Студенту

Інтерну

Master

Аспіранту

Внутрішня Медицина - Аспiранти Кардіологія - Аспiранти Методичнi вказівки - Ревматологія - Аспiранти Методичні вказівки док.філософії ревматологія 2020-2021 Рекомендована література_док.філософії ревматологія 2020-2021 Робочі програми - Лікувальна справа - Аспiранти - Внутрішня медицина Робочі програми - Лікувальна справа - Аспiранти - Кардіологія Робочі програми - Лікувальна справа - Аспiранти - Ревматологія Робоча програма док.філософії ревматологія 2020-2021 Робоча програма_ревматологія - Аспiранти Силабус док.філософії ревматологія 2020-2021 Список рекомендованої лiтератури - Ревматологія - Аспiранти Табл 3 Матриця відповідності програмних результатів навчання 2020-2021 Темат_план_самост_робота - Ревматологія - Аспiранти Тематичнi плани практичних занять - Ревматологія - Аспiранти Тематичний план практичних занять_2020-2021н.р. Тематичний план самостійної роботи_2020-2021н.р.

Кваліфікаційні роботи

Clinical ordinator

Історія кафедри

 

17 вересня 1934 року, відповідно до Указу Народного комісаріату Охорони здоров'я України відбулася реорганізація колишнього Вінницького фармацевтичного інституту і вечірнього виробничого інституту в Вінницький медичний інститут. Відповідно були створені клінічні кафедри, у тому числі і кафедра факультетської терапії.
Першим завідувачем кафедри був Юхим Якович Фішензон, доктор медичних наук, професор. У штат кафедри, крім завідувача, входили два асистенти і 1 лаборант. З моменту заснування на кафедрі функціонувала клінічна, а з 1936 р. – біохімічна лабораторії.

 

У 1939 р. після смерті проф. Фішензона Е.Я. кафедру очолив доктор мед. наук, професор А.А.Айзенберг. У довоєнні роки кафедра не мала єдиного наукового напрямку. Було опубліковано 5 робіт професора Фішензона Е.Я., дві роботи доцента Шинкаревой М.Ф.

Після звільнення Вінниці з 1944 по 1950 р. кафедру факультетської терапії очолював кандидат медичних наук Азлецький Олександр Володимирович.


 

У вересні 1950 р. завідувачем кафедрою факультетської терапії став Борис Соломонович Шкляр, який залишався на цій посаді до 1961 року. Видатний вчений, чудовий педагог, прекрасний лікар, блискучий ерудит, Вчитель з великої букви, він став засновником Вінницької терапевтичної школи. Нагороджений орденом «Знак Пошани», багатьма медалями. Автор одного з кращих підручників з пропедевтики внутрішніх хвороб, що витримав 4 видання.

Під керівництвом Б.С.Шкляра виконані 2 докторські і 11 кандидатських дисертацій. За 11 років роботи професора Шкляра Б.С. на кафедрі факультетської терапії видано 2 збірники наукових робіт, 2 монографії. Б.С.Шкляр був автором 5 статей для Великої медичної енциклопедії; 67 наукових статей. 11 учнів професора Шкляра Б.С. стали завідувачами кафедр, професорами: Олейник С.Ф., Піліпенко В.А., Каменецкий С.І., Мікуніс Р.І., Рибачук І.А., Головцев Ю.Н., Андренко П.Т., Зелінській Б.А., Березовській Б.А., Шеверда М.Г., Сєркова В.К.

 Після смерті Б.С.Шкляра кафедру очолила одна з його перших учениць Р.Й.Мікуніс, яка була  завідуючою кафедрою до серпня 1988 року.

 Р.Й.Мікуніс закінчила Вінницький медінститут в 1941 році.У 1953 р. захистила кандидатську і в 1966 році – докторську  дисертацію.

 За період 1961-1989 роки під керівництвом Р.Й.Мікуніс захищено 5 докторських (Зелінській Б.О., Андренко П.Т.,  Шеверда М.Г., Сєркова В.К., Дубовий О.Х) та 23 кандидатські дисертації. Під редакцією Р.Й.Мікуніс підготовлено 7  навчальних посібників, 5 монографій. Співробітниками в цей час опубліковано більше 500 наукових робіт. На кафедрі  розроблялись проблеми серцево-судинних захворювань: гіпертонічної хвороби, ІХС, недостатності кровообігу,  діагностики і лікування ревматичних хвороб. З 1974 року кафедра стає базою Державного фармакологічного комітету  Радянського Союзу з випробувань нових лікарських препаратів.

 Штатний склад кафедри постійно обновляється і розширяється. До 1988 року колектив кафедри налічував 19 викладачів і 3 лаборантів.


В 1988 році кафедру очолила професор В.К.Сєркова, яка була керівником кафедри по липень 2006 року. Закінчивши в 1955 р. Вінницький медичний інститут, вона була залишена в аспірантурі при кафедрі факультетської терапії. З 1956 г по 1977 р. працювала асистентом, з 1977 по 1988 р. – доцентом тієї ж кафедри. У 1960 р. під керівництвом проф. Б.С.Шкляра захистила кандидатську, в 1986 р. - докторську дисертацію, в 1988 р. одержала звання професора. У 2003 р. їй присвоєно звання Заслуженого діяча науки і техніки України. Неодноразово нагороджувалася Почесними грамотами Міністерства охорони здоров'я України і Міністерства освіти та науки України, знаками «Відмінник охорони» здоров'я і «Відмінник освіти України». В 1981 р. нагороджена медаллю «За трудову доблесть». Автор більше 280 публікацій, у тому числі і в зарубіжних виданнях, співавтор 10 монографій.

Наукові дослідження в цей період присвячені патології серцево-судинної системи та ревматологічним захворюванням.

Під керівництвом проф. В.К.Сєркової захищено 2 докторські дисертації, присвячені важливим проблемам кардіології і ревматології: кандидатом мед. наук Жебелем В.М. («Вікові особливості оксидантної та антиоксидантної систем і їх зміни у хворих на ішемічну хворобу серця і гіпертонічну хворобу, шляхи їх корекції”. – 1995) і к.м.н. Станіславчуком М.А. («Оптимізація лікування хворих на ревматоїдний артрит нестероідними протизапальними та анальгетичними препаратами: фармакокінетичні та фармакодинамічні підходи” – 1997). З 1989 року по жовтень 2006 року захищено 31 кандидатських дисертацій, зокрема 21 – під керівництвом професора Сєркової В.К. і 10 – під керівництвом професора Станіславчука М.А. В даний час на кафедрі виконується 9 кандидатських дисертацій. На кафедрі підготовлено 19 магістрів випускників Вінницького медінституту і 2 випускники вузів Індії. За період з 1989 р. на кафедрі навчалися в аспірантурі 27 чоловік. Всі вони захистили кандидатські дисертації. Серед них, 3 іноземних громадян. Клінічну ординатуру в цей період закінчили 58 клінічних ординаторів, з яких 29 іноземних громадян. За період з 1988 по 2006 р. співробітниками кафедри опубліковано більше 600 наукових робіт, отримано 9 патентів, 34 раціоналізаторських пропозиції.

Починаючи з 1975 року, кафедра видає учбові монографії з різних розділів терапії. У 2004 році здійснене третє, доповнене видання монографій по чотирьох розділах: кардіології, гастроентерології, нефрології, пульмонології. В 2005 – по ревматології. У 2005 році співробітниками кафедри видано підручник «Факультетська терапія”, підготовлено до видання навчальний посібник «Ревматичні хвороби». Для іноземних студентів видано навчальний посібник з неінфекційних тропічних хвороб. Для лікарів і студентів видано керівництво з методів лабораторних досліджень при патології внутрішніх органів.

З 2001 р. кафедра є базою Фармакологічного комітету України з випробувань нових лікарських препаратів. Кафедра бере учать в проведенні міжнародних рандомізованих контрольованих клінічних досліджень. Кафедра співпрацює з іншими науковими закладами - Інститутом кардіології ім. М.Д.Стражеска, Українським НДІ реабілітації інвалідів, з іншими кафедрами університету.

В 2003 році кафедрою започатковано проведення Всеукраїнської конференції з міжнародною участю з внутрішньої медицини.

З липня 2006 року кафедру очолює професор Станіславчук М.А., який є випускником Вінницького медичного інституту (1981), закінчив клінічну ординатуру на кафедрі факультетської терапії (1987), працював терапевтом, завідувачем терапевтичного відділення Хмельницької районної лікарні. В 1991 році захистив кандидатську, а 1997 – докторську дисертацію. Під керівництвом проф. М.А.Станіславчука захищено 10 кандидатських дисертацій.

