промислова фармація» (заочна форма навчання) відбудеться 17.12.2020 р. о 800  год. в аудиторії Ф5.

 

При собі обов’язково мати:

- паспорт (свідоцтво про шлюб - у разі зміни прізвища);

- квитанцію про оплату;

- медичну маску, рукавички;

- ручку з чорною пастою (бажано 2).

 

Деканат

Інформація з планово-фінансового відділу

Вартість оплати за повторний інтегрований тестовий іспит "Крок - 1" - Фармація.

 

Повторне складання ЄДКІ Етап 1

для спеціальності "Фармація"

інтегрований тестовий іспит "Крок - 1" (ціна за одиницю, грн. з ПДФ) - 542, 04

 

 

 

ВНМУ ім.М.І.Пирогова

Код: ЄДРПОУ : 02010669

IBAN : UA 888201720313201001201000251 - НАВЧАННЯ

Банк: Держказначейська служба України, м. Київ.

Код платежу: 25010100

До відома студентів V курсу (4,5 р.н.)! 

Згідно наказу № 617 від 30 жовтня 2020 року (розміщеного на сайті ВНМУ ім. М. І. Пирогова) з 05.12.2020 р. по 18.12.2020 р. для студентів 5 курсу (4,5 р.н.)

заочної форми навчання спеціальності 226 «Фармація» відбудеться навчально-екзаменаційна сесія за дистанційною формою навчання. 

З приводу організації навчально-екзаменаційної сесії звертайтесь до відповідних кафедр (перерахованих нижче):

 

5 курс А, Б пот. (4,5 р.н.) 2020-2021 н.р.


Дисципліна

Кафедра

Електронна адреса

- Сучасні проблеми молекулярної біології;

- Технологія лікарських косметичних      засобів;

- Клітинна біологія;

- Парфюмерно- косметичні засоби;

- Фармацевтична біотехнологія;

- Системи якості у фармаціїї

- Пропедевтична практика з АТЛ;

- Навчальна практика з фарм. ботаніки;

- Навчальна практика з технології ліків;

- Ознайомча практика з ОЕФ

фармації

pharmacy@vnmu.edu.ua

- Фармакоекономіка;

- Соціальна фармація;

 

соціальної медицини та організації охорони здоров'я

socmed@vnmu.edu.ua

 

- Біофармація;

- Побічна дія ліків;

- Практика з клінічної фармації

клінічної фармації та клінічної фармакології

clinpharm@vnmu.edu.ua

- Основи біоетики та біобезпеки

 

загальної гігієни та екології

hygiene@vnmu.edu.ua

- Правознавство                

  судової медицини з основами права

forensic@vnmu.edu.ua

- Етика та деонтологія

- Логіка. Формальна логіка

- Соціологія та медична соціологія

філософії та суспільних наук

philosophy@vnmu.edu.ua

- Клінічна біохімія

 

біохімії та загальної хімії

biochem@vnmu.edu.ua

- Українська мова (за проф.спрямуванням)

       українознавства

 

ukr@vnmu.edu.ua

- Іноземна мова (курс за вибором)

       іноземних мов

 

inmov@vnmu.edu.ua

- Комп’ютерне моделювання у фармації

 

       медичної фізики

рhysics@vnmu.edu.ua

- Клінічна мікробіологія та імунологія

мікробіології, вірусології та імунології

microbiology@vnmu.edu.ua

 

- Цивільний захист

медицини катастроф та безпеки життєдіяльності

emergency@vnmu.edu.ua

 

 

 

Деканат

 

 

До уваги студентів І курсу (2020-2021 н.р.)!

Організаційні збори буде проведено в он-лайн режимі на платформі Google Meet 03.10.2020 р. о 10.00 год.

Засідання буде доступне за посиланням, яке надійде кожному студентові на електронну адресу 1-2 жовтня 2020 р.

Деканат

КРОК1.ФАРМАЦІЯ - 29.09.2020 р.

Крок 1 Фармація  (Вітчиз) U02 ВНМУ, Ауд. №7(вул.Пирогова,56)

Номер

Прізвище, ім'я, По батькові

     

1

 Арнатовська Юлія Валеріївна

     

2

 Бабецький Олександр Владиславович

     

3

 Багрянцева Оксана Валеріївна

     

4

 Басистюк Олег Юрійович

     

5

 Безсмертна Яна Ігорівна

     

6

 Березовська Наталія Юріївна

     

7

 Гетьман Юлія Сергіївна

     

8

 Беспалько Інна Володимирівна

     

9

 Біленко Світлана Сергіївна

     

10

 Бобкіна Анастасія Сергіївна

     

11

 Боднар Олена Миколаївна

     

12

 Бондаренко Світлана Олександрівна

     

13

 Бородата Наталія Олександрівна

     

14

 Бугаєнко Вікторія Віталіївна

     

15

 Булавенко Валерія Ігорівна

     

16

 Булеха Руслан Володимирович

     

17

 Бурла Марина Володимирівна

     

18

 Буцій Марія Іванівна

     

19

 Бучковська Анжела Миколаївна

     

20

 Вавілова Юлія Юріївна

     

21

 Вендюк Вікторія Володимирівна

     

22

 Віткова Анна Сергіївна

     

23

 Вітюк Анатолій Васильович

     

24

 Віхніч Ольга Василівна

     

25

 Віцюк Марія Михайлівна

     

26

 Войтенко Валентина Миколаївна

     

27

 Гапченко Алла Павлівна

     

28

 Герасименко Дарія Юріївна

     

29

 Гижко Ганна Вікторівна

     

30

 Голов'янко Юрій Станіславович

     

31

 Голубничий Андрій Сергійович

     

32

 Гонтарук Анастасія Володимирівна

     

33

 Горічко Галина Іванівна

     

34

 Горобець Владислав Сергійович

     

35

 Гороф'янюк Костянтин Олександрович

     

36

 Грабівський Ярослав Олександрович

     

 

 

 

 

Крок 1 Фармація  (Вітчиз) U02 ВНМУ, Ауд. №8(вул.Пирогова,56)

Номер

Прізвище, ім'я, По батькові

     

1

 Гризлій Юлія Василівна

     

2

 Гудована Марина Миколаївна

     

3

 Гундяк Владислав Русланович

     

4

 Гусонька Юлія Андріївна

     

5

 Гуцол Олена Ігорівна

     

6

 Дембіцький Ростислав Васильович

     

7

 Денисенко Анастасія Юріївна

     

8

 Дзюмак Єлизавета Павлівна

     

9

 Динько Ростислав Сергійович

     

10

 Долгова Надія Вячеславівна

     

11

 Доманська Дарина Миколаївна

     

12

 Домбровська Юлія Олександрівна

     

13

 Дробязко Оксана Сергіївна

     

14

 Загородня Юлія Олександрівна

     

15

 Задніпренко Дарія Анатоліївна

     

16

 Захарчук Людмила Вікторівна

     

17

 Зібровська Юлія Сергіївна

     

18

 Зіневич Марія Леонідівна

     

19

 Івчук Тетяна Василівна

     

20

 Іжко Анастасія Миколаївна

     

21

 Іщенко Олександра Ігорівна

     

22

 Кальніченко Ірина Володимирівна

     

23

 Канцурак Катерина Василівна

     

24

 Кисельов Владислав Євгенович

     

25

 Кіпер Тетяна Василівна

     

26

 Кіямова Марія Валеріївна

     

27

 Клюз Іванна Михайлівна

     

28

 Клюцук Марина Олександрівна

     

29

 Коваль Анастасія Віталіївна

     

30

 Коваль Яна Володимирівна

     

31

 Ковальчук Валерія Юріївна

     

32

 Козачук Дар'я Олегівна

     

33

 Колодич Назар Петрович

     

34

 Кондратюк Вікторія Анатоліївна

     

35

 Коник Анастасія Ігорівна

     

 

 

 

 

Крок 1 Фармація  (Вітчиз) U02 ВНМУ, Ауд. № Ф5(вул.Пирогова,56)

Номер

Прізвище, ім'я, По батькові

     

1

 Корольчук Лілія Михайлівна

     

2

 Коростильова Оксана Володимирівна

     

3

 Костюк Андрій Володимирович

     

4

 Краснодубець Валерія Андріївна

     

5

 Кременчук Дмитро Володимирович

     

6

 Кривогуб Леся Петрівна

     

7

 Кримчук Ірина Вікторівна

     

8

 Куделя Олександр Олександрович

     

9

 Кузьма Вячеслав Алімович

     

10

 Кулик Олексій Сергійович

     

11

 Кульчицька Юлія Анатоліївна

     

12

 Купчик Юлія Юріївна

     

13

 Кусякова Анастасія Миколаївна

     

14

 Кухарчук Ірина Олександрівна

     

15

 Кучер Руслана Василівна

     

16

 Кучер Світлана Олександрівна

     

17

 Кучерява Ірина Анатоліївна

     

18

 Кушнір Леся Анатоліївна

     

19

 Лепетенко Олег Юрійович

     

20

 Лисак Оксана Віталіївна

     

21

 Лінник Аліна Ігорівна

     

22

 Лісобой Катерина Юріївна

     

23

 Лунгул Наталія Леонідівна

     

24

 Ляшук Анна Вікторівна

     

25

 Маєвська Марія Олександрівна

     

26

 Майборода Вероніка Олександрівна

     

27

 Малик Анастасія Миколаївна

     

28

 Мартинків Іванна Петрівна

     

29

 Мартинюк Юлія Анатоліївна

     

30

 Маценко Олена Вікторівна

     

31

 Меденко Юлія Олегівна

     

32

 Мельник Тетяна Іванівна

     

33

 Менделюк Дарина Вадимівна

     

