Звернення ректора

Шановні абітурієнти!

Ми раді, що ви зацікавились на­шим уні­­верси­тетом – од­ним з кращих меди­ч­них закладів вищої освіти України, якому нещодавно виповнилося 100 років з часу заснування. Вінницький національ­ний медичний університет імені М.І.Пирогова запрошує вас от­ри­мати фундамен­тальні зна­н­ня і професійні навички у комфортних умовах навчальних корпусів, симуляційних класів та клінічних базах, розміщених у лікувальних установах міста Вінниці та Хмельницького, навчатися в ав­то­ри­тет­них педаго­гів і знайти серед них не тільки майбутніх колег, але й справжніх друзів та учителів на все життя.

Високий рівень підготовки лікарів і фармацевтів, забезпечується глибокими знаннями та щоденню працею усього колективу університету,  доброзичливим відкритим освітнім середовищем, студентроцентрованим підходом,  потужною  матеріально-технічною базою.

За успіхи у навчанні та вихован­ні лікарів, підготовці ви­кладацьких кадрів та досягнення у роботі з вирішення завдань охорони здоров'я в Україні, університет, неодноразово нагороджувався різними відзнаками, у тому числі Грамотами Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України. Щороку за багаторічну науково-педагогічну діяльність та вагомий внесок у розвиток освіти і науки України університет відзначається як «Лідер вищої освіти».

Університет ліцензований на надання освітніх послуг, пов’язаних з вищою освітою на рівні кваліфікаційних вимог магістра (у тому числі для іноземних громадян) денної та заочної форм навчання. Освітньо-професійні та освітньо-наукові програми підготовки постійно  вдосконалюються і на сьогодні акре­ди­то­вані за другим освітньо-професійним рівнем (магістр) за спеціальностями: «Медицина», «Медична психологія», «Стоматологія», «Фармація, промислова фармація» та третім освітньо-науковим рівнем (доктор філософії) – «Медицина», «Педіатрія», «Стоматологія» «Біологія», «Громадське здоров’я». Акредитація освітньо-професійної програми підготовки магістрів за спеціальністю «Педіатрія» була розпочата в лютому 2022 року, завершення цього процесу  заплановано на наступний навчальний рік. Також Університет здійснює післядипломну підготовку лікарів і провізорів, підготовку до вступу у заклад.

Університет дає глибокі знання на рівні світових ста­н­­дартів, особливу увагу при­ді­ляємо вивченню англійської про­фесійної мови, адже здобувачі долучаються до участі у міжнародних конференціях і форумах, стажуються у ме­дич­них закладах за кордоном. За бажанням студенти мають можливість пройти дворічну військову підготовку та отримати військове звання «молодший лейтенант медичної служби запасу».

Понад 60 років наш університет навчає іноземних громадян. Випускники зарекомендували себе як висококваліфіковані лікарі, здатні клінічно мислити. Сьогодні різними формами навчання охоплено більше 2500 іноземних громадян з різних країн світу. Щороку університет приймає делегації представників посольств, представництв, фірм зарубіжних країн з питань наукового співробітництва і організації навчання іноземних громадян. Багато випускників-іноземців гідно представляють наш університет у майже 100 країнах світу. Викладання проводиться українською або англійською мовами.

Для забезпечення академічної мобільності навчальний процес організовано з урахуванням сучасних європейських стандартів, якими передбачено обмін студентами і викладачами, стажування на робочих місцях, прове­дення спільних науково-дослідних робіт з актуальних для України проблем медицини. Налагоджене міжна­родне наукове співробітництво з кафедрами та лабо­раторіями медичних факультетів університетів Укра­ї­ни, Німеччини, Італії, Франції, США, Австрії, Азербайджану, Великої Британії, Чехії. Останніми роками укладені угоди з навчальними закладами Індії, Пакистану, Намібії, Хашимітського Королівства Йорданії, Швеції, Фінляндії, Марокко, Лівану, Об’єднаних Арабських Еміратів.

