Студенту

Інтерну

Master

Аспіранту

Силабус

Вибіркові курси

Інтегративна психотерапія. (5 курс. Спеціальність "Медична психологія") Актуальні проблеми профілактики тютюнопаління, алкоголізму, токсикоманії та наркоманії (1 курс. Спеціальність "Медична психологія") ВБ 2.10. Девіантна поведінка ВБ 2.12. Виробнича практика з медичної психології ВБ 2.6. Психологічна реабілітація ВБ 2.7. Психологія професійної діяльності ВБ 2.8. Психосоматична медицина ВБ 2.9. Психотерапія ВБ 3.10. Девіантна поведінка ВБ 3.12. Виробнича практика з медичної психології ВБ 3.6. Психологічна реабілітація ВБ 3.7. Психологія професійної діяльності ВБ 3.8. Психосоматична медицина ВБ 3.9. Психотерапія Введення в клінічну психологію. (3 курс. Спеціальність "Медична психологія") ВК 1.11. Психологія мовної діяльності ВК 1.12. Основи сексуальної культури
.1.12.
ВК 1.13. Професійна комунікація в медицині ВК 1.14. Психотренінг ВК 1.15. Психоонкологія та хоспісна медицина ВК 15 Актуальні питання профілактики тютюнопаління, алкогольної залежності ВК 2.5 Основи профілактики залежностей Комунікативні навички лікаря (5 курс. Спеціальність "Медицина") Медична психологія (3 курс. Спеціальність "Медицина") Медична психологія (3 курс. Спеціальність "Стоматологія") Медична психологія з особливостями дитячого віку (3 курс. Спеціальність "Педіатрія") Основи педагогіки. (1 курс. Спеціальність "Медична психологія") Основи психології. Основи педагогіки (1 курс. Спеціальність "Медицина") Основи психосоматичної медицини. (2 курс. Спеціальність "Медична психологія") Основи сексуальної культури. (3 курс. Спеціальність "Медична психологія") Основи травмофокусованої терапії. (4 курс. Спеціальність "Медична психологія") Психолінгвістика. (2 курс. Спеціальність "Медична психологія") Психологічний тренінг. (6 курс. Спеціальність "Медична та психологічна реабілітація") Психологія сім\'ї. (5 курс. Спеціальність "Медична психологія") Психоонкологія. (6 курс. Спеціальність "Медична та психологічна реабілітація")

Кваліфікаційні роботи

Clinical ordinator

Історія кафедри

Кафедра медичної психології та психіатрії з курсом післядипломної освіти розпочала роботу у  вересні 2008 року як базова випускаюча кафедра для студентів, які навчаються за спеціальністю «Медична психологія». Студенти, які навчаються за спеціальністю «Медицина», вивчають на кафедрі медичну психологію, а студенти стоматологічного факультету - медичну психологію і психіатрію та наркологію. Кафедра розташована на території Комунального некомерційного підприємства «Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня ім. акад. О.І. Ющенка».