34

 Миклащук Наталія Петрівна

     

35

 Миколайчук Ірина Володимирівна

     

36

 Миргородська Анна Миколаївна

     

37

 Михайлишена Віталіна Василівна

     

38

 Мончук Аліна Володимирівна

     

39

 Моспанко Анастасія Сергіївна

     

40

 Мотишена Аріна Артурівна

     

 

 

 

 

Крок 1 Фармація  (Вітчиз) U02 ВНМУ, Ауд. № Ф6(вул.Пирогова,56)

Номер

Прізвище, ім'я, По батькові

     

1

 Музика Мирослав Олександрович

     

2

 Нечипорук Денис Андрійович

     

3

 Николин Оксана Олексіївна

     

4

 Новак Віталій Миколайович

     

5

 Пахнюк Лариса Анатоліївна

     

6

 Пащук Катерина Віталіївна

     

7

 Плахотнюк Віктор Васильович

     

8

 Плешко Анастасія Станіславівна

     

9

 Полторацький Ілля Миколайович

     

10

 Понька Юлія Володимирівна

     

11

 Присяжнюк Олена Олегівна

     

12

 Пропадиста Ольга Володимирівна

     

13

 Проценко Оксана Анатоліївна

     

14

 Романенко Юлія Олександрівна

     

15

 Романова Наталія Василівна

     

16

 Россоха Оксана Олександрівна

     

17

 Рудакова Вікторія Ігорівна

     

18

 Сапіга Аліна Миколаївна

     

19

 Свентозельська Анна Юріївна

     

20

 Свідерська Марина Віталіївна

     

21

 Севастьянова Інна Миколаївна

     

22

 Сич Тетяна Петрівна

     

23

 Скобельська Ірина Станіславівна

     

24

 Скоробагата Альона Олександрівна

     

25

 Слободян Анастасія Дмитрівна

     

26

 Слупко Олена Олексіївна

     

27

 Соколова Ярослава Анатоліївна

     

28

 Страпак Тетяна Сергіївна

     

29

 Стрельбіцька Альона Олександрівна

     

30

 Тастибаєва Яся Абзалівна

     

31

 Ткаченко Валерія Володимирівна

     

32

 Трохимчук Євген Олексійович

     

33

 Усенко Світлана Дмитрівна

     

34

 Фаєр Руслана Олегівна

     

35

 Фащевська Анастасія Сергіївна

     

36

 Федорчук Ольга Дмитрівна

     

37

 Федорчук Ярослав Ігорович

     

38

 Федчишин Ярослав Вікторович

     

39

 Фурса Маріна Володимирівна

     

 

 

 

 

Крок 1 Фармація  (Вітчиз) U02 ВНМУ, Ауд. Чит зала 2.1(вул.Пирогова,56)

Номер

Прізвище, ім'я, По батькові

     

1

 Халтирко Ольга Володимирівна

     

2

 Хоменко Анна Миколаївна

     

3

 Цапар Альона Олександрівна

     

4

 Цибульський Олексій Олександрович

     

5

 Цимбал Олександр Андрійович

     

6

 Чернега Ірина Володимирівна

     

7

 Черниш Вікторія Володимирівна

     

8

 Черноволюк Марина Олегівна

     

9

 Чорнобай Яна Геннадіївна

     

10

 Шевчук Наталія Сергіївна

     

11

 Шеремета Анастасія Степанівна

     

12

 Шиян Віта Вікторівна

     

13

 Штойко Вікторія Олександрівна

     

14

 Яковенко Ірина Миколаївна

     

15

 Яковлева Вероніка Олегівна

     

16

 Яковлєв Володимир Валентинович

     

17

 Янчак Ірина Вікторівна

     

 

 

Список студентів 1 курсу  

фармацевтичного факультету заочної форми навчання

на І семестр 2020 – 2021 н.р.

 

 

                                                ПОТІК А

 

 

 

 

        201-а (4,5)

 

 1. Бабенко Анастасія Ігорівна
 2. Войчак Анастасія Володимирівна
 3. Гумінська Світлана Анатоліївна
 4. Зубко Богдана Андріївна
 5. Милько Яна Сергіївна
 6. Небелиця Владислава-Вікторія Сергіївна
 7. Потрубач Софія Геннадіївна
 8. Рудяк Ірина Олегівна – ст.потоку
 9. Стефанович Софія Олегівна

10.  Цегельна Маріна Петрівна

 

 

 

 

 

  201-б (4.5)

 

 1. Бевз Анна Андріївна
 2. Гогерчак Іванна Василівна
 3. Данильчук Наталія Вікторівна
 4. Клишта Анастасія Григорівна
 5. Мостіпан Марина Володимирівна
 6. Осіпчук Яна Вікторівна
 7. Притолюк Катерина Арменівна- ст.
 8. Саустян Софія Олександрівна
 9. Стус Анжела Олександрівна

10.  Шамоян Богдана Мгарівна


 

       202-а (4,5)

 

 1. Вовченко Юлія Вікторівна
 2. Гончарова Дарина Сергіївна
 3. Довженко Олена Олегівна- ст.
 4.  Ковальчук Аліна Володимирівна
 5. Мудрак Анастасія Русланівна
 6. Мудренко Леся Василівна
 7. Процюк Катерина Олександрівна
 8. Слівінська Ілона Петрівна
 9. Файчук Ілона Анатоліївна

10.  Штепенко Альона Володимирівна

 

      202-б (4,5) 

 

 1. Бусняк Анна Олександрівна – ст.
 2. Горбенко Анастасія Григорівна
 3. Живиця Катерина Григорівна
 4. Калашнюк Світлана Анатоліївна
 5. Марковська Юлія Миколаївна
 6. Мусаєва Айнуре Ельнурівна
 7. Пивовар Анна Віталіївна
 8. Решетняк Ірина Віталіївна
 9. Стебло Тетяна Леонідівна

10.  Фаринюк Аліна Дмитрівна

11.  Якимчук Діана Василівна

 

 

 

 

 

 Староста потоку А –Рудяк Ірина Олегівна  201-а гр. 

 

 

 

 

 

ПОТІК С

 

 

 

        200-а (5,5 )

 

 

 1. Балдуєва Дар’я Юріїхвна
 2. Бородій Ольга Леонідівна
 3. Грач Вероніка Юріївна
 4. Дякун Данило Олегович
 5. Зумський Артем Ярославович
 6. Килимчук Вікторія Віталіївна
 7. Мазорчук Владислав Олександрович- ст.
 8. Саражинська Анастасія Костянтинівна
 9. Степаненко Діана Віталіївна

10.  Шрамовимч Тетяна Ігорівна

 

200-б (5,5)

 

 

 1. Богачук Наталя Миколаївна- ст. потоку
 2. Горобець Дарія Євгеніївна
 3. Десятнюк Юлія Олександрівна ст. гр
 4. Зволяк Сергій Олександрович
 5. Кабанюк Вікторія Юріївна
 6. Козлова Наталія Михайлівна
 7. Малик Тетяна Миколаївна
 8. Сотніченко Діана Олександрівна
 9. Тюменіна Тетяна Ігорівна

 

     

 

 

Староста потоку C     Богачук Наталя Миколаївна 200-б гр. 

 

 

ДО ВІДОМА СТУДЕНТІВ ІІІ та ІV КУРСІВ (2019-2020 н.р.)!!!

У рамках підготовки студентів заочної форми навчання фармацевтичного факультету до написання

ЛІІ Крок 1 «Фармація» буде проведено серію підготовчих онлайн тестувань, які відбудуться

15 та 22 вересня 2020 року о 18.00 год.

Для тестування використовується ID та пароль, які Ви отримаєте на  мобільний додаток «Вайбер».

 Тестування мають контрольно-підготовчий характер і є обов’язковими для проходження.

Для проходження тестування необхідно:

-         зайти на сайт ВНМУ ім. М.І.Пирогова  →  студенту → тестування;

-         ввести Ваш ID та пароль

 

За додатковою інформацією звертайтесь: 

 (097) 431 73 42

didichvladimir@gmail.com

Дідич Володимир Миколайович

Деканат

 

До відома студентів!

 

29.09.2020 р. о 800  год. відбудеться складання ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 1. Фармація» студентами ІІІ курсу (А та Б потоки) та IV курсу (С потік) (згідно графіка Центру тестування при МОЗ України) заочної форми навчання, спеціальностей:  «Фармація», «Фармація, промислова фармація» . Явка обов’язкова!

Списки студентів та розподіл по аудиторіях знаходяться на дошці оголошень факультету (6 поверх) та вестибюлі нового корпусу.

При собі обов’язково мати:

- паспорт (свідоцтво про шлюб - у разі зміни прізвища);

- квитанцію про оплату за навчання;

- медичну маску, рукавички;

- ручку з чорною пастою (бажано 2).

За детальною інформацією звертайтесь до сайту Центру тестування при МОЗ України.

Деканат

До відома студентів!

Графік та план-графіки навчального процесу зі спеціальності "Фармація" 2020-2021 н.р.

для студентів фармацевтичного факультету (заочна форма навчання) розміщені на сайті ВНМУ ім. М.І.Пирогова у директорії:

 «Навчально-методична робота → Заочна форма навчання».

Розклади занять, іспитів, диференційних заліків та заліків

 для студентів 5 курсу А потоку та 6 курсу С потоку фармацевтичного факультету

 (заочна форма навчання) 2020-2021 н.р. розміщені на сайті ВНМУ ім. М.І. Пирогова у директоріях:

«Студенту → Розклад занять»

«Студенту → Розклад іспитів»

Деканат


                До уваги студентів III курсу (потоки A та С)!