Штатний склад викладачів кафедри в даний час становить 22 чоловік. На кафедрі працюють два професори, 16 доцентів, 6 асистентів, 5 старших і один середній лаборант, 2 препаратори. Проходять навчання 7 аспірантів і 13 клінічних ординаторів, 1 магістрант з англійською мовою навчання.

Штат кафедри

Станіславчук Микола Адамович


Зав.кафедри, професор, д.м.н

Народився 6 січня 1954 року в с. Лозна Вінницької області, Уланівського (нині Хмільницького) району. 8 класів Лознянської середньої школи закінчив у 1969 році і поступив до Вінницького медичного училища ім. Д.К. Заболотного, яке закінчив у 1973 році. Після закінчення училища працював фельдшером в рідному селі, звідки і був призваний на військову службу. Під час перебування в армії служив фельдшером, старшиною роти, а після демобілізації вступив на перший курс Вінницького медичного інституту ім. М.І. Пирогова.
Після завершення навчання в 1981 році був направлений на роботу в Хмельницьку районну лікарню, Хмельницької області, де працював дільничим терапевтом, кардіологом, завідувачем терапевтичного відділення, районним терапевтом.
В 1985-1987 роках навчався в клінічній ординатурі при кафедрі факультетської терапії Вінницького державного медичного інституту ім. М.І.Пирогова, де і розпочав наукову роботу, яку продовжив на базі ревматологічного відділення Хмельницької обласної клінічної лікарні, куди був направлений на посаду лікаря-ревматолога по закінченню клінічної ординатури.
В 1991 році був запрошений на роботу на кафедру факультетської терапії Вінницького державного медичного інституту ім. М.І. Пирогова на посаду асистента кафедри. В тому ж році захистив кандидатську дисертацію, присвячену вдосконаленню лікування хворих з захворюванням суглобів. Ревматологічна тематика лягла в основу і докторської дисертації – «Оптимізація лікування хворих на ревматоїдний артрит нестероїдними протизапальними та аналгетичними препаратами. Фармакокінетичні та фармакодинамічні підходи», яку було захищено в 1997 році.
В 1998 році був обраний на посаду доцента, а в 2000 році – на посаду професора кафедри внутрішньої медицини Вінницького державного медичного університету. З 2006 року – завідувач цієї ж кафедри.
Під керівництвом проф. Станіславчука М.А. виконано і захищено 27 кандидатських дисертацій. Основний науковий напрямок – розробка нових підходів до діагностики та лікування основних ревматичних захворювань. Науковий доробок складає більше 300 наукових праць, опублікованих в вітчизняних та зарубіжних виданнях. Є автором та співавтором 13 посібників, 3 монографій, двох підручників. З науковими доповідями брав участь в роботі багатьох вітчизняних та міжнародних конгресів, у тому числі в Британському, Скандинавському, Європейському та Американському ревматологічних конгресах. Є членом двох спеціалізованих вчених рад з захисту докторських та кандидатських дисертації, членом редколегії 3-х наукових журналів, членом правління Асоціації ревматологів України.
Нагороджений медаллю “Академіка М.Д. Стражеска” Національної Академії медичних наук України, Почесною грамотою Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України.

Академія Google

Демидюк Василь Тимофійович


доцент, к.м.н

Народився 07.08.1938 року в с. Брониця Камінь-Каширського району Волинської області. Закінчив 7 класів в 1953 році, Камінь-Каширське медичне училище в 1956 році, в 1956-1957 роках працював фельдшером в с. Гута-Боровенська Камінь-Каширського району, 1957-1960 роки – служив у Радянській армії.
Академія Google

Савицька Олена Олександрівна


доцент, к.м.н

В 1989 році закінчила з відзнакою Вінницький медичний інститут ім. М.І.Пирогова. Після завершення інтернатури працювала лікарем-ординатором терапевтичного відділення Вінницької міської лікарні №3.
З 1994 по 1996 р. навчалася в клінічній ординатурі по терапії на кафедрі факультетської терапії, з 1996 по 1999 рік – аспірантура. В грудні 1999 року рішенням спеціалізованої Вченої Ради Івано-Франківської державної медичної академії МОЗ України на підставі прилюдного захисту дисертації «Оцінка впливу силларду П на ліпідний спектр крові та ліпопероксидацію при атеросклерозі та ішемічній хворобі серця» присуджено науковий ступінь кандидата медичних наук (диплом ДК№006195).
З 2000 року - асистент кафедри факультетської терапії (нині кафедра внутрішньої медицини №1), а з 2005 року – доцент тієї ж кафедри. Автор 72 наукових робіт із них 11 навчально-методичного напрямку. З листопада 2015 року – завуч кафедри внутрішньої медицини №1.

Кузьмінова Наталія Віталіївна


професор, д.м.н.

Закінчила «з відзнакою» лікувальний факультет Вінницького медичного інституту у 1991 році за спеціальністю «Лікувальна справа» та з серпня 1991 року почала працювати на посаді старшого лаборанта кафедри факультетської терапії ВМІ ім. М.І. Пирогова. У вересні 1994 року зарахована на посаду асистента кафедри. У листопаді 1993 року поступила в аспірантуру у ВДМУ ім. М.І. Пирогова на кафедрі факультетської терапії та в червні 1996 року в спеціалізованій вченій раді Харківського державного медичного інституту МОЗ України захистила кандитатську дисертацію на тему «Ліпіди крові і ліпопероксидація у хворих на захворювання нирок з гіпертензивним синдромом та їх динаміка під впливом антигіпертензивних засобів». В квітні 2011 року присвоєно вчене звання доцента кафедри внутрішньої медицини. З грудня 2007 року навчалась в докторантурі на кафедрі внутрішньої медицини №1 ВНМУ ім. М.І. Пирогова і 25 грудня 2009 року захистила докторську дисертацію на тему «Гемодинамічні, судинні та нейро-гуморальні механізми ремоделювання міокарда у хворих на гіпертонічну хворобу та можливості їх корекції» з фаху «Кардіологія» в спеціалізованій вченій раді Д 64.600.04 Харківського НМУ МОЗ України. Рішенням спеціалізованої вченої ради Харківського НМУ МОЗ України на підставі прилюдного захисту дисертації присуджено науковий ступінь доктора медичних наук зі спеціальності кардіологія.
Має вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності „терапія” та вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності „кардіологія”.
Відповідальний виконавець НДР з кардіології «Порушення функції ендотелію та жирової тканини, їх зв’язок з функціональним станом печінки та серцево-судинним ремоделюванням та можливості їх корекції у хворих з серцево-судинною патологією». Автор понад 180 наукових робіт, 6 патентів та 2 інформаційних листів, співавтор 6 учбових посібників з внутрішньої медицини та кардіології.
Академія Google

Андрушко Інна Іванівна


професор, д.м.н.

Закінчила Вінницький державний медичний університет ім. М.І. Пирогова за спеціальністю - лікувальна справа (1997 рік).
На кафедрі внутрішньої медицини №1 пройшла шлях від магістранта кафедри (1997-1998 рр), клінічного ординатора (1998-2000 рр), старшого лаборанта (2000-2003 рр), асистента (2003-2008 рр.), доцента (2008-2013 рр) до професора кафедри. Захистила кандитатську дисертацію у 2003 році (“Гіпергомоцистеїнемія у хворих на гіпертонічну хворобу: зв’язок із станом серцево-судинної системи, гіперліпідемією та недостатністю вітамінів В2, В6, В12” за спеціальністю „кардіологія”) та у 2012 році докторську дисертацію („Гіпергомоцистеїнемія як фактор патогенезу атеросклерозу та ішемічної хвороби серця; механізми її проатерогенної дії” з фаху «кардіологія»).
Виконує навчально-методичну роботу кафедри: автор та співавтор методичних розробок для студентів 4-6 курсів, навчально-методичного посібника (“Внутрішня медицина”, розділ ревматологія), співрозробник робочих програм з підготовки клінічних ординаторів за спеціальністю “ревматологія” та доктора філософії на третьому рівні вищої освіти з навчальної дисципліни “ревматологія”. Відповідальний виконавець НДР кафедри “Генетичні та середовищні чинники в виникненні та прогресуванні основних ревматологічних захворювань”.
Коло професійних інтересів: терапія, ревматологія. Автор та співавтор понад 70 публікацій. Лікар вищої категорії за спеціальністю “терапія”, ІІ категорії за фахом “ревматологія”.
Академія Google

