Студенту

Інтерну

Master

Аспіранту

Силабус

Вибіркові курси

Кваліфікаційні роботи

Clinical ordinator

Історія кафедри

Історія кафедри медичної та біологічної хімії (скачати)

 

h1

 

 

h2

 

 

 

h3

 

 

 

h4

 

 

 

h5

 

 

h6

 

 

 

h7

 

 

 

h8

 

 

 

h9

 

 

 

h10

 

 

 

 

 

 

 

Навчально-методична та виховна робота кафедри (скачати)

 

n1

 

n2

 

n3


n4


 


 

 

n5

 

n6

 

 

n7

 

 

n8

 

n9

Штат кафедри

Мельник Андрій Володимирович


завідувач кафедри, професор, доктор медичних наук

Член спеціалізованої вченої ради Д 05.600.05 ВНМУ ім. М.І. Пирогова (03.00.07 – мікробіологія, 14.01.32 – медична біохімія). Член Вінницького регіонального відділення Українського біохімічного товариства. Заступник декана по роботі з іноземними студентами. У 2006 році закінчив Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, за спеціальністю «Педіатрія», а у 2017 році - Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, природничо-географічний факультет за спеціальністю «Хімія». У 2011 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему «Процеси транссульфування, метилування та утворення гідроген сульфіду в нирках у нормі та при гіпергомоцистеїнемії: зв’язок з функціональним станом нирок та можливості корекції (експериментальне дослідження)» за спеціальністю медична біохімія - 14.01.32. Науковий керівник - д.мед.н., професор Пентюк Олександр Олексійович. У 2017 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук на тему «Статеві особливості метаболізму сірковмісних амінокислот і гідроген сульфіду та їх зв’язок зі станом серцево-судинної системи (експериментальне дослідження)», спеціальність 03.00.04 – біохімія, науковий консультант – проф. Заічко Н.В. Загальна кількість публікацій – 125, патентів – 6.

Смірнова Ольга Валентинівна


доцент, завуч кафедри, кандидат хімічних наук

Закінчила у 1963 р. Московський хіміко-технологічний інститут ім. Д.І.Менделєєва (зараз РХТУ ім. Д.І.Менделєєва). Дисертація «Исследования в области хроматографии комплексных соединений металов в неводных растворах. Разделение дитизонатов.» захищена в 1970 році. Загальна кількість публікацій – 129, з них: 3 підручника; 1 монографія; 6 навчальних посібників; 24 навчально-методичних посібників, практикумів, словників для студентів; 95 наукових статей та тез; а також 4 раціоналізаторські пропозиції та 1 авторське свідоцтво.

Ільченко Олександр Володимирович


доцент, кандидат хімічних наук

Закінчив у 1983 році Московський інститут тонкої хімічної технології ім. М.В. Ломоносова. З 1987 по 2007 - старший науковий співробітник Інституту хімії поверхні НАН України. В 1992 році захистив дисертацію «Імобілізація деяких алкалоїдів на поверхні дисперсного кремнезему». Загальна кількість публікацій - 110, з них авторських свідоцтв та патентів - 13, навчальних посібників - 12.

Личик Галина Зіновіївна


доцент, кандидат біологічних наук

У 1971 р закінчила Одеський державний університет імені І. Мечникова
Дисертація захищена 21.11.1991 р. в Інституті біохімії імені О.В.Палладіна НАН України, м Київ.
Назва дисертації: «Исследование воздействия рибофлавина на биотрансформацию ксенобиотиков в эксперименте».

Нечипорук Віталій Михайлович


доцент, кандидат біологічних наук

Закінчив у 2007 році Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. Дисертація «Молекулярні аспекти регуляції метаболізму сірковмісних амінокислот глюкокортикоїдами» захищена у 2013 році. Загальна кількість публікацій - 65, з них авторських свідоцтв та патентів - 2, навчальних книг - 1.

