Загальна інформація

Факультет підготовки іноземних громадян об’єднує підготовче відділення для іноземних громадян та кафедри іноземних мов з курсом латинської мови та медичної термінології, медичної біології, українознавства.

Основними напрямками діяльності факультету підготовки іноземних громадян є:

- Організація навчальної, науково-методичної та культурно-просвітницької роботи для здобувачів освіти, які навчаються українською та англійською мовами.

- Прийом документів, підписання контрактів на навчання для здобувачів вищої освіти, клінічних ординаторів, аспірантів. Підготовка наказу про зарахування здобувачів освіти. Контроль за своєчасною сплатою ними за навчання та проживання в гуртожитку.

- Оформлення документів для своєчасного та належного проведення реєстрації паспортних документів здобувачів освіти, клінічних ординаторів та аспірантів у відповідних офіційних установах. Правовий захист та соціально-психологічна адаптація здобувачів освіти, клінічних ординаторів та аспірантів. Організація поселення здобувачів освіти, клінічних ординаторів та аспірантів у гуртожитках університету спільно з відповідними структурами університету, організація їх побуту, відпочинку під час канікул та поза навчальним процесом протягом навчального року.

-  Проведення культурно-просвітницької роботи із здобувачами освіти, ознайомлення їх з загально прийнятими нормами поведінки та законами України, нормативно-правовими актами, що визначають правовий статус іноземних громадян в Україні, а також Статутом і Правилами внутрішнього розпорядку університету, Правилами проживання у гуртожитку та Кодексом академічної доброчесності та корпоративної етики ВНМУ ім. М.І.Пирогова.

- Сприяння проведенню нострифікації документів про освіту здобувачів освіти відповідно до чинного законодавства України.

- У співробітництві з Міжнародним відділом ВНМУ ім. М.І.Пирогова – проведення профорієнтаційних заходів щодо залучення іноземних громадян на навчання у ВНМУ ім. М.І.Пирогова

- Участь у прийомі іноземних делегацій в університеті; ведення переговорів з іноземними фірмами та підготовка контрактів з ними.

- Ведення обліку та реєстрації кореспонденції, яка надходить з-за кордону, та своєчасне ознайомлення з нею відповідних структурних підрозділів університету.

 

1 2
3 4
7 8
5 4
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 20
21 22
23 24
25 26

Оголошення

Положення

Положення

Положення про академічні відпустки здобувачів вищої освіти ВНМУ ім. М.І. Пирогова

Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу ВНМУ ім. М.І. Пирогова

Положення про запровадження елементів дистанційного навчання у ВНМУ ім. М.І. Пирогова

Положення про неформальну та інформальну освіту учасників освітнього процесу ВНМУ ім. М.І. Пирогова

Положення про організацію інклюзивного навчання у ВНМУ ім. М.І. Пирогова

Положення про організацію освітнього процесу у ВНМУ ім. М.І. Пирогова

Положення про організацію самостійної роботи здобувачів вищої освіти у ВНМУ ім. М.І. Пирогова

Положення про переведення, відрахування та поновлення здобувачів вищої освіти ВНМУ ім. М.І. Пирогова

Положення про порядок переведення осіб, які навчаються на договірній основі, на навчання за кошти державного бюджету і ВНМУ ім. М.І. Пирогова

Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці

Положення про порядок призначення і виплат стипендій студентам, аспірантам, докторантам ВНМУ ім. М.І. Пирогова

Положення про порядок проведення ОСКІ у ВНМУ ім. М.І. Пирогова

Положення про порядок та умови обрання вибіркових дисциплін у ВНМУ ім. М.І. Пирогова

Положення про проведення проміжної атестації здобувачів вищої освіти у ВНМУ ім. М.І. Пирогова

Положення про розгляд звернень здобувачів вищої освіти у ВНМУ ім. М.І. Пирогова

Положення про студентське самоврядування у ВНМУ ім. М.І. Пирогова

Іcторія факультету

Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова має багату 100-літню історію, яка розпочалася у 1921 році із заснування Вінницького фармацевтичного інституту. У 1934 році створено Вінницький медичний інститут, а у 1960 році присвоєно ім’я М.І.Пирогова. У 1994 році Вінницькому державному медінституту було надано статус університету. А у 2002 році Указом Президента України університету надано статус Національного.

З 1961 р. в університеті започатковано підготовку іноземних громадян на основних факультетах та у 1980 р. створено деканат по роботі з іноземними студентами. Першим деканом факультету було призначено доц. Козлова В.Г.

1979 р. створено підготовчий факультет для навчання іноземних громадян.

З часу створення факультету підготовки іноземних громадян його керівниками були:

 

1

доц. Смольський Л.П. декан по роботі з іноземними студентами (1980-1985)

2

доц. Пшелуцький Ф.Ф. декан по роботі з іноземними студентами (1985-1992)

 

3

доц. Коваленко В.О. декан по роботі з іноземними студентами (1992-2011)

Значний внесок в розбудову факультету підготовки іноземних громадян внесли його колишні керівники та співробітники: проф. Палій Г.К., проф. Йолтухівський М.В., проф. Півторак В.І., проф. Ходаківський О.А., доц. Смольський Л.П., доц. Пшелуцький Ф.Ф., доц. Коваленко В.О., доц. Дацишин П.Т.

4

З 2011 р. деканом факультету підготовки іноземних громадян обрано доц. Федорченка О.В.