Науковий потенціал університету постійно примножується, до науки залучаються студенти, аспіранти, молоді викладачі, свої знання здобувачам передають доктори наук (139 осіб), кандидати наук (674 особи), доктори філософії (13), що складає 75,5% науково-педагогічного складу. Вчене звання професора мають 111 осіб, а звання доцента – 481 особа. На кафедрах працюють 17 заслужених працівників освіти та охорони здоров’я, 10 лауреатів Державної премії України, 68 викладачів відзначені почесними грамотами вищих державних установ, 42 – іншими високими відзнаками, медалями, подяками.

В університеті проводиться підготовка в докторантурі, працюють  разові спеціалізовані вчені ради. В університеті сертифіковано 12 науково-дослідних клінічних лабораторій. Виходять друком п’ять фахових наукових журналів, які індексовані в міжнародних наукометричних базах даних.

Співробітники університету активно працюють над різноплановими науковими проблемами. Наукові пошуки науково-педагогічного колективу університету спрямовані на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців, здатних вирішувати міждисциплінарні проблеми. Університет бере участь у міжнародних наукових проєктах у межах європейських грантів. Проект «Інновації в туберкульозі», присвячений діагностиці та клінічному менеджменту туберкульозу, реалізується у рамках програми «Марія Складовська-Кюрі» Horizon 2020 RISE, отримав грант у понад мільйон євро від Європейської Комісії. В університеті реалізується проєкт «Нові шляхи визначення патогенів та аероалергенів». Фінансування здійснюється, зокрема, і з бюджету європейського фонду Horizon 2020. Університет отримав звання всесвітньої на­вчальної бази для офтальмологів завдяки курсу Європейської школи післядипломного навчання офтальмологів. У співпраці з Інститутом молекулярної біології і генетики НАН України проводяться дослідження в експерименті впливу стовбурових клітин на консолідацію переломів, на мозкову тканину і її функції після ішемічного інсульту, на здатність організму функціонувати в умо­вах введення субмаксимальних доз глюкокориткоїдів. Науковцями університету створений унікальний блок комп’ютерних програм «СКІФ», що моделює діяльність органів та систем організму людини в нормі та при різних патологічних станах. Провідними науковцями університету спільно з Націона­льним музеєм ім. М.І. Пирогова здійснено ребальзамацію тіла видатного вченого, хірурга Миколи Пирогова.

В університеті функціонує 12 наукових шкіл. Наукові дослідження спрямовані на забезпечення процесів збереження та зміцнення здоров’я населення, розробку та наукове обґрунтування сучасних лікувально-діагностичних та лікувально-профілактичних технологій, впровадження наукових ідей та напрацювань у різні форми діяльності закладу вищої медичної освіти. Отже, пріоритетними напрямами визначені: охорона материнства і дитинства; лікування та реабілітація захворювань внутрішніх органів; покращення результатів хірургічного лікування пацієнтів із патологією органів шлунково-кишкового тракту; проведення експериментальних досліджень із вивчення механізмів виникнення гепатитів, вад розвитку, алкоголізму та впровадження нових методів лікування, апаратів і приладів. Співробітниками нашого університету був запропонований перший протокол надання медичної допомоги хворим на COVID-19.

У наукових дослідженнях беруть участь майже 1000 студентів, об'єднаних науковим студентським товариством. Щороку більше 40 наших студентів стають призерами і переможцями міжвузівських, міжуніверситетських, всеукраїнських предметних олімпіад і студентських наукових конференцій.