Оскільки навчальний процес відбуватиметься за дистанційною формою навчання в умовах адаптивного карантину, у зв’язку з поширенням Соvid-19, 

старостам груп необхідно звернутись до відповідних кафедр (перерахованих нижче) щодо організації навчально-екзаменаційної сесії:

 

3 курс   2020-2021 н.р.

Дисципліна

 

кафедра

Електронна адреса

Економічна теорія

 

філософії та суспільних наук

philosophy@vnmu.edu.ua

 

Фізична та колоїдна хімія

Фармацевтична хімія

Фармакогнозія

Сучасна аналітична лабораторна практика

Фізико-хімічний склда у створенні ліків

Теоретичні основи синтезу

Нутріциологія та броматологія

 

фармацевтичної хімії

pharmchem@vnmu.edu.ua

 

Біологічна хімія

 

біохімії та загальної хімії

biochem@vnmu.edu.ua

 

Мікробіологія з основами імунології

мікробіології, вірусології та імунології

microbiology@vnmu.udu.ua

 

Інформаційні технології у фармації

медичної  фізики

physics@vnmu.edu.ua

 

Екстремальна медицина

 

медицини катастроф та безпеки життєдіяльності

emergency@vnmu.edu.ua

 

Патологічна фізіологія

 

патологічної фізіології

pathophysiology@vnmu.edu.ua

 

Фармакологія

Підготовка фармацевтичного представника

Організація та економіка фармації

Технологія ліків: аптечна технологія

фармації

pharmacy@vnmu.edu.ua

 

Гігієна у фармації та екологія

 

загальної гігієни та екології

hygiene@vnmu.edu.ua

 

 

 

.

До відома студентів!

  Ліквідація академічної заборгованості за 2019-2020 навачальний рік студентам заочної форми навчання буде проводитися на кафедрах до 11.09.2020 р. У випадку не ліквідації заборгованості, студенти будуть відраховані.

Навчальний процес для студентів факультету заочної форми навчання  в осінньо-зимовому семестрі 2020-2021 навчального року відбуватиметься за дистанційною формою навчання в умовах адаптивного карантину, у зв’язку з поширенням Соvid-19, згідно з графіком навчального процесу.

  Деканат

До уваги студентів V курсу (потоки Б та С)!

Оскільки навчальний процес відбуватиметься за дистанційною формою навчання в умовах адаптивного карантину, у зв’язку з поширенням Соvid-19, старостам груп необхідно звернутись до відповідних кафедр (перерахованих нижче) щодо організації навчально-екзаменаційної сесії:

 

5 курс Б пот. 9 семестр 4,5 р.н. 2020-2021 н.р.

 

Дисципліна

Кафедра

Електронна адреса

- Фармацевтична хімія

- Стандартизація лікарських засобів

фармацевтичної хімії

рharmchem@vnmu.edu.ua

-Технологія ліків: промислова        технологія

фармації

pharmacy@vnmu.edu.ua

- Фармацевтичний менеджмент та  маркетинг

соціальної медицини та організації охорони здоров'я

socmed@vnmu.edu.ua

- Клінічна фармація та фармацевтична опіка

клінічної фармації та клінічної фармакології

clinpharm@vnmu.edu.ua

- Охорона праці та охорона праці в галузі

загальної гігієни та екології

hygiene@vnmu.edu.ua

- Фармацевтичне право та законодавство

патологічної анатомії, судової медицини з основами права

patanatomy@vnmu.edu.ua

 

 

 

5 курс С пот. 9, 10 семестр 5,5 р.н. 2020-2021 н.р.

 

Дисципліна

 

Кафедра

Електронна адреса

- Клінічна фармація та фармацевтична  опіка

клінічної фармації та клінічної фармакології

clinpharm@vnmu.edu.ua

- Фармацевтична хімія

- Токсикологічна та судова хімія

- Фармакогнозія

- Стандартизація лікарських засобів

- Навчальна практика з фармакогнозії

фармацевтичної хімії

рharmchem@vnmu.edu.ua

- Технологія ліків: аптечна технологія

- Технологія ліків: промислова технологія

- Організація та економіка фармації

- Виробнича практика з АТЛ

фармації

pharmacy@vnmu.edu.ua

- Фармацевтичний менеджмент та маркетинг

соціальної медицини та організації охорони здоров'я

socmed@vnmu.edu.ua

 

За додатковою інформацією звертайтесь в деканат за тел. 55-39-50

Деканат

 

.

До уваги студентів V курсу (потік А) та

VІ курсу (потік С)!

 

Оскільки навчальний процес відбуватиметься за дистанційною формою навчання в умовах адаптивного карантину, у зв’язку з поширенням Соvid-19, старостам груп необхідно звернутись до відповідних кафедр (перерахованих нижче) щодо організації навчально-екзаменаційної сесії:

5 курс А пот. 9 семестр 4,5 р.н. 2020-2021 н.р.

Дисципліна

Кафедра

Електронна адреса

- Фармацевтична хімія

- Стандартизація лікарських засобів

фармацевтичної хімії

рharmchem@vnmu.edu.ua

-Технологія ліків: промислова        технологія

фармації

pharmacy@vnmu.edu.ua

- Фармацевтичний менеджмент та  маркетинг

соціальної медицини та організації охорони здоров'я

socmed@vnmu.edu.ua

- Клінічна фармація та фармацевтична опіка

клінічної фармації та клінічної фармакології

clinpharm@vnmu.edu.ua

- Охорона праці та охорона праці в галузі

загальної гігієни та екології

hygiene@vnmu.edu.ua

- Фармацевтичне право та законодавство

патологічної анатомії, судової медицини з основами права

patanatomy@vnmu.edu.ua

 

6 курс С пот. 11 семестр 5,5 р.н. 2020-2021 н.р.

 

Дисципліна

 

Кафедра

Електронна адреса

- Фармацевтична хімія

- Виробнича практика з фарм. хімії

фармацевтичної хімії

рharmchem@vnmu.edu.ua

- Промислова технологія лікарських засобів

- Виробнича практика з ОЕФ

фармації

pharmacy@vnmu.edu.ua

- Менеджмент та маркетинг у фармації

- Виробнича практика з ММФ

соціальної медицини та організації охорони здоров'я

socmed@vnmu.edu.ua

- Клінічна фармація

клінічної фармації та клінічної фармакології

clinpharm@vnmu.edu.ua

- Охорона праці в галузі

загальної гігієни та екології

hygiene@vnmu.edu.ua

- Фармацевтичне правознавство

патологічної анатомії, судової медицини з основами права

patanatomy@vnmu.edu.ua

 

За додатковою інформацією звертайтесь в деканат за тел. 55-39-50

Деканат

 

 

 

До уваги студентів І курсу (2020-2021 н.р.)!

Організаційні збори буде проведено в он-лайн режимі

на платформі Google Meet 03.10.2020 р. о 10.00 год.

Засідання буде доступне за посиланням, яке надійде кожному студентові

на електронну адресу 1-2 жовтня 2020 р.

Деканат

До уваги студентів IV курсу (потоки A, Б та С)!

Оскільки навчальний процес відбуватиметься за дистанційною формою навчання в умовах адаптивного карантину, у зв’язку з поширенням Соvid-19, старостам груп необхідно звернутись до відповідних кафедр (перерахованих нижче) щодо організації навчально-екзаменаційної сесії:

 

4 курс А, Б пот. 7, 8 семестр 4,5 р.н. 2020-2021 н.р.

 

Дисципліна

 

Кафедра

Електронна адреса

- Фармацевтична хімія

- Токсикологічна та судова хімія

- Ресурсознавство лікарських рослин

- Фармакогнозія

- Навчальна практика з ФГН

- Виробнича практика з    фармацевтичної хімії

фармацевтичної хімії

рharmchem@vnmu.edu.ua

- Технологія ліків: аптечна технологія

- Технологія ліків: промислова технологія

- Організація та економіка фармації

- Фармацевтичне та медичне товарознавство

- Виробнича практика з АТЛ

- Виробнича практика з ОЕФ

фармації

pharmacy@vnmu.edu.ua

- Фармакотерапія з основами фармакокінетики

- Лікарська токсикологія

- Клінічна фармація та фармацевтична опіка

клінічної фармації та клінічної фармакології

clinpharm@vnmu.edu.ua

- Фармацевтичний менеджмент та маркетинг

- Виробнича практика з ФММ

соціальної медицини та організації охорони здоров'я

socmed@vnmu.edu.ua

 

- Безпека життєдіяльності

медицини катастроф та безпеки життєдіяльності

emergency@vnmu.edu.ua

 

 

 

4 курс С пот. 7, 8 семестр 5,5 р.н. 2020-2021 н.р.

 

Дисципліна

 

Кафедра

Електронна адреса

- Фармацевтична хімія

- Токсикологічна та судова хімія

- Ресурсознавство лікарських рослин

- Фармакогнозія

фармацевтичної хімії

рharmchem@vnmu.edu.ua

- Технологія ліків: аптечна технологія

- Фармацевтичне та медичне товарознавство

фармації

pharmacy@vnmu.edu.ua

- Фармакотерапія з основами фармакокінетики

- Лікарська токсикологія

клінічної фармації та клінічної фармакології

clinpharm@vnmu.edu.ua

- Безпека життєдіяльності

медицини катастроф та безпеки життєдіяльності

emergency@vnmu.edu.ua

 

- Патологічна фізіологія

патологічної фізіології

pathophysiology@vnmu.edu.ua

- Охорона праці та охорона праці в галузі

загальної гігієни та екології

hygiene@vnmu.edu.ua

 

За додатковою інформацією звертайтесь в деканат за тел. 55-39-50

Деканат

До уваги здобувачів вищої освіти II курсу!