В числі випускників факультету підготовки іноземних громадян: начальник військового шпиталю Панами, заступник міністра охорони здоров’я Анголи, керівник великої кардіологічної клініки в м. Чикаго.

Багато випускників – іноземців гідно представляють наш університет більш ніж в 100 країнах світу.

Факультет підготовки іноземних громадян об’єднує підготовче відділення для іноземних громадян та кафедри іноземних мов з курсом латинської мови та медичної термінології, медичної біології, українознавства.

Основними напрямками діяльності факультету підготовки іноземних громадян є:

- Організація навчальної, науково-методичної та культурно-просвітницької роботи для здобувачів освіти, які навчаються українською, англійською та російською мовами.

- Прийом документів, підписання контрактів на навчання для здобувачів вищої освіти, клінічних ординаторів, аспірантів. Підготовка наказу про зарахування здобувачів освіти. Контроль за своєчасною сплатою ними за навчання та проживання в гуртожитку.

- Оформлення документів для своєчасного та належного проведення реєстрації паспортних документів здобувачів освіти, клінічних ординаторів та аспірантів у відповідних офіційних установах. Правовий захист та соціально-психологічна адаптація здобувачів освіти, клінічних ординаторів та аспірантів. Організація поселення здобувачів освіти, клінічних ординаторів та аспірантів у гуртожитках університету спільно з відповідними структурами університету, організація їх побуту, відпочинку під час канікул та поза навчальним процесом протягом навчального року.

- Проведення культурно-просвітницької роботи із здобувачами освіти, ознайомлення їх з загально прийнятими нормами поведінки та законами України, нормативно-правовими актами, що визначають правовий статус іноземних громадян в Україні, а також Статутом і Правилами внутрішнього розпорядку університету, Правилами проживання у гуртожитку та Кодексом академічної доброчесності та корпоративної етики ВНМУ ім. М.І.Пирогова.

- Сприяння проведенню нострифікації документів про освіту здобувачів освіти відповідно до чинного законодавства України.

- У співробітництві з Міжнародним відділом ВНМУ ім. М.І.Пирогова – проведення профорієнтаційних заходів щодо залучення іноземних громадян на навчання у ВНМУ ім. М.І.Пирогова

- Участь у прийомі іноземних делегацій в університеті; ведення переговорів з іноземними фірмами та підготовка контрактів з ними.

- Ведення обліку та реєстрації кореспонденції, яка надходить з-за кордону, та своєчасне ознайомлення з нею відповідних структурних підрозділів університету.

На даний час заступниками декана працюють: проф. Мельник А.В., проф. Андрійчук В.М., доц. Стрій В.В., доц. Глушак А.А.

 2  1
 3  4
 5  

6

Керівництво факультету

7


Проректор закладу вищої освіти з науково-педагогічної роботи і міжнародних зв‘язків
 

Андрушко Інна Іванівна

професор

тел. (068) 111 97 11,  e-mail:  andrushkoii@vnmu.edu.ua 

10


Декан факультету підготовки іноземних громадян
 

Довгань Олександр Вікторович

кандидат медичних наук, доцент кафедри нормальної фізіології

тел. (063) 399-13-13,  e-mail:  dovgan@vnmu.edu.ua 

Довгань Олександр Вікторович, 1980 р.н., закінчив Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова у 2004р за спеціальністю «Педіатрія» й отримав диплом з відзнакою, стипендіат Верховної Ради України. У 2004 зарахований на посаду асистента кафедри нормальної фізіології. 28 травня 2014 року захистив дисертаційну роботу на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 05.600.02 при Вінницькому національному медичному університеті імені М.І. Пирогова на тему «Функціональна активність нейронів гіпоталамуса та мигдалеподібного комплексу під час реалізації їжодобувних рухів у щурів» за спеціальністю 14.03.03 – нормальна фізіологія. У 2017р присвоєно вчене звання доцента. З 2006 по 2016 рр Голова профспілкової організації студентів ВНМУ ім. М. І. Пирогова ; 2016 р.- по теперішній час Заступник декана медичного факультету №1. Член приймальної та відбіркової комісій, голова освітніх центрів “Донбас Україна” та “Крим-Україна”, член моніторингової групи та якості оцінювання ВНМУ.

 
Заступники декана факультету підготовки іноземних громадян

1


Федорченко Олег Володимирович

доцент , кандидат медичних наук

тел. (432)  55-37-29,  e-mail:  deans_office@vnmu.edu.ua 

 

2

Андрійчук Віталій Михайлович

д.мед.н., професор

(куратор 2 і 5 курсів)

тел. (432)  55-37-29,  e-mail:  deans_office@vnmu.edu.ua 

3


Мельник Андрій Володимирович

д.мед.н., професор

(куратор 3 курсу)

тел. (432)  55-37-64,  e-mail:  deans_office@vnmu.edu.ua 

4

 

Стрій Віталій Володимирович

к.мед.н., доцент

(куратор 1 і 6 курсів)

тел. (432)  55-37-64,  e-mail:  deans_office@vnmu.edu.ua 

5

 

Глушак Альона Анатоліївна

доцент, к.мед.н. 

тел. (432)  55-37-64,  e-mail:  deans_office@vnmu.edu.ua 

 

9

 

Черепаха Олена Леонідівна

доцент, к.мед.н. 

тел. (432)  55-37-64,  e-mail:  deans_office@vnmu.edu.ua 

 

10

 

Рекун Тетяна Олександрівна

доцент, к.мед.н. 