Сливка Оксана Яківна


доцент, кандидат біологічних наук

Закінчила в 1961 році Львівський державний університет ім. Івана Франка.
Закінчила в 1980 році Московський центральний інститут підвищення кваліфікації керівних працівників.
Дисертація "Деякі особливості хімічного складу жовчі і конкрементів при хронічному кам'яному і безкам'яному холециститах" захищена в 1975 році.
Кількість підручників - 1, методичних посібників - 4, публікацій - 37.

Шунков Василь Сергійович


доцент, кандидат хімічних наук

У 2010 році закінчив природничо-географічний факультет Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (очна форма навчання) і отримав повну вищу освіту за спеціальністю “Педагогіка і методика середньої освіти. Хімія”, здобувши кваліфікацію “викладача хімії і вчителя основ екології” (ступінь магістра). У 2019 р. закінчив факультет міжнародних відносин Хмельницького національного університету (заочна форма навчання) за спеціальністю "Філологія", спеціалізація: 035.041 "Германські мови та літератури" (переклад включно), перша - англійська; освітньо-професійна програма – переклад (англійська мова); отримав професійну кваліфікацію - магістр філології, перекладач, викладач у закладах вищої освіти. У період 2013-2017 р. навчався в аспірантурі Інституту колоїдної хімії та хімії води (ІКХХВ) ім. А.В. Думанського НАН України, м. Київ (заочна форма навчання без відриву від виробництва), у відділі радіохімії і аналітичної хімії за спеціальністю 21.06.01 "Екологічна безпека". У 2018 р. захистив дисертацію «Ефективні та селективні сорбційні матеріали для вилучення з водних середовищ екологічно небезпечних іонів». Загальна кількість публікацій - 62.

Зелінська Тамара Матвіївна


старший викладач, кандидат с-г. наук

Закінчила в 1965 році Академію сільськогосподарських наук, а в 1970 році - аспірантуру при АСН. У 1970 році захистила дисертацію "Вплив різних співвідношень мінеральних добрив на урожай та якість озимої пшениці М-808 в умовах лісостепової зони". Загальна кількість публікацій - 39, в тому числі авторських свідоцтв - 5.

Островський Володимир Анатолійович


старший викладач

У 2004 році закінчив природничо-географічний факультет Вінницького державного університету ім. М.М.Коцюбинського за спеціальністю «хімія та біологія» і отримав кваліфікацію «вчитель хімії та біології». З 2004 року працює на підготовчому відділенні ВНМУ ім. М.І. Пирогова. На кафедрі біологічної та загальної хімії працює з 2008 року на посаді асистента. Загальна кількість публікацій-17.

Сулім Ольга Григоровна


старший викладач, кандидат біологічних наук

У 1979 році закінчила біологічний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченко. У 1996 році захистила дисертацію "Фармакокінетика і фармакологічна активність напроксену в умовах модифікації його біотрансформації, всмоктування і ниркової екскреції." Загальна кількість публікацій - 16, з них навчально-методичних - 5.

Паламарчук Ніна Віталіївна


асистент, старший лаборант

У 1981 році закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова спеціальність «Педіатрія». З 1986 року працює на кафедрі біологічної та загальної хімії ВНМУ ім. М.І. Пирогова – старший лаборант. Відповідальна за архівні документи кафедри, здійснює контроль за підготовкою практичних робіт та дослідів з біологічної та біоорганічної хімії.

Слєпцова Інна Володимирівна


асистент, старший лаборант

В 2008 році закінчила Одеську національну академію харчових технологій за спеціальністю «Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів», і здобула кваліфікацію спеціаліста з технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів. У 2019 році закінчила Чернівецький національний університет ім. Юрія Федькевича здобула кваліфікацію «Магістр» спеціальність «Біологія» (освітня програма «Біохімія та лабораторна діагностика»). З 2016 року працює на кафедрі біологічної та загальної хімії ВНМУ ім. М.І. Пирогова – старший лаборант. Відповідальна за підготовку практичних робіт та дослідів з біологічної та біоорганічної хімії, оформлення протоколів кафедри та технічна допомога при оформленні документів до акредитації.