 

  Оскільки навчальний процес відбуватиметься за дистанційною формою навчання в умовах адаптивного карантину, у зв’язку з поширенням Соvid-19, старостам груп необхідно звернутись до відповідних кафедр (перерахованих нижче) щодо організації навчально-екзаменаційної сесії.

Виклики на навчально-екзаменаційну сесію не видаватимуться, тому що це не передбачено дистанційною формою навчання.

1. Здобувачі вищої освіти заочної форми навчання весь матеріал навчальної сесії будуть опрацьовувати самостійно (у вільний час), згідно план-графіку навчального процесу, звертаючись до інформаційних ресурсів кафедр.

2. Складання іспитів, диференційних заліків та заліків з відповідних дисциплін буде  відбуватися згідно розкладу.

3. Завідувачам кафедр необхідно забезпечити здобувачів вищої освіти навчальними матеріалами, завданнями, тестами тощо та організувати проведення консультацій в on-line режимі, контролювати заповнення викладачами електронного журналу академічних груп.

 

2 курс   2020-2021 н.р.

Дисципліна

 

Кафедра

Електронна адреса

Філософія

 

філософії та суспільних наук

philosophy@vnmu.edu.ua


Іноземна мова за проф. спрямуванням

Іноземних мов

inmov@vnmu.edu.ua

 

Біофізика  з фізичними методами аналізу

медичної  фізики

physics@vnmu.edu.ua


Органічна хімія

Аналітична хімія

Фізична та колоїдна хімія


фармацевтичної хімії

pharmchem@vnmu.edu.ua


Теоретичні основи технології лікарських форм

Вирощування лікарських рослин

Прикладна генетика

Сучасні проблеми молекулярної біології

Вступ у фармацію

фармації

pharmacy@vnmu.edu.ua


Вища математика та статистика

медичної  фізики

physics@vnmu.edu.ua


Перша долікарська допомога з ознайомчою медичною практикою

загальної хірургії

surgery@vnmu.edu.ua


Безпека життєдіяльності


медицини катастроф та безпеки життєдіяльності

emergency@vnmu.edu.ua

 

За додатковою інформацією звертайтесь в деканат за тел. 55-39-50 (Ольга Василівна). 

Деканат

 

 

 

 

 

 

 

До уваги здобувачів вищої освіти I курсу!

 

  Оскільки навчальний процес відбуватиметься за дистанційною формою навчання в умовах адаптивного карантину, у зв’язку з поширенням Соvid-19, старостам груп необхідно звернутись до відповідних кафедр (перерахованих нижче) щодо організації навчально-екзаменаційної сесії.

 1. Здобувачі вищої освіти заочної форми навчання весь матеріал навчальної сесії будуть опрацьовувати самостійно (у вільний час), згідно план-графіку навчального процесу, звертаючись до інформаційних ресурсів кафедр (Google диску, доступ через e-mail, зареєстрований в електронному журналі студента), консультації відбуватимуться на платформах Microsoft Teams та  Google Meet
 2. Складання іспитів, диференційних заліків та заліків з відповідних дисциплін буде  відбуватися згідно розкладу. (розміщеного на сайті університету: Студенту → Розклад іспитів).
 3. Перевірка знань відбуватиметься у вигляді вхідного та вихідного тестового контролю знань, а також письмових робіт, результати оцінювання будуть вноситись у електронні журнали.
 4. Завідувачам кафедр необхідно забезпечити здобувачів вищої освіти навчальними матеріалами, завданнями, тестами тощо та організувати проведення консультацій в on-line режимі, контролювати заповнення викладачами електронних журналів академічних груп.
 5. Виклики на навчально-екзаменаційну сесію не видаватимуться, тому що це не передбачено дистанційною формою навчання.

1 курс   2020-2021 н.р. 

Дисципліна

 

Кафедра

 Електронна адреса

Історія України та української культури

філософії та суспільних наук

philosophy@vnmu.edu.ua

 

Іноземна мова

Латинська мова

іноземних мов

inmov@vnmu.edu.ua

 

Вища математика та статистика

медичної  фізики

physics@vnmu.edu.ua

 

Загальна та неорганічна хімія

Біоактивність неорганічних сполук

Ефективні та безпечні методи хімічних досліджень

фармацевтичної хімії

pharmchem@vnmu.edu.ua

 

Анатомія та фізіологія людини

 

анатомії людини

нормальної фізіології

anatomy@vnmu.edu.ua

physiology@vnmu.edu.ua

 

Фармацевтична ботаніка

Біологія з основами генетики

фармації

pharmacy@vnmu.edu.ua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усі оголошення, вся необхідна інформація для студентів заочної форми навчання розміщується на сайті університету, на сайті факультету → студенту заочної форми навчання та на сайтах відповідних кафедр.

Деканат

До уваги здобувачів вищої освіти V курсу (5,5 р.н.)!

 

  Оскільки навчальний процес відбуватиметься за дистанційною формою навчання в умовах карантину, у зв’язку з поширенням Соvid-19, старостам груп необхідно звернутись до відповідних кафедр (перерахованих нижче) щодо організації навчально-екзаменаційної сесії.

 

5 курс C пот. 5,5 р.н. 2020-2021 н. р. 10 семестр

Дисципліна

Кафедра

Електронна адреса

- Фармацевтична хімія;

- Фармакогнозія;

- Стандартизація лікарських засобів

фармацевтичної хімії

рharmchem@vnmu.edu.ua

- Технологія ліків: промислова технологія;

- Організація та економіка фармації;

- Клітинна біологія;

- Фармацевтична біотехнологія;

- Виробнича практика з АТЛ

фармації

pharmacy@vnmu.edu.ua

 

- Фармацевтичний менеджмент та маркетинг;

- Фармакоекономіка;

- Соціальна фармація

 

соціальної медицини та організації охорони здоров'я

socmed@vnmu.edu.ua

 

 

- Клінічна фармація та фармацевтична опіка;

- Біофармація

 

 

клінічної фармації та клінічної фармакології

clinpharm@vnmu.edu.ua

- Правознавство               

судової медицини з основами права

forensic@vnmu.edu.ua

 

- Логіка. Формальна логіка;

- Соціологія та медична соціологія

 

філософії та суспільних наук

philosophy@vnmu.edu.ua

- Українська мова (за проф.спрямуванням)

українознавства

 

ukraine@vnmu.edu.ua

- Іноземна мова (курс за вибором)

іноземних мов

 

inmov@vnmu.edu.ua

 

- Комп’ютерне моделювання у фармації

 

медичної фізики

рhysics@vnmu.edu.ua

- Цивільний захист

медицини катастроф та безпеки життєдіяльності

emergency@vnmu.edu.ua

 

 

Деканат

До уваги здобувачів вищої освіти ІV курсу (потоки А та С)!  

Оскільки навчальний процес відбуватиметься за дистанційною формою навчання в умовах адаптивного карантину, у зв’язку з поширенням Соvid-19,

старостам груп необхідно звернутись до відповідних кафедр (перерахованих нижче) щодо організації навчально-екзаменаційної сесії:

  4 курс А  потік 8 семестр 4,5 р. н. 2020-2021 н. р.

 

Дисципліна

 

Кафедра

Електронна адреса

- Фармацевтична хімія

- Токсикологічна та судова хімія

- Ресурсознавство лікарських рослин

- Фармакогнозія

- Навчальна практика з ФГН

- Виробнича практика з фармацевтичної хімії

- Розробка лікарських засобів

Фармацевтичної хімії

рharmchem@vnmu.edu.ua

- Фармацевтичні аспекти токсикоманії та наркоманії

- Фармацевтична біотехнологія

- Технологія ліків: промислова технологія

- Сучасні проблеми молекулярної біології

- Навчальна практика з технології ліків

- Пропедевтична практика з АТЛ

- Ознайомча практика з ОЕФ

- Навчальна практика з фармацевтичної ботаніки

- Виробнича практика з АТЛ

- Виробнича практика з ОЕФ

 

Фармації

pharmacy@vnmu.edu.ua

- Фармацевтичний менеджмент та маркетинг

- Фармакоекономіка

- Виробнича практика з ФММ

Соціальної медицини та організації охорони здоров'я

socmed@vnmu.edu.ua

 

- Лікарська токсикологія

- Клінічна фармація та фармацевтична опіка

Клінічної фармації та клінічної фармакології

clinpharm@vnmu.edu.ua

- Безпека життєдіяльності

Медицини катастроф та безпеки життєдіяльності

emergency@vnmu.edu.ua

 

- Комп’ютерне моделювання у фармації 

Медичної фізики

рhysics@vnmu.edu.ua

- Основи біоетики та біобезпеки

 

Загальної гігієни та екології

hygiene@vnmu.edu.ua

- Правознавство               

Судової медицини з основами права

forensic@vnmu.edu.ua

- Логіка. Формальна логіка;

- Соціологія та медична соціологія

 

Філософії та суспільних наук

philosophy@vnmu.edu.ua

- Клінічна мікробіологія та імунологія

Мікробіології, вірусології та   імунології

microbiology@vnmu.edu.ua

 

- Українська мова (за проф. спрямуванням)

Українознавства

 

ukraine@vnmu.edu.ua

- Іноземна мова

Іноземних мов

 

inmov@vnmu.edu.ua

 

4 курс С потік  8 семестр 5,5 р. н. 2020-2021 н. р.