тел. (432)  55-37-64,  e-mail:  deans_office@vnmu.edu.ua 

 

Інспектори  деканату 

Медичний факультет:

Курс

П.І.Б. інспектора

Телефон

1 курс

6 курс

Медведєва Алла Миколаївна

55-37-64

2 курс

5 курс

Сапіга Оксана Валеріївна

55-37-29

3 курс

Колесник Тетяна Володимирівна

55-37-64

4 курс

Романюк Світлана Петрівна

55-37-64

Стоматологічний та фармацевтичний факультет:

Курс

П.І.Б. інспектора

Телефон

1 курс

5 курс

Дяченко Ірина Петрівна

55-37-64

Вибіркові дисципліни студенту

1 курс

І. Алгоритм вибору дисципліни здобувачем

 1. Знайти в таблиці кількість кредитів ECTS, яку Ви повинні виконати за наступний навчальний рік по дисциплінам вільного вибору
 2. Знайти в таблиці кількість дисциплін, яку Ви повинні вибрати для виконання кредитів.
 3. По каталогу дисциплін вільного вибору вибрати пропозиції на наступний навчальний рік (студенти 1-го року – на 2-й, 2-го - на 3-й, 3-го на 4-й, 4-го – на 5-й). Студенти 5-го року вибирають - 1 блок професійного спрямування та окремі вибіркові дисципліни на 6й курс. 
 4. Вибрати назви «своїх» дисциплін з каталогу. Переглянути анотації дисциплін на сайтах кафедр. Зробити остаточний вибір.
 5. При анкетуванні відмітити «свої» дисципліни в Гугл-формі.
 6. Після опрацювання результатів анкетування деканат сформує групи для проходження вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік. 
 7. Більш детально щодо умов вибору та порядку зарахування на дисципліни вільного вибору – в «Положенні про порядок та умови обрання вибіркових дисциплін у ВНМУ ім. М.І. Пирогова» (сайт ВНМУ, вкладка «Основні документи»). 

Алгоритм дій: 

 • визначити кількість дисциплін на наступний рік 
 • подивитись каталог і вибрати пропозиції
 • подивитись анотації на сайтах – переконатись, що це «Ваше»
 • відмітити «вподобання» в анкеті (Гугл-формі)

Таблиця розподілу кредитів ЕКТС.
Спеціальність 222 «Медицина»

Рік навчання Код
(в кат.)
Кількість кредитів ECTS за навч.рік Кількість кредитів за  1 ВК (*або ВБ) Кількість дисциплін на навчальний рік

1-й

ВК

8,5

1,7

5

2-й

ВК

7

1,75

4

3-й

ВК

6

1,5

4

4-й

ВК

7

1,4

5

5-й

ВК

9

1,5

6

6-й
(професійне спрямування)

ВК

16

2

8

ВБ

46

46

1

ВК – вибіркова компонента (дисципліна) 
ВБ – вибірковий блок професійного спрямування (вивчається лише на 6-курсі)

ВК анотації для 1-5 курсу

 

КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН 
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 222 «МЕДИЦИНА»
1-й РІК НАВЧАННЯ 
(вибирають вступники, зараховані на 1-й курс)

КОД НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ КАФЕДРА ПОСИЛАННЯ НА САЙТ КАФЕДРИ
ВК 29 Економіка та фінансування галузі охорони здоровʼя. Філософії та суспільних наук https://vnmu.edu.ua/кафедрафілософії
ВК 26 Політологія.
ВК 27 Історія світової культури.
ВК 30 Маркетинг в медицині та фармації.
ВК 3. Основи психології. Основи педагогіки. Медичної психології https://vnmu.edu.ua/кафедрамедичної-психології-тапсихіатрії

ВК 25

Ефективна комунікація як показник якісної взаємодії лікаря з пацієнтом

Українознавство

https://vnmu.edu.ua/кафедраукраїнознавства

2 курс

І. Алгоритм вибору дисципліни здобувачем

 1. Знайти в таблиці кількість кредитів ECTS, яку Ви повинні виконати за наступний навчальний рік по дисциплінам вільного вибору
 2. Знайти в таблиці кількість дисциплін, яку Ви повинні вибрати для виконання кредитів.
 3. По каталогу дисциплін вільного вибору вибрати пропозиції на наступний навчальний рік (студенти 1-го року – на 2-й, 2-го - на 3-й, 3-го на 4-й, 4-го – на 5-й). Студенти 5-го року вибирають - 1 блок професійного спрямування та окремі вибіркові дисципліни на 6й курс. 
 4. Вибрати назви «своїх» дисциплін з каталогу. Переглянути анотації дисциплін на сайтах кафедр. Зробити остаточний вибір.
 5. При анкетуванні відмітити «свої» дисципліни в Гугл-формі.
 6. Після опрацювання результатів анкетування деканат сформує групи для проходження вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік. 
 7. Більш детально щодо умов вибору та порядку зарахування на дисципліни вільного вибору – в «Положенні про порядок та умови обрання вибіркових дисциплін у ВНМУ ім. М.І. Пирогова» (сайт ВНМУ, вкладка «Основні документи»). 

