Студенту

Master

Аспіранту

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ з навчальної дисципліни «КАРДІОЛОГІЯ» підготовки доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти на 2022-2023 навчальний рік МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ навчальної дисципліни з підготовки доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА з навчальної дисципліни «КАРДІОЛОГІЯ» підготовки доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти на 2022-2023 навчальний рік РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни з підготовки доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти СИЛАБУС ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ з навчальної дисципліни «КАРДІОЛОГІЯ» підготовки доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти на 2022-2023 навчальний рік ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ з навчальної дисципліни «КАРДІОЛОГІЯ» підготовки доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти на 2022-2023 навчальний рік

Кваліфікаційні роботи

Clinical ordinator

Історія кафедри

 

                                              

 

 

 

Кафедра внутрішньої медицини № 3 створена в 1973 році.

На даний час на кафедрі працюють 3 доктори медицних наук: професори Денисюк В.І., Сторожук Б.Г., Іванов В.П. 13 доцентів, 4 асистентів, 1 старший лаборант, 2 лаборанти.

 

Викладацький склад кафедри:

Іванов Валерій Павлович  - завідувач кафедри, професор

Денесюк Віталій Іванович - професор

Сторожук Борис Григорович - професор

Афанасюк Оксана Іванівна - завуч кафедри, доцент

Осядла Емілія Станіславівна - доцент

Колесник Олег Миколайович - доцент

Білоконна Наталія Сергіївна - доцент

Сізова Марина Петрівна - доцент

Шмалій Валентин Іванович - доцент

Білонько Оксана Феліксівна - доцент

Барська Олена Віталіївна -доцент

Масловський Валентин Юрійович - доцент

Ковальчук Олена Валеріївна - доцент

Нюшко Тетяна Юріївна - доцент

Пентюк Лариса Олександрівна - доцент

Шушковська Юлія Юріївна - асистент

Музика Надія Олегівна - асистент

Колесник Марія Олегівна - асистент

Хапіцька Ольга Петрівна - доцент

Сторожук Надія Василівна - асистент

 

 

 Історія створення кафедри


  Кафедра внутрішньої медицини № 3 (до 2008 року - госпітальної терапії № 2) створена у вересні 1973 року. Вона була однією з перших серед медичних вузів України як кафедра субординатури з терапії. Створення такої кафедри було продиктовано необхідністю покращення підготовки субординаторів - терапевтів. Одним з основних завдань кафедри було організаційно-методичне керівництво підготовки лікарів-терапевтів згідно єдиного навчально-методичного плану, оскільки до цього тсуденти 6 курсу навчалиь на трьох кафедрах терапії нашого університету.

  Велика роль в організації і становленні кафедри госптіальної терапії № 2 належить проректору з навчальної роботи того часу професору Зелінському Борису Олексійовичу (1932-2001), який і став першим завідувачем кафедри. За 4 роки керівництва кафедрою Б.О. Зелінський вніс вагомий вклад в організацію навчально-методичної, лікувальної роботи кафедри.

Науковим напрямком кафедри були переважно проблеми кардіології. Професор Б.О. Зелінський проводив велику наукову роботу. За період керівництва кафедрою він підготував 3 кандидати медичних наук, впроваджував сучасні методи підготовки лікарів, створив умови для викладацької та наукової роботи.

Спочатку базами кафедри були терапевтичне та гастроентерологічне відділення ЦМКЛ № 1 (вул. Козицького), терапевтичне відділення залізничної лікарні, гематологічне відділення обласної лікарні ім. М.І. Пирогова та терапевтичне відділення обласного ендокринологічного диспансеру. Відділення кафедри були оснащені учбовою апаратурою та наглядними матеріалами. В ЦМКЛ № 1 та ендокринологічному диспансері були організовані клінічні дослідницькі лабораторії, в залізничній лікарні - кабінет функціональної діагностики.

Перший викладацький колектив кафедри складався з 13 викладачів: проф. Б.О. Зелінського, проф. М.Г. Шкляра, доцентів Т.М. Ліпницького, Г.Д. Симбірцевої, асистентів В.П. Фесенка, Л.І. Кошевської, Г.О. Шокур, О.С. Когут, Г.І. Мелащенка, Є.О. Богданова, Н.І. Петрашової, С.Ц. Зелінського, О.А. Слободяник.

В 1977 році на базі нашого інституту була створена перша кафедра ендокринології в колишньому Радянському Союзі і її очолив професор Б.О. Зелінський, а на посаду завцчувача кафедри госпітальної терапії № 2 був обраний професор М.Г. Шеверда (1921-2003), який очолював її протягом 14 років. Він підготував 3 кандидати медичних наук, надрукував біля 90 наукових праць, отримав посвідчення на 15 рацпропозицій. За роки керівництва кафедрою професор М.Г. Шеверда приділяв багато уваги навчально-методичній роботі та вдосконаленню учбового процесу, а також формуванню у студентів науково-обгрунтованого клінічного мислення, в основу якого були покладені клінічні розбори хворих. Колективом кафедри були видані методичні рекомендації з невідкладної допомоги з терапії, методичні розробки з проведення практичних занять з поліклінічної роботи, що сприяло покращенню підготовки субординаторів. Професор М.Г. Шеверда був хорошим лектором. Його лекції були глибокими, цікавими, на них часто були присутні студенти інших курсів, лікарі міста. Під керівництвом викладачів кафедри студенти проводили цікаві бесіди про художників, поетів, композиторів з демонстрацією слайдів, читанням віршів з музичним супроводом, які користувалися великою популярністю.

З 1981 року до клінічної бази кафедри додалися терапевтичне і кардіологічне відділення ЦМКЛ № 3, викладацький колектив кафедри поповнився асистентами Г.В. Бондаренко, Т.М. Жабіною, А.Г. Пєхтеревим, І.І. Дорошенком, Ю.К. Откаленком, В.М. Дергуном, О.М. Лавровим.

В 1985 році базою кафедри став і міський кардіологічний диспансер.

З 1991 р. кафедру очолив професор В.І. Денисюк, який з 1970 по 1980 рр. працював спочатку асистентом, а з 1981 р. - доцентом кафдери пропедевтичної терапії нашого університету і проводив практичні заняття зі студентами 6-го курсу. В 1986 р. він захистив докторську дисертацію і був переведений на посаду доцента кафедри госпітальної терапії № 2, згодом був обраний професором, а з 1991 gj 2017 рр. очолював кафедру внутрішньої медицини № 3.

За роки роботи професора В.І. Денисюка на посаді завідувача на кафедрі значно покращилася наукова робота, чітко визначився основний напрямок наукової роботи колективу - актуальні проблеми кардіології. Професор В.І. Денисюк став організатором проведення республіканських і міжобласних науково-практичних конференцій з актуальних питань внутрішньої медицини, які з 1997 року проводяться щорічно (16 років підряд) з участю провідних вчених-медиків України, які діляться своїми науковими розробками. Конференції користуються значною популярністю у практичних лікарів міста, області та інших областей.

На кафедрі удосконалюється навчально-методична робота згідно Болонської декларації. особлива увага надається практичній підготовці студентів і лікарів-інтернів, умінню обстежувати хворих, трактовці результатів досліджень, постановці діагнозу згідно сучаних класифікацій та призначенню лікування на основі досягнень доказової медицини.

На кафедрі вперше в Україні з 2008 року проводяться конкурси робіт студентів 6-го курсу на краще складання діагностичних, лікувальних і прогностичних алгоритмів з внутрішніх хвороб та конкурси студентів на краще логічне мислення з наступним виступом їх на студенських наукових конференціях на кафедрі.

Професор В.І. Денисюк опублікував біля 400 наукових праць, видав 27 монографій та навчальних посібників і підручників. Він підготував 22 кандидатів і докторів медичних наук і зараз під його керівництвом виконуються кандидатські і докторські дисертації. За період його роботи всі викладачі кафдери стали кандидатами та докторами медичних наук, 

В 2008 році професор В.І. Денисюк став академіком АН вищої освіти України, в 1995 році - академіком Академії медико-технічних наук України, в 1998 році - академіком Нью-Йоркської Академії наук (США), в 1999 році - академіком Української Екологічної Академії наук, 1999 році - академіком Економічної кібернетики України. В 1999 році йому присвоєно звання Почесного діяча наукового медико-технічного товариства України, а в 2008 році - присуджена медаль ім. М.Д. Стражеско та нагороджений двома грамотами міністра ОЗ України та однією - Кабінетом Міністрів України. Він являється головою Вінницького обласного відділення АН вищої освіти України. Вперше в Україні В.І. Денисюк і О.В. Денисюк в 2011 році надрукували підручник "Доказова внутрішня медицина", яка удостоєна ІІ премії АН вищої освіти України. В 2011 році за редакцією проф. В.І. Денисюка В.І. та співавторів вийшов другий підручник "Внутрішня медицина і тривожно-депресивні розлади", який удостоєний І премії АН вищої освіти України.

Звання професора присвоєно Б.Г. Сторожуку в 2003 році. Ним підготовлено 6 кандидатів медичних наук. Асистенткафедри П.Ф. Колісник успішно захистив докторську дисертацію в 2002 р. З 2008 року став завідувачем кафедри внутрішньої медицини № 2, а в теперішній час очолює нову кафедру медичної реабілітації та медико-соціальної експертизи.

Звання доцента присвоєно О.В. Олійник в 1992 р, Г.І. Коцуті - 2000 р., Е.С. Осядлій - 2000 р., В.П. Іванову - 2005 р., О.М. Колеснику - 2006 р., Н.С. Білоконній - 2007 році, М.П. Сізовій - 2003 р., П.В. Думіну - 2002 р., В.І. Шмалію - 2012 р., О.І. Афанасюк - 2013 р, О.Ф. Білонько - 2013 р., В.Ю. Масловському - 2015 р., Т.Ю. Нюшко - 2016 р, О.В. Ковальчук - 2016 р., Хапіцькій О.П. - 2020 р., Пентюк Л.О. - 2020 р. За останні роки кафедра поповнилася новими асистентами: Ю.Ю. Шушковською, Н.О. Музикою, М.О. Колесник, Н.В. Сторожук, Межієвською І.А., які плідно працюють над роботами для здобуття ступеня доктора філософії. З 2017 року переведена на кафедру внутршіньої медицини № 3 доцент Барська О.В.

З 2017 року завідувачем кафедри став д.мед.н., професор В.П. Іванов. Під його безпосереднім керівництвом захищено 3 кандидатських дисертації.

Після закриття міського кардіологічного диспансеру базами кафедри стали: ревматологічне відділення МКЛ № 1, кардіологічне відділення для хворих з порушенням серцевого ритму комунального закладу "Вінницький регіональний клінічний лікувально-діагностичний центр серцево-судинної патології", терапевтичне відділення Вінницької ЦРКЛ, три терапевтичних відділення обласного клінічного шпиталю інвалідів Великої Вітчизняної війни, терапевтичне та геронтологічне відділення МКЛ № 3.

На даний час кафедра розташована на 5 клінічних базах, які мають 460 терапевтичних ліжок. На кафедрі працюють 18 викладачів: 3 професори, 11 доцентів, 6 асистентів та 3 старших лаборанта. Усі викладачі кафедри мають наукові звання кандидатів та докторів  медичних наук.

Професор Денесюк В.І. став лауреатом Державної премії України в галузі науки за 2019 рік (наказ президента від 20 січня 2020 року) та отримав орден "Науковець року 2019" в 2020 році.

Значне місце в діяльностф кафедри відводиться навчально-методичній роботі. Співробітниками кафедри створений банк тестових завдань для тренування студентів 6 курсу та лікарів-інтернів, обладнаний комп’ютерний клас. Наукова діяльність кафедри нараховує більше 950 наукових робіт, серед них біля 40 монографій та навчальних посібників, отримано більше 30 авторських свідоцтв на винаходи (професорами Б.Г. Сторожуком - 22,  В.П. Івановим – 12, В.І. Денисюком – 11 та інші).

За роки існування кафедри на ній навчались близько 10 тис. студентів та 1000 лікарів-інтернів, 47 клінічних ординаторів, аспірантів та магістрантів, які працюють у різних куточках нашої країни та за її межами.

Протягом 40 років кафедра внутрішньої медицини №3 нашого університету являється випускаючою і відповідає за підготовку вітчизняних  студентів 6-го курсу, так і лікарів-інтернів з внутрішньої медицини.

  Колектив кафедри внутрішньої медицини №3  багато, сумлінно і плідно працює на ниві охорони здоров’я і докладає великих зусиль для виховання і навчання молодих кваліфікованих лікарів.

 

 

                             

Штат кафедри

Іванов Валерій Павлович


завідувач кафедри, професор кафедри внутрішньої медицини №3, доктор медичних наук

Іванов Валерій Павлович народився 1 квітня 1965 року в місті Новоград-Волинському Житомирської області. У 1991 році закінчив Вінницький медичний інститут ім. М.І. Пирогова (на теперішній час - Вінницький національний медичний університет ім.
М.І. Пирогова) зі спеціальності “ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА” (диплом ТВ №884226). У 1991-1992 роках проходив поглиблену інтернатуру з терапії при кафедрі госпітальної терапії №2 Вінницького медичного інституту ім. М.І. Пирогова. З 1992 року працював на посаді старшого лаборанта, а з 1995 року - асистента тієї ж кафеди. У 1996 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 14.01.11 – кардіологія “ДИФЕРЕНЦІЙОВАНЕ ЛІКУВАННЯ ПАРОКСИЗМАЛЬНОЇ ФОРМИ ФІБРИЛЯЦІЇ І ТРІПОТІННЯ ПЕРЕДСЕРДЬ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ТИПУ ПОРУШЕННЯ ВНУТРІШНЬОСЕРЦЕВОЇ ГЕМОДИНАМІКИ” при Українському НДІ кардіології ім. академіка
М.Д. Стражеска АМН України (диплом кандидата медичних наук -
КН № 012266). У 2005 році обраний доцентом кафедри госпітальної терапії №2 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. Затверджнний на посаді доцента 21 червня 2007 року (диплом доцента - 12ДЦ №017317). У 2006 році захистив докторську дисертацію за спеціальністю 14.01.11 – кардіологія “РОЛЬ АРИТМІЙ В ПАТОГЕНЕЗІ ПРОГРЕСУВАННЯ СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ ПРИ ІШЕМІЧНІЙ ХВОРОБІ СЕРЦЯ В ПОЄДНАННІ З ГІПЕРТОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ, ОПТИМІЗАЦІЯ ЛІКУВАННЯ” при Івано-Франківському державному медичному університеті МОЗ України (диплом доктора медичних наук – ДД №005404). У 2006 році отримав Премію обласної державної адміністрації. 1 квітня 2012 року обраний на посаду професора кафедри внутріншьої медицини №3 Вінницького національного медичного університету.
З червня 2017 року - завідувач кафедрою внутрішньої медицини № 3

Денисюк Віталій Іванович


професор кафедри внутрішньої медицини № 3, доктор медичних наук

Денисюк Віталій Іванович народився 5 жовтня 1938 року в селі Рогізна Немирівського району Вінницької області в сім’ї селян.
У 1953-1957 роках навчався у Вінницькому медучилищі. У 1957 по 1961 роках служив у Черноморському Флоті на крейсері – ракетоносці спочатку радіотелеграфістом, а потім – заведувачем аптеки крейсера.
З 1961 по 1967 рік навчався у Вінницькому державному медичному інституті, одночасно працював лаборантом кафедри факультетської терапії, а потім – фельдшером гематологічного відделення обласної лікарні ім. М.І. Пирогова. Після закінчення інституту в 1967-1968 роках працював завучом Погребищенського медучилища та лікарем-терапевтом Погребищенськой ЦРБ Вінницкої області.
У 1968-1970 роках навчався в клінічній ординатурі на кафедрі пропедевтичної терапії Вінницького державного медичного інституту ім. М.І. Пирогова.
З 1970 до 1980 року працював асистентом кафедри пропедевтичної терапії Вінницького державного медичного інституту ім. М.І. Пирогова.
В 1972 году захистив кандидатську диссертацію.
З 1981 по 1986 роки працював доцентом кафедри пропедевтичної терапії, а з 1982 до 1985 року – навчався в докторантурі на кафедрі пропедевтичної терапії.
У 1986 році захистив докторську диссертацію га тему: «Роль центральной, регионарной гемодинамики, микроциркуляции и тканевого обмена в развитии сердечной недостаточности при ИБС и методы коррекции выявленных нарушений”. У цьому році переведений на кафедру шпитальної терапії №2 на посаду доцента.
З 1990 по 1991 рік працював професором кафедри, а з 1991 по 2017 рік - завеідувач кафедри внутрішньої медицини №3 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, з червная 2017 року - професор кафедри внутрішньої медицини № 3

Сторожук Борис Григорович


професор кафедри внутрішньої медицини №3, доктор медичних наук

Автобіографія: Народився в 1952 р. В 1968 закінчив середню школу. З 1968 – 1970 рр. працював на оборонному підприємстві. В 1970 р. поступив у Вінницький медичний інститут ім. М. І. Пирогова, який закінчив в 1976 р. З 1976 – 1977 рр. – інтернатура по терапії. З 1977 – 2002 рр. Працював лікарем кардіологом-реаніматологом в БРІТ кардіологічного відділення МКЛ №4. З 2002 р. доцент, а с 2004 р. професор кафедри внутрішньої медицини №3 ВНМУ ім.. М. І. Пирогова.

Масловський Валентин Юрійович


професор кафедри внутрішньої медицини № 3, доктор медичних наук

Масловський Валентин Юрійович, професор кафедри внутрішньої медицини №3, доктор медичних наук, керівник лікувального відділу університету.
У 1999 р.р. закінчив Вінницький державний медичний університет ім. М. І. Пирогова за спеціальністю «Лікувальна справа».
Після закінчення ЗВО працював лікарем-терапевтом та лікарем-кардіологом Вінницької МКЛ №1. У грудні 2002 р. зарахований за конкурсом на навчання в аспірантурі зі спеціальності «Внутрішні хвороби».
У 2007 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 14.01.11 – кардіологія на тему «Вплив секреторної фосфоліпази А2, параоксонази та оксидативного стресу на ендотеліальну і міокардіальну функцію при деяких формах ішемічної хвороби серця» у спеціалізованій вченій раді Д 35.600.05 при Львівському національному медичному університеті ім. Данила Галицького МОЗ України.
Із вересня 2007 року зарахований на посаду асистента кафедри внутрішньої медицини №3 за сумісництвом, з 11.09.2009 переведений на штатну посаду асистента цієї ж кафедри.
Протягом 2011-2017 років працював лікарем-кардіологом палати інтенсивної терапії інсультного відділення №22 ВОПНЛ ім. акад. О. І. Ющенка, кардіологічного відділення №2 Вінницької МКЛ №1, відділень для хворих з порушеннями ритму та хворих на інфаркт міокарда КНП ВРЦСП за сумісництвом.
29.05.2015 року обраний за конкурсом на посаду доцента кафедри внутрішньої медицини №3.
В 2020 році запланував докторську дисертацію на тему «Прогностичне значення різних клініко-інструментальних маркерів і варіантів базової терапії для оцінки якості життя і характеру перебігу інфаркту міокарда без елевації сегменту ST» за спеціальністю 14.01.11 – кардіологія, яку успішно захистив у спеціалізованій вченій раді Д 20.601.02 при Івано-Франківському національному медичному університеті МОЗ України.
З грудня 2022 року – Голова правління громадської організації «Асоціація фахівців з профілактичної кардіології м. Вінниця».
З травня 2023 року очолює лікувальний відділ Вінницького національного медичного університету ім. М.І Пирогова.
Напрями наукової та практичної діяльності – лікування ішемічної хвороби серця, у т.ч., інтервенційне, консультування кардіологічних пацієнтів з коморбідністю, експертна ехокардіографія, у т.ч., спекл-трекінг ЕхоКГ, холтерівське моніторування ЕКГ. Учасник та доповідач на численних Конгресах Європейської Асоціації кардіологів, зокрема, на ІV Всесвітньому Конгресі з серцевої недостатності (Париж, Франція, 2017 р.); Конгресах Європейської Асоціації кардіологів EuroPrevent (Любляна, Словенія, 2018), (Лісабон, Португалія, 2019), (online, 2021, 2022 р.р.), VI Всесвітньому Конгресі з серцевої недостатності (Афіни, Греція, 2019 р.); Європейський Конгрес з невідкладної кардіології (online, 2021, 2022 р.р.).
Автор та співавтор численних публікацій у фахових журналах, у т.ч., видавництвах, що відносяться до І квартилю за SCImago Journal & Country Rank та виданнях European Society Cardiology Journal Family видавництва Oxford University Press.
WoS
Scopus
Scholar

Афанасюк Оксана Іванівна


доцент кафедри внутрішньої медицини № 3, кандидат медичних наук

Народилась 1978 року у м. Вінниця. 1995-2001 рр. навчання в Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова, який закінчила з відзнакою. З 2001 р. по 2002 р. навчалася в інтернатурі за спеціальністю «внутрішні хвороби» на базі обласного клінічного госпіталю ветеранів війни. З 2001р. по 2002 р. навчалась у магістратурі на кафедрі госпітальної терапії №2, яку закінчила з відзнакою. З 2002 по 2006 рр. працювала старшим лаборантом на цій же кафедрі. З 2002 по 2005 рр. навчалася в аспірантурі на кафедрі госпітальної терапії №2 ВНМУ ім. М.І. Пирогова. З 2005 по 2013 рік - асистент кафедри внутрішньої медицини №3. В 2006 році захистила кандидатську дисертацію «Роль ремоделювання серця і вегетативного статусу у розвитку хронічної серцевої недостатності у хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з інсуліннезалежним цукровим діабетом і корекція виявлених змін». З 2013 року - доцент кафедри внутрішньої медицини №3 і зав. навчальною частиною кафедри.

Колесник Олег Миколайович


доцент кафедри внутрішньої медицини №3, кандидат медичних наук

Закінчив з відзнакою Вінницький медичний інститут ім. М.І. Пирогова у 1993 році. Був зарахований на посаду старшого лаборанта кафедри госпітальної терапії №2. З 1993 по 1995 рр. навчався в магістратурі по спеціальності “терапія”. З 2000 р. – асистент кафедри госпітальної терапії №2. У 2002 р. Захистив кандидатську дисертацію на тему “Роль патологічних змін центральної, внутрішньосерцевої гемодинаміки, тканинного дихання у виникненні частих рецидивів фібриляції передсердь у хворих на ІХС та методи їх корекції”. У 2006 р. обраний на посаду доцента кафедри внутрішьої медицини №3, де працює по сьогоднішній день.

Осядла Емілія Станіславівна


доцент кафедри внутрішньої медицини №3, кандидат медичних наук

Осядла Емілія Станіславівна народилася 9 листопада 1962 року в с. Купин, Городоцького району Хмельницької області. В 1982 році закінчила Кам’янець-Подільське медичне училище. В 1988 р. закінчила Вінницький медичний інститут ім. М.І. Пирогова. З 1988 р. по 1991 рр. навчалася в клінічній ординатурі за спеціальністю “терапія”.
З вересня 1991 р. зарахована на посаду асистента кафедри госпітальної терапії №2 Вінницького медичного інституту ім. М.І. Пирогова. В 2000 р. обрана доцентом цієї ж кафедри (нині кафедра внутрішньої медицини №3).
В 1998 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Роль мікроциркуляторних і метаболічних порушень у розвитку рефрактерних до медикаментозного лікування аритмій серця та способи їх корекцій».

Сізова. Марина Петрівна


доцент кафедри внутрішньої медицини №3, кандидат медичних наук

Автобіографія: Народилась в м. Вінниці 23.11.1962 р. В 1980 році закінчила Вінницьку загальноосвітню школу №17. З 1980 по 1986 р.р. навчалась у Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова. З 1986 по 1987 р.р. проходила інтернатуру на базі 3-ї міської лікарні м. Вінниця. З 1987 по 1991 р.р. працювала лікарем терапевтом у в/ч №28000 Нарофомінського району Московської області. Після повернення у Вінницю, з 1991 по 1993 р.р. навчалась у клінічній ординатурі на кафедрі внутрішньої медицини №3 на базі Вінницького медичного університету. Після її закінчення була призначена на посаду асистента, а з 2003 обрана на посаду доцента тієї ж кафедри.

Білокконна Наталія Сергіївна


доцент кафедри внутрішньої медицини №3, кандидат медичних наук

В 1986 році з відзнакою закінчила медичний факультет Вінницького медичного інституту ім. М.І. Пирогова за спеціальністю лікувальна справа. Після інтернатури працювала лікарем-терапевтом в міській лікарні №3 м. Вінниці.
З 1990 року по 1997 рік завідувала відділенням функціональної діагностики міського кінічного кардіологічного диспансеру. В 1991 році поступила на заочну аспірантуру кафедри фармакології ВМІ, яку закінчила в 1993 році. В 1994 захистила кандидатську дисертацію в Київському національному Інституті фармакології на тему: "Протифібриляторна активність комбінованого застосування протиаритмічних засобів". На посаді асистента кафедри госпітальної терапії №3 Вінницького національного медичного університету з1999 року. В 2007 році присвоєно звання доцента кафедри.

Шмалій Валентин Іванович


доцент кафедри внутрішньої медицини №3, кандидат медичних наук

Народився в селі Багринівці Літинського р-ну Вінницької області 1965 р.
З 1972 по1980 р. навчався у Багринівській СШ , в якій набув неповну середню освіту.
У 1980 р. вступив до Вінницького медичного училища, яке закінчив у 1984 р. за спеціальністю фельдшер.
З 1986р. по1992р. навчався у Вінницькому медичному інституті ім. М. І. Пирогова на факультеті лікувальна справа.
Інтернатуру по спеціальності «терапія» проходив з 1992р. по1994р. на базі Вінницької ЦРЛ і Літинської ЦРЛ.
На роботу був направлений у Літинську ЦРЛ , де працював на посаді лікаря з 1994р. по 2000р.
З 2000р. по 2002р. навчався у клінічній ординатурі по спеціальності «терапія» на кафедрі госпітальної терапії № 2 ВНМУ ім.. М.І. Пирогова.
З 2003р. по 2005р навчався в аспірантурі по спеціальності «терапія» на кафедрі госпітальної терапії № 2 ВНМУ ім.. М.І. Пирогова.
На посаді асистента кафедри внутрішньої медицини №3 з 2005р ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
З 2012р. на посаді доцента кафедри внутрішньої медицини №3 ВНМУ ім.. М.І. Пирогова.
Вища категорія по терапії, перша категорія по УЗД.

Білонько Оксана Феліксівна


доцент кафедри внутрішньої медицини № 3, кандидат медичних наук

Білонько Оксана Феліксівна, 1976 року народження, закінчила Вінницький державний медичний університет ім. М.І. Пирогова, медичний факультет в 1999 році.
З 1999 по 2000 рік проходила інтернатуру по внутрішнім хворобам на базі Вінницької центральної районної лікарні та одночасно магістратуру на базі кафедри госпітальної терапії № 2 ВДМУ ім. М.І. Пирогова. З 1.09.2000 по 1.12.2000 – викладач терапії Вінницького медичного коледжу ім. Д.К. Заболотного.
З 1.12.2000 року по 1.12.2003 рік – очна аспірантура на базі кафедри госпітальної терапії № 2 ВНМУ ім. М.І. Пирогова, лікар-терапевт в денному стаціонарі кардіологічного профілю при поліклініці № 1 МКЛ № 1 м. Вінниці. З 1 грудня 2003 року – асистент кафедри госпітальної терапії № 2 ВНМУ ім. М.І. Пирогова, з грудня2013 року - доцент кафедри внутрішньої медицини № 3 .
Лікар-кардіолог вищої кваліфікаційної категрії, лікар-терапевт вищої кваліфікаційної категорії

Нюшко Тетяна Юріївна


доцент кафедри внутрішньої медицини № 3, кандидат медичних наук

Народилася 11 січня 1975 року в с.м.т. Володарськ-Волинський Житомирської області. З 1982 по 1992 роки навчалася в Володарськ-Волинській середній школі №2. З 1993 по 1999 рр. навчалася в Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова. З 1999 по 2000 рр. проходила інтернатуру з терапії на кафедрі госпітальної терапії №2 цього ж вузу. З 2003 по 2007 рр. навчалася в аспірантурі на кафедрі госпітальної терапії №2. В 2008 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Особливості структурно-функціональних змін лівого шлуночка та ендотеліальної функції судин у хворих на гіпертонічну хворобу з різним добовим профілем артеріального тиску та їх динаміка під впливом комбінованої антигіпертензивної терапії”. 3 2010 року прийнята на посаду асистента кафедри внутрішньої медицини №3 ВНМУ ім. М.І. Пирогова.

Барська Олена Віталіївна


доцент кафедри внутршіньої медицини № 3, к.мед.н.

Доцент, кандидат медичних наук
У 2000 році закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова. З 2001 до 2003 року працювала лікарем-ординатором кардіологічного відділення Військово – медичного центру військово – повітряних сил України. З 2003 до 2007 року навчалась в очній аспірантурі з внутрішніх хвороб на базі кафедри факультетської терапії Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. З 1 грудня 2006 року – асистент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини. Вела хворих в пульмонологічному, кардіологічному, ревматологічному відділеннях МКЛ №1, та консультувала як терапевт хворих в хірургічному відділенні МКЛ № 1. З 2012 до 2017 року - доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини. З вересня 2017 року – доцент кафедри внутрішньої медицини №3. Проводить практичні заняття зі студентами 6 курсу медичного факультету. Має першу атестаційну категорію з терапії. Консультує хворих в ревматологічному та хірургічному відділеннях МКЛ №1.

Ковальчук Олена Валеріївна


доцент кафедри внутрішньої медицини № 3, кандидат медичних наук

Народилась в місті Вінниця у 1972 році.
Закінчила Вінницький національний медичний університет у 1996 році за спеціальністю лікувальна справа. На кафедрі внутрішньої медицини №3 працюю з 2006 року. В 2009 році захистила кандидацьку дисертацію на тему: «Предиктори часторецидивуючої форми фібриляції передсердь при ІХС та методи медикаментозного лікування». З 2010 року
працюю асистентом тієї ж кафедри.

Пентюк Лариса Олександрівна


доцент кафедри внутрішньої медицини № 3, кандидат медичних наук

Закінчила 2000 році СЗОШ № 23 м. Вінниці.
З 2000 по 2006 рік навчалась на медичному факультеті Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова за фахом «лікувальна справа», який закінчила з відзнакою.
З 2006 року по 2008 рік навчалась у магістратурі на кафедрі внутрішньої медицини №3 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. У 2008 році з відзнакою захистила роботу на здобуття наукового ступеню магістра медицини з внутрішніх хвороб: «Зв’язок метаболічних факторів ризику зі станом серцево-судинної системи у жінок з артеріальною гіпертензією в залежності від репродуктивного віку».
У 2008 – 2011 роках навчалась у аспірантурі на кафедрі внутрішньої медицини №3 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.
В 2011 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 14.01.11 – кардіологія, на тему: «Метаболічні фактори ризику у жінок з гіпертонічною хворобою: зв'язок з рівнем статевих гормонів та ефективністю лікування».
3 2011 року є асистентом кафедри внутрішньої медицини №3 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.
Автор 10 наукових праць.

Хапіцька Ольга Петровна


доцент кафедри внутршіньої медицини № 3

Народилась у м. Вінниця 26 грудня 1989 року. В 2007 році закінчила вінницьку школу-ліцей №7 з золотою медаллю.
В 2013 році закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова за спеціальністю лікувальна справа. В 2013-2015 рр. навчалась в магістратурі на кафедрі внутрішньої медицини №3, в 2015 р. захистила на «відмінно» магістерську роботу на тему: «Особливості ремоделювання серця у жінок похилого віку хворих на стабільну стенокардію з коморбідним цукровим діабетом 2 типу» під керівництвом проф. Денесюка В.І. З 2013р. по 2015р. проходила інтернатуру з внутрішньої медицини на базі ВОКЛ ім. М.І. Пирогова та кафедри внутрішньої медицини №3. З 2015 р. навчається в аспірантурі з нормальної фізіології під керівництвом проф. Мороза В.М.
На кафедрі внутрішньої медицини №3 працює з 2015р. Спочатку працювала лаборантом кафедри, в 2016-2017 рр. працювала старшим лаборантом, а з вересня 2017 р. є асистентом кафедри внутрішньої медицини №3.

Музика Надія Олегівна


доцент кафедри внутршіньої медицини № 3

Народилась 1988 року у м. Вінниця.

2005-2011 роки – навчання у Вінницькому національному медичному університеті ім. М. І. Пирогова, за спеціальністю «Лікувальна справа».

2011-2014 роки - навчання в магістратурі Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова, за спеціальністю «Лікувальна справа», здобула кваліфікацію магістра медицини з внутрішніх хвороб та отримала диплом «з відзнакою».

З 01.12.2014 року - навчаюсь в аспірантурі, очна форма навчання. Запланована дисертаційна робота є фрагментом комплексної науково-дослідної теми кафедри внутрішньої медицини №3.

01.09.2015-30.06-2016 року – викладач-стажист кафедри внутрішньої медицини №3.

З 01.09.2016 року по теперішній час - асистент кафедри внутрішньої медицини №3.

Межієвська Ірина Анатоліївна


доцент кафедри внутрішньої медицини № 3, доктор філософії (PhD)

Межієвська Ірина Анатоліївна закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова у 2013 р. за спеціальністю лікувальна справа.
2013 - 2015 р.р. – навчання в інтернатурі за спеціальністю терапія.
2015 - 2017 р.р. – клінічна ординатура за спеціальністю внутрішні хвороби на базі кафедри внутрішньої медицини №3.
Після навчання в інтернатурі та проходження спеціалізації з кардіології з 2016 по 2019 роки працювала кардіологом блоку реанімації та інтенсивної терапії в відділенні для хворих з порушенням ритму та в відділенні для хворих на інфаркт міокарда Вінницького регіонального центру серцево-судинної патології.
2017-2021 р.р. – очна (вечірня) аспірантура на здобуття кваліфікаційного рівня доктора філософії за спеціальністю кардіологія на базі кафедри внутрішньої медицини №3.
З 2019 року – асистент кафедри внутрішньої медицини №3.
В 2019 році отримала освітній грант Європейської асоціації кардіологів на участь у VІ Всесвітньому Конгресі з серцевої недостатності (Афіни, Греція) із доповіддю за результатами власних досліджень.
Приймала участь із доповідями у Конгресі Європейської Асоціації кардіологів EuroPrevent-2019 (Лісабон, Португалія), Acute Cardiovascular Care Congress-2020, 2021, 2022, EuroPrevent-2020, 2021, 2022, ESC Asia Congress-2021.
В 2021 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії на тему "Клініко-прогностичне значення рівня стимулюючого фактору росту, що експресується геном 2 у перебігу гострого інфаркту міокарда без елевації сегмента ST".
Лікувальну роботу здійснює на базі терапевтичного відділення КНП ВОКГВВ у якості лікаря-кардіолога та фахівця з ЕхоКГ.

Шушковська Юлія Юріївна


асистент кафедри внутршіньої медицини № 3

Народилася в 1989 році. 2007-2013 рр. - навчання у Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова. З 2013 р. по 2015 р. проходила інтернатуру за спеціальністю «внутрішні хвороби». В 2013-2017 рр. працювала старшим лаборантом кафедри внутрішньої медицини № 3 ВНМУ ім. М.І. Пирогова. З 2015 р. - асистент кафедри внутрішньої медицини № 3.
Проводить лікувальну роботу на базі ВОКГ ветеранів війни, терапевтичне відділення № 2.

Колесник Марія Олегівна


асистент кафедри внутршіньої медицини № 3

Народилася в 1990 році у м. Вінниця. Закінчила Вінницький національний медичний університет імені М.І Пирогова в 2013 році. З 2013 по 2015 рік навчалась в інтернатурі та магістратурі за фахом «Внутрішні хвороби», після закінчення яких отримала диплом магістра з відзнакою та сертифікат спеціаліста. З січня 2014 р. працювала старшим лаборантом кафедри внутрішньої медицини №3 ВНМУ імені М.І. Пирогова за сумісництвом.
З 2015 року є аспірантом кафедри внутрішньої медицини №3. Проводить лікувальну роботу на базі ВОКГ ветеранів війни, терапевтичного відділення №2.

Сторожук Надія Василівна


асистент кафедри внутршіньої медицини № 3

Сторожук Надія Василівна закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова за спеціальністю «Лікувальна справа» та здобула кваліфікацію лікаря-спеціаліста в 2014 році. З 2014 по 2016 роки проходила інтернатуру за спеціальністю «Внутрішні хвороби», по закінченні якої було присвоєно звання лікаря-спеціаліста. З 2016 року – викладач кафедри внутрішньої медицини №3.

Новини

Відкрита лекція доц. Музики Н.О,
11.04.2024

Відкрита лекція доц. Музики Н.О.

15.04.2024

15-18 квітня 2024 року доступна для перегляду відкрита лекція доцента кафедри внутрішньої медицини №3 ВНМУ імені М.І. Пирогова МУЗИКИ Надії Олегівни на тему "Хронічний пієлонефрит. Особливості діагностики та лікування. Особливості діагностики та лікування нефролітіазу".  Лекція буде розміщена на гугл-диску кафедри. Посилання додається.


https://docs.google.com/presentation/d/1GVhFmLAoIjmSsMd7SPSWnWLXE2lZHtF3/edit?usp=drive_link&ouid=104328822710241342257&rtpof=true&sd=true   

Обговорення лекції відбудеться 17.04 о 13:00 на платформі Microsoft teams.

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3AcZMYfkpbjeh2HO5kj4U6siP4FHMMnLykKfwwXRbFJOU1%40thread.tacv2/?groupId=92dc9521-70c4-431b-9b56-5af0f0e662c9&tenantId=

Запрошуються всі бажаючі.

Об'ява про перший етап Всеукраїнської олімпіади з внутрішньої медицини
06.02.2023

Об'ява

Наукова діяльність

Науковий напрямок кафедри внутрішньої медицини № 3 – кардіологічний. Співробітники кафедри вивчали і вивчають актуальні питання патогенезу, фактори ризику резистентності, диференційованого лікування, підвищення ефективності та безпеки терапії ІХС, гіпертонічної хвороби, аритмій серця та хронічної серцевої недостатності. За останні роки значно активізувалась наукова робота кафедри, підготовка кандидатів і докторів медичних наук. 

Протягом останніх років співробітниками кафедри внутршіньої медицини № 3 вивчались різні аспекти серцево – судинних захворювань. За цей час виконано 4 планових науково – дослідних роботи кафедри:

1. 1992 – 1998 роки – “Удосконалення методів диференційованої терапії і прогнозування її ефективності при екстрасистолічній аритмії і пароксизмальній тахікардії у хворих на ІХС”.

2. 1998 – 2003 роки – “Структурно – функціональні та мембранні процеси при ІХС, гіпертонічній хворобі, аритміях та інших захворюваннях серця і методи підвищення ефективності та безпеки фармакологічних коректорів”.

3. 2003 – 2010 роки – “Патогенетичні механізми міокардіальної та ендотеліальної дисфункції судин при захворюваннях серця, аритміях і серцевій недостатності та підвищення ефективності і безпеки лікування (клініко – експериментальні дослідження).

4. 2010-2014 рр. - "Роль оксидантного стересу, дисліпідемії, ендотеліальної дисфункції та структурно-функціональних порушень міокарду при серцево-судинних захворюваннях та коморбідних станах. Оптимізація і удосконалення методів лікування".

5. з 1.01.2015 року розпочата нова тема науково-дослідної роботи "Патогенетичні паралелі між нейрогуморальними, метаболічними й структурно-функціональними порушеннями та характером перебігу різних серцево-судинних захворювань і коморбідних станів, оптимізація фармакологічної коренкції". Тема запланована на 4 роки до 12.2019.

6. з 01.01.2020 запланована нова тема "Прогнозування пребігу та ефективності лікування різних серцево судинних захворювань у поєднанні з патологією інших органів і систем" планової НДР кафедри на 4 роки (2020-2024 рр.)

Переважна більшість наукових дисертаційних робіт співробітників кафедри, була присвячена вивченню різних аспектів аритмій серця і серцевої недостатності і виконана на базах колишнього міського клінічного кардіологічного диспансеру та кардіологічного відділення МКЛ №1. З аритмій серця кафедрою видано 5 монографії та 1 навчальний посібник.

Окрім клінічних досліджень, на кафедрі вперше в університеті була створена експериментальна кардіологічна лабораторія під керівництвом доцента Т.М. Ліпницького, яка потім стала університетською лабораторією. Співробітниками кафедри в експериментальній лабораторії проведено ряд експериментальних досліджень з вивчення механізмів аритмій. Співробітниками кафедри розроблені деякі експериментальні моделі порушень ритму серця на тваринах. Деякі результати експериментальних розробок кафедри лягли в основу низки клінічних досліджень, присвячених підвищенню ефективності та безпеки застосування антиаритмічних препаратів при різних аритміях серця та розробки диференційованого лікування порушень серцевого ритму.

Останні роки кафедра займається проблемами міокардіальної та ендотеліальної дисфункції при різних захворюваннях та метаболічному синдромі. У цьому напрямку кафедрою розробляються прогностичні клініко – інструментальні предиктори розвитку різних серцево – судинних ускладнень, шляхи підвищення ефективності та оптимізації лікування цих хворих.

Наукова діяльність кафедри нараховує більше 950 наукових робіт, серед них біля 40 монографій та навчальних посібників, отримано більше 30 авторських свідоцтв на винаходи (професорами Б.Г. Сторожуком - 22,      В.П. Івановим – 12, В.І. Денисюком – 11 та інші).

Професор Денисюк В.І. указом президента України був нагороджений званням "Заслужений діяч науки і техніки України".

Література, що видана кафедрою

  1. Денисюк В.І., Денисюк О.В. Доказова внутрішня медицина: Підручник для студентів вищих мед. навч. закладів ІІІ-IV рівнів акредитації / В.І. Денисюк, О.В. Денисюк. - Вінниця: ДП "Державна картографічна фабрика", 2011. - 928с.
  2. Внутрішня медицина і тривожно-депресивні розлади: підручник для студентів вищих мед. навч. закл. ІІІ-IV рівнів акредитації/ В.І. Денисюк [та ін.]; ред. В.І. Денисюк. - Вінниця: Консоль. 2011. - 571 С.
  3. Навчально-методичний посібник для атестації студентів 6-го курсу з використанням наскрізних програм навчання "Внутрішня медицина з інфекційними хворобами та фтизіатрією" (7.12010001 "Лікувальна справа") та "Профілактика ВІЛ-інфікування, попередження передачі ВІЛ від матері до дитини, діагностика, лікування ВІЛ-інфікованих та соціально=психологічна підтримка людей, що живуть з ВІЛ" / За ред. професора денесюка В.І. Вінниця: ВНМУ, 2014 - 118 с.
  4. Діагностичні, лікувальні та профілактичні алгоритми з внутрішньої медицини: навчально-методичний посібник. // За редакцією професора денесюка В.І. - Київ: Центр ДЗК, 2015 - 152 с.
  5. Денесюк В.І., Мороз В.М., денесюк О.В. Аритмії та блокади серця: 30-річний науково-практичний досвід вивчення порушень ритму серця з урахуванням рекомендацій доказової медицини: Практичне керівництво / Київ: Центр ДЗК, 2017 - 560 с.
  6. Впровадження діагностичних, прогностичних та лікувальних шкал з внутрішньої медицини у навчальний процес підготовки студентів та лікарів післядипломної освіти. навчальний посібник // За редакцією проф. В.І. Денесюка, проф. Р.Г. Процюка. - Київ: Центр ДЗК, 2017 - 168 с.
  7. Денесюк В.І., Барська О.В., Іванов В.П. Клінічні ігри з внутрішньої медицини в процесі очного та дистанційного навчання студентів і лікарів-інтернів:тНавчальний посібник. Київ: Центр ДЗК, 2021, 208с. ISBN 978-617-7175-58-1
  8. В.І. Денесюк, О.В. Денесюк. Внутрішня медицина. Підручник для студентів закладів вищої освіти ІІІ-ІV рівня акредитації та лікарів післядипломної освіти на основі рекомендацій доказової медицини / За ред. Коваленка. - 3-е вид., переробл. і доповн. - К.: МОРІОН, 2019. - 960 с. + 8 кол.вкл.
  9. Власенко М.В., Іванов В.П. Серцево-судинні захворювання в пацієнтів з цукровим діабетом. Посібник в таблицях (для ендокринологів, кардіологів та сімейних лікарів).- вид. "СахарОк" і "Домашний кардиолог", Вінниця, 2019. - 86 с.
  10. Денесюк В.І. Клініко-інструментальні предиктори прогнозування ускладнень серцево-судинних та коморбідних захворювань / В.І. Денесюк, О.В. Барська, О.Ф.Білонько, Ю.Ю. Шушковська. Вінниця: Едельвейс і К, 2023. 448 с.: іл. (Серія "Прогнозування ускладнень внутрішніх і коморбідних захворювань та їх лікування": Книга 1).