Монастирський Юрій Ігорович


доцент, к.м.н

Закінчив Вінницький медичний інститут з відзнакою за спеціальністю «лікувальна справа» в 1972 році. З 1972 по 1973 рік проходив інтернатуру на базі 3-ї міської лікарні м. Вінниці. З 1973 по 1977 рік працював завідувачем кабінету функціональної діагностики в Погребищанській районній лікарні. З 1977 по 1979 рік навчався в клінічній ординатурі, а з 1979 по 1992 рік працював асистентом на кафедрі факультетської терапії Вінницького державного медичного інституту. З 1992 року працює доцентом на цій же кафедрі.
Має вищу категорію з терапії. Консультує кардіологічне відділення і поліклініку обласної лікарні.
Автор більш ніж ста друкованих праць, співавтор підручника з факультетської терапії і дев'яти посібників з різних розділів внутрішньої медицини.
Автор історичного роману «Варвар», присвяченому подіям, що відбуваються в першому столітті нашої ери.
Академія Google

Вишар Галина Олексіївна


доцент, к.м.н

1993- 1999 навчання у ВДМУ ім. М.І. Пирогова за спеціальністю «лікувальна справа».
З серпня 1999 по червень 2001 року - інтернатура на базі Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова за спеціальністю «Загальна практика – сімейна медицина», яку закінчила з відзнакою.
В 2003 році зарахована до аспірантури на кафедру факультетської терапії Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. В квітні 2005 року захистила кандидатську дисертацію на тему: “Порівняльна оцінка хронотерапії хворих на артеріальну гіпертензію інгібітором АПФ спіраприлом та антагоністом кальцію амлодіпіном” в Кримському державному медичному університеті ім. Георгієвського і отримала науковий ступінь кандидата медичних наук за спеціальністю «кардіологія».
З 2006 р. по 2007 р. - асистент кафедри сімейної медицини та поліклінічної терапії
З 2007 р. – асистент кафедри внутрішньої медицини №1 ВНМУ ім. М.І.Пирогова
Опубліковано 47 наукових робіт. Лікувальну роботу виконує в нефрологічному відділенні Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова.

Пархонюк Валерій Петрович


доцент, к.м.н

Закінчив Вінницький медичний інститут з відзнакою за спеціальністю «лікувальна справа» в 1979 році та рекомендований на наукову роботу. З 1979 по 1981 рік - навчання в клінічній ординатурі по спеціальності «внутрішні хвороби» на кафедрі факультетської терапії Вінницького державного медичного інституту. З вересня 1981 р. – асистент кафедри факультетської терапії, з лютого 1999 року – доцент кафедри факультетської терапії Вінницького державного медичного університету. З вересня 1989 року – кандидат медичних наук. Має вищу категорію з терапії. Консультує у ревматологічному відділенні і поліклініці обласної лікарні ім. М.І. Пирогова.
Автор більш ніж 50 друкованих праць, співавтор посібників з різних розділів внутрішньої медицини.
З 1995 року – заступник декана медичного факультету №1.

Нечипорук Ольга Вікторівна


доцент, к.м.н

Закінчила Вінницький медінститут у 1973 р.
Працювала кардіологом поліклініки 1-і міськоі клінічноі лікарні м. Вінниці з 1974 по 1985 рр. В 1990 р. захистила кандидатську дисертацію на тему "Прогнозування віддалених наслідків інфаркту міокарду". З 2001 р. доцент відділення гемодіалізу ВОКЛ ім. М.І.Пирогова.
Сфера наукових інтересів: кардіологія, нефрологія, гастроентерологія.

Остапчук Олена Іванівна


доцент, к.м.н

Закінчила з відзнакою лікувальний факультет Вінницького медичного інституту ім. М.І. Пирогова в 1989 році. З 1989 по 1991 р. навчалася в клінічній ординатурі по спеціальності “Внутрішні хвороби”. З 1991 по 1995 р. працювала старшим лаборантом кафедри факультетської терапії. З 1995 р. по 1999 р. навчалася в заочній аспірантурі по спеціальності “Ревматологія” на кафедрі факультетської терапії ВНМУ ім. М.І. Пирогова. В травні 1999 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Вплив антиоксидантів та омепразолу на протизапальний ефект, побічну дію та фармокінетику індометацину”. З 1995 р. по 2009 працювала асистентом, а з 2009 р. працює доцентом кафедри. Опубліковано 57 наукових робіт. Лікувальну роботу виконує в якості консультанта в нефрологічному відділенні Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова.

Берко Галина Кузьмівна


доцент, к.м.н

З відзнакою закінчила лікувальний факультет Вінницького медичного інституту в 1984 році за спеціальністю «лікувальна справа». З 1985 року працювала лікарем-кардіологом дистанційно-діагностичного центру Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І.Пирогова. У 1997-1999 р. навчалась у клінічній ординатурі з кардіології на кафедрі факультетської терапії ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
У 1999 році отримала вищу кваліфікаційну категорію з кардіології. З серпня 2000 р. по 09.2007 р. працювала асистентом кафедри факультетської терапії (з 2008 р. - внутрішньої медицини №1) ВНМУ ім. М.І. Пирогова. З 01.10.2007 р. по теперішній час – доцент цієї ж кафедри.
24.04.2001 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: “Порівняльний вплив карведілолу та атенололу на добовий профіль артеріального тиску та показники гемодинаміки у хворих на гіпертонічну хворобу в поєднанні з ішемічною хворобою серця ” за спеціальністю “кардіологія” в Інституті кардіології ім. академіка М.Д. Стражеска. В 2001 році присуджено науковий ступінь кандидата медичних наук зі спеціальності кардіологія. Має 83 публікації. Здійснює лікувальну роботу у кардіологічному відділенні Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова.

Бурдейна Людмила Валентинівна


доцент, к.м.н

У 1993 році закінчила з відзнакою Вінницький державний медичний університет ім. М.І. Пирогова за спеціальністю «лікувальна справа», у 1995 році отримала сертифікат лікаря-спеціаліста за спеціальністю «терапія».
Рішенням Вченої ради ВДМУ ім. М.І. Пирогова у 1993 році була рекомендована на наукову роботу та на підставі матеріалів конкурсу і розпорядження МОЗ України була зарахованою до магістратури за спеціальністю «терапія» на кафедрі факультетської терапії ВДМУ ім. М.І. Пирогова. Під керівництвом доктора медичних наук, професора Сєркової Валентини Костянтинівни виконала та захистила магістерську роботу на тему «Застосування метода акупунктури низькоенергетичним гелій-неоновим лазером при лікуванні хворих на гіпертонічну хворобу II стадії». Рішенням Вченої Ради ВДМУ ім. М.І. Пирогова у 1995 року було присуджено науково-кваліфікаційний рівень «магістр медицини».
У листопаді 1996 року поступила у заочну аспірантуру у ВДМУ ім. М.І. Пирогова при кафедрі факультетської терапії. Науковий керівник – доктор медичних наук, професор Сєркова Валентина Костянтинівна.
У жовтні 1999 року при Харківському державному медичному університеті захистила кандидатську дисертацію на тему «Корекція порушень гемодинаміки, добового ритму артеріального тиску та стану перекисного окислення ліпідів у хворих на гіпертонічну хворобу» за спеціальністю каріологія.
З 1995 по 1997 рік працювала старшим лаборантом кафедри факультетської терапії ВДМУ ім. М.І. Пирогова. З 1997 зарахована на посаду асистента-стажера, а з 25.03.99. переведена на посаду асистента цієї ж кафедри.
У 1999 році при Вінницькому державному медичному університеті ім. М.І. Пирогова пройшла курси первинної спеціалізації для викладачів медичних вузів. У 2005 році пройшла цикл підвищення кваліфікації «факультетська терапія» при Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця.
У 2003, 2008 та 2013 роках пройшла ПАЦ по терапії на факультеті підвищення післядипломної освіти при Хмельницькій філії Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.
Має 110 публікацій. Здійснює лікувальну роботу у кардіологічному відділенні ВОКЛ ім. М.І. Пирогова. Консультує нефрологічне та пуль- монологічне відділення ВОКЛ ім. М.І. Пирогова. Здійснює консультативно-лікувальні виїзди у райони Вінницької області як співробітник Центру медицини катастроф.