Алгоритм дій: 

 • визначити кількість дисциплін на наступний рік 
 • подивитись каталог і вибрати пропозиції
 • подивитись анотації на сайтах – переконатись, що це «Ваше»
 • відмітити «вподобання» в анкеті (Гугл-формі)

Таблиця розподілу кредитів ЕКТС.
Спеціальність 222 «Медицина»

Рік навчання Код
(в кат.)
Кількість кредитів ECTS за навч.рік Кількість кредитів за  1 ВК (*або ВБ) Кількість дисциплін на навчальний рік

1-й

ВК

8,5

1,7

5

2-й

ВК

7

1,75

4

3-й

ВК

6

1,5

4

4-й

ВК

7

1,4

5

5-й

ВК

9

1,5

6

6-й
(професійне спрямування)

ВК

16

2

8

ВБ

46

46

1

ВК – вибіркова компонента (дисципліна) 
ВБ – вибірковий блок професійного спрямування (вивчається лише на 6-курсі)

ВК анотації для 1-5 курсу

 

2-й РІК НАВЧАННЯ
(вибирають студенти 1-го курсу)

КОД

НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ

КАФЕДРА

ПОСИЛАННЯ НА САЙТ КАФЕДРИ

ВК 34

Медична мембранологія

Біологічної та загальної хімії

http://biochem.vsmu.edu.ua/

ВК 35

Біохімія запалення

ВК 36

Біохімія гемостаза

ВК 37

Біохімія харчування

ВК 38

Основи здорового способу життя

Фізичного виховання та ЛФК

https://vnmu.edu.ua/кафедрафізвиховання 

ВК 39

Нейрофізіологія  

Нормальна фізіологія

https://vnmu.edu.ua/кафедранормальнії-фізіології 

ВК 40

Інфекційна імунологія

Мікробіології

https://vnmu.edu.ua/кафедрамікробіології 

ВК 41

Ембріологія людини

Анатомія людини

https://anatomy.vnmu.edu.ua/ 

ВК 42

Променева анатомія

ВК 43

Вікова анатомія

ВК 44

Етика та деонтологія в медицині.

Філософії та 
суспільних наук

https://vnmu.edu.ua/кафедрафілософії

ВК 4.

Логіка. Формальна логіка.

ВК 45

Академічна доброчесність

ВК 46

Філософія любові та милосердя

ВК 47

Естетика та теорія мистецтва.

ВК 48

Методика та технологія підготовки наукової роботи студента.

ВК 49

Сучасні проблеми молекулярної біології

Медичної біології

https://vnmu.edu.ua/кафедрамедичної-біології   


3 курс

І. Алгоритм вибору дисципліни здобувачем

 1. Знайти в таблиці кількість кредитів ECTS, яку Ви повинні виконати за наступний навчальний рік по дисциплінам вільного вибору
 2. Знайти в таблиці кількість дисциплін, яку Ви повинні вибрати для виконання кредитів.
 3. По каталогу дисциплін вільного вибору вибрати пропозиції на наступний навчальний рік (студенти 1-го року – на 2-й, 2-го - на 3-й, 3-го на 4-й, 4-го – на 5-й). Студенти 5-го року вибирають - 1 блок професійного спрямування та окремі вибіркові дисципліни на 6й курс. 
 4. Вибрати назви «своїх» дисциплін з каталогу. Переглянути анотації дисциплін на сайтах кафедр. Зробити остаточний вибір.
 5. При анкетуванні відмітити «свої» дисципліни в Гугл-формі.
 6. Після опрацювання результатів анкетування деканат сформує групи для проходження вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік. 
 7. Більш детально щодо умов вибору та порядку зарахування на дисципліни вільного вибору – в «Положенні про порядок та умови обрання вибіркових дисциплін у ВНМУ ім. М.І. Пирогова» (сайт ВНМУ, вкладка «Основні документи»). 

Алгоритм дій: 

 • визначити кількість дисциплін на наступний рік 
 • подивитись каталог і вибрати пропозиції
 • подивитись анотації на сайтах – переконатись, що це «Ваше»
 • відмітити «вподобання» в анкеті (Гугл-формі)

Таблиця розподілу кредитів ЕКТС.
Спеціальність 222 «Медицина»

Рік навчання Код
(в кат.)
Кількість кредитів ECTS за навч.рік Кількість кредитів за  1 ВК (*або ВБ) Кількість дисциплін на навчальний рік

1-й

ВК

8,5

1,7

5

2-й

ВК

7

1,75

4

3-й

ВК

6

1,5

4

4-й

ВК

7

1,4

5

5-й

ВК

9

1,5

6

6-й
(професійне спрямування)

ВК

16

2

8

ВБ

46

46

1

ВК – вибіркова компонента (дисципліна) 
ВБ – вибірковий блок професійного спрямування (вивчається лише на 6-курсі)

ВК анотації для 1-5 курсу

 

3-й РІК НАВЧАННЯ
(вибирають студенти 2-го курсу)

КОД

НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ

КАФЕДРА

ПОСИЛАННЯ НА САЙТ КАФЕДРИ

ВК 50

Клінічна біохімія

Біологічної та загальної хімії

http://biochem.vsmu.edu.ua/

ВК 5

Етичні проблеми в медицині

Філософії та  суспільних наук

https://vnmu.edu.ua/кафедрафілософії

ВК 51

Основи фармакокінетики та фармакодинаміки лікарських засобів

Фармакології

https://vnmu.edu.ua/кафедрафармакології 

ВК 52

Клінічна мікробіологія

Мікробіологія

https://vnmu.edu.ua/кафедрамікробіології 

ВК 53

Імунобіологічні препарати

ВК 54

Медична англійська мова

Іноземні мови з курсом латинської мови та медичної термінології

https://vnmu.edu.ua/кафедраіноземних-мов 

ВК 8.