 

Дисципліна

 

Кафедра

Електронна адреса

- Фармацевтична хімія

- Токсикологічна та судова хімія

- Фармакогнозія

Фармацевтичної хімії

рharmchem@vnmu.edu.ua

- Фармацевтична біотехнологія

- Технологія ліків: аптечна технологія

- Фармацевтичне та медичне товарознавство

- Сучасні проблеми молекулярної біології

- Навчальна практика з технології ліків

- Пропедевтична практика з АТЛ

- Ознайомча практика з ОЕФ

- Навчальна практика з фармацевтичної  ботаніки

Фармації

pharmacy@vnmu.edu.ua

- Лікарська токсикологія

Клінічної фармації та клінічної фармакології

clinpharm@vnmu.edu.ua

- Безпека життєдіяльності

Медицини катастроф та безпеки життєдіяльності

emergency@vnmu.edu.ua

 

- Патологічна фізіологія

 

Патологічної фізіології

pathophysiology@vnmu.edu.ua

- Українська мова (за проф. спрямуванням)

Українознавства

 

ukraine@vnmu.edu.ua

- Іноземна мова

Іноземних мов

 

inmov@vnmu.edu.ua

 

Деканат

                                  До уваги здобувачів вищої освіти ІІІ курсу!

 

 Оскільки навчальний процес відбуватиметься за дистанційною формою навчання в умовах карантину, у зв’язку з поширенням Соvid-19, старостам груп необхідно звернутись до відповідних кафедр (перерахованих нижче) щодо організації навчально-екзаменаційної сесії.                    

 

3 курс   2020-2021 н.р.

Дисципліна

 

Кафедра

Електронна адреса

Економічна теорія

Етика та деонтологія

Логіка. Формальна логіка

Соціологія та медична соціологія

 

філософії та суспільних наук

philosophy@vnmu.edu.ua

 

Фізична та колоїдна хімія

Фармацевтична хімія

Фармакогнозія

Сучасна аналітична лабораторна практика

Фізико-хімічний склад у створенні ліків

Теоретичні основи синтезу

Нутріциологія та броматологія

 

фармацевтичної хімії

pharmchem@vnmu.edu.ua

 

Біологічна хімія

 

біохімії та загальної хімії

biochem@vnmu.edu.ua

 

Мікробіологія з основами імунології

мікробіології, вірусології та імунології

microbiology@vnmu.udu.ua

 

Інформаційні технології у фармації

Комп’ютерне моделювання у фармації

медичної  фізики

physics@vnmu.edu.ua

 

Екстремальна медицина

Цивільний захист

 

медицини катастроф та безпеки життєдіяльності

emergency@vnmu.edu.ua

 

Патологічна фізіологія

 

патологічної фізіології

pathophysiology@vnmu.edu.ua

 

Фармакологія

Підготовка фармацевтичного представника

Організація та економіка фармації

Технологія ліків: аптечна технологія

Клітинна біологія

Сучасні проблеми молекулярної біології

Побічна дія ліків

Парфюмерно-косметичні засоби

Навчальна практика з фармацевтичної ботаніки

Ознайомча практика з ОЕФ

 

фармації

pharmacy@vnmu.edu.ua

 

Гігієна у фармації та екологія

Основи біоетики та біобезпеки

 

загальної гігієни та екології

hygiene@vnmu.edu.ua

 

Українська мова (за проф. спрямуванням)

українознавства

ukraine@vnmu.edu.ua

 

Англійська мова у фармації

 

Іноземних мов

inmov@vnmu.edu.ua

 

   Деканат

Наказ

Вибіркові дисципліни студенту (Очна)

1 курс

І. Алгоритм вибору дисципліни здобувачем

 1. Знайти в таблиці кількість кредитів ECTS, яку Ви повинні виконати за наступний навчальний рік по дисциплінам вільного вибору
 2. Знайти в таблиці кількість дисциплін, яку Ви повинні вибрати для виконання кредитів.
 3. По каталогу дисциплін вільного вибору вибрати пропозиції на наступний навчальний рік (студенти 1-го року – на 2-й, 2-го - на 3-й, 3-го на 4-й, 4-го – на 5-й).
 4. Вибрати назви «своїх» дисциплін з каталогу. Переглянути анотації дисциплін на сайтах кафедр. Зробити остаточний вибір.
 5. При анкетуванні відмітити «свої» дисципліни в Гугл-формі https://forms.gle/bL82Fuds3t3nLazL8.
 6. Після опрацювання результатів анкетування деканат сформує групи для проходження вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік. 
 7. Більш детально щодо умов вибору та порядку зарахування на дисципліни вільного вибору – в «Положенні про порядок та умови обрання вибіркових дисциплін у ВНМУ ім. М.І. Пирогова» (сайт ВНМУ, вкладка «Основні документи»). 

Алгоритм дій: 

 • визначити кількість дисциплін на наступний рік 
 • подивитись каталог і вибрати пропозиції
 • подивитись анотації на сайтах – переконатись, що це «Ваше»
 • відмітити «вподобання» в анкеті https://forms.gle/bL82Fuds3t3nLazL8.

Таблиця розподілу кредитів ЕКТС.
Спеціальність 22
6 «Фармація, промислова фармація»

Рік навчання

Кількість кредитів ECTS, виділених для ВК

на навчальний рік

Кількість кредитів

на 1 ВК

Кількість ВК на навчальний рік

1-й

20,0

2,0

10

2-й

18,0

2,0

9

3-й

16,0

2,0

8

4-й

12,0

2,0

6

5-й

10,0

2,0

5

 

КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 226 «ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ»

1-й РІК НАВЧАННЯ

(вибирають вступники, зараховані на 1-й курс)

НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ

КАФЕДРА

ПОСИЛАННЯ НА САЙТ КАФЕДРИ

Основи здорового способу життя

Фізичного виховання та ЛФК

https://www.vnmu.edu.ua/кафедра-фізвиховання#

Напрямки професійного розвитку провізора

Фармації

https://www.vnmu.edu.ua/кафедра-фармації#

Основи законодавчого регулювання фармацевтичної промисловості

Фармацевтична інформація: джерела та їх достовірність

Фармацевтична технологія та основи фармацевтичних розрахунків

Клітинна біологія

Основи аеробіології та профілактика сезонних хвороб

Біологічні основи активного довголіття

Основи еволюційної біології

Генетика поведінки людини

Основи геноміки

Ефективні та безпечні методи хімічних досліджень

Фармацевтичної хімії

https://www.vnmu.edu.ua/кафедра-фармацевтичної-хімії#

Біоактивність неорганічних сполук

Етика та деонтологія в медицині

Філософії та суспільних наук

https://www.vnmu.edu.ua/кафедра-філософії#

Логіка. Формальна логіка

Релігієзнавство

Філософія любові

Естетика та теорія мистецтва

Методика та технологія підготовки наукової роботи студента

Соціологія та медична соціологія

Політологія

Історія світової культури

Медицина та мистецтво

Економіка та фінансування галузі охорони здоровʼя

Маркетинг в медицині та фармації

Статистика в охороні здоровʼя

Страхові відносини в охороні здоровʼя

Управління проєктами у сфері медицини та фармації

Вища математика і статистика

 

Біологічної фізики, медичної апаратури та інформатики

https://www.vnmu.edu.ua/кафедра-медичної-фізики

Основи біоетики та біобезпеки

Загальної гігієни та екології

https://www.vnmu.edu.ua/кафедра-загальної-гігієни-та-екології#

 

2 курс

І. Алгоритм вибору дисципліни здобувачем

 1. Знайти в таблиці кількість кредитів ECTS, яку Ви повинні виконати за наступний навчальний рік по дисциплінам вільного вибору
 2. Знайти в таблиці кількість дисциплін, яку Ви повинні вибрати для виконання кредитів.
 3. По каталогу дисциплін вільного вибору вибрати пропозиції на наступний навчальний рік (студенти 1-го року – на 2-й, 2-го - на 3-й, 3-го на 4-й, 4-го – на 5-й).
 4. Вибрати назви «своїх» дисциплін з каталогу. Переглянути анотації дисциплін на сайтах кафедр. Зробити остаточний вибір.
 5. При анкетуванні відмітити «свої» дисципліни в Гугл-формі
 6. Після опрацювання результатів анкетування деканат сформує групи для проходження вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік. 
 7. Більш детально щодо умов вибору та порядку зарахування на дисципліни вільного вибору – в «Положенні про порядок та умови обрання вибіркових дисциплін у ВНМУ ім. М.І. Пирогова» (сайт ВНМУ, вкладка «Основні документи»). 

Алгоритм дій: 

 • визначити кількість дисциплін на наступний рік 
 • подивитись каталог і вибрати пропозиції
 • подивитись анотації на сайтах – переконатись, що це «Ваше»
 • відмітити «вподобання» в анкеті https://forms.gle/bL82Fuds3t3nLazL8.