Завідувачкою кафедри з дня її заснування у 2008 році  є доктор медичних наук, професор Пшук Наталія Григорівна, академік Академії наук Вищої освіти України. Н.Г. Пшук закінчила Вінницький державний медичний інститут у 1980 році. Навчалась у інтернатурі з психіатрії на базі Вінницької обласної психіатричної лікарні ім. акад. О.І. Ющенка. З 1981 по 1983 рік працювала лікарем-ординатором психіатричного відділення №1, наркологічного відділення №5. З 1984 по 1987 роки була завідувачкою психіатричного відділення №17. З 1987 по 1989 рік навчалась в клінічній ординатурі, а з 1989 по 1991 рік в аспірантурі на кафедрі психіатрії Вінницького медичного інституту. В 1991 році захистила кандидатську дисертацію «Кріопунктура в комплексному лікуванні алкогольного абстинентного синдрому» (науковий керівник проф. І.Л. Сосін) у ВНЦ наркології, в 1996 році – докторську дисертацію на тему «Соматизовані депресії в загальномедичній практиці» (науковий консультант проф. Кутько І.І.). З 1991 по 1998 рік працювала на посаді асистента кафедри психіатрії, з 1999 по 2001 рік - на посаді доцента кафедри. Вчене звання професора було присвоєно в 2002 році. Набутий науковий та практичний досвід  дозволив продовжити плідну науково-педагогічну та практичну роботу. З 2002 по 2004 рік член ЦМК з Вищої медичної освіти МОЗ України, з 1998 по 2019 рік – член спеціалізованої Вченої ради при Українському інституті соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України. Під її керівництвом на кафедрі виконано науково-дослідні роботи «Розробка психокорекційних, психопрофілактичних та лікувально-реабілітаційних програм при ендогенних та екзогенних психічних розладах з метою підвищення якості життя психічно хворих», «Психічна дезадаптація (клінічна феноменологія, механізми формування, комплексна терапія)». Захищено 3 докторських та 18 кандидатських дисертацій з психіатрії та медичної психології. У науковому доробку Н.Г. Пшук понад 300 наукових публікацій, 8 монографій, 5 підручників, у тому числі 1 англійською мовою (з медичної психології, психіатрії та наркології, психологічного консультування), 27 навчальних посібників. Вона є фахівцем високого рівня в психіатрії, медичній психології та наркології, володіє значним науковим та лікарським, комунікативним потенціалом, що дало змогу згуртувати надійний та професійно-компетентний колектив співробітників кафедри. В 2017 році нагороджена Академією наук Вищої освіти України медаллю О.О. Бомольця, очолює Вінницький осередок ГО «Асоціація неврологів, психіатрів та наркологів України», член редакційної ради низки фахових журналів: «Український вісник психоневрології», «Архів психіатрії», «Медична психологія», дійсний член Всесвітньої та Європейської асоціацій психіатрів.

Навчально-педагогічний процес на кафедрі забезпечують три доктори медичних наук (Н.Г. Пшук, А.О. Камінська, О.О. Белов), кандидат медичних наук (Л.В. Стукан),  кандидат психологічних наук (І.С. Потоцька), доктор філософії (Н.М. Ордатій), асистенти Г.О. Ільницький, О.В. Мазур, Н.Г. Мацько. Викладачами кафедри був створений новий блок навчально-методичної документації з урахуванням сучасних вимог Стандартів вищої освіти та освітньо-професійних  програм.

Високий рівень викладання, наукової і практичної діяльності забезпечують найкращі випускники ВНМУ, які нині є викладачами кафедри: проф. А.О. Камінська, ас. Г.О. Ільницький, ас. Н.Г. Мацько.

Студенти ВНМУ, які навчаються за спеціальністю «Медична психологія», є постійними переможцями і призерами Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, олімпіад, конференцій студентів та молодих вчених.

Співробітники кафедри активно займаються науково-дослідною роботою. В 2010-2013 роках були проведені Всеукраїнські науко-практичні конференції за темою «Інтегративні підходи в діагностиці та лікуванні психічних розладів», опубліковані тези доповідей в наукових збірниках. Напрямки наукових досліджень охоплюють широкий спектр вивчення порушень психічного здоров'я серед населення нашого краю, за результатами яких виконані дисертаційні дослідження: Коваленко І.В. «Клінічні аспекти депресивної фази маніакально-депресивного психозу та нові підходи до їх комплексної терапії», Золотаренко Р.М. «Клініко-психопатологічні особливості невротичних розладів», Кривоніс Т.Г. «Оптимізація лікування терапевтично резистентних депресій», Гнатишин М.С. (докторська дисертація)«Невротичні розлади у жінок», Стукан Л.В.«Соціальні фобії у підлітків», Пшук Є.Я. «Копінг-поведінка при алкогольній залежності», Слободянюк П.М. «Інтегративна психотерапія при алкогольній залежності»,  Слободянюк Д.П. «Соціальні фобії у студентської молоді», Мартинова Ю.Ю. «Клініко-психологічні особливості дезадаптації жінок, які перенесли мастектомію та її психокорекція», Лемещук М.В. «Феномен перфекціонізму  в генезі формування дезадаптивних станів у студентів вищого навчального медичного закладу»,  Демченко М.І «Клініко-психопатологічні особливості депресивних розладів у хворих, які перенесли ішемічний інсульт», Потоцька І.С. «Психологічні умови розвитку педагогічної обдарованості у майбутніх вчителів», Буздиган О.Г. «Оптимізація психосоціальної реабілітації хворих на шизофренію з урахуванням клініко-функціональних гендерних особливостей», Савка С.Д. «Структурно-динамічна характеристика непсихотичних психічних розладів  у хворих на ревматоїдний артрит», Белов О.О. «Порівняльний аналіз медико-психологічних аспектів професійної патології на моделях різної органно-системної приналежності», Рибінська В.А. «Особливості стрес-долаючої поведінки дружин, чоловіки яких страждають на шизофренію», Камінська А.О. «Професійна дезадаптація лікарів хірургічного та терапевтичного профілю (клінічна феноменологія, механізми формування, психокорекція)», докторська дисертація «Комплексна система медико-психологічного супроводу сімей, де проживають хворі з ендогенними психічними розладами». Виконано і успішно захищено три докторських дисертації: доцентом Камінською А.О., доцентом Кривоніс Т.Г. та доцентом Беловим О.О. Результати наукових здобутків співробітників кафедри висвітлені у  багаточисельних публікаціях у фахових виданнях, у виданнях, які індексуються в наукометричних базах Scopus та Web of Sciencе.