Палієнко Вікторія Валеріївна


старший лаборант

У 2008 році закінчила Європейський університет фінансів інформаційних систем менеджменту і бізнесу та отримала спеціальність «Фінанси». З 2005 року працює на кафедрі біологічної та загальної хімії ВНМУ ім. М.І. Пирогова – старший лаборант. Відповідальна за медичний факультет № 1 та технічну допомогу в оформленні документів кафедри (календарних та тематичних планів, СРС та ін.)

Смакоус Ольга Миколаївна


старший лаборант

У 1983 році закінчила Київський торгівельно–економічний університет та отримала спеціальність «Економіст». З 1984 року працює на кафедрі біологічної та загальної хімії ВНМУ ім. М.І. Пирогова – старший лаборант. Матеріально–відповідальна особа. Відповідальна за підготовку практичних робіт та дослідів з медичної хімії.

Шеремета Наталя Віталіївна


старший лаборант

У 2011 році закінчила Вінницький національний медичний університ ім. М.І. Пирогова спеціальність «Фармація» професійна кваліфікація провізор. З 2007 року працює на кафедрі біологічної та загальної хімії ВНМУ ім. М.І. Пирогова – старший лаборант. Відповідальна за медичний факультет № 2, технічна допомога в оформленні документації по роботі з іноземними студентами.
Працювали на кафедрі

Гусакова Людмила Миколаївна


Роки роботи на кафедрі: 1976 - 2023

старший лаборант

У 1971 році закінчила Ленінградский хіміко–фармацевтичний інститут та отримала спеціальність: інженер хімік–технолог, спеціалізація «Біосинтез біологічно активних сполук». З 1976 року працює на кафедрі біологічної та загальної хімії ВНМУ ім. М.І. Пирогова – старший лаборант. Відповідальна за підготовку практичних робіт та дослідів з медичної та біоорганічної хімії.

Новини

Перескладання 26 червня
18.06.2024

 

Перескладання 26 червня

Перескладання 6 червня
03.06.2024

Перескладання 6 червня

Графік складання іспиту з біохімії
03.06.2024

Графік складання іспиту з біохімії

Останнє перескладання дифзаліку
29.05.2024

Останнє перескладання дифзаліку

Мінімальний перелік питань (скачати)

Перескладання дифзаліку з біоорганічної хімії
20.05.2024

Перездача дифзаліка з біоорганічної хімії

Перескладання дифзаліку
01.05.2024

Перескладання дифзаліка

Звіт про студентську наукову роботу 2023-2034
30.04.2024
(без назви)
19.04.2024

 

Перескладання іспиту

Секційні доповіді
17.04.2024

Секція

Перескладання дифзаліку
19.02.2024

Перескладання дифзаліка

Відпрацювання у 2 семестрі
31.01.2024

Відпрацювання

Додаткове перескладання дифзаліку
19.01.2024

 

Додаткове перескладання

Повторне перескладання
12.01.2024

Повторне перескладання

Перескладання дифзаліку
28.12.2023

Перескладання

Посилання на студентський науковий гурток
06.09.2023
Відпрацювання БІОЛОГІЧНА хімія
02.09.2023

Відпрацювання

Відпрацювання МЕДИЧНА хімія
02.09.2023

Відпрацювання

Перескладання іспиту
29.08.2023

Перескладання

Наукова діяльність

Наукова робота кафедри (скачати)

 

 

1

 

 

2

 

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

Контакти

Кафедра медичної та біологічної хімії кафедри розташована на п'ятому поверсі фармацевтичного корпусу університета.

 

Адреса для листування

Кафедра медичної та біологічної хімії
ВНМУ ім. М.І.Пирогова
Вінниця, вул. Пирогова, 56
21018, Україна

Телефони

Завідувач кафедрою

(0432) 57-02-69

Загальний

(0432) 57-02-71

E-mail

  • medchemistry {at} vnmu.edu.ua