Перебетюк Лариса Степанівна


доцент, к.м.н

У 1995 році закінчила Вінницький державний медичний університет ім. М.І. Пирогова за спеціальністю «лікувальна справа», у 1997 році отримала сертифікат лікаря-спеціаліста за спеціальністю «терапія».
З серпня 1997 року старший лаборант кафедри факультетської терапії ВДМУ ім. М.І. Пирогова.
У 2006 році закінчила клінічну ординатуру за спеціальністю «внутрішні хвороби» на кафедрі факультетської терапії ВДМУ ім. М.І. Пирогова, продовжила роботу на кафедрі та працювала лікарем приймального відділення Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова.
З 2011 року асистент кафедри внутрішньої медицини №1
У 2016 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 14.01.12-ревматологія.
« Клінічні особливості та лікувальна тактика при ревматоїдному артриті за умов його поєднання з фіброміалгією » при ДУ «Національному науковому центрі « Інституті кардіології імені академіка М.Д.Стражеска», керівник – доктор медичних наук, професор Станіславчук Микола Адамович.
З 2017 року – доцент кафедри внутрішньої медицини №1
У 2004, 2009 та 2014 роках пройшла ПАЦ по терапії на факультеті підвищення післядипломної освіти при Хмельницькій філії Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.
У 2013 та 2019 роках – тематичне удосконалення « Актуальні питання клінічної ендокринології» терапії на факультеті підвищення післядипломної освіти Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.
У 2016 році пройшла спеціалізацію з ревматології на базі Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика.
З 2016 року сертифікат спеціаліста за спеціальністю «ревматологія».
З 2019 року вища кваліфікаційна категорія за спеціальністю «терапія»
Лікувальна робота проводиться на базі Комунального некомерційного підприємства «Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І.Пирогова Вінницької обласної Ради» та включає в себе наступні види роботи:
- курація хворих Високоспеціалізованого клінічного Центру ревматології, остеопорозу та біологічної терапії;
- консультація Центру отоларингології та склероми з малоінвазивними технологіями, як лікар ревматолог.
Автор більше 40 друкованих робіт.

Величкович Марина Михайлівна


доцент, к.м.н

Закінчила Вінницький державний медичний університет в 1995 р. Навчалася в магістратурі та заочній аспірантурі на базі кафедри факультетської терапії, одночасно працювала старшим лаборантом на цій же кафедрі. У грудні 2001 року захистила кандидатську дисертацію на тему "Значення добового моніторування артеріального тиску та варіабельності серцевого ритму для діагностики та диференційованого лікування артеріальних гіпертензій".
З 2005 року - асистент кафедри внутрішньої медицини №1, а з 2017 року - доцент цієї ж кафедри. З 2016 року викладає цикл "Військова терапія" студентам V курсу медичного факультету. Наукову роботу виконує згідно з планом наукової роботи кафедри внутрішньої медицини №1. Автор більше 60 друкованих робіт. Лікувальну роботу проводить в нефрологічному відділенні Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І.Пирогова, консультує хворих у відділенні щелепно-лицьової хірургії.

Швець Лілія Володимирівна


доцент, к.м.н

Швець Лілія Володимирівна у 2001 році закінчила Вінницький державний медичний університет ім. М.І.Пирогова.
З 2001 по 2002 рік проходила інтернатуру на базі міської клінічної лікарні №1 м. Вінниці. По закінченні інтернатури з 2002 по 2003 рік працювала практичним лікарем в Центрі переливання крові м. Вінниця, з 2003 по 2006 рік викладачем у Вінницькому медичному коледжі ім. Заболотного. 2006-2009 рр. – навчання в аспірантурі кафедри внутрішньої медицини №1 Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова. В березні 2010 року захистила кандидатську дисертацію на тему “Респіраторна м’язова дисфункція та рівень гомоцистеїну у крові хворих на системну склеродермію: клініко-патогенетичне значення ”. 2010-2016 роки працювала на посаді асистента кафедри внутрішньої медицини №1 Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова, з 2017 року – доцент кафедри.
Має 28 наукових друкованих праць.

Хоменко Вікторія Миколаївна


доцент, к.м.н

Хоменко Вікторія Миколаївна у 1996 році з відзнакою закінчила Вінницький державний медичний університет ім. М.І.Пирогова. З 1996 по 1997 рік проходила інтернатуру на базі міської клінічної лікарні №1 м. Вінниці. По закінченні інтернатури з 1997 до 2002 року працювала практичним лікарем в МКЛ №1. З 2002 по 2004 рік навчалась в клінічній ординатурі на кафедрі факультетської терапії Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова. 2004-2008 рр. – навчання в аспірантурі кафедри внутрішньої медицини №1 Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова. З вересня 2007 р. – асистент, 2016 р. - доцент кафедри внутрішньої медицини №1 ВНМУ ім. М.І.Пирогова.
Захистила кандидатську дисертацію на тему “Вегетативна та ендотеліальна дисфункція у хворих на фіброміалгію. Зв’язок з клінічними проявами та ефективністю лікування”.
Має 42 друковані роботи, 3 патенти на корисну модель. Лікувальну роботу виконує в якості консультанта в кардіологічному та ревматологічному відділеннях Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова.

Гунько Ірина Петрівна


доцент, к.м.н

Закінчила Вінницький державний медичний університет ім. М.І. Пирогова в 1996 році за спеціальністю «Лікувальна справа». З 1.08.1996 по грудень 1997 року проходила інтернатуру на базі Вінницької обласної клінічної лікарні. В 1997-2000 рр. навчалась в клінічній ординатурі на кафедрі факультетської терапії ВДМУ ім. М.І. Пирогова.
У 2000-2003 роках навчалась в аспірантурі на кафедрі факультетської терапії ВНМУ ім. М.І. Пирогова. В 2003 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «Ревматологія» на тему: «Анемія у хворих на ревматоїдний артрит: зв'язок з мікронутрієнтною недостатністю, важкістю захворювання та ефективністю фармакотерапії (клініко-експериментальне дослідження)».
З листопада 2003 року була зарахована на посаду асистента кафедри факультетської терапії Вінницького національного медичного університету.
В 2009 році обрана доцентом кафедри внутрішньої медицини. Має 39 наукових друкованих праць. Лікар вищої категорії за спеціальністю «ревматологія». Здійснює лікувальну роботу у ревматологічному відділені та консультативну роботу у відділеннях Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова.

Дзекан Ольга Василівна


доцент, к.м.н

У 2008 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Стан вегетативного балансу у хворих на ішемічну хворобу серця та гіпертонічну хворобу.» Автор 30 друкованих робіт.

Побережець Оксана Леонідівна


доцент, к.м.н

Побережець Оксана Леонідівна,к.м.н
У 2004 році закінчила з відзнакою Вінницький медичний університет ім.
М.І.Пирогова.
З 2004 по 2005 р. навчалася в інтернатурі на базі Вінницької обласної клінічної
лікарні ім. М.І. Пирогова за спеціальністю “терапія”, закінчила з відзнакою.
З 2005 по 2009 рр – навчалась у заочній аспірантурі, по завершенню якої у 2010
р. захистила кандидатську дисертацію на отримання наукового звання
кандидата медичних наук.
З 2005 року – практикуючий лікар-пульмонолог ВОКЛ ім.М.І Пирогова
З 2011 року - асистент кафедри внутрішньої медицини №1
Автор 32 наукових робіт

Березюк Ольга Михайлівна


доцент, к.м.н

Березюк Ольга Михайлівна з відзнакою закінчила ВНМУ ім. М. І. Пирогова у 2005 році. З 2005 по 2007 рік проходила інтернатуру зі спеціальності «Загальна практика-сімейна медицина» та одночасно навчалась у магістратурі. У 2007 році отримала сертифікат лікаря загальної практики та, захистивши магістерську роботу, диплом магістра з відзнакою. У 2007 році поступила до аспірантури зі спеціальності «Внутрішні хвороби». У 2009 році пройшла курс спеціалізації з дисципліни «Гематологія та трансфузіологія», отримала сертифікат спеціаліста. В цьому ж році була прийнята на посаду викладача на кафедру внутрішньої медицини № 1. 13 березня 2011 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Роль еритропоетину в розвитку анемічного синдрому при гострій мієлоїдній лейкемії».
В 2014 році отримала другу категорію за спеціальністю «Гематологія та трансфузіологія». В 2015 році пройшла курс спеціалізації з дисципліни «Терапія».
В 2016 р. обрана за конкурсом на посаду доцента кафедри внутрішньої медицини №1. В вересні 2017 р. пройшла педагогічне стажування у Західно-Фінському коледжі. В грудні 2017 р. присвоєно вищу категорію за спеціальністю «Гематологія та трансфузіологія». В 2018 р. склала мовний іспит та отримала сертифікат, що підтверджує знання англійської мови на рівні В2. В березні 2019 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри внутрішньої медицини №1 ВНМУ ім. М. І. Пирогова.
На кафедрі проводить семінарські заняття зі студентами IV, V, VI курсів, читає лекції з гематології, готує методичні рекомендації, приймає участь у організації студентських олімпіад, курує виконання студентських наукових робіт. Бере участь у роботі студентського наукового гуртка. Є співавтором посібника «Внутрішні хвороби», зокрема, написала гематологічний розділ.
Є автором 38 друкованих наукових праць та 2 навчально-методичних, що опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях. 3 статті опубліковано у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus та Web of Science.
Приймає участь у фахових науково-практичних конференціях, з’їздах, симпозіумах.
Здійснює лікувальну роботу у гематологічному відділенні КНП «ВОКЛ ВОР ім. М.І. Пирогова», консультує хворих інших відділень лікарні. Приймає участь у роботі ЛКК, консиліумах, науково-практичних та патологоанатомічних конференціях лікарні. Працює у складі експертної групи за напрямком «Гематологія» у Вінницькій області. У гематологічному відділенні читає лекції для лікарів-гематологів, приймає участь у проведенні обласних конференцій для гематологів Вінницької області. Бере участь у проведенні клінічних досліджень лікарських препаратів.