Таблиця розподілу кредитів ЕКТС.
Спеціальність 22
6 «Фармація, промислова фармація»

Рік навчання

Кількість кредитів ECTS, виділених для ВК

на навчальний рік

Кількість кредитів

на 1 ВК

Кількість ВК на навчальний рік

1-й

20,0

2,0

10

2-й

18,0

2,0

9

3-й

16,0

2,0

8

4-й

12,0

2,0

6

5-й

10,0

2,0

5

 

КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 226 «ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ»

2-й РІК НАВЧАННЯ

(вибирають студенти 1-го курсу)

НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ

КАФЕДРА

ПОСИЛАННЯ НА САЙТ КАФЕДРИ

Біохімія запалення

Біологічної та загальної хімії

 

http://biochem.vsmu.edu.ua/

Біохімія гемостаза

Біохімія харчування

Фармако-технологічні аспекти розробки та реєстрації лікарських засобів

Фармації

 

https://www.vnmu.edu.ua/кафедра-фармації#

Теоретичні основи технології лікарських форм

Прикладна генетика

Антропогенетика

Сучасні проблеми молекулярної біології

Сучасні методи дослідження біологічних систем

Вирощування лікарських рослин

Практична мікологія

Лікарські рослини у фармації

Цілющі рослини та гриби, що культивуються

Ідентифікація органічних сполук

Фармацевтичної хімії

 

https://www.vnmu.edu.ua/кафедра-фармацевтичної-хімії#

Основи органічного виробництва лікарської  рослинної  сировини

Психогігієна та актуальні проблеми університетської гігієни

Загальної гігієни та екології

 

https://www.vnmu.edu.ua/кафедра-загальної-гігієни-та-екології#

Гігієна у фармації та екологія

 

3 курс

І. Алгоритм вибору дисципліни здобувачем 

 1. Знайти в таблиці кількість кредитів ECTS, яку Ви повинні виконати за наступний навчальний рік по дисциплінам вільного вибору
 2. Знайти в таблиці кількість дисциплін, яку Ви повинні вибрати для виконання кредитів.
 3. По каталогу дисциплін вільного вибору вибрати пропозиції на наступний навчальний рік (студенти 1-го року – на 2-й, 2-го - на 3-й, 3-го на 4-й, 4-го – на 5-й).
 4. Вибрати назви «своїх» дисциплін з каталогу. Переглянути анотації дисциплін на сайтах кафедр. Зробити остаточний вибір.
 5. При анкетуванні відмітити «свої» дисципліни в Гугл-формі
 6. Після опрацювання результатів анкетування деканат сформує групи для проходження вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік. 
 7. Більш детально щодо умов вибору та порядку зарахування на дисципліни вільного вибору – в «Положенні про порядок та умови обрання вибіркових дисциплін у ВНМУ ім. М.І. Пирогова» (сайт ВНМУ, вкладка «Основні документи»). 

Алгоритм дій: 

 • визначити кількість дисциплін на наступний рік 
 • подивитись каталог і вибрати пропозиції
 • подивитись анотації на сайтах – переконатись, що це «Ваше»
 • відмітити «вподобання» в анкеті https://forms.gle/bL82Fuds3t3nLazL8.

Таблиця розподілу кредитів ЕКТС.
Спеціальність 22
6 «Фармація, промислова фармація»

Рік навчання

Кількість кредитів ECTS, виділених для ВК

на навчальний рік

Кількість кредитів

на 1 ВК

Кількість ВК на навчальний рік

1-й

20,0

2,0

10

2-й

18,0

2,0

9

3-й

16,0

2,0

8

4-й

12,0

2,0

6

5-й

10,0

2,0

5

 

КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 226 «ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ»

3-й РІК НАВЧАННЯ

(вибирають студенти 2-го курсу)

НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ

КАФЕДРА

ПОСИЛАННЯ НА САЙТ КАФЕДРИ

Клінічна біохімія

Біологічної та загальної хімії

http://biochem.vsmu.edu.ua/

Комп’ютерне моделювання у фармації

Біологічної фізики, медичної апаратури та інформатики

https://www.vnmu.edu.ua/кафедра-медичної-фізики

Побічна дія ліків

Клінічної фармації та клінічної фармакології

https://www.vnmu.edu.ua/кафедра-клінічної-фармації-з-курсом-клінічної-фармакології#

Імунобіологічні препарати

Мікробіології

https://www.vnmu.edu.ua/кафедра-мікробіології#

Методологія наукових досліджень у фармації

Фармації

https://www.vnmu.edu.ua/кафедра-фармації#

Основи наукових досліджень у фармації

Гомеопатичні препарати: фармако-технологічні аспекти

Допоміжні речовини у фармацевтичній та косметичній технології

Підготовка фармацевтичного представника

Фармацевтичні аспекти токсикоманії та наркоманії

Рекреаційне (off-label) використання лікарських засобів, хімічних речовин рослинного та синтетичного походження

Резистентність до лікарських засобів: механізми, профілактика, шляхи подолання

Теоретичні основи синтезу

Фармацевтичної хімії

https://www.vnmu.edu.ua/кафедра-фармацевтичної-хімії#

Фізико-хімічний аналіз у створенні ліків

Сучасна аналітична лабораторна практика

Хіміко-токсикологічний аналіз

Культивування лікарських рослин

Англійська мова у фармації

Іноземних мов з курсом латинської мови та медичної термінології

https://www.vnmu.edu.ua/кафедра-іноземних-мов#

 

4 курс

І. Алгоритм вибору дисципліни здобувачем

 1. Знайти в таблиці кількість кредитів ECTS, яку Ви повинні виконати за наступний навчальний рік по дисциплінам вільного вибору
 2. Знайти в таблиці кількість дисциплін, яку Ви повинні вибрати для виконання кредитів.
 3. По каталогу дисциплін вільного вибору вибрати пропозиції на наступний навчальний рік (студенти 1-го року – на 2-й, 2-го - на 3-й, 3-го на 4-й, 4-го – на 5-й).
 4. Вибрати назви «своїх» дисциплін з каталогу. Переглянути анотації дисциплін на сайтах кафедр. Зробити остаточний вибір.
 5. При анкетуванні відмітити «свої» дисципліни в Гугл-формі
 6. Після опрацювання результатів анкетування деканат сформує групи для проходження вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік. 
 7. Більш детально щодо умов вибору та порядку зарахування на дисципліни вільного вибору – в «Положенні про порядок та умови обрання вибіркових дисциплін у ВНМУ ім. М.І. Пирогова» (сайт ВНМУ, вкладка «Основні документи»). 

Алгоритм дій: 

 • визначити кількість дисциплін на наступний рік 
 • подивитись каталог і вибрати пропозиції
 • подивитись анотації на сайтах – переконатись, що це «Ваше»
 • відмітити «вподобання» в анкеті https://forms.gle/bL82Fuds3t3nLazL8.

Таблиця розподілу кредитів ЕКТС.
Спеціальність 22
6 «Фармація, промислова фармація»

Рік навчання

Кількість кредитів ECTS, виділених для ВК

на навчальний рік

Кількість кредитів

на 1 ВК

Кількість ВК на навчальний рік

1-й

20,0

2,0

10

2-й

18,0

2,0

9

3-й

16,0

2,0

8

4-й

12,0

2,0

6

5-й

10,0

2,0

5

КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 226 «ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ»

4-й РІК НАВЧАННЯ

(вибирають студенти 3-го курсу)

НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ

КАФЕДРА

ПОСИЛАННЯ НА САЙТ КАФЕДРИ

Взаємодія ліків на етапах фармакокінетики

Клінічної фармації та клінічної фармакології

 

https://www.vnmu.edu.ua/кафедра-клінічної-фармації-з-курсом-клінічної-фармакології#

Лікарська токсикологія

Мікробіологічні основи антибактеріальної терапії

Мікробіології

 

https://www.vnmu.edu.ua/кафедра-мікробіології#

Техніки комунікаційної роботи керівника фармацевтичного підприємства

Фармації

 

https://www.vnmu.edu.ua/кафедра-фармації#

Персоналізована фармація та косметологія

Фармацевтична логістика: шлях лікарського препарату від виробника до споживача

Біофармацевтичні аспекти косметології та естетичної медицини

Фармако-технологічні аспекти біологічно активних добавок

Комунікативні навики в професійній фармацевтичній діяльності

Антидоти в сучасній медицині та фармації: механізми дії, використання, наслідки терапії

Фармакобезпека та фармакоопіка лікарських засобів

Сучасні програми забезпечення населення лікарськими засобами

Власна справа. Аптека

Парфумерно-косметичні засоби

Аромологія у косметології та аромотерапії

Актуальні питання сучасної фармації

Технологія пакування у фармацевтичній галузі

Нутріціологія та броматологія

Фармацевтичної хімії

 

https://www.vnmu.edu.ua/кафедра-фармацевтичної-хімії#

Нутріціологія

Броматологія

Розробка лікарських засобів

Контроль якості продуктів харчування,  харчових і біологічно-активних добавок

Токсикологічна та судова хімія

Фармацевтичні аспекти нутриціології

 

5 курс

І. Алгоритм вибору дисципліни здобувачем

 1. Знайти в таблиці кількість кредитів ECTS, яку Ви повинні виконати за наступний навчальний рік по дисциплінам вільного вибору
 2. Знайти в таблиці кількість дисциплін, яку Ви повинні вибрати для виконання кредитів.
 3. По каталогу дисциплін вільного вибору вибрати пропозиції на наступний навчальний рік (студенти 1-го року – на 2-й, 2-го - на 3-й, 3-го на 4-й, 4-го – на 5-й).
 4. Вибрати назви «своїх» дисциплін з каталогу. Переглянути анотації дисциплін на сайтах кафедр. Зробити остаточний вибір.
 5. При анкетуванні відмітити «свої» дисципліни в Гугл-формі.
 6. Після опрацювання результатів анкетування деканат сформує групи для проходження вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік. 
 7. Більш детально щодо умов вибору та порядку зарахування на дисципліни вільного вибору – в «Положенні про порядок та умови обрання вибіркових дисциплін у ВНМУ ім. М.І. Пирогова» (сайт ВНМУ, вкладка «Основні документи»). 

Алгоритм дій: 

 • визначити кількість дисциплін на наступний рік 
 • подивитись каталог і вибрати пропозиції
 • подивитись анотації на сайтах – переконатись, що це «Ваше»
 • відмітити «вподобання» в анкеті https://forms.gle/bL82Fuds3t3nLazL8.