Іноземна мова

ВК 55

Основи профілактики тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії та таксикоманії

Психіатрії та наркології 

https://vnmu.edu.ua/кафедрапсихіатрії 

ВК 56

Психогігієна та актуальні проблеми університетської гігієни

Загальна гігієна та екологія

https://vnmu.edu.ua/кафедразагальної-гігієни-та-екології 

ВК 7 

Основи біоетики та біобезпеки

ВК 6

Медична психологія

Медичної психології

https://vnmu.edu.ua/кафедрамедичної-психології-та-психіатрії 


4 курс

І. Алгоритм вибору дисципліни здобувачем

 1. Знайти в таблиці кількість кредитів ECTS, яку Ви повинні виконати за наступний навчальний рік по дисциплінам вільного вибору
 2. Знайти в таблиці кількість дисциплін, яку Ви повинні вибрати для виконання кредитів.
 3. По каталогу дисциплін вільного вибору вибрати пропозиції на наступний навчальний рік (студенти 1-го року – на 2-й, 2-го - на 3-й, 3-го на 4-й, 4-го – на 5-й). Студенти 5-го року вибирають - 1 блок професійного спрямування та окремі вибіркові дисципліни на 6й курс. 
 4. Вибрати назви «своїх» дисциплін з каталогу. Переглянути анотації дисциплін на сайтах кафедр. Зробити остаточний вибір.
 5. При анкетуванні відмітити «свої» дисципліни в Гугл-формі.
 6. Після опрацювання результатів анкетування деканат сформує групи для проходження вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік. 
 7. Більш детально щодо умов вибору та порядку зарахування на дисципліни вільного вибору – в «Положенні про порядок та умови обрання вибіркових дисциплін у ВНМУ ім. М.І. Пирогова» (сайт ВНМУ, вкладка «Основні документи»). 

Алгоритм дій: 

 • визначити кількість дисциплін на наступний рік 
 • подивитись каталог і вибрати пропозиції
 • подивитись анотації на сайтах – переконатись, що це «Ваше»
 • відмітити «вподобання» в анкеті (Гугл-формі)

Таблиця розподілу кредитів ЕКТС.
Спеціальність 222 «Медицина»

Рік навчання Код
(в кат.)
Кількість кредитів ECTS за навч.рік Кількість кредитів за  1 ВК (*або ВБ) Кількість дисциплін на навчальний рік

1-й

ВК

8,5

1,7

5

2-й

ВК

7

1,75

4

3-й

ВК

6

1,5

4

4-й

ВК

7

1,4

5

5-й

ВК

9

1,5

6

6-й
(професійне спрямування)

ВК

16

2

8

ВБ

46

46

1

ВК – вибіркова компонента (дисципліна) 
ВБ – вибірковий блок професійного спрямування (вивчається лише на 6-курсі)

ВК анотації для 1-5 курсу

 

4-й РІК НАВЧАННЯ
(вибирають студенти 3-го курсу)

КОД НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ КАФЕДРА ПОСИЛАННЯ НА САЙТ КАФЕДРИ
ВК 57 Мікробіологічні основи антибактеріальної терапії Мікробіологія https://vnmu.edu.ua/кафедрамікробіології
К 58 Клінічні дослідження Внутрішня медицина №2 https://vnmu.edu.ua/кафедравнутрішньої-медицини-2
ВК 59 Актуальні питання дієтології та нутриціології
ВК 60 Актуальні питання ревматології (захворювання суглобів) Внутрішня медицина №1 https://vnmu.edu.ua/кафедравнутрішньої-медицини-1
ВК 10 Актуальні питання нефрології
ВК 61 Основи мануальної терапії та масажу Фізична та реабілітаційна медицина https://vnmu.edu.ua/кафедрафізичної-та-реабілітаційноїмедицини
ВК 62 Фізіотерапевтичні засоби в медичній реабілітації
ВК 63 Гастроентерологія та основи здорового харчування з дієтологією Внутрішня та сімейна медицина https://vnmu.edu.ua/кафедравнутрішньої-та-сімейноїмедицини
ВК 9. Актуальні питання гастроентерології
ВК 64 Інструментальна діагностика гострої хірургічної патології Хірургія №2 https://vnmu.edu.ua/кафедрахірургії-2
ВК 65 Периопераційне ведення хворого з гострою абдомінальною патологією
ВК 66 Основи сексології та сексопатології  Акушерство та гінекологія №1 https://vnmu.edu.ua/кафедраакушерства-і-гінекології-1
ВК 67 Урогінекологія 
ВК 68 Ендоскопічні методи в гінекології Акушерство та гінекологія №2 https://vnmu.edu.ua/кафедраакушерства-і-гінекології-2
ВК 69 Вибрані питання педіатрії Педіатрія №1 https://vnmu.edu.ua/кафедрапедіатрії-1
ВК 70 Захворювання дітей раннього віку
ВК 11 Побічна дія ліків Клінічна фармакологія https://vnmu.edu.ua/кафедраклінічної-фармації-з-курсомклінічної-фармакології
ВК 12 Біостатистика Соціальна медицина https://vnmu.edu.ua/кафедрасуспільних-наук