Кульчицька Олена Миколаївна


асистент, к.м.н

Закінчила «з відзнакою» лікувальний факультет ВНМУ ім.М.І.Пирогова у 2007 році за спеціальністю «Лікувальна справа». З 2007 до 2009р. навчалася у магістратурі та здобула кваліфікацію магістра медицини з внутрішніх хвороб. У 2009р. була зарахована до аспірантури на заочну форму навчання на кафедру внутрішньої медицини №1.
У 2010р. пройшла спеціалізацію з гастроентерології у Національній медичній академії ім.П.Л.Шупика МОЗ України.
У 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему:
«Порушення обміну мелатоніну, вегетативна дисфункція та психо-соціальна дезадаптація хворих на синдром подразненого кишечнику та шляхи їх корекції» та здобула науковий ступінь кандидата медичних наук.
З 2014р. – асистент кафедри внутрішньої медицини №1.

Шкарівський Юрій Леонідович


доцент, к.м.н.

2009 р. закінчив лікувальний факультет Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова
2009-2011 р. навчався в інтернатурі та магістратурі за фахом «Внутрішні
хвороби», на базі Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.
2011-2014 р. навчався в аспірантурі Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова на кафедрі внутрішньої медицини №1 по спеціальності «Внутрішні хвороби». В 2015 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: « Дисфункція дихальних м’язів у хворих із хронічним обструктивним захворюванням легень в поєднанні з гастроезофагальною рефлюксною хворобою ». Опубліковано 11 наукових робіт.
З 2014 р. по теперішній час працює на посаді асистента кафедри внутрішньої медицини №1 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.

Романова Валентина Олександрівна


асистент, к.м.н

В 2013 році закінчила медичний факультет №1 Вінницького національного медичного університету ім. М.І Пирогова за спеціальністю «Лікувальна справа» та з серпня 2013 року почала працювати на посаді старшого лаборанта кафедри внутрішньої медицини №1 ВНМУ ім. М.І.Пирогова. З 2013 по 2015 рік навчалась в інтернатурі та магістратурі за фахом «Внутрішні хвороби», після закінчення яких отримала сертифікат спеціаліста та диплом магістра з відзнакою. Магістерська робота на тему: «Активність неспецифічного системного запалення, стан вазорегулюючої та тромбогенної функції судинного ендотелію у хворих на ішемічну хворобу серця».
З 2015 по 2018 рік навчалась в аспірантурі на базі кафедри внутрішньої медицини №1. В 2016 році пройшла первинну спеціалізацію за фахом «Кардіологія» на базі факультету післядипломної освіти Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова. З січня 2017 року – асистент кафедри внутрішньої медицини №1.
У листопаді 2018 року на засіданні Спеціалізованої Вченої ради при Харківському національному медичному університеті захистила кандидатську дисертацію на тему: «Оптимізація діагностики та лікування дестабілізації ішемічної хвороби серця на підставі визначення маркерів неспецифічного системного запалення та функції ендотелію» за фахом 14.01.11 – кардіологія.
Є автором та співавтором понад 50 наукових публікацій, у тому числі 15 статей у наукових фахових виданнях рекомендованих МОН України і журналах, що входять до міжнародних наукометричних баз Scopus та Web of Science та 2 патентів України на корисну модель.
Приймає активну участь у науково-практичних конференціях місцевого, регіонального, загальнодержавного та міжнародного значення. Представляла результати наукової роботи на Конгресах Європейського атеросклеротичного товариства (м. Прага, 2017 р. та м. Лісабон, 2018 р.), Конгресах Європейського товариства кардіологів (м. Барселона, 2017 р. та м. Париж, 2019 р.) та Міжнародному симпозіумі з атеросклерозу (м. Торонто, 2018 р.).
З 2017 року – професійний член Європейської асоціації кардіологів, член Європейського атеросклеротичного товариства, з 2018 року – член Європейської асоціації гострої серцево-судинної допомоги, Європейської асоціації порушень серцевого ритму, Європейської асоціації серцевої недостатності.
Проводить курацію хворих в клінічному кардіологічному відділенні з ліжками реабілітації кардіологічних хворих КНП «Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І.Пирогова Вінницької обласної Ради». Отримала 2-гу кваліфікаційну категорію за фахом «Внутрішні хвороби».

Орлова Інна Вікторівна


асистент, к.мед.н.

Орлова Інна Вікторівна у 2010 році закінчила ВНМУ ім. М.І. Пирогова за спеціальністю «Лікувальна справа».
2010-2012 рр. працювала на посаді лікаря-інтерна Піщанської центральної районної лікарні.
У 2012 році закінчила магістратуру з відзнакою за фахом «внутрішні хвороби».
У 2012 році курси первинної спеціалізації з клінічної імунології на базі Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького. У 2017 році – спеціалізація з ревматології на базі Національної медичної aкадемії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика.
З 2012 по 2015 рік працювала лікарем клінічним імунологом на базі ревматологічного відділення Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова.
З 2015 року навчалася в аспірантурі на базі кафедри внутрішньої медицини №1 ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
В 2017 році отримала диплом Асоціації ревматологів України за І місце у конкурсі молодих вчених в рамках VІІ Національного Конгресу ревматологів України.
У 2018 році – диплом за ІІІ місце на конкурсі молодих вчених на Науково-практичній конференції Асоціації ревматологів України.
З 2018 року працює асистентом кафедри внутрішньої медицини №1 ВНМУ ім. М.І. Пирогова. Проводить практичні заняття у студентів 4-5 курсів.
У 2019 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Дисадипокінемія та рівні TLR 4 типу у хворих на подагру: зв'язок з перебігом захворювання та ефективністю лікування» за спеціальністю 14.01.12 – ревматологія.
Проводить курацію хворих у ревматологічному відділенні ВОКЛ ім. М.І. Пирогова.

Назарова Марина Сергіївна


асистент

У 2014році закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова з відзнакою і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Лікувальна справа» та здобула кваліфікацію лікаря.
2014 - 2016рр. – інтернатура на базі Бершадської ОЛІЛ. По закінченню інтернатури 30 червня 2016 року отримала сертифікат лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Внутрішні хвороби».
2014 – 2016рр. – магістратура за спеціальністю «Лікувальна справа» у Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова. По закінченню магістратури 05 серпня 2016 року здобула кваліфікацію - магістр медицини з внутрішніх хвороб.
З 15.09.2016р. – зарахована до аспірантури очної (денної) форми навчання на кафедру внутрішньої медицини №1 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова та виконую дисертаційну роботу на тему: «Клініко-патогенетичне значення компонентів антифосфоліпідного синдрому у хворих на ішемічну хворобу серця».
У 2016р. прийнята на 0,5 ставки асистентом за сумісництвом на кафедру внутрішньої медицини №1 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.
У 2017 році пройшла первинну спеціалізацію за фахом «Кардіологія» у Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова.
У 2019 році пройшла цикл підвищення кваліфікації «Основи психолого-педагогічної підготовки викладачів» при Національному фармацевтичному університеті.
Автор 25 наукових праць (тези та статті).