Викладачі кафедри вдосконалюють не лише фахові компетентності студентів, а й наукові, допомагають у проведенні наукових експериментів, формують знання з питань академічної доброчесності. Студенти мають змогу відвідувати тематичні групи з різних напрямків психотерапії та клінічної психології,  оволодіти навичками психодіагностики, психокорекції, психотерапії,  які є необхідними для майбутньої професійної діяльності.  Результати наукових досліджень студенти доповідають на засіданнях наукового гуртка, який функціонує при кафедрі на постійній основі та на щорічній вузівській конференції «Перший крок в науку»,  на міжвузівських конференціях. Тенденцією останніх років є активна участь у наукових  дослідженнях не лише майбутніх психологів, а й студентів медичного та стоматологічного факультетів, які демонструють глибокі знання і розуміння різних аспектів психіки людини.

Викладачі кафедри  активно займаються консультативно-діагностичною та лікарською діяльністю, надають допомогу пацієнтам з психічними розладами, хворобами залежності, змінами психологічного адаптивного ресурсу особистості.

Викладачі кафедри із задоволенням передають свої знання й досвід майбутнім лікарям. Для студентів та інтернів проводяться майстер-класи та заняття з різних напрямків психотерапії (психоаналіз, гештальт-терапія, психодрама, арт-терапія, тілесна терапія та інших), а також проводять активну роботу у підготовці висококваліфікованих фахівців у галузі медицини. Співробітники кафедри постійно беруть участь у вітчизняних та зарубіжних конференціях в онлайн- та офлайн-форматах, постійно вдосконалюють власний професійний рівень, є дійсними членами ряду міжнародних фахових організацій.

«Неможливо лікувати тіло, не лікуючи душу». Ці слова мудрого Сократа сьогодні набувають особливої актуальності. Колектив кафедри медичної психології та психіатрії робить усе, аби сучасний лікар гармонійно поєднував високий професійний рівень з глибоким розумінням душевного стану пацієнта, прагнув і вмів надавати йому не лише вузькоклінічну, а й необхідну психологічну допомогу.

               

 

                  

 

                       

 

                   

                   

 

 

Наші випускники

 

Камінська Анна Олексіївна

професор /доктор медичних наук/лікар-психолог вищої категорії

 

У 2015 році здобула науковий ступінь кандидата медичних наук за спеціальністю 19.00.04 – медична психологія. У 2020 році захистила докторську дисертацію, присвячену питанням комплексного медико-психологічного супроводу сімей, де проживають хворі з ендогенними психічними розладами.

Автор понад 70 наукових публікацій у вітчизняних та міжнародних наукових виданнях (з них – 6 статей у виданнях, що індексуються у наукометричних базах даних Web of science і Scopus). Співавтор практикуму з психологічної діагностики та двох колективних монографій.

Основні напрями наукової та практичної діяльності – сучасні методи психотерапії: психоаналітична психотерапія, психодинамічна психотерапія, арт-терапія, сендплей-терапія, символдрама (катативно-імажинативна терапія), когнітивно-біхевіоральна терапія. Має понад 1000 годин особистого досвіду індивідуальної та групової психотерапії. Є сертифікованим психотерапевтом з групового психоаналізу за стандартами Європейської федерації психоаналітичної психотерапії. 