5 курс

І. Алгоритм вибору дисципліни здобувачем

 1. Знайти в таблиці кількість кредитів ECTS, яку Ви повинні виконати за наступний навчальний рік по дисциплінам вільного вибору
 2. Знайти в таблиці кількість дисциплін, яку Ви повинні вибрати для виконання кредитів.
 3. По каталогу дисциплін вільного вибору вибрати пропозиції на наступний навчальний рік (студенти 1-го року – на 2-й, 2-го - на 3-й, 3-го на 4-й, 4-го – на 5-й). Студенти 5-го року вибирають - 1 блок професійного спрямування та окремі вибіркові дисципліни на 6й курс. 
 4. Вибрати назви «своїх» дисциплін з каталогу. Переглянути анотації дисциплін на сайтах кафедр. Зробити остаточний вибір.
 5. При анкетуванні відмітити «свої» дисципліни в Гугл-формі.
 6. Після опрацювання результатів анкетування деканат сформує групи для проходження вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік. 
 7. Більш детально щодо умов вибору та порядку зарахування на дисципліни вільного вибору – в «Положенні про порядок та умови обрання вибіркових дисциплін у ВНМУ ім. М.І. Пирогова» (сайт ВНМУ, вкладка «Основні документи»). 

Алгоритм дій: 

 • визначити кількість дисциплін на наступний рік 
 • подивитись каталог і вибрати пропозиції
 • подивитись анотації на сайтах – переконатись, що це «Ваше»
 • відмітити «вподобання» в анкеті (Гугл-формі)

Таблиця розподілу кредитів ЕКТС.
Спеціальність 222 «Медицина»

Рік навчання Код
(в кат.)
Кількість кредитів ECTS за навч.рік Кількість кредитів за  1 ВК (*або ВБ) Кількість дисциплін на навчальний рік

1-й

ВК

8,5

1,7

5

2-й

ВК

7

1,75

4

3-й

ВК

6

1,5

4

4-й

ВК

7

1,4

5

5-й

ВК

9

1,5

6

6-й
(професійне спрямування)

ВК

16

2

8

ВБ

46

46

1

ВК – вибіркова компонента (дисципліна) 
ВБ – вибірковий блок професійного спрямування (вивчається лише на 6-курсі)

ВК анотації для 1-5 курсу

 

5-й РІК НАВЧАННЯ
(вибирають студенти 4-го курсу)

КОД НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ КАФЕДРА ПОСИЛАННЯ НА САЙТ КАФЕДРИ
ВК 71 Вибрані питання естетичної хірургії Хірургія медичного факульету №2 https://vnmu.edu.ua/кафедрахірургії-медичного-факультету-2
ВК 72 Екзантеми у дітей Дитячі інфекційні хвороби https://vnmu.edu.ua/кафедрадитячих-інфекційних-хвороб
ВК 73 Актуальні питання ревматології (системні васкуліти) Внутрішня медицина №1 https://vnmu.edu.ua/кафедравнутрішньої-медицини-1
ВК 10 Актуальні питання нефрології
ВК 74 Клінічна вертербрологія Фізична та реабілітаційна медицина https://vnmu.edu.ua/кафедрафізичної-та-реабілітаційноїмедицини
ВК 13 Вертебрологія
ВК 75 Санаторно-курортні засоби в медичній реабілітації
ВК 15 Фізична та реабілітаційна медицина
ВК 76 Основи неонатальної хірургії Дитяча хірургія http://pediatricsurgery.vnmu.edu.ua/
ВК 77 Актуальні питання дитячої гінекології
ВК 78 Інтерпретація сучасних лабораторноінструментальних методів діагностики  Внутрішня та сімейна медицина https://vnmu.edu.ua/кафедравнутрішньої-та-сімейноїмедицини
ВК 79 Основи електрокардіографії Внутрішня медицина №2 https://vnmu.edu.ua/кафедравнутрішньої-медицини-2
ВК 80 Актуальні питання практичної гематології
ВК 81 Практичні аспекти сучасної алергології Фтизіатрія з курсом клінічної імунології та алергології http://phthisiatry.blogspot.com/
ВК 82 Актуальні проблеми клінічної патоморфології Патологічна анатомія https://vnmu.edu.ua/кафедрапатологічної-анатомії-тасудової-медицини-з-курсомоснов-права
ВК 83 Біопсійно-секційний курс
ВК 84 Основи психоаналізу  Психіатрії та наркології  https://vnmu.edu.ua/кафедрапсихіатрії
ВК 85 Орфанні захворювання в педіатрії Педіатрія №2 https://vnmu.edu.ua/кафедрапедіатрії-2
ВК 86 Складні генетичні кейси в педіатрії
ВК 87 УЗД в акушерстві та гінекології Акушерство та гінекологія №1 https://vnmu.edu.ua/кафедраакушерства-і-гінекології-1
ВК 88 Основи контрацепції
ВК 89 Сучасна перинатологія Акушерство та гінекологія №2 https://vnmu.edu.ua/кафедраакушерства-і-гінекології-2
ВК 90 Клінічна паразитологія та тропічна медицина Інфекційні хвороби з курсом епідеміології   https://vnmu.edu.ua/кафедраінфекційних-хвороб
ВК 91 ВІЛ-інфекція: антиретровірусна терапія, сучасні профілактичні стратегії
ВК 92 Мініінвазивні технології в хірургії Ендоскопічна та серцево-судинна хірургія http://endocvs.vn.ua/
ВК 16 Комунікативні навички лікаря Медична психологія https://vnmu.edu.ua/кафедрамедичної-психології-тапсихіатрії
ВК 17 Основи стоматології Хірургії №2 https://vnmu.edu.ua/кафедрахірургії-2
ВК 18 Військова терапія Внутрішня медицина №2
Внутрішня медицина №1
https://vnmu.edu.ua/кафедравнутрішньої-медицини-2
https://vnmu.edu.ua/кафедравнутрішньої-медицини-1
ВК 19 Військова хірургія Хірургія №1 https://vnmu.edu.ua/кафедрахірургії-1
ВК 20 Екстрена та невідкладна медична допомога Медицина катастроф https://emergency.vnmu.edu.ua/