Велика увага в університеті надається удосконаленню матеріально-технічної і навчально-методичної баз, працюють центри – нових інформаційних технологій, науково-дослідний, діагностичний; навчально-науково-виробничий комплекс – інститут реабілітації інвалідів, університетська клініка, навчально-виробничий комплекс – стоматологічна клініка. Вони оснащені сучасним обладнанням, що сприяє поєднанню освітнього процесу, наукових розробок і наданню медичної допомоги населенню. Університет динамічно розвивається: розширяється  центр симуляційного навчання, навчально-тренінговий центр практичної підготовки лікарів, постійно оновлюється навчальне та науково-дослідне обладнання, комп’ютерна лабораторно-діагностична апаратура та інтерактивно-віртуальні системи.

Широко впроваджені комп’ютерні технології. Функціонує 32 комп’ютерні класи, використовуються 4 канали мережі Іпtеrпеt, доступ до яких здобувачам вищої освіти та викладачам безкоштовний. У вільному доступі наявні програми для перевірки на наявність плагіату у роботах здобувачів вищої освіти та співробітників університету. Нашою гордістю є обладнана за останніми вимогами сучасна бібліотека з багатим книжковим фондом, електронними виданнями та доступом до міжнародних науко-метричних баз. Доступи до всіх споруд оснащені обладнанням для людей з особливими потребами. Здійснюємо програму реконструкції студентських гуртожитків зі створення кімнат готельного типу з поліпшеними побутовими вигодами. В планах університету – відкриття студентської поліклініки і університетської аптеки.

В університеті зведено стадіон,– багатофункціональний спортивний комплекс, призначений як для проведення занять з фізичного виховання, так і для тренувань з футболу, волейболу, баскетболу, великого тенісу та легкої атлетики. Встановлено гімнастичний комплекс, що включає дев’ять вертикальних опорних стовпів, рукохід, чотири перекладини, пару гімнастичних кілець і спортивні бруси, 8 вуличних тренажерів.

Для забезпечення комфортної адаптації, вирішення стресових ситуацій та сприяння особистісному розвитку здобувачів освіти вже багато років активно працює медико-психологічний центр, де здобувачі освіти можуть безкоштовно отримати консультативну допомогу високопрофесійних фахівців – медичних психологів.

Професійне навчання в університеті тісно поєднане з безперервною гуманітарною підготовкою здобувачів. Щороку проводяться різні традиційні загальноуніверситетські заходи та урочистості: книжково-ілюстративні й електронні, фотовиставки і виставки робіт студентів художників-аматорів. Традиційні у закладі університетські предметні олімпіади, вікторини, конкурси «Кращий діагност», «Перший крок у хірургію», Хірургічне шоу «X-battle». «Умілі руки», «Терапевт-шоу», «Пропедевт-шоу», «Фарм-шоу», «Я – феномен», «Я люблю медицину», «Stand-Up»-шоу та інші. З 1963 року до сьогодні видається університетська газета «Молодий медик» та нещодавно створений молодіжний журнал «Pirogovka». Постійно проводяться заняття в клубі при бібліотеці «Любителів поезії», клубу за інтересами «Що? Де? Коли?». Відомі в Україні творчі здобутки університетських народних колективів – хорової капели «Надбужанка», ансамблю танцю «Дружба», вокального ансамблю іноземних студентів «Візерунки».

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова незворотньо сповідує ключові цінності та базові принципи, які полягають у: підготовці висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців у галузі охорони здоров'я; престижності медичної освіти держави; дотриманні стандартів якості вищої медичної освіти; розвитку програм міжнародного співробітництва та мобільності, задоволенні потреб здобувачів вищої освіти щодо саморозвитку; органічному поєднанні національних надбань медичної освіти та науки з кращими зразками світового рівня.

Ми горді славним науково-педагогічним колек­ти­вом, пишаємося талановитими студен­тами та кваліфікованими випускниками. І запрошуємо вас, шановні абітурієнти, доєднатися до когор­ти успішних та непересічних особистостей!

Відео звернення ректора ВНМУ ім. М.І. Пирогова В. Мороза до майбутніх студентів

 

Ректор Василь Мороз
доктор медичних наук, професор,
Заслужений діяч науки і техніки України,
Академік НАМН України, Герой України