Дійсний член Асоціації психотерапевтів та психоаналітиків України, Європейського коледжу психонейрофармакологіі (ECNP), Української асоціації когнітивно-поведінкової терапії (УАКПТ), Асоціації психіатрів України (АПУ) та Всесвітньої психіатричної асоціації (WPA)

Рік випуску -2009

 

 

Кульчинський Ярослав 

 

Після закінчення ВНМУ працював медичним психологом у Хмельницькій обласній дитячій лікарні, а також психотерапевтом у приватному праксисі. 

З 2014 року продовжив післядипломну освіту в Німеччині, а саме в інституті інтегративної когнітивно-поведінкової психотерапії у місті Вісбаден (IKVT Wiesbaden), а також в інституті психоаналізу та психотерапії Вюрцбург (Würzburger Institut für Psychoanalyse und Psychotherapie e.V.). 

З 2014 року працює лікарем у психосоматичній клініці Бад Нойштадт ан дер Заале, Німеччина (PSK Bad Neustadt an der Saale, RHÖN-KLINIKUM AG), де проводить групи в техніках психоаналітичної психотерапії, тілесно-орієнтованої, інтегративної когнітивно-поведінкової психотерапії. Співавтор публікацій у медичних виданнях.

Рік випуску - 2009

 


Рибінська Валерія Анатоліївна

доцент/кандидат медичних наук/лікар-психолог вищої категорії

 

У 2020 році здобула науковий ступінь кандидата медичних наук за спеціальністю 19.00.04 – медична психологія. 

Автор понад 30 наукових робіт у галузі медичної психології, методичних матеріалів. Сфера наукових інтересів - вивчення психологічних особливостей мікросоціального оточення психічно хворих з ендогенними розладами психіки, якості життя психічно хворих та їх родичів, розробка методів адаптації та соціалізації хворих на різні розлади психіки, а також профілактичних підходів. 

Є дійсним членом Всесвітньої Психіатричної Асоціації (WPA).

Рік випуску - 2009

 


Лемещук Марія Вікторівна

асистент/ кандидат медичних наук/ лікар-психолог другої категорії

 

У 2015 році здобула науковий ступінь кандидата медичних наук за спеціальністю 19.00.04 – медична психологія. 

Автор понад 20 наукових робіт у галузі медичної психології, методичних матеріалів. 

Працює в напрямках - КПТ, схема терапії, майндфулнесс, емоційно-фокусуванної терапії. Є дійсним членом Української асоціації когнітивно-поведінкової терапії UICBT та членом Європейської асоціації когнітивно поведінкової терапії EABCT.   Учасник та доповідач на міжнародних конференціях та зборах. Надавала консультативну допомогу пацієнтам в Центрі психосоматичної медицини. Є експертом лікарем-психологом на телеканалі «Віта». Сфера наукових інтересів - доказові методи психотерапевтичної допомоги.

Рік випуску - 2011

 


Жупанова Дарія Олександрівна

кандидат медичних наук/лікар психолог другої категорії

 

У 2015 році здобула науковий ступінь кандидата медичних наук за спеціальністю 19.00.04 – медична психологія. Лікар психолог 4 неврологічного дитячого відділення ВОКПНЛ ім. акад. Ющенка

Спеціалізується в галузі дитячої та підліткової психотерапії.

Основні напрями наукової та практичної діяльності – сучасні методи психотерапії: психоаналітична психотерапія, психодинамічна психотерапія, юнгіанська пісочна терапія,  арт-терапія. 

Є сертифікованим психотерапевтом з групового психоаналізу за стандартами Європейської федерації психоаналітичної психотерапії. 

Дійсний член Асоціації психотерапевтів та психоаналітиків України. 

Рік випуску - 2010

 


 

Шкробот Олена Василівна

лікар психолог другої категорії

 

Лікар психолог 7 психіатричного чоловічого відділення ВОКПНЛ ім. акад. Ющенка. Основні напрями наукової та практичної діяльності – сучасні методи психотерапії: психоаналітична психотерапія, психодинамічна психотерапія, юнгіанська пісочна терапія,  арт-терапія. Дійсний член АППУ.

Рік випуску - 2010

 


Саєнко Анна Олександрівна

лікар-психолог першої кваліфікаційної категорії, судовий психолог-експерт

 

Лікар психолог першої кваліфікаційної категорії 9 відділення судово-психіатричної експертизи ВОКПНЛ ім. акад. Ющенка. Основні напрями наукової та практичної діяльності – психодіагностика,  сучасні методи психотерапії: психоаналітична психотерапія, психодинамічна психотерапія.

Рік випуску - 2010

 


Кулик Аліна Миколаївна

лікар – психолог / когнітивно – поведінковий консультант

 

Лікар психолог другої кваліфікаційної категорії ВОКПНЛ ім. акад. Ющенка

Працює в напрямках - КПТ, майндфулнесс, емоційно-фокусуванної терапії. Є дійсним членом Української асоціації когнітивно-поведінкової терапії UICBT та членом Європейської асоціації когнітивно поведінкової терапії EABCT.   Учасник та доповідач на міжнародних конференціях та зборах. 

Рік випуску - 2014

 


Манжуловський Ярослав Олександрович

лікар-психолог другої категорії

 

Лікар-психолог КНП "Вінницький обласний клінічний високоспеціалізований ендокринологічний центр Вінницької обласної Ради"

Рік випуску - 2009

 


Липко Ольга Миколаївна

Лікар-психолог другої кваліфікаційної категорії

 

2015-2020 рр. лікар-психолог ВМКЦ ЦР. З 2020р. психолог соціального проекту Veteran Hub.

Працює в напрямках – позитивної транскультурної психотерапії Н. Пезешкіана, травмофокусованої психотерапії, арт-терапії. Дійсний член УСП. 

Сфера інтересів – психологічна реабілітація учасників бойових дій.

Рік випуску - 2014

Штат кафедри

Пшук Наталія Григорівна


завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор

З відзнакою закінчила лікувальний факультет Вінницького державного медичного інституту.
З 1980 по 1983 рік працювала лікарем-ординатором, а з 1984 по 1987 рік – завідувачем відділення Вінницької обласної психоневрологічної лікарні ім. акад. О.І. Ющенка. З 1987 по 1989 рік навчалась в клінічній ординатурі, а з 1989 по 1991 рік – в очній аспірантурі на кафедрі психіатрії Вінницького медичного інституту. В 1991 році захистила кандидатську, а у 1996 – докторську дисертацію.
З 1991 по 2001 рік працювала на посадах асистента та доцента кафедри психіатрії Вінницького медичного інституту, з 2002 року – професор кафедри.
У 2008 році очолила кафедру медичної психології та психіатрії з курсом післядипломної освіти.
З ім’ям Н.Г. Пшук пов’язане становлення системи медико-психологічної освіти у ВНМУ. Після створення у 2008 році профільної кафедри медичної психології та психіатрії під керівництвом проф. Н.Г. Пшук був проведений величезний обсяг роботи з науково-методичного забезпечення викладання понад 40 теоретичних і практичних дисциплін, що вивчаються на кафедрі, створення необхідної методичної та клінічної бази, впровадження сучасних стандартів освіти з медичної психології.
Проф. Н.Г. Пшук очолює науково-методичну раду навчальних дисциплін медико-психологічного спрямування, є членом науково-методичної комісії з охорони здоров’я та соціального забезпечення Міністерства охорони здоров'я України. Брала участь у створенні стандартів освіти, акредитування та ліцензування з медичної психології та психологічної реабілітації.
Н.Г. Пшук є співавтором двох Національних підручників з медичної психології, понад 30 підручників та навчальних посібників, майже 300 статей з актуальних питань медичної психології, психіатрії та наркології.
Під керівництвом проф. Н.Г. Пшук підготовлено і успішно захищено 3 докторських і 18 кандидатських дисертацій, виконуються дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії.
Проф. Н.Г. Пшук бере активну участь у діяльності європейських психологічних інституцій, є дійсним членом Європейської Ліги клінічних психологів.
Н.Г. Пшук є фундатором проведення міжрегіональних науково-практичних конференцій з актуальних проблем медико-психологічної та психіатричної науки і практики. Під її керівництвом успішно впроваджуються у практику інноваційні наукові розробки з психіатрії, наркології, медичної психології та психологічної реабілітації.
Проф. Н.Г. Пшук є членом атестаційної комісії щодо визначення кваліфікаційної спроможності Департаменту охорони здоров’я та курортів Вінницької обласної державної адміністрації.
Очолює обласний осередок Науково-практичного товариства неврологів, психіатрів та наркологів України, є дійсним членом Всесвітньої Психіатричної Асоціації (WPA).
Проф. Н.Г. Пшук провадить активну консультативну діяльність на теренах Вінницької, Хмельницької та Черкаської областей, є лікарем-психіатром та медичним психологом вищої кваліфікаційної категорії.

Белов Олександр Олександрович


професор, доктор медичних наук

Голова обласного осередку Асоціації психіатрів України, член Науково-практичного товариства неврологів, психіатрів та наркологів України, дійсний член Всесвітньої Психіатричної Асоціації (WPA) та Європейської Асоціації психіатрів (ЕРА).
Автор понад 100 наукових публікацій, у тому числі у виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз Scopus та Web of Science, монографій, навчальних посібників і науково-популярних книг з психіатрії та психології.
Основні наукові дослідження присвячені вивченню клініко-психологічних аспектів афективних розладів, соматичної та психосоматичної патології.
Сферою наукових і практичних інтересів є розробка та впровадження у практику сучасних методів психокорекції і психотерапії у комплексному лікуванні та реабілітації хворих на психічні, психосоматичні та соматичні захворювання.
Гарант Освітньо-наукової програми "Медична психологія" за спеціальністю 225 "Медична психологія" підготовки фахівців третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, галузі знань 22 "Охорона здоров'я".
Є експертом Центру тестування при Міністерстві охорони здоров'я України зі спеціальності 225 "Медична психологія".
Член редакційно-експертної ради "Українського журналу медицини, біології та спорту".

Камінська Анна Олексіївна


професор, доктор медичних наук

Автор понад 40 наукових робіт з актуальних питань медичної психології, психокорекції та психотерапії, включаючи публікації у виданнях, що індексуються у міжнародній наукометричній базі Scopus.
Співавтор навчального посібника з психодіагностики.
Основні напрями наукової та практичної діяльності – сучасні методи психотерапії: психоаналітична психотерапія, психодинамічна психотерапія, арт-терапія, сендплей-терапія, символдрама (катативно-імажинативна терапія), когнітивно-біхевіоральна терапія.
Має понад 1000 годин особистого досвіду індивідуальної та групової психотерапії.
Є сертифікованим психотерапевтом з групового психоаналізу за стандартами Європейської федерації психоаналітичної психотерапії.
Дійсний член Асоціації психотерапевтів та психоаналітиків України.
Є дійсним членом Всесвітньої Психіатричної Асоціації (WPA).

Стукан Людмила Вячеславівна


доцент, кандидат медичних наук

Лікар-психіатр вищої категорії, клінічний психолог.
Автор понад 30 наукових робіт, методичних матеріалів та навчальних посібників.
Основні наукові дослідження присвячені невротичним та соціально-стресовим розладам, розробці сучасних методів психокорекції та психотерапії при непсихотичних розладах психіки, а також профілактичних програм для молоді і студентів.
Є сертифікованим психотерапевтом за напрямком "когнітивно-біхевіоральна терапія".
Член Науково-практичного товариства неврологів, психіатрів та наркологів України.
Є дійсним членом Всесвітньої Психіатричної Асоціації (WPA).
Організатор психотерапевтичних груп для студентів ВНМУ з соціально-фобічними розладами.

Потоцька Ірина Сергіївна


доцент, кандидат психологічних наук

Автор понад 50 наукових робіт у галузях педагогічної та вікової психології, психології організацій, соціальної та медичної психології, в тому числі публікацій у журналах, що входять до міжнародних наукометричних баз Scopus i Web of Science.
Системний сімейний психотерапевт, практичний психолог.
Співпрацює з Вінницьким обласним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з питань супроводу та підготовки прийомних батьків та батьків-вихователів.
Є членом громадської організації "Центр громадського здоров'я «Незалежність»", що займається профілактикою ВІЛ/СНІДу серед вразливих верств населення міста Вінниці та Вінницької області.
Реалізує спільні проекти з Вінницьким обласним навчально-методичним центром галузі культури, мистецтв та туризму.

Ордатій Наталія Миколаївна


асистент, доктор філософії

ЛІкар-психіатр, клінічний психолог.
Автор понад 10 наукових робіт з клінічної психології.
Сферою наукових та практичних інтересів є діагностика, лікування та реабілітація при психічних розладах.
Є дійсним членом Всесвітньої психіатричної асоціації (WPA).

Мацько Наталія Григорівна


асистент

Автор понад 10 наукових робіт у галузі клінічної психології.
Основний напрямок наукових досліджень присвячений вивченню особливостей психоемоційного реагування в учасників бойових дій та внутрішньо переміщених осіб, розробці шляхів корекції та профілактики посттравматичних розладів психіки.
Провадить психологічне консультування та психодіагностику, надає медико-психологічну допомогу пацієнтам клінічних відділень Вінницької обласної психоневрологічної лікарні ім. О.І. Ющенка та студентам Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.
Є дійсним членом Всесвітньої Психіатричної Асоціації (WPA).

Ільницький Генріх Олегович


Асистент

Лікар-психолог. Закінчив Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова.
Неодноразовий переможець і призер Всеукраїнських студентських олімпіад з медичної психології та психіатрії, а також наукових конференцій студентів та молодих вчених.
Сферою наукових та практичних інтересів є застосування сучасних методів психотерапії та психокорекції у дитячій та дорослій практиці.
Дійсний член Всесвітньої психіатричної асоціації (WPA).
Працює над виконанням дисертації на здобуття ступеня доктора філософії.

Мазур Олена Вікторівна


асистент

Автор 18 наукових статей у галузі психіатрії та медичної психології. Основним напрямком наукових досліджень є особливості діагностики та лікування депресивних розладів органічного походження.
Провадить психіатричне консультування пацієнтів обласного Центру психосоматичної медицини.
Є дійсним членом Всесвітньої Психіатричної Асоціації (WPA).

Береза Євгеній Володимирович


викладач-стажист

Закінчив Вінницький національний медичний університет за спеціальністю "Медична та психологічна реабілітація". Магістр медичної психології. Працював лікарем-психологом КНП "Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня ім. акад. О.І. Ющенка"

Марчук Ілля Олександрович


старший лаборант

Закінчив Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова за спеціальністю "Медична психологія" з відзнакою. Переможець і призер щорічної наукової конференції студентів та молодих вчених "Перший крок в науку".

Новицький Андрій Валерійович


старший лаборант

Закінчив Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова за спеціальністю "Медична психологія". Неодноразовий переможець наукових конференцій студентів та молодих вчених "Перший крок в науку". Переможець Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. Співавтор 4 наукових статей у фахових виданнях з медичної психології та психіатрії.

Новини

14 травня 2024 року в стінах Вінницького національного медичного університету ім.М.І.Пирогова відбувся круглий стіл на тему "Допомога, самодопомога і розвиток стійкості у період воєнного стану"
27.05.2024

Шановні колеги!

14 травня в стінах ВНМУ пройшов Круглий стіл «Допомога, самодопомога і розвиток стійкості у період воєнного стану». Тематика і основні акценти корелювали з програмними засадами Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?»

Відкриття здійснила Перша заступниця Начальника Вінницької ОВА Наталя Заболотна. Своє вітальне слово виголосила також Директорка департаменту охорони здоров’я та реабілітації Вінницької ОВА Ольга Задорожна.

У взаємодії з Вченою Радою, до організації Круглого столу долучилися всі кафедри Університету, що мають профіль, пов’язаний із ментальним здоров’ям, а саме: педагогіки та психології; медичної психології та психіатрії; психіатрії, наркології та психотерапії; психіатрії, наркології, загальної та медичної психології ФПО.

Після відкриття засідання о 14.00, слово надали докторці філософії Олені Бессарабі. Регіональна координатора  Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?» у Вінницькій області звернула увагу на принципи, форми і механізми реалізації стратегічної програми.

Далі ґрунтовний виступ «Перша психологічна допомога, самодопомога і розвиток резилієнтності у період воєнного стану» представила очільниця кафедри педагогіки та психології, доцент Тетяна Рисинець.

Доктор медичних наук, профессор Микола Гнатишин проінформував з приводу інтегративно їреабілітації постраждалих від воєннихдій, враховуючи методи психологічної, фізичної, психосоціальної підтримки. Концептуально позиція М. Гнатишина базується на завданнях Всеукраїнської програми «Рівний–рівному».

Докторка філософії Наталія Ордатій звернула увагу на залучення фахівців-психологів до роботи мультидисциплінарних команд, що мають надавати допомогу постраждалим.

Змістовним був виступ доктора медичних наук, профессора Олександра Белова, присвячений системному медико-психологічному супроводу постраждалих від стрессу війни.

Доцент Наталія Рациборинська-Полякова презентувала актуальну доповідь «Психосоматичні розлади у населення як вплив хронічного стрессу війни». Влучні оцінки та рекомендації вдало підсумували роботу Круглого столу.

 

 

 

Вітаємо Дмитра Акименка з перемогою на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт!
17.04.2024

Вийшов новий журнал ВНМУ " PIROGOVKA" у якому експертом в рамках проекту "Жити далі" виступила співробітник кафедри медичної психології та психіатрії доцент Потоцька Ірина.
10.11.2023
Відбулася ХХ Наукова конференція студентів та молодих вчених
29.04.2023

21 квітня 2023 року відбулася ювілейна, ХХ Наукова конференція студентів та молодих вчених "Перший крок в науку - 2023".

Найкращі студенти, які виявили здібності до наукового дослідження, представили свої здобутки у секції "Медична психологія, психоаналіз, психіатрія та основи клінічної психотерапії".

Усі учасники продемонстрували високий рівень наукових робіт, володіння матеріалом, вміння цікаво і змістовно представити результати власних досліджень.

ПЕРШЕ МІСЦЕ посів студент 6 курсу Андрій НОВИЦЬКИЙ з доповіддю "Посттравматичне зростання: клінічний та психологічний виміри" (науковий керівник к.мед.н., доц. Л.В. Стукан).

ДРУГЕ МІСЦЕ здобув студент 6 курсу Ілля МАРЧУК з доповіддю "Думскролінг, як цифровий маркер диджиталізації тривожних розладів в умовах війни" (науковий керівник ас. Г.О. Ільницький).

ТРЕТЄ МІСЦЕ посіла студентка 2 курсу Марія ГУНЬКО з доповіддю "Прояви життєстійкості студентів-психологів в реаліях воєнного часу" (науковий керівник д-р філософії ас. Н.М. Ордатій).

Цікаві доповіді представили Маргарита САРУХАНЯН (2 курс) "Особливості прояву копінг-стратегій у військовослужбовців" (науковий керівник к.психол.н., доц. І. С. Потоцька), та Каріна КОЛОСЮК (1 курс) "Феномен провини вцілілого як прояв колективної психологічної травми" (науковий керівник д.мед.н., проф. А.О. Камінська).

Цікавими і змістовними були також стендові доповіді, представлені студентами

Переможці отримали дипломи і призи від кафедри.

Вітаємо всіх учасників конференції з успішними виступами, і бажаємо подальших успіхів у навчанні та науковій роботі!

 

Вітаємо переможця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт!
20.04.2023

Результати І туру Всеукраїнської олімпіади з медичної психології
23.03.2023

На кафедрі медичної психології та психіатрії відбувся І тур Всеукраїнської олімпіади з медичної психології.

Результати серед 1-3 курсів:

1 місце - студентка 3 курсу 62-Б групи Кілівнік Валентина Михайлівна

2 місце - студентка 3 курсу 61-Б групи Кушнір Анна Олександрівна

3 місце - студентка 2 курсу 63 групи Каленська Валерія Анатоліївна

 

 

Результати серед 4-5 курсів:

1 місце - студентка 5 курсу 61-А групи Савенко Аміна Олександрівна

2 місце - студентка 5 курсу 61-А групи Беляєва Анастасія Едуардівна

3 місце - студентка 5 курсу 62-А групи Лисенко Анастасія Віталіївна

 


Колектив кафедри щиро вітає переможців і бажає успіху на ІІ турі!Як дочекатися порятунку і чого не можна робити самотужки тим, хто застряг в ліфті
13.01.2023
Викладачі кафедри поділилися знаннями про плекання психічного зоровʼя в умовах війни
28.12.2022
Віта
07.08.2019
Вітаємо призера Всеукраїнської
27.04.2017

Література, що видана кафедрою