6 курс

І. Алгоритм вибору дисципліни здобувачем

 1. Знайти в таблиці кількість кредитів ECTS, яку Ви повинні виконати за наступний навчальний рік по дисциплінам вільного вибору
 2. Знайти в таблиці кількість дисциплін, яку Ви повинні вибрати для виконання кредитів.
 3. По каталогу дисциплін вільного вибору вибрати пропозиції на наступний навчальний рік (студенти 1-го року – на 2-й, 2-го - на 3-й, 3-го на 4-й, 4-го – на 5-й). Студенти 5-го року вибирають - 1 блок професійного спрямування та окремі вибіркові дисципліни на 6й курс. 
 4. Вибрати назви «своїх» дисциплін з каталогу. Переглянути анотації дисциплін на сайтах кафедр. Зробити остаточний вибір.
 5. При анкетуванні відмітити «свої» дисципліни в Гугл-формі.
 6. Після опрацювання результатів анкетування деканат сформує групи для проходження вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік. 
 7. Більш детально щодо умов вибору та порядку зарахування на дисципліни вільного вибору – в «Положенні про порядок та умови обрання вибіркових дисциплін у ВНМУ ім. М.І. Пирогова» (сайт ВНМУ, вкладка «Основні документи»). 

Алгоритм дій: 

 • визначити кількість дисциплін на наступний рік 
 • подивитись каталог і вибрати пропозиції
 • подивитись анотації на сайтах – переконатись, що це «Ваше»
 • відмітити «вподобання» в анкеті (Гугл-формі)

Таблиця розподілу кредитів ЕКТС.
Спеціальність 222 «Медицина»

Рік навчання Код
(в кат.)
Кількість кредитів ECTS за навч.рік Кількість кредитів за  1 ВК (*або ВБ) Кількість дисциплін на навчальний рік

1-й

ВК

8,5

1,7

5

2-й

ВК

7

1,75

4

3-й

ВК

6

1,5

4

4-й

ВК

7

1,4

5

5-й

ВК

9

1,5

6

6-й
(професійне спрямування)

ВК

16

2

8

ВБ

46

46

1

ВК – вибіркова компонента (дисципліна) 
ВБ – вибірковий блок професійного спрямування (вивчається лише на 6-курсі)

Вибіркові блоки – анотації (6 курс)

 

6-й РІК НАВЧАННЯ
(вибирають студенти 5-го курсу)
Частина 1. ВИБІРКОВІ БЛОКИ (ВБ)

НАЗВА БЛОКУ КОД НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ КАФЕДРИ БЛОКУ
Вибірковий блок «Загальна практикасімейна медицина» ВБ 2.1 Загальна практика (сімейна медицина) Внутрішня та сімейна медицина
ВБ 2.2 Паліативна та хоспісна медицина
ВБ 2.3 Внутрішня медицина Внутрішньої медицини №3
Внутрішньої медицини медичного факультету №2
Внутрішньої медицини №1
ВБ 2.4 Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами у загальній практиці Педіатрії №2
Дитячих інфекційних хвороб
ВБ 2.5 Хірургія, у тому числі дитяча хірургія у загальній практиці Хірургія №1
Хірургія медицини медичного факультету №2
Дитячої хірургії
ВБ 2.6 Акушерство і гінекологія у загальній практиці Акушерства та гінекології №1
Акушерства та гінекології №2
ВБ 2.7 Інфекційні хвороби Інфекційних хвороб
Вибірковий блок «Внутрішня медицина» ВБ 3.1 Внутрішня медицина: Внутрішньої медицини №3
Внутрішньої медицини №1 (англійська)
Внутрішньої медицини медичного факультету №2
ВБ 3.1.1 Методи інструментального дослідження в сучасній кардіологічній практиці
ВБ 3.1.2 Особливості ведення пацієнтів після оперативних втручань на серці
ВБ 3.1.3. Сучасна практика внутрішньої медицини
ВБ 3.1.4. Невідкладні стани в клініці внутрішньої медицини Анестезіології
ВБ 3.2 Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами Педіатрії №2
Дитячих інфекційних хвороб
ВБ 3.3 Хірургія, у тому числі дитяча хірургія   Хірургія №1
Хірургія медицини медичного факультету №2
Дитячої хірургії
ВБ 3.4 Акушерство і гінекологія   Акушерства та гінекології №1
Акушерства та гінекології №2
ВБ 3.5 Інфекційні хвороби Інфекційних хвороб
ВБ 3.6 Загальна практика (сімейна медицина) Внутрішня та сімейна медицина
Вибірковий блок «Хірургія» ВБ 4.1 Хірургія: Хірургія №1
Хірургія медицини медичного факультету №2
ВБ 4.1.1 Симптоми та синдроми в хірургії
ВБ 4.1.2 Серцево-судинна хірургія   Ендоскопічна та серцевосудинна хірургія
ВБ 4.1.3 Вади розвитку в дітей Дитячої хірургії
ВБ 4.1.4 Травматологія Травматології та ортопедії
ВБ 4.1.5 Екстрена та невідкладна медична допомога   Анестезіологія
ВБ 4.1.6 Сучасні підходи до міні-інвазивного лікування в плановій та ургентній хірургії дитячого віку Дитячої хірургії
ВБ 4.1.7 Клінічна онкологія Онкології
ВБ 4.2 Внутрішня медицина Внутрішньої медицини №3
Внутрішньої медицини №1
Внутрішньої медицини медичного факультету №2
ВБ 4.3 Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами Педіатрії №2
Дитячих інфекційних хвороб
ВБ 4.4 Акушерство і гінекологія Акушерства та гінекології №1
Акушерства та гінекології №2
ВБ 4.5 Загальна практика (сімейна медицина) Внутрішня та сімейна медицина
ВБ 4.6 Інфекційні хвороби Інфекційних хвороб
Вибірковий блок «Акушерство і гінекологія» ВБ 5.1 Акушерство і гінекологія   Акушерства та гінекології №1
Акушерства та гінекології №2
ВБ 5.1.1 Сучасні аспекти оперативного акушерства Акушерство та гінекологія №2
ВБ 5.1.2 Клінічна маммологія
ВБ 5.1.3 Гінекологія дітей та підлітків Акушерство та гінекологія №1
ВБ 5.1.4 Естетична гінекологія
ВБ 5.1.5 Онкогінекологія Акушерство та гінекологія №2
ВБ 5.2 Внутрішня медицина Внутрішньої медицини №3
Внутрішньої медицини №1
Внутрішньої медицини медичного факультету №2
ВБ 5.3 Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами Педіатрії №2
Дитячих інфекційних хвороб
ВБ 5.4 Хірургія, у тому числі дитяча хірургія   Хірургія №1
Хірургія медицини медичного факультету №2
ВБ 5.5 Загальна практика (сімейна медицина) Внутрішня та сімейна медицина
ВБ 5.6 Інфекційні хвороби Інфекційних хвороб