Шаповал Ірина Іванівна


асистент

У 2012 році закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М.І.
Пирогова за спеціальністю «Лікувальна справа».
З 2012 р. по 2014 р. проходила інтернатуру на базі Вінницької обласної
клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова та кафедри внутрішньої медицини №1 за
спеціальнісю «Внутрішні хвороби».
З 2014 р. по 2016 р. навчалась в клінічній ординатурі за спеціальністю
«Внутрішні хвороби» на кафедрі внутрішньої медицини №1.
З вересня 2016 року –асистент кафедри внутрішньої медицини №1.
За час навчання активно займалась громадською та науковою роботою,
приймала участь в програмі міжнародного наукового обміну з Кишиневським
державним університетом Медицини та Фармації ім. Н. Тестеміцану
(Республіка Молдова). З 2009р. по 2012 р. – заступник голови студентського
наукового товариства ВНМУ ім. М.І. Пирогова. З 2006 р. по 2016 р. - заступник
голови профкому студентів ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
У червні 2017 р. брала участь у роботі Європейського конгресу ревматологів
«EULAR 2017»

Іванкова Анастасія Валеріївна


асистент

У 2015 році закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова. Згідно державного розподілу, з 2015 по 2017 рр. проходила інтернатуру за спеціальності “Внутрішні хвороби” на базі ВОКЛ ім. Пирогова та МКЛ №3. В той же час була магістрантом кафедри внутрішньої медицини №1 ВНМУ ім. Пирогова. У травні 2017 року з відзнакою захистила магістерську роботу “Стан функції нирок у хворих на гіпертонічну хворобу з різними формами екстрасистолії”. Після закінчення інтернатури працювала лікарем приймального відділення у МКЛ №3. З вересня 2017 року – аспірант кафедри внутрішньої медицини №1. Лікувальна робота проводиться на базі кардіологічного відділення та в якості консультанта гінекологічного відділення КНП: “ВОКЛ ім. Пирогова ВОР”.

Шалковський Євгеній Ігорович


ст. лаборант

Народився 1 березня 1995 року у м. Вінниця. Навчався у ЗОШ №4 ім. Д.І. Менделєєва. У 2012 році поступив до ВНМУ ім. М.І. Пирогова на медичний факультет №1. Після закінчення університету у 2018 році був зарахований на інтернатуру до ВОКЛ ім. М.І. Пирогова за спеціалністю «Внутрішні хвороби». З 2018 розпочав роботу на кафедрі внутрішньої медицини №1 на посаді старшого лаборанта.

Бомбела Віталій Олексійович


ст. лаборант

В 2019 році закінчив Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова за спеціальністю «Лікувальна справа». З 2019 р. проходить інтернатуру за фахом «внутрішні хвороби». З 2019 р. працює на посаді старшого лаборанта кафедри внутрішньої медицини №1.

Романова Лідія Олександрівна


ст. лаборант

В 2016 році закінчила медичний факультет №1 Вінницького національного медичного
університету ім. М.І.Пирогова. З 2016 по 2018 рік проходила інтернатуру за спеціальністю
«Загальна практика - сімейна медицина». З 2019 року працює на посаді старшого
лаборанта кафедри внутрішньої медицини №1. Приймала активну участь не лише як
учасник, а й як доповідач на конгресах Європейського атеросклеротичного товариства та
Європейського товариства кардіологів. У 2019 році отримала навчальний грант для участі
в Європейському конгресі кардіологів у Парижі.

Стахова Ганна Вікторівна


лаборант

Закінчила Бердичивське медичне училище в 1985 році. У листопаді 1987 році почала працювати у Вінницькому медичному інституті, на кафедрі Внутрішніх хвороб №1, де працює по сьогоднішній день.

Балашова Світлана Юріївна


лаборант

У березні 1994 прийнята лаборантом на кафедру факультетської терапії.
Працювали на кафедрі

Сєркова Валентина Костянтинівна


Роки роботи на кафедрі: 1955 - 2020

професор, д.м.н.

Закінчила Вінницький медичний інститут з відзнакою в 1955 році. З вересня 1955 року по жовтень 1958 року навчалася в аспірантурі при кафедрі факультетської терапії під керівництвом професора Б.C.Шкляра. Після закінчення аспірантури зарахована на посаду асистента тієї ж кафедри. В 1963 році захистила кандидатську дисертацію.
З вересня 1975 року – доцент кафедри факультетської терапії. У червні 1986 року захистила докторську дисертацію. У квітні 1988 року переведена на посаду професора кафедри. У червні 1988 року обрана за конкурсом на посаду завідувача кафедри факультетської терапії. У липні 2006 року переведена на посаду професора кафедри.
Багаторазово нагороджувалася почесними грамотами Міністерства охорони здоров'я, обласного відділу охорони здоров’я та університету. Нагороджена медаллю «За трудову доблесть», значками «Відмінник охорони здоров'я» та «Відмінник вищої школи», медаллю «Ветеран праці».
Удостоєна звання «Заслужений діяч науки і техніки України».
Нагороджена «Золотою медаллю імені академіка Н.Д.Стражеска.
Президентський стипендіат з 2013 року.
Автор та співавтор більше 400 наукових статей, співавтор 4-х підручників, 3-х монографій.
Науковий консультант 4-х докторських і науковий керівник 35 кандидатських дисертацій.
Академія Google

Макарова Людмила Павлівна


Роки роботи на кафедрі: 1972 - 2021

доцент, к.м.н

1965-1971 рр. – навчання в Вінницькому медичному інституті ім. М.І.Пирогова, закінчила лікувальний факультет якого з відзнакою в 1971 році. З серпня 1971 року по червень 1972 року – навчалась в інтернатурі на базі Вінницької міської лікарні №3 за спеціальністю терапія.
З вересня 1972 року до грудня 1974 року працювала старшим лаборантом кафедри факультетської терапії. З грудня 1974 року до 1991 року – асистентом кафедри факультетської терапії Вінницького медичного інституту. З 1991 року працюю на посаді доцента цієї ж кафедри.
В квітні 1984 року захистила кандидатську дисертацію в Мінському державному медичному інституті за спеціальністю «Ревматологія».
Опубліковано 130 наукових робіт.
Лікувальну роботу виконую в якості доцента в гастроентерологічному відділенні Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І.Пирогова. Маю вищу категорію з терапії.
Академія Google

Пшелуцький Франц Францевич


Роки роботи на кафедрі: 1973 - 2020

доцент, к.м.н

В 1957 році закінчив Кам’янець-Подільське медичне училище, одержав диплом з відзнакою та спеціальність фельдшера.
В 1958 році вступив до Вінницького медичного інституту ім. М.І. Пирогова, який із відзнакою закінчив у 1964 році за спеціальністю «Лікувальна справа».
З 1964 до 1966 року навчався в клінічній ординатурі на кафедрі факультетської терапії. Після закінчення клінічної ординатури протягом 4 років працював заступником головного лікаря з медичних питань та зав. терапевтичним відділенням Хмельницької районної лікарні.
З 1970 до 1973 роки – відрядження, робота в Алжирі в якості лікаря загальної практики.
З 1973 року – асистент кафедри факультетської терапії.
У 1980 році захистив кандидатську дисертацію. Тема: «Вплив саліцилового натрію та альбумін-саліцилата на функціональний стан міокарду та ферментативну активність крові у хворих ревматичними вадами серця».
1981-1983 роки – відрядження за кордон. Робота радником міністра охорони здоров’я Анголи та керівником групи радянських лікарів в республіці Ангола.
1984-1991 роки – декан по роботі з іноземними громадянами.
1991-1993 роки – повторне відрядження в республіку Ангола. Робота в якості кардіолога та керівника групи радянських лікарів.
З 1993 до 2008 року – заступник проректора з міжнародних зв’язків з планово-економічних питань. В останній час – заступник декана по роботі з іноземними громадянами.
Опублікував понад 80 науково-практичних робіт з питань лікування та профілактики захворювань внутрішніх органів.
Має дві урядові нагороди.

Темна Олена Василівна


Роки роботи на кафедрі: 1985 - 2024

доцент, к.м.н

Народилася 22.04.1961 року в Піщанці на Вінничині.
Освіта: вища, закінчила Вінницький медичний інститут ім.М.І.Пирогова в 1984 році - диплом з відзнакою, спеціальність «лікувальна справа». Кандидат медичних наук за спеціальністю кардіологія та фармакологія, Рішення президії ВАК СРСР від 07.08.1991р., захист дисертаційної роботи при Київському НДІ кардіології. Стаж науково-педагогічної роботи у ВНМУ - 29 років (з 20.10.1990р.). Основні етапи науково-педагогічної діяльності: 01.09.1984 – 01.09.1987 – навчання в клінічній ординатурі по терапії на кафедрі факультетської терапії при Вінницькому державному медичному університеті ім. М.І.Пирогова; 01.12.1987 –20.10.1990 – навчання у аспірантурі по терапії з відривом від виробництва на кафедрі факультетської терапії при ВНМУ ім. М.І.Пирогова; 20.10.1990 – 28.10.2005 - асистент кафедри факультетської терапії ВНМУ ім. М.І.Пирогова; 28.10.2005 – до цього часу – доцент кафедри внутрішньої медицини №1 ВНМУ ім. М.І.Пирогова. Кількість публікацій -73, з них 70 наукових та 3 навчально-методичних, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus, або Web of Science - 2. Підтверджена категорія вища зі спеціальності терапія, загально-клінічний стаж роботи – 35 років.