Таблиця розподілу кредитів ЕКТС.
Спеціальність 22
6 «Фармація, промислова фармація»

Рік навчання

Кількість кредитів ECTS, виділених для ВК

на навчальний рік

Кількість кредитів

на 1 ВК

Кількість ВК на навчальний рік

1-й

20,0

2,0

10

2-й

18,0

2,0

9

3-й

16,0

2,0

8

4-й

12,0

2,0

6

5-й

10,0

2,0

5

 

КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 226 «ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ»

5-й РІК НАВЧАННЯ

(вибирають студенти 4-го курсу)

НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ

КАФЕДРА

ПОСИЛАННЯ НА САЙТ КАФЕДРИ

Клінічні випробування

Клінічної фармації та клінічної фармакології

https://www.vnmu.edu.ua/кафедра-клінічної-фармації-з-курсом-клінічної-фармакології#

Клінічна фармакологія в кардіології

Засоби лікувальної косметики

Фармації

https://www.vnmu.edu.ua/кафедра-фармації#

Загальна косметологія

Аналіз економічної діяльності фармацевтичних підприємств

Державне регулювання та контроль у фармації

Аспекти оцінки технологій охорони здоров’я

Належні фармацевтичні практики

Фармацевтичної хімії

https://www.vnmu.edu.ua/кафедра-фармацевтичної-хімії#

Фармацевтичний аналіз лікарських засобів

Лікарські рослини світової флори

Фітотерапія та нутриціологія в педіатричній практиці

Аромотерапія в медичній практиці

Нутриціологічні основи корекції порушень обмінних процесів

Фітотерапія в народній медицині

Вивчення та аналіз міжнародного ринку  фітопрепаратів та лікарської рослинної сировини

Косметична хімія

Фармацевтичні аспекти фітотерапії

Екотоксикологія

Контроль якості лікарських засобів

Соціальна фармація

Соціальної медицини та організації охорони здоров'я

 

https://www.vnmu.edu.ua/ кафедра-суспільних-наук

 

Вибіркові дисципліни студенту (Заочна)

1 курс

 

І. Алгоритм вибору дисципліни здобувачем 

 1. Знайти в таблиці кількість кредитів ECTS, яку Ви повинні виконати за наступний навчальний рік по дисциплінам вільного вибору
 2. Знайти в таблиці кількість дисциплін, яку Ви повинні вибрати для виконання кредитів.
 3. По каталогу дисциплін вільного вибору вибрати пропозиції на наступний навчальний рік (студенти 1-го року – на 2-й, 2-го - на 3-й, 3-го на 4-й, 4-го – на 5-й).
 4. Вибрати назви «своїх» дисциплін з каталогу. Переглянути анотації дисциплін на сайтах кафедр. Зробити остаточний вибір.
 5. При анкетуванні відмітити «свої» дисципліни в Гугл-формі https://forms.gle/bL82Fuds3t3nLazL8.
 6. Після опрацювання результатів анкетування деканат сформує групи для проходження вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік. 
 7. Більш детально щодо умов вибору та порядку зарахування на дисципліни вільного вибору – в «Положенні про порядок та умови обрання вибіркових дисциплін у ВНМУ ім. М.І. Пирогова» (сайт ВНМУ, вкладка «Основні документи»). 

Алгоритм дій: 

 • визначити кількість дисциплін на наступний рік 
 • подивитись каталог і вибрати пропозиції
 • подивитись анотації на сайтах – переконатись, що це «Ваше»
 • відмітити «вподобання» в анкеті https://forms.gle/bL82Fuds3t3nLazL8.

Таблиця розподілу кредитів ЕКТС.
Спеціальність 22
6 «Фармація, промислова фармація»

Рік навчання

Кількість кредитів ECTS, виділених для ВК

на навчальний рік

Кількість кредитів

на 1 ВК

Кількість ВК на навчальний рік

1-й

20,0

2,0

10

2-й

18,0

2,0

9

3-й

16,0

2,0

8

4-й

12,0

2,0

6

5-й

10,0

2,0

5

 

КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 226 «ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ»

1-й РІК НАВЧАННЯ

(вибирають вступники, зараховані на 1-й курс)

НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ

КАФЕДРА

ПОСИЛАННЯ НА САЙТ КАФЕДРИ

Основи здорового способу життя

Фізичного виховання та ЛФК

https://www.vnmu.edu.ua/кафедра-фізвиховання#

Напрямки професійного розвитку провізора

Фармації

https://www.vnmu.edu.ua/кафедра-фармації#

Основи законодавчого регулювання фармацевтичної промисловості

Фармацевтична інформація: джерела та їх достовірність

Фармацевтична технологія та основи фармацевтичних розрахунків

Клітинна біологія

Основи аеробіології та профілактика сезонних хвороб

Біологічні основи активного довголіття

Основи еволюційної біології

Генетика поведінки людини

Основи геноміки

Ефективні та безпечні методи хімічних досліджень

Фармацевтичної хімії

https://www.vnmu.edu.ua/кафедра-фармацевтичної-хімії#

Біоактивність неорганічних сполук

Етика та деонтологія в медицині

Філософії та суспільних наук

https://www.vnmu.edu.ua/кафедра-філософії#

Логіка. Формальна логіка

Релігієзнавство

Філософія любові

Естетика та теорія мистецтва

Методика та технологія підготовки наукової роботи студента

Соціологія та медична соціологія

Політологія

Історія світової культури

Медицина та мистецтво

Економіка та фінансування галузі охорони здоровʼя

Маркетинг в медицині та фармації

Статистика в охороні здоровʼя

Страхові відносини в охороні здоровʼя

Управління проєктами у сфері медицини та фармації

Вища математика і статистика

 

Біологічної фізики, медичної апаратури та інформатики

https://www.vnmu.edu.ua/кафедра-медичної-фізики

Основи біоетики та біобезпеки

Загальної гігієни та екології

https://www.vnmu.edu.ua/кафедра-загальної-гігієни-та-екології#

 

2 курс

І. Алгоритм вибору дисципліни здобувачем

 1. Знайти в таблиці кількість кредитів ECTS, яку Ви повинні виконати за наступний навчальний рік по дисциплінам вільного вибору
 2. Знайти в таблиці кількість дисциплін, яку Ви повинні вибрати для виконання кредитів.
 3. По каталогу дисциплін вільного вибору вибрати пропозиції на наступний навчальний рік (студенти 1-го року – на 2-й, 2-го - на 3-й, 3-го на 4-й, 4-го – на 5-й).
 4. Вибрати назви «своїх» дисциплін з каталогу. Переглянути анотації дисциплін на сайтах кафедр. Зробити остаточний вибір.
 5. При анкетуванні відмітити «свої» дисципліни в Гугл-формі
 6. Після опрацювання результатів анкетування деканат сформує групи для проходження вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік. 
 7. Більш детально щодо умов вибору та порядку зарахування на дисципліни вільного вибору – в «Положенні про порядок та умови обрання вибіркових дисциплін у ВНМУ ім. М.І. Пирогова» (сайт ВНМУ, вкладка «Основні документи»). 

Алгоритм дій: 

 • визначити кількість дисциплін на наступний рік 
 • подивитись каталог і вибрати пропозиції
 • подивитись анотації на сайтах – переконатись, що це «Ваше»
 • відмітити «вподобання» в анкеті https://forms.gle/bL82Fuds3t3nLazL8.

Таблиця розподілу кредитів ЕКТС.
Спеціальність 22
6 «Фармація, промислова фармація»

Рік навчання

Кількість кредитів ECTS, виділених для ВК

на навчальний рік

Кількість кредитів

на 1 ВК

Кількість ВК на навчальний рік

1-й

20,0

2,0

10

2-й

18,0

2,0

9

3-й

16,0

2,0

8

4-й

12,0

2,0

6

5-й

10,0

2,0

5

 

КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 226 «ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ»

2-й РІК НАВЧАННЯ

(вибирають студенти 1-го курсу)

НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ

КАФЕДРА

ПОСИЛАННЯ НА САЙТ КАФЕДРИ

Біохімія запалення

Біологічної та загальної хімії

 

http://biochem.vsmu.edu.ua/

Біохімія гемостаза

Біохімія харчування

Фармако-технологічні аспекти розробки та реєстрації лікарських засобів

Фармації

 

https://www.vnmu.edu.ua/кафедра-фармації#

Теоретичні основи технології лікарських форм

Прикладна генетика

Антропогенетика

Сучасні проблеми молекулярної біології

Сучасні методи дослідження біологічних систем

Вирощування лікарських рослин

Практична мікологія

Лікарські рослини у фармації

Цілющі рослини та гриби, що культивуються

Ідентифікація органічних сполук

Фармацевтичної хімії

 

https://www.vnmu.edu.ua/кафедра-фармацевтичної-хімії#

Основи органічного виробництва лікарської  рослинної  сировини

Психогігієна та актуальні проблеми університетської гігієни

Загальної гігієни та екології

 

https://www.vnmu.edu.ua/кафедра-загальної-гігієни-та-екології#

Гігієна у фармації та екологія

 

3 курс

І. Алгоритм вибору дисципліни здобувачем 

 1. Знайти в таблиці кількість кредитів ECTS, яку Ви повинні виконати за наступний навчальний рік по дисциплінам вільного вибору
 2. Знайти в таблиці кількість дисциплін, яку Ви повинні вибрати для виконання кредитів.
 3. По каталогу дисциплін вільного вибору вибрати пропозиції на наступний навчальний рік (студенти 1-го року – на 2-й, 2-го - на 3-й, 3-го на 4-й, 4-го – на 5-й).
 4. Вибрати назви «своїх» дисциплін з каталогу. Переглянути анотації дисциплін на сайтах кафедр. Зробити остаточний вибір.
 5. При анкетуванні відмітити «свої» дисципліни в Гугл-формі
 6. Після опрацювання результатів анкетування деканат сформує групи для проходження вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік. 
 7. Більш детально щодо умов вибору та порядку зарахування на дисципліни вільного вибору – в «Положенні про порядок та умови обрання вибіркових дисциплін у ВНМУ ім. М.І. Пирогова» (сайт ВНМУ, вкладка «Основні документи»). 

Алгоритм дій: 

 • визначити кількість дисциплін на наступний рік 
 • подивитись каталог і вибрати пропозиції
 • подивитись анотації на сайтах – переконатись, що це «Ваше»
 • відмітити «вподобання» в анкеті https://forms.gle/bL82Fuds3t3nLazL8.

Таблиця розподілу кредитів ЕКТС.
Спеціальність 22
6 «Фармація, промислова фармація»

Рік навчання

Кількість кредитів ECTS, виділених для ВК

на навчальний рік

Кількість кредитів

на 1 ВК

Кількість ВК на навчальний рік

1-й

20,0

2,0

10

2-й

18,0

2,0

9

3-й

16,0

2,0

8

4-й

12,0

2,0

6

5-й

10,0

2,0

5

 

КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 226 «ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ»

3-й РІК НАВЧАННЯ

(вибирають студенти 2-го курсу)

НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ

КАФЕДРА

ПОСИЛАННЯ НА САЙТ КАФЕДРИ

Клінічна біохімія

Біологічної та загальної хімії

http://biochem.vsmu.edu.ua/

Комп’ютерне моделювання у фармації

Біологічної фізики, медичної апаратури та інформатики

https://www.vnmu.edu.ua/кафедра-медичної-фізики

Побічна дія ліків

Клінічної фармації та клінічної фармакології

https://www.vnmu.edu.ua/кафедра-клінічної-фармації-з-курсом-клінічної-фармакології#

Імунобіологічні препарати

Мікробіології

https://www.vnmu.edu.ua/кафедра-мікробіології#

Методологія наукових досліджень у фармації

Фармації

https://www.vnmu.edu.ua/кафедра-фармації#

Основи наукових досліджень у фармації

Гомеопатичні препарати: фармако-технологічні аспекти

Допоміжні речовини у фармацевтичній та косметичній технології

Підготовка фармацевтичного представника

Фармацевтичні аспекти токсикоманії та наркоманії

Рекреаційне (off-label) використання лікарських засобів, хімічних речовин рослинного та синтетичного походження

Резистентність до лікарських засобів: механізми, профілактика, шляхи подолання

Теоретичні основи синтезу

Фармацевтичної хімії

https://www.vnmu.edu.ua/кафедра-фармацевтичної-хімії#

Фізико-хімічний аналіз у створенні ліків

Сучасна аналітична лабораторна практика

Хіміко-токсикологічний аналіз

Культивування лікарських рослин

Англійська мова у фармації

Іноземних мов з курсом латинської мови та медичної термінології

https://www.vnmu.edu.ua/кафедра-іноземних-мов#

4 курс

І. Алгоритм вибору дисципліни здобувачем

 1. Знайти в таблиці кількість кредитів ECTS, яку Ви повинні виконати за наступний навчальний рік по дисциплінам вільного вибору
 2. Знайти в таблиці кількість дисциплін, яку Ви повинні вибрати для виконання кредитів.
 3. По каталогу дисциплін вільного вибору вибрати пропозиції на наступний навчальний рік (студенти 1-го року – на 2-й, 2-го - на 3-й, 3-го на 4-й, 4-го – на 5-й).
 4. Вибрати назви «своїх» дисциплін з каталогу. Переглянути анотації дисциплін на сайтах кафедр. Зробити остаточний вибір.
 5. При анкетуванні відмітити «свої» дисципліни в Гугл-формі
 6. Після опрацювання результатів анкетування деканат сформує групи для проходження вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік. 
 7. Більш детально щодо умов вибору та порядку зарахування на дисципліни вільного вибору – в «Положенні про порядок та умови обрання вибіркових дисциплін у ВНМУ ім. М.І. Пирогова» (сайт ВНМУ, вкладка «Основні документи»). 

Алгоритм дій: 

 • визначити кількість дисциплін на наступний рік 
 • подивитись каталог і вибрати пропозиції
 • подивитись анотації на сайтах – переконатись, що це «Ваше»
 • відмітити «вподобання» в анкеті https://forms.gle/bL82Fuds3t3nLazL8.

Таблиця розподілу кредитів ЕКТС.
Спеціальність 22
6 «Фармація, промислова фармація»

Рік навчання

Кількість кредитів ECTS, виділених для ВК

на навчальний рік

Кількість кредитів

на 1 ВК

Кількість ВК на навчальний рік

1-й

20,0

2,0

10

2-й

18,0

2,0

9

3-й

16,0

2,0

8

4-й

12,0

2,0

6

5-й

10,0

2,0

5

КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 226 «ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ»

4-й РІК НАВЧАННЯ

(вибирають студенти 3-го курсу)

НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ

КАФЕДРА

ПОСИЛАННЯ НА САЙТ КАФЕДРИ

Взаємодія ліків на етапах фармакокінетики

Клінічної фармації та клінічної фармакології

 

https://www.vnmu.edu.ua/кафедра-клінічної-фармації-з-курсом-клінічної-фармакології#

Лікарська токсикологія

Мікробіологічні основи антибактеріальної терапії

Мікробіології

 

https://www.vnmu.edu.ua/кафедра-мікробіології#

Техніки комунікаційної роботи керівника фармацевтичного підприємства

Фармації

 

https://www.vnmu.edu.ua/кафедра-фармації#

Персоналізована фармація та косметологія

Фармацевтична логістика: шлях лікарського препарату від виробника до споживача

Біофармацевтичні аспекти косметології та естетичної медицини

Фармако-технологічні аспекти біологічно активних добавок

Комунікативні навики в професійній фармацевтичній діяльності

Антидоти в сучасній медицині та фармації: механізми дії, використання, наслідки терапії

Фармакобезпека та фармакоопіка лікарських засобів

Сучасні програми забезпечення населення лікарськими засобами

Власна справа. Аптека

Парфумерно-косметичні засоби

Аромологія у косметології та аромотерапії

Актуальні питання сучасної фармації

Технологія пакування у фармацевтичній галузі

Нутріціологія та броматологія

Фармацевтичної хімії

 

https://www.vnmu.edu.ua/кафедра-фармацевтичної-хімії#

Нутріціологія

Броматологія

Розробка лікарських засобів

Контроль якості продуктів харчування,  харчових і біологічно-активних добавок

Токсикологічна та судова хімія

Фармацевтичні аспекти нутриціології

 

5 курс

І. Алгоритм вибору дисципліни здобувачем

 1. Знайти в таблиці кількість кредитів ECTS, яку Ви повинні виконати за наступний навчальний рік по дисциплінам вільного вибору
 2. Знайти в таблиці кількість дисциплін, яку Ви повинні вибрати для виконання кредитів.
 3. По каталогу дисциплін вільного вибору вибрати пропозиції на наступний навчальний рік (студенти 1-го року – на 2-й, 2-го - на 3-й, 3-го на 4-й, 4-го – на 5-й).
 4. Вибрати назви «своїх» дисциплін з каталогу. Переглянути анотації дисциплін на сайтах кафедр. Зробити остаточний вибір.
 5. При анкетуванні відмітити «свої» дисципліни в Гугл-формі.
 6. Після опрацювання результатів анкетування деканат сформує групи для проходження вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік. 
 7. Більш детально щодо умов вибору та порядку зарахування на дисципліни вільного вибору – в «Положенні про порядок та умови обрання вибіркових дисциплін у ВНМУ ім. М.І. Пирогова» (сайт ВНМУ, вкладка «Основні документи»). 

Алгоритм дій: 

 • визначити кількість дисциплін на наступний рік 
 • подивитись каталог і вибрати пропозиції
 • подивитись анотації на сайтах – переконатись, що це «Ваше»
 • відмітити «вподобання» в анкеті https://forms.gle/bL82Fuds3t3nLazL8.

Таблиця розподілу кредитів ЕКТС.
Спеціальність 22
6 «Фармація, промислова фармація»

Рік навчання

Кількість кредитів ECTS, виділених для ВК

на навчальний рік

Кількість кредитів

на 1 ВК

Кількість ВК на навчальний рік

1-й

20,0

2,0

10

2-й

18,0

2,0

9

3-й

16,0

2,0

8

4-й

12,0

2,0

6

5-й

10,0

2,0

5

 

КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 226 «ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ»

5-й РІК НАВЧАННЯ

(вибирають студенти 4-го курсу)

НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ

КАФЕДРА

ПОСИЛАННЯ НА САЙТ КАФЕДРИ

Клінічні випробування

Клінічної фармації та клінічної фармакології

https://www.vnmu.edu.ua/кафедра-клінічної-фармації-з-курсом-клінічної-фармакології#

Клінічна фармакологія в кардіології

Засоби лікувальної косметики

Фармації

https://www.vnmu.edu.ua/кафедра-фармації#

Загальна косметологія

Аналіз економічної діяльності фармацевтичних підприємств

Державне регулювання та контроль у фармації

Аспекти оцінки технологій охорони здоров’я

Належні фармацевтичні практики

Фармацевтичної хімії

https://www.vnmu.edu.ua/кафедра-фармацевтичної-хімії#

Фармацевтичний аналіз лікарських засобів

Лікарські рослини світової флори

Фітотерапія та нутриціологія в педіатричній практиці

Аромотерапія в медичній практиці

Нутриціологічні основи корекції порушень обмінних процесів

Фітотерапія в народній медицині

Вивчення та аналіз міжнародного ринку  фітопрепаратів та лікарської рослинної сировини

Косметична хімія

Фармацевтичні аспекти фітотерапії

Екотоксикологія

Контроль якості лікарських засобів

Соціальна фармація

Соціальної медицини та організації охорони здоров'я

 

https://www.vnmu.edu.ua/ кафедра-суспільних-наук