 

Частина 2. ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ (ВК)

КОД НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ КАФЕДРА ПОСИЛАННЯ НА САЙТ КАФЕДРИ
ВК 1.8 Імунопрофілактика інфекційних хвороб у дітей Дитячі інфекційні хвороби https://vnmu.edu.ua/кафедрадитячих-інфекційних-хвороб
ВК 1.9 Медицина невідкладних станів Анестезіології, ІТ та МНС https://vnmu.edu.ua/курсанестезіології-і-реанімації
ВК 1.23 Сучасні підходи до мініінвазивного лікування в плановій та ургентній хірургії дитячого віку Дитяча хірургі http://pediatricsurgery.vnmu.edu.ua/
ВК 1.2 Психіатрія з основами психотерапії в загальній лікарській практиці  Психіатрії та наркології https://vnmu.edu.ua/кафедрапсихіатрії
ВБ 1.29 Актуальні питання дитячої кардіології Педіатрія №2 https://vnmu.edu.ua/кафедрапедіатрії-2
ВБ 1.30 Основи дитячої гематології
ВК 1.3 Немедикаментозні методи лікування та реабілітації Фізичне виховання та ЛФК https://vnmu.edu.ua/кафедрафізвиховання
ВК 1.10 Основні аспекти відновлення за допомогою апаратних методик реабілітації
ВК 1.27 Гінекологія дітей та підлітків Акушерство та гінекологія №1 https://vnmu.edu.ua/кафедраакушерства-і-гінекології-1 
ВК 1.28 Естетична гінекологія
ВК 1.24 Сучасні аспекти оперативного акушерства Акушерство та гінекологія №2 https://vnmu.edu.ua/кафедраакушерства-і-гінекології-2 
ВК 1.25 Клінічна мамологія 
ВК 1.26 Сучасна арт-терапія в комплексній корекції психоемоційного стану вагітних жінок
ВК 1.21 Невідкладні стани в хірургії   Хірургія №2 https://vnmu.edu.ua/кафедрахірургії-2
ВК 1.11 Діабетологія Ендокринологія https://vnmu.edu.ua/кафедраендокринології
ВК 1.12 Орфанні захворювання в  ендокринології
ВК 1.13 Вікова ендокринологія
ВК 1.14 Невідкладна ендокринологія
ВК 1.15 Дитяча ендокринологія
ВК 1.16 Патофізіологія інфекційних процесів Патофізіології http://pathophysiology.vnmu.edu.ua/
ВК 1.17 Патофізіологія хвороб цивілізації
ВК 1.4 Основи клінічної патофізіології
ВК 1.19 Методи інструментального дослідження в сучасній кардіологічній практиці Внутрішня медицина №3 https://vnmu.edu.ua//кафедравнутрішньої-медицини-3
ВК 1.20 Особливості ведення пацієнтів після оперативних втручань на серці
ВК 1.22 Серцево-судинна хірургія   Ендоскопічна та серцево-судинна хірургія http://endocvs.vn.ua/
ВК 1.18 Ангіологія
ВК 1.1 Ендоскопічні технології в діагностиці захворювань внутрішніх органів
ВК 1.7 Соціальна медицина, громадське здоров’я Соціальна медицина та ООЗ https://vnmu.edu.ua/кафедрасуспільних-наук
ВК 1.6 Гігієна та екологія Загальна гігієна та екологія https://vnmu.edu.ua/кафедразагальної-гігієни-та-екології
ВК 1.5 Охорона праці в галузі