Новоселецький Валерій Олександрович


Роки роботи на кафедрі: 2010 - 2021

асистент, к.м.н.

У 2010 році закінчив з відзнакою медичний факультет №1 Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова за спеціальністю «Лікувальна справа» та здобув кваліфікацію лікаря.
В 2010-2012 роках навчався в інтернатурі на кафедрі внутрішньої медицини №1 Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова за спеціальністю «Внутрішні хвороби», де і розпочав виконання наукової роботи на базі ревматологічного відділення Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І.Пирогова.
З серпня 2010 року по серпень 2016 року ‒ старший лаборант кафедри внутрішньої медицини № 1 Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова.
З вересня 2015 року ‒ асистент кафедри внутрішньої медицини № 1.
У 2019 році захистив кандидатську дисертацію, присвячену вдосконаленню діагностики та лікування хворих із захворюванням суглобів за спеціальністю «Ревматологія» на тему «Дисфункція м’язів у жінок з остеоартрозом колінних суглобів: зв'язок з лептинемією, поліморфізмом Q223R(rs1137101) гена LEPR та можливості корекції».
Автор 14 друкованих робіт та 1 патенту на корисну модель.
Здійснюю лікувальну роботу у відділені хронічного гемодіалізу Центру нефрології та діалізу КНП «Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І.Пирогова Вінницької обласної Ради».

Заічко Катерина Олександрівна


Роки роботи на кафедрі: 2016 - 2021

асистент

У 2014 році з відзнакою закінчила ВНМУ ім М.І.Пирогова. Того ж року вступила до магістратури, яку успішно закінчила під керівництвом проф. Станіслачвука М.А. у 2016. Має 25 наукових праць, 2 патенти. Зараз проходить навчання у ВНМУ на здобуття ступеня доктора філософіі.

Новини

Кафедра внутрішньої медицини №1 святкує День вишиванки
18.05.2023Графік консультацій_ІІ сем.2022-2023
16.01.2023
Графік консультацій_І семестр_2022-2023
30.08.2022
Перескладання
26.10.2021

Увага!

28.10.2021р. буде проведено перескладання іспиту з Внутрішньої медицини для студентів 4-5 курсів на платформі Microsoft Teams. 

Початок іспиту – о 16:00.


Завідувач кафедри 

внутрішньої медицини №1, проф.         М.А.Станіславчук 


ОБ’ЯВА
30.09.2021

Практичні заняття з вибіркової дисципліни «Актуальні питання ревматології (захворювання суглобів)»

проводяться на базі КНП «Вінницька обласна клінічна лікарня імені М.І. Пирогова ВОР», корпус №14.

 

Зав. кафедрою внутрішньої медицини №1       проф. М.А.Станіславчук

 

Перескладання
31.08.2021

Увага!

31.08.2021р. буде проведено перескладання іспиту з основ внутрішньої медицини для студентів 4-5 курсів на платформі Microsoft Teams.

Початок іспиту – о 14:00.

 

Завідувач кафедри

внутрішньої медицини №1, проф.                                  М.А.Станіславчук

Іспит з внутрішньої медицини
26.05.2021

 

Шановні студенти!
Іспит з внутрішньої медицини розпочинається в «а» підгруп  о 09:00, 
в «б» підгрупах о 12:00, відповідно до графіку сесії.
УВАГА!
На момент початку іспиту кожен студент зобов’язаний мати валідний логін та пароль для своєї верифікації в Microsoft teams в процесі роботи.
На момент початку іспиту мати при собі посвідчення особи (з фотокарткою) (студентський квиток, паспорт) для верифікації особи.

Шановні студенти!Іспит з внутрішньої медицини розпочинається в «а» підгруп  о 09:00, в «б» підгрупах о 12:00, відповідно до графіку сесії.УВАГА!На момент початку іспиту кожен студент зобов’язаний мати валідний логін та пароль для своєї верифікації в Microsoft teams в процесі роботи.На момент початку іспиту мати при собі посвідчення особи (з фотокарткою) (студентський квиток, паспорт) для верифікації особи.

 

Перескладання іспиту з дисципліни «Внутрішня медицина
15.03.2021

ОБ’ЯВА

Перескладання іспиту з дисципліни «Внутрішня медицина» для студентів 4 курсу буде проведено 17.03.2021 о 16:00 на платформі Microsoft Teams.

 

Прохання студентам перевірити актуальні доступи на платформі Microsoft Teams для ідентифікації особи.

 

Завідувач кафедри

внутрішньої медицини №1                                       проф. Станіславчук М.А.

 

 

Результати СНК
03.12.2020

Вітаємо переможців XVII науково-практичної конференції студентів та молодих вчених з міжнародною участю "Перший крок в науку - 2020".

І місце –

АЛЕКСИТИМІЯ У ХВОРИХ НА АНКІЛОЗИВНИЙ СПОНДИЛІТ

Доповідач: Клебанська Анжела Олександрівна 5 к. 6-а гр.

ІІ місце –

ВЕЙПІНГ ТА ТЮТЮНОПАЛІННЯ. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ СЕРЕД МОЛОДІ

Доповідач: Бубало Тетяна Романівна 5к. 1-б гр.,

                    Кос Ірина Ігорівна 5к. 1-б гр.

ІІІ місце –

ОСОБЛИВОСТІ ПСИХО-ЕМОЦІЙНОГО ТА КЛІНІЧНОГО СТАНІВ У ХВОРИХ З РІЗНИМИ СЕРЦЕВО-СУДИННИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ

Доповідач: Должикова Світлана Віталіївна 6 к. 34 гр.,

                    Довбиус Тетяна Сергіївна 6 к. 34 гр.,

                    Потапова Юлія Валентинівна 6к. 34 гр.

ВАКЦИНАЦІЯ ВІД ГРИПУ (СЕЗОН 2019-2020) ТА ВІРУСНОГО ГЕПАТИТУ В СТУДЕНТІВ ВИШІВ М.ВІННИЦІ (РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ)

Доповідач: Мошківський Василь Володимирович 5 к. 16-а гр.,

                    Хроль Юлія Євгеніївна 5 к. 16-а гр., 

                    Гайовий Роман Ярославович 5 к. 16-а гр.

 

Практична цінність

ОЦІНКА ЯКОСТІ ЖИТТЯ ПАЦІЄНТІВ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ПУЛЬМОНОЛОГІЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ

Доповідач: Урсатій Любов Олегівна 5 к. 18-б гр.,

                    Рахім’ янова Валерія Олександрівна 5 к. 18-б гр.,

                    Туркевич Анна Сергіївна 5 к. 18-б гр.

Краща презентація

ДУОДЕНОГАСТРАЛЬНИЙ РЕФЛЮКС: СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА СТАРУ ПРОБЛЕМУ

Доповідач: Недільська Богдана Ярославівна 6 к. 13 гр.

Оригінальна ідея

АНАЛІЗ УНІКАЛЬНОГО КЛІНІЧНОГО ВИПАДКУ ПАЦІЄНТКИ

З ХВОРОБОЮ КАРОЛІ: ДОСВІД ПРОГНОЗУВАННЯ ПЕРЕБІГУ ЗАХВОРЮВАННЯ НА ТЛІ КОНСЕРВАТИВНОЇ ТЕРАПІЇ

Доповідач: Великоцький Тарас Миколайович 5 к. 2-а гр.,

                    Басінських Ольга Геннадіївна 5 к. 2-а гр., 

                    Булавенко Валерія Ігорівна 5 к. 2-а гр.

Наукова новизна

ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ КРИТЕРІЇВ ACR ТА AAPT ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ФІБРОМІАЛГІЇ У ХВОРИХ НА РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ

Доповідач: Геренко Анастасія Олександрівна 6 к. 14 гр.,

                    Мазур Ольга Олександрівна 6 к. 38 гр.

Ораторське мистецтво

ВПЛИВ ГІПЕРУРИКЕМІЇ НА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ХВОРИХ З ХРОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ НИРОК (3-5 ст.)

Доповідач: Шлабан Софія Юріївна 5 к. 13-б гр.,

                    Островерха Діана Русланівна 5 к. 13-б гр.

СНК
01.12.2020

28 листопада 2020 року відбулася ХVІІ Науково-практична конференція студентів та молодих вчених з міжнародною участю «Перший крок в науку — 2020».

Дякуємо всім учасникам конференції! Вітаємо наукових керівників студентів і молодих вчених, які 28 листопада презентували результати своїх досліджень!

Перескладання
30.11.2020

Увага!

16.06.2021р. буде проведено перескладання іспиту з основ внутрішньої медицини для студентів 5 курсу на платформі Microsoft Teams.

Початок іспиту – о 9:00.

ролрл
14.09.2020

ролрл

Перескладання
14.09.2020

Перездача

Перескладання
14.09.2020

Перездача

Наукова діяльність

На кафедрі внутрішньої медицини № 1 Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова завершено виконання науково-дослідної роботи “Генетичні та середовищні чинники в виникненні та прогресуванні основних ревматологічних захворювань” за напрямком ревматологія – 14.01.12, № держреєстрації – 0115U001282. НДР виконана під керівництвом завідувача кафедри, д.мед.н., професора Станіславчука М.А. в період з січня 2015 року по грудень 2020 року.

В ході виконання НДР обґрунтовані і сформульовані нові наукові положення, що дозволяють вирішити завдання сучасної ревматології, а саме: проведено аналіз поширеності ФМ та її симптомів у хворих на РА, АС залежно від віку пацієнтів, статі, тривалості захворювання, вивчено вміст та можливу патогенетичну роль  основних середовищних та генетичних факторів розвитку у хворих ревматологічного профілю, оцінено їх зв'язок із клінічними проявами РА, ОА, АС, подагри, активністю захворювання та морфо-функціональним та психологічним паттерном, вдосконалено діагностично-прогностичний аспект шляхом застосування адаптованих та валідизованих інструментів обстеження пацієнтів, виявлено нові предиктори розвитку резистентності до стандартної терапії,  що дозволило персоніфікувати та підвищити ефективність стандартної терапії.

За час виконання НДР  захищено 6 кандидатських робіт. Основні положення НДР доповідались та представлялись у вигляді усних та стендових доповідей на Всеукраїнських науково-практичних конференціях,  Національних конгресах ревматологів України, також на міжнародних наукових заходах (Конгрес Європейської протиревматичної ліги, Конгрес американської колегії ревматологів) – 37 доповідей (22 усних та 15 стендових доповідей). За матеріалами досліджень опубліковано 106 наукових публікацій, з яких 53 були представлені у матеріалах з’їздів, конгресів, симпозіумів, та науково-практичних конференцій, що внесені до офіційного Реєстру МОЗ України та НАМН України та заходах міжнародного рівня; опубліковано 53 статті, з яких 15 у виданнях, що індексуються наукометричними базами Web of Science та/або Scopus та 38 - у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань України.

Отримано деклараційні патенти України на корисну модель – 4. Оформлено 16 пропозицій для впровадження в практичну роботу лікувальних закладів охорони здоров’я первинного, вторинного та третинного рівнів та в науково-педагогічну роботу кафедр ВНЗ України.

Ефективність отриманих результатів НДР: медична – підвищення якості діагностики та лікування ревматологічних захворювань, скорочення перебування хворих у стаціонарі; соціальна – зниження рівня смертності, підвищення тривалості життя, зменшення тимчасової та стійкої втрати працездатності, підвищення якості життя хворих; економічна – зниження затрат на профілактику та лікування хворих ревматологічного профілю.

 

 

Відповідальний виконавець
проф.                                                                  І.І. Андрушко

23 жовтня 2020 року відбулось засідання спеціалізованої вченої ради ДФ 05.600.005 у Вінницькому національному медичному університеті ім. М. І. Пирогова по захисту дисертації здобувача наукового ступеня доктора філософії Заічко Катерини Олександрівни на тему: “Циркадні ритми продукції ендотеліальної синтази оксиду азоту та тол-подібних рецепторів 2 у жінок, хворих на ревматоїдний артрит: зв’язок з перебігом захворювання та ефективністю лікування” з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю  222 «Медицина» у складі: 

  1. Голова ради – Мороз Лариса Василівна, доктор медичних наук, професор, штатний співробітник ВНМУ ім. М. І. Пирогова.
    1. Рецензент –  Шевчук Сергій Вікторович, доктор медичних наук, професор, штатний співробітник ВНМУ ім. М. І. Пирогова.
    2. Рецензент – Лозинський Сергій Едуардович, доктор медичних наук, доцент, штатний співробітник ВНМУ ім. М. І. Пирогова.
    3. Опонент – Яцишин Роман Іванович, доктор медичних наук, професор кафедри внутрішньої медицини №1, клінічної імунології та алергології ім. Є.М. Нейка
    4. 5.     Опонент – Сміян Світлана Іванівна, доктор медичних наук, професор кафедри внутрішньої медицини №2 Тернопільського національного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського. 

 

Дисертація виконана у Вінницькому національному медичному університеті ім. М. І. Пирогова.

Науковий керівник:

Завідувач кафедри внутрішньої медицини №1 Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова МОЗ України, доктор медичних наук, професор Станіславчук Микола Адамович

Спеціалізована вчена рада ДФ 05.600.005 при Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова щодо присудження ступеня доктора філософії прийшла до висновку, що за актуальністю, методичним рівнем виконання, об’ємом проведених досліджень та отриманих результатів, повнотою викладення матеріалів, науковою новизною, теоретичним і практичним значенням отриманих результатів дисертаційна робота Заічко Катерини Олександрівни повністю відповідає вимогам п. 10 та п. 11 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 167 від 6 березня 2019 року.

На підставі результатів таємного голосування спеціалізована вчена рада проголосувала за присудження Заічко Катерині Олександрівні ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина».

 

28 листопада 2020 року проведено засідання кафедри внутрішньої медицини №1 в рамках XVII науково-практичної конференції студентів та молодих вчених з міжнародною участю "Перший крок в науку - 2020".

Враховуючи сьогоденні реалії, наукові дискусії відбувались в online режимі.

Молодими науковцями кафедри представлено 9 ґрунтовних доповідей, що доповнились цікавим та насиченим обговоренням.

Студенти продемонстрували високий рівень знань, глибоке розуміння кожної окремої теми, чудове ораторське мистецтво, вміння користуватись сучасними IT-технологіями online.

 

 

12 січня 2021 року відбулося засідання спеціалізованої вченої ради ДФ 05.600.009 у Вінницькому національному медичному університеті ім. М. І. Пирогова по захисту дисертації здобувача наукового ступеня доктора філософії Назарової Марини Сергіївни на тему: «Клініко-патогенетичне значення компонентів антифосфоліпідного синдрому у чоловіків зі стабільною ішемічною хворобою серця та післяінфарктним кардіосклерозом» з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» у складі:

1. Голова ради – Распутіна Леся Вікторівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри пропедевтики внутрішньої медицини Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, штатний співробітник ВНМУ ім. М. І. Пирогова.
2. Рецензент – Іванов Валерій Павлович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини №3 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, штатний співробітник ВНМУ ім. М. І. Пирогова.
3. Рецензент – Кузьмінова Наталія Віталіївна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри внутрішньої медицини №1 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, штатний співробітник ВНМУ ім. М. І. Пирогова.
4. Опонент – Кондратюк Віталій Євгенович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.
5. Опонент – Рекалов Дмитро Геннадійович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри внутрішніх хвороб № 3 Запорізького державного медичного університету.

Науковий керівник – завідувач кафедри внутрішньої медицини №1 Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова МОЗ України, доктор медичних наук, професор Станіславчук Микола Адамович.

Спеціалізована вчена рада ДФ 05.600.009 у Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова щодо присудження ступеня доктора філософії прийшла до висновку, що за актуальністю, методичним рівнем виконання, об’ємом проведених досліджень та отриманих результатів, повнотою викладення матеріалів, науковою новизною, теоретичним і практичним значенням отриманих результатів дисертаційна робота Назарової Марини Сергіївни повністю відповідає вимогам п. 10 та п. 11 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 167 від 6 березня 2019 року.

На підставі результатів таємного голосування спеціалізована вчена рада проголосувала за присудження Назарової Марини Сергіївни ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина».

Контакти

intmed1@vnmu